Openbare rapporten

Openbare rapporten vanaf 2016

Titel Opdrachtgever Teamlid
Evaluatie van de totstandkoming van het tijdelijk handelingskader PFAS Ministerie van IenW Harry Paul en Siebe Riedstra
Werk aan uitvoering (fase 2): Handelingsperspectieven en samenvatting analyse Ministerievan BZK, Financiën, OCW en SZW Hans van der Vlist en Dick Heerschop
Rapport De NVWA: bewaker, ook beleidsmaker? Ministeries van LNV en VWS Hans van der Vlist
Persoonlijke beschouwing over de inzet van de dwanglicenties bij hoge prijzen van medicijnen Ministeries van EZK en VWS André de Jong
Tussen wet en praktijk. Werking en effect in de praktijk van het intrekken van het Nederlanderschap Ministerie van JenV Hans van der Vlist
Kamerbrief over Verkenning Commissariaat voor de Media Ministerie van OCW Harry Paul

Evaluatie COA. Oordeel en advies over doeltreffendheid, doelmatigheid, sturing en toezicht

Ministerie van JenV André de Jong
Stand van de uitvoering sociale zekerheid. Onderzoek naar misbruikrisico's in de WW en de ontwikkeling van een integraal afwegingskader. Ministerie van SZW Harry Paul
Gescheiden werelden. Onderzoek evaluatie governance programma Grensverleggende IT. Miniserie van Defensie Hans van der Vlist en Dick Heerschop
Werk aan Uitvoering - fase 1 - Probleemanalyse Ministerie van SZW Hans van der Vlist en Dick Heerschop
Kamerbrief over wettelijke evaluatie Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) Ministerie van IenW Harry Paul
Kamerbrief onderzoeksrapport alternatieve uitvoerders Belastingdienst Ministerie van Financiën Bertholt Leeftink
Tussenbalans Onderzoek Structuur en Besturing Belastingdienst, Briefadvies bevindingen en oplossingsrichtingen. Ministerie van Financiën Harry Paul en Rob Kerstens
Kabinetsreactie Regels en ruimte – Verkenning Maatwerk in dienstverlening en discretionaire ruimte Ministeries van BZK, SZW, OCW, VWS, JenV en Financiën Rob Kerstens
Review interne evaluatie KNMI Ministerie van IenW Irene Nijboer
Rapport Evaluatie inbedding Politieacademie in het politiebestel. Ministerie van JenV Rob Kerstens
Briefadvies Digitale hulpmiddelen in de verkiezingsketen Ministerie van BZK Harry Paul
Transitie te koop? Beleid, opdrachtgever en inkoper samen aan de slag. Ministerie van BZK en IenW Mark Dierikx
"In regels kun je niet wonen". Evaluatie extern toezicht Woningwet 2015. Ministerie van BZK Irene Nijboer
Samen in de keten. Analyse van de verantwoordelijkheidsverdeling tussen LNV en VWS op het vlak van voedselveiligheid. Ministerie van LNV Hans van der Vlist
Wettelijke zbo-evaluatie van de Nederlandse Emissieautoriteit. Minsterie van EZK Mark Dierikx
Doorschakelen. Advies bestuurlijk vervolg Schakelteam personen met verward gedrag. Ministeries VWS, JenV en de VNG Hans van der Vlist
Betrokkenheid ABDTOPConsult bij intern onderzoek BZ inzake Oxfam Novib; werkwijze, bevindingen en oordeel. (Briefadvies) Ministerie van BZ Marcel van Gastel
Twee onder één kap. Evaluatie scheiding DAEB/niet DAEB. Ministerie van BZK Peter Veld
Het Radioactive Waste Management Programme (RWMP) doorgelicht Ministerie van EZK André de Jong en Dick Hoogendoorn
Het publieke belang van politieke partijen. Evaluatie Wet financiering politieke partijen. Ministerie van BZK André de Jong
Oordeel over sturing en beheersing bij de Nationale Politie Ministeries Financiën en J&V André de Jong
'Hoog tijd voor de volgende stap’. Evaluatie Monitoringsberaad WEEE. Ministerie van IenM Anita Wouters
Voorbereid op de Toekomst. Actieplan van de Taskforce Internationaal Onderwijs. Ministeries van EZ en OCW Anita Wouters
Verkenning samenwerking Raad voor Rechtsbijstand en Juridisch Loket. Advies Samenwerking Rechtsbijstand - Juridisch Loket n.a.v. rapport Cie Wolfsen. Ministerie van VenJ Hans van der Vlist
Aan de slag! Advies over de implementatie van 'Maak Waar' (op te vragen via abdtc@rijksoverheid.nl) Ministerie van BZK Hans van der Vlist en Peter Veld
Verbeter de werking!! Rollen in de sturing van uitvoeringsorganisaties in de Rijksdienst. Secretaris-Generaal Overleg Hans van der Vlist en Rob Kerstens
Briefadvies realisatie luchthaven Lelystad: adviezen om tijdig de beoogde doelen te realiseren. Ministerie van IenM Koos van der Steenhoven en Mark Dierikx
Integriteitsvaststelling en integriteitschending door tolken bij de IND Ministerie van JenV Marcel van Gastel
Aanpak dreigend tekort bedrijfsartsen Ministerie van SZW Marcel van Gastel
De Digidelta: samen versnellen. Evaluatie van de Nationaal Commissaris Digitale overheid. Ministerie van BZK Peter Veld
Quick scan Impact Wet Open Overheid (Woo), dl. 2 Ministerie van BZK Rob Kuipers en Koos van der Steenhoven
Kiezen voor een goed spoor. Scenario’s voor ordening en sturing op het spoor na 2024. Ministeries van IenM, Financiën en EZ Hans van der Vlist
CTIVD Toekomstbestendig. Advies van ABDTOPConsult over de capaciteit en de benodigde financiële middelen voor de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten CTIVD en ministerie van AZ Johan de Leeuw
Fit en Proper, Nader Bezien. Evaluatie van de toets van de Autoriteit Woningcorporaties op betrouwbaarheid en geschiktheid bij benoemingen en bestuurders en commissarissen van woningcorporaties. Ministerie van IenM Johan de Leeuw
Don’t Tolk Too Much. Vormen van regie op tolkdiensten in het VenJ-domein. Ministerie van VenJ Mark Dierikx
IBO Sociale Huur. De prijs voor betaalbaarheid. Ministerie van Financiën André de Jong
Beleidsdoorlichting Artikel 4.2 VWS.Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt. Ministerie van VWS André de Jong
AM-onderzoek bij NS. Rapportage aan opdrachtgevers over de toets op het AM-onderzoek bij NS. Ministerie van Financiën en NS André de Jong
Quick scan Impact Wet Open Overheid (Woo) Ministerie van BZK Rob Kuipers en Koos van der Steenhoven
Second opinion bij het PWC-onderzoek naar de begroting van de Nationale Politie. Ministerie van JenV André de Jong
Rapport werkgroep Huishoudenbalans ten behoeve van de Studiegroep Duurzame Groei Ministerie van Financiën André de Jong
Advies klankbordgroep vervangende onderzeebootcapaciteit. Ministerie van Defensie André de Jong
Bestuurlijke evaluatie van de Onderwijscoöperatie Ministerie van OCW Harry Paul
Evaluatie nieuw opvangmodel alleenstaande minderjarige vreemdelingen Ministerie van JenV Irene Nijboer en Marcel van Gastel

“Steunend op eigen kracht, maar met de wil elkander bij te staan” Advies Evaluatiecommissie 2018 - Artikel 33 Rijkswet financieel toezicht.

Ministerie van BZK Mark Dierikx
Briefadvies NVWA Ministerie van VWS Hans van der Vlist

Opvolging aanbevelingen IV-governance Bijlage bij 'Kamerbrief met beleidsreactie onderzoeken IV-governance Rijk en besluit toekomst Bureau ICT-toetsing (BIT)'.

Ministerie van BZK Irene Nijboer en Bertholt Leeftink