Organisatie

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Topmanagementgroep

Binnen de Algemene Bestuursdienst neemt de topmanagementgroep (TMG) een bijzondere plaats in. Deze groep bestaat uit ongeveer 80 managers: secretarissen-generaal, directeuren-generaal, inspecteurs-generaal en enkele hiermee gelijkgestelde functies.

Samenstelling topmanagementgroep

De topmanagementgroep wordt gevormd door:

 • secretarissen-generaal
 • directeuren-generaal
 • inspecteurs-generaal
 • de thesaurier-generaal
 • het hoofd Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
 • de directeur van het Centraal Planbureau
 • de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau
 • de directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving
 • de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
 • de leden van ABDTOPConsult
 • buitengewoon adviseurs
 • enkele internationale gelijkwaardige functies

Ontstaan topmanagementgroep

In 1999 verscheen de Nota Management- en Personeelsontwikkeling Rijksdienst. Deze nota beschreef de ontwikkelingen rond het topmanagement van de rijksdienst en stelde de vorming van de topmanagementgroep voor. De TMG is in 2000 ingesteld. Vanaf dat moment zijn de leden van de topmanagementgroep op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in algemene dienst van het Rijk. Het werkgeverschapvoor TMG-leden is belegd bij Bureau ABD.

Sinds de instelling van de topmanagementgroep is het maken van werkafspraken tussen bewindspersonen en topambtenaren voor de secretarissen-generaal een belangrijk middel voor een resultaatgericht optreden.