Openbare rapporten

Titel Opdrachtgever Teamlid
Rapportage omtrent nut en noodzaak van een Planbureau voor de Veiligheid Ministerie van JenV Bernard ter Haar en Dick Heerschop
Evaluatie Taskforce onwenste kennisoverdracht Ministerie van BZ en OCW

Dick Heerschop
Siebe Riedstra

Een thuis voor iedereen
Adviesrapport interbestuurlijke werkgroep versterking beleid huisvesting aandachtsgroepen.
Ministerie van BZK Bernard ter Haar

Rapport Gestapelde ambities
Evaluatie van de ontwikkeling en implementatie van de applicatie SPEC.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Dick Heerschop
Rob Kerstens

Rapport Commissie Onderzoek Regeling Vervroegde Uittreding Militairen Ministerie van Defensie Peter Heij
Van woorden naar daden over de governance van de ruimtelijke ordening. Rapport over keuzes en afstemming binnen de ruimtelijke ordening. Ministerie van BZK André de Jong
Kiezen én delen. Advies van de Studiegroep Ruimtelijke inrichting landelijk gebied. Ministerie van LNV en BZK Peter Heij

Evaluatie rollen Autoriteit Woningcorporaties

Ministerie van IenW Harry Paul
Op verhaal komen - Naar een afgewogen, consistent en betaalbaar stelsel voor compensatie van slachtoffers van een strafbaar feit Ministerie van JenV José Lazeroms (commissielid)
Zicht op stoornis én gevaar. Aanvulling of herziening van het preventieve sanctiestelsel Ministerie van JenV Rob Kerstens
Kleinschaligheid vergt ondersteuning. Naar een betere borging van vitale publieke voorzieningen op Caribisch Nederland. Ministerie van BZK Bernard ter Haar
Eindrapportage Kostenraming Implementatie nieuw Wetboek van Strafvordering Ministerie van JenV André de Jong
Repareer het dak als de zon schijnt. Advies Governance ICTU. ICTU José Lazeroms en Rob Kerstens
Verkenning Normeren en beprijzen van stikstofemissies Programma-DG Stikstof, ministerie van LNV Bernard ter Haar

Stikstofruimte voor de toekomst. Langetermijnverkenning stikstofproblematiek: doel, integraliteit en regie.

Programma-DG Stikstof, ministerie van LNV Harry Paul
Wettelijke evaluatie Kadaster 2020  & bijlage: Productiviteit Kadaster. Een analyse van de productiviteitsontwikkeling bij het Kadaster tussen 2015 en 2019. Ministerie van BZK Siebe Riedstra
Tussen droom en data …; verkenning ecosysteem voor een datagedreven overheid CBS namens Databoard Rob Kerstens
Nationaal Coördinator tegen discriminatie en racisme – Een verkenning Ministerie van BZK Peter Heij
Brede analyse keuringslandschap LNV Ministeries van LNV en VWS Hans van der Vlist
Voortgangsrapportage Wind in de Zeilen Ministerie van BZK Siebe Riedstra
Toezicht met beleid. Op weg naar een betere balans tussen taken en middelen NVWA Ministerie van LNV Peter Heij
Evaluatie van de totstandkoming van het tijdelijk handelingskader PFAS Ministerie van IenW Harry Paul en Siebe Riedstra
Werk aan uitvoering (fase 2): Handelingsperspectieven en samenvatting analyse Ministerievan BZK, Financiën, OCW en SZW Hans van der Vlist en Dick Heerschop
Rapport De NVWA: bewaker, ook beleidsmaker? Ministeries van LNV en VWS Hans van der Vlist
Persoonlijke beschouwing over de inzet van de dwanglicenties bij hoge prijzen van medicijnen Ministeries van EZK en VWS André de Jong
Tussen wet en praktijk. Werking en effect in de praktijk van het intrekken van het Nederlanderschap Ministerie van JenV Hans van der Vlist
Kamerbrief over Verkenning Commissariaat voor de Media Ministerie van OCW Harry Paul

Evaluatie COA. Oordeel en advies over doeltreffendheid, doelmatigheid, sturing en toezicht

Ministerie van JenV André de Jong
Stand van de uitvoering sociale zekerheid. Onderzoek naar misbruikrisico's in de WW en de ontwikkeling van een integraal afwegingskader. Ministerie van SZW Harry Paul
Gescheiden werelden. Onderzoek evaluatie governance programma Grensverleggende IT. Miniserie van Defensie Hans van der Vlist en Dick Heerschop
Werk aan Uitvoering - fase 1 - Probleemanalyse Ministerie van SZW Hans van der Vlist en Dick Heerschop
Kamerbrief over wettelijke evaluatie Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) Ministerie van IenW Harry Paul
Kamerbrief onderzoeksrapport alternatieve uitvoerders Belastingdienst Ministerie van Financiën Bertholt Leeftink
Tussenbalans Onderzoek Structuur en Besturing Belastingdienst, Briefadvies bevindingen en oplossingsrichtingen. Ministerie van Financiën Harry Paul en Rob Kerstens
Kabinetsreactie Regels en ruimte – Verkenning Maatwerk in dienstverlening en discretionaire ruimte Ministeries van BZK, SZW, OCW, VWS, JenV en Financiën Rob Kerstens
Review interne evaluatie KNMI Ministerie van IenW Irene Nijboer
Rapport Evaluatie inbedding Politieacademie in het politiebestel. Ministerie van JenV Rob Kerstens
Briefadvies Digitale hulpmiddelen in de verkiezingsketen Ministerie van BZK Harry Paul
Transitie te koop? Beleid, opdrachtgever en inkoper samen aan de slag. Ministerie van BZK en IenW Mark Dierikx
"In regels kun je niet wonen". Evaluatie extern toezicht Woningwet 2015. Ministerie van BZK Irene Nijboer
Samen in de keten. Analyse van de verantwoordelijkheidsverdeling tussen LNV en VWS op het vlak van voedselveiligheid. Ministerie van LNV Hans van der Vlist
Wettelijke zbo-evaluatie van de Nederlandse Emissieautoriteit. Minsterie van EZK Mark Dierikx
Doorschakelen. Advies bestuurlijk vervolg Schakelteam personen met verward gedrag. Ministeries VWS, JenV en de VNG Hans van der Vlist
Betrokkenheid ABDTOPConsult bij intern onderzoek BZ inzake Oxfam Novib; werkwijze, bevindingen en oordeel. (Briefadvies) Ministerie van BZ Marcel van Gastel
Twee onder één kap. Evaluatie scheiding DAEB/niet DAEB. Ministerie van BZK Peter Veld
Het Radioactive Waste Management Programme (RWMP) doorgelicht Ministerie van EZK André de Jong en Dick Hoogendoorn
Het publieke belang van politieke partijen. Evaluatie Wet financiering politieke partijen. Ministerie van BZK André de Jong
Oordeel over sturing en beheersing bij de Nationale Politie Ministeries Financiën en J&V André de Jong
'Hoog tijd voor de volgende stap’. Evaluatie Monitoringsberaad WEEE. Ministerie van IenM Anita Wouters
Voorbereid op de Toekomst. Actieplan van de Taskforce Internationaal Onderwijs. Ministeries van EZ en OCW Anita Wouters
Verkenning samenwerking Raad voor Rechtsbijstand en Juridisch Loket. Advies Samenwerking Rechtsbijstand - Juridisch Loket n.a.v. rapport Cie Wolfsen. Ministerie van VenJ Hans van der Vlist
Aan de slag! Advies over de implementatie van 'Maak Waar' (op te vragen via abdtc@rijksoverheid.nl) Ministerie van BZK Hans van der Vlist en Peter Veld
Verbeter de werking!! Rollen in de sturing van uitvoeringsorganisaties in de Rijksdienst. Secretaris-Generaal Overleg Hans van der Vlist en Rob Kerstens
Briefadvies realisatie luchthaven Lelystad: adviezen om tijdig de beoogde doelen te realiseren. Ministerie van IenM Koos van der Steenhoven en Mark Dierikx
Rapport kwartiermaker 'Aanpak dreigend tekort bedrijfsartsen' Ministerie van SZW Marcel van Gastel
De Digidelta: samen versnellen. Evaluatie van de Nationaal Commissaris Digitale overheid. Ministerie van BZK Peter Veld
Kiezen voor een goed spoor. Scenario’s voor ordening en sturing op het spoor na 2024. Ministeries van IenM, Financiën en EZ Hans van der Vlist
Don’t Tolk Too Much. Vormen van regie op tolkdiensten in het VenJ-domein. Ministerie van VenJ Mark Dierikx
Beleidsdoorlichting Artikel 4.2 VWS.Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt. Ministerie van VWS André de Jong
Quick scan impact Wet open overheid (Woo) Ministerie van BZK Rob Kuipers en Koos van der Steenhoven
Bestuurlijke evaluatie van de Onderwijscoöperatie Ministerie van OCW Harry Paul
Evaluatie nieuw opvangmodel alleenstaande minderjarige vreemdelingen Ministerie van JenV Irene Nijboer en Marcel van Gastel

“Steunend op eigen kracht, maar met de wil elkander bij te staan” Advies Evaluatiecommissie 2018 - Artikel 33 Rijkswet financieel toezicht.

Ministerie van BZK Mark Dierikx
Briefadvies NVWA Ministerie van VWS Hans van der Vlist

Opvolging aanbevelingen IV-governance Bijlage bij 'Kamerbrief met beleidsreactie onderzoeken IV-governance Rijk en besluit toekomst Bureau ICT-toetsing (BIT)'.

Ministerie van BZK Irene Nijboer en Bertholt Leeftink