Rollen van de teamleden

Rollen Opdrachtgever Consultant
Selectie van de rollen van de teamleden van ABDTOPConsult

Interim-SG, -DG of -bestuurder

Interim-DG Belastingdienst Ministerie van Financiën José Lazeroms
Interim-bestuurder Raad voor de Rechtsbijstand Irene Nijboer
Interim-DG Toeslagen Ministerie van Financiën Rob Kerstens
Waarnemend SG BZK Ministerie van BZK Hans van der Vlist
Waarnemend IG NVWA Ministerie van EZK Rob Kerstens
Kwartiermaker-SG Ministerie van LNV Ministerie van AZ en ABD Harry Paul
Interim-hoofd Financiën Belastingdienst Ministerie van Financiën André de Jong
Interim-plaatsvervangend secretaris-generaal Ministerie van JenV José Lazeroms

Voorzitter – Lid Commissie

Adviseur Energietransitie Bebouwde Omgeving Ministerie van BZK André de Jong
Coaching MT Rijkswaterstaat Ministerie van IenW Dick Heerschop
Advies inzake Sourcing Industriële Automatisering Rijkswaterstaat Ministerie van IenW Dick Heerschop
Tijdelijk Non Executive Member of the Board CBR Ministerie van IenW Hans van der Vlist
Voorzitter Opdrachtgeversberaad Digitalisering Strafrechtketen Ministerie van JenV Hans van der Vlist
Tijdelijk Adviescollege t.b.v. Schadeloosstelling bij strafzaken o.l.v. Donner Ministerie van JenV José Lazeroms
Onafhankelijke voorzitter Begeleidingscommissie 'Brede Keuringslandschap' Ministerie van LNV Hans van der Vlist
Onafhankelijk voorzitterschap Begeleidingscommissie evaluatie actieprogramma Werken in de Zorg Ministerie van VWS Siebe Riedstra
Lid Audit Committee IenW Ministerie van IenW Rob Kerstens
Voorzitter Driehoekgesprek UWV-SVB Ministerie van SZW Rob Kerstens
Voorzitter Stuurgroep Validatie rapport Berenschot inzake UWV-SVB Ministerie van SZW Rob Kerstens
Aanjager Doorontwikkeling samenwerking Radioactive Waste Management Programme NRG Ministerie van EZK André de Jong
Voorzitter Commissie Dwanglicenties Ministeries VWS en EZK André de Jong
Lid Reviewboard VWS Ministerie van VWS André de Jong
Aanjager Vlaams-Nederlands samenwerkplatform voor Deltavraagstukken Ministerie van OCW en Provincie Zeeland Mark Dierikx
Rijksonderhandelaar inzake voorwaarden vervroegde sluiting Hemwegcentrale Ministerie van EZK Bertholt Leeftink
Voorzitter Evaluatiecommissie Rijkswet Financieel Toezicht Curaçao en Sint Maarten Ministerie van BZK Mark Dierikx
Lid Tijdelijke commissie onderzoek werkwijze mortierongeval Mali Ministerie van Defensie André de Jong
Voorzitter Begeleidingsgroep Onderzoek Tennet Ministerie van Financiën André de Jong
Lid Kwaliteitscommissie Bibob Ministerie van JenV André de Jong
Voorzitter Bestuurscommissie Veenhuizen Ministerie van BZK Hans van der Vlist
Lid Evaluatie- en adviescommissie Wet financiering politieke partijen Ministerie van BZK André de Jong
Voorzitter Stuurgroep Verdeling Radiofrequenties Ministerie van EZK Rob Kerstens
Voorzitter Auditcommissie Nationale Politie Nationale Politie Hans van der Vlist
Voorzitter Stuurgroep Machtigingen Ministerie van BZK Rob Kerstens
Voorzitter Stuurgroep Berichtenvoorziening Ministerie van BZK Rob Kerstens
Voorzitter Stuurgroep I-Academy Ministerie van BZK Rob Kerstens
Voorzitter Keten Coördinatiegroep Informatievoorziening Strafrechtketen Ministerie van VenJ Rob Kerstens
Aanjager Doorontwikkeling Samenwerking Radioactive Waste Management Programme van NRG Ministerie van EZK André de Jong en Dick Hoogendoorn
Voorzitter Commissie integriteit inkoop en aanbestedingen Nationale Politie Ministerie van JenV André de Jong
Ambassadeur Gebruikers Centraal - ICT Digicommissaris Rob Kerstens

Kwartiermaker/dwarskijken/second opinion e.d.

Quickscan op advies Raad voor de rechtspraak inzake KEI Ministerie van JenV Hans van der Vlist en Rob Kerstens
Gedelegeerd opdrachtgever Programma Basisregistratie Personen Ministerie van BZK Rob Kerstens
Ontwikkeling Groepscoachingsprogramma directeuren Rijk Ministerie van BZK Hans van der Vlist
Adviseur Proeftuinen Maak Verschil Ministerie van BZK Mark Dierikx
Adviseur Programmamanagement Duurzame Veiligheid 2030 Ministerie van IenW Mark Dierikx
Lid Visitatiecommissie Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) Ministerie van IenW Mark Dierikx
Second opinion behoeftestelling KMAR inzet luchthavens Nederland Ministerie van JenV André de Jong
Second opinion op beleidsnoties inzake budgettaire problematiek Nationale Politie Ministerie van JenV André de Jong
Second opinion op PWC onderzoek Begroting Nationale Politie Ministerie van JenV André de Jong
Adviseur Sint Eustatius - NuStar Ministerie van BZK Mark Dierikx