Diensthoofd ICT Politiedienstencentrum

Vacaturenummer POL0014-13
Salaris maximum 7.337
Salaris minimum 5357
Publicatiedatum 27 februari 2014
Sluitingsdatum vacature 14 maart 2014
Toelichting Kandidaat voorgedragen

Organisatie

De realisatie van de Nationale Politie moet leiden tot een eenduidige inrichting en werking van de organisatie, die de voorspelbaarheid van politiewerk voor burgers, partners en gezag groter maakt.

Beleid en uitvoering zijn binnen het korps gescheiden. De bedrijfsvoering binnen de Politie wordt zoveel mogelijk efficiënt en centraal georganiseerd. (‘centraal, tenzij…’). Uniformiteit van beleid is daarbij een belangrijke bouwsteen. Beleidsvorming is ondergebracht binnen de directies van de staf korpsleiding.

Het Politiedienstencentrum (PDC)

De uitvoering van Human resource management, Facility Management, Financiën, Informatiemanagement (IM), Informatie- en communicatietechnologie (ICT) en Communicatie is ondergebracht in het Politiedienstencentrum (PDC). Het PDC is daarmee het Shared Service Centrum van de Politie.

Het PDC wordt geleid door een directeur. Deze directeur wordt ondersteund door een stafbureau. De uitvoering op het gebied van Informatievoorziening (IV) valt tot 1 januari 2015 onder verantwoordelijkheid van de Chief Information Officer.

Binnen het IV domein wordt voor een aantal onderwerpen het principe “gelaagde sturing” gehanteerd. Het principe houdt in dat de Directie IV, de Dienst ICT en de Dienst IM enerzijds gezamenlijk optrekken ten aanzien van deze onderwerpen, maar anderzijds ieder daarin hun eigen rollen en verantwoordelijkheden kennen.

De Directie IV geeft richting aan de IV strategie en laat de kaders en het beleid vaststellen door de korpsleiding, De Dienst ICT en Dienst IM zijn verantwoordelijk voor de levering van de IV diensten. Daartoe behoort ook het ontwikkelen en vaststellen van de technische kaders en keuzes van IV.

Specifiek voor het IV domein geldt dat er programmatisch gestuurd wordt op de continuïteit, de vernieuwing en het gebruikersgemak van de IV voorzieningen via het Aanvalprogramma Informatievoorziening Politie 2013-2017. Dit aanvalsprogramma dient als impuls en als voertuig voor de te behalen resultaten en de te realiseren veranderingen.

De Dienst Informatie- en communicatietechnologie bestaat uit ongeveer 1600 ft.

De functie

Het diensthoofd ICT:

 • is direct gepositioneerd onder de directeur PDC;
 • geeft leiding aan de geconcentreerde en de gedeconcentreerde medewerkers;
 • is lid van het managementteam PDC en het managementteam CIO;
 • zit aan bij het overleg tussen de Directeur PDC en de Hoofden Bedrijfsvoering van de eenheden om de samenhang tussen de uitvoering van de bedrijfsvoering in de eenheden en het PDC te bespreken;
 • vervangt het diensthoofd IM bij afwezigheid;
 • adviseert de Directie IV en CIO in het bijzonder inzake het werkterrein van de Dienst ICT;
 • is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten en de doorontwikkeling en het onderhoud van bestaande IV-applicaties, systemen en technische infrastructuur;
 • levert vanuit de dienst ICT capaciteit voor het realiseren van de doelen van het Aanvalprogramma Informatievoorziening Politie en neemt ontwikkelde producten in beheer;
 • draagt bij aan het verlagen van het aandeel van de beheerslasten in de totale IV uitgaven van de politie;
 • bouwt een dienst die de gevraagde dienstverlening aan kan, dit met oog voor medewerkers en met een sterke focus op resultaat;
 • zorgt voor integraliteit in de uitvoering;
 • is krachtig in het bewaken van doelstellingen en grenzen van de dienstverlening in relatie tot de directies en de operationele eenheden;
 • is verantwoordelijkheid voor capaciteit- en budgetbewaking;
 • handelt binnen afspraken rondom te leveren producten en diensten.

Profiel

 • academisch werk- en denkniveau;
 • heeft een technische opleiding genoten op het gebied van ICT, datacommunicatie, automatisering of elektrotechniek;
 • heeft ruime ervaring in een leidinggevende functie van een groot bedrijfsonderdeel (> 1000 medewerkers) en met het leiden van een grote ICT dienst of organisatie (> 500 medewerkers);
 • kent de (internationale) ICT industrie en haar ontwikkelingen;
 • kent de ICT-markt en haar leveranciers en is zelf bekend in de ICT markt;
 • heeft bewezen ervaring met het uitvoeren van projecten op het gebied van ICT infrastructuur en systemen;
 • heeft bewezen ervaring met het inrichten van beheer en het leveren van ICT diensten gericht op zowel ondersteunende processen als primaire processen;
 • is bekend met de door de dienst geleverde producten;
 • krachtige, resultaatgerichte en verbindende persoonlijkheid met ruime ervaring als verantwoordelijke binnen een shared service organisatie of bedrijfsvoeringdienst;
 • bekendheid met de politieorganisatie is een pré;
 • heeft ervaring met grote veranderopgaven in een complex krachtenveld en bewezen hierin concrete resultaten te kunnen boeken;
 • geeft richting, sturing en inspiratie en weet mensen hieraan te binden. Haalt het beste in mensen boven;
 • communiceert tactvol, helder en duidelijk. Weet waar hij staat, werkt nauw samen en gaat voor ‘de zaak’ .

Bijbehorende competenties

 • Samenbindend leidinggeven
 • Overtuigingskracht
 • Besluitvaardigheid
 • Organisatiegericht aansturen
 • Organisatiesensiviteit
 • Prestatiemotivatie
 • Luisteren
 • Klantgerichtheid
 • Oordeelsvorming

Het diensthoofd is een evenwichtige, zelfbewuste en open persoonlijkheid en straalt gezag uit en draagt de politieorganisatie een warm hart toe.

Arbeidsvoorwaarden

De functie valt onder het Landelijke arbeidsvoorwaardenbeleid politietop. Het financiële pakket bestaat uit de volgende arbeidsvoorwaardelijke mogelijkheden:

 • salarisschaal 16 bezoldigingsbesluit politie met een maximum van € 7.337,- op basis van een 36-urige werkweek;
 • vakantie- en eindejaarsuitkering van 8%
 • tegemoetkoming representatiekosten
 • optioneel een toelage van maximaal 11% van het persoonlijk salaris per jaar
 • dienstauto wordt ter beschikking gesteld. Uitsluitend voor dienstreizen en woon-werkverkeer, Privégebruik is niet van toepassing

Informatie

Voor meer inhoudelijke informatie over de vacature kunt u contact opnemen met dhr. F.H.M. van Haarlem, directeur PDC , 06 225 846 62. Voor informatie over de procedure kunt u contact opnemen met dhr. R.W. Oosterweghel, MD-consultant Bureau Algemene Bestuursdienst, 06 304 035 02 of per e-mail: richard.oosterweghel@minbzk.nl .

Sollicitatie

Heeft u belangstelling voor deze vacature? U kunt uw motivatiebrief met CV tot en met 14 maart 2014 indienen bij carmen.thani@minbzk.nl

Bijzonderheden

Een veiligheidsonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure. In de week van 24 maart vinden de oriënterende gesprekken plaats bij Bureau Algemene Bestuursdienst.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae met motivatie onder vermelding van vacaturenummer POL0014-13 naar:

carmen.thani@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

dhr. F.H.M. van Haarlem
Directeur Politiedienstencentrum
T: 06 20736651

Over de sollicitatieprocedure

Richard Oosterweghel
MD consultant Bureau ABD
T: +31(0)6 304 035 02
E: richard.oosterweghel@minbzk.nl

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Algemene Bestuursdienst

Algemene Bestuursdienst

Waarmerk drempelvrij.nl Webrichtlijnen; klik voor een reactie.