Module Samenleving in Transitie

De samenleving verandert continu. De samenleving is heterogener geworden. Het tijdperk van de grote ideologieën ligt achter ons en de secularisering heeft verder doorgezet. Mensen hebben veel meer keuzemogelijkheden dan vroeger en worden daarin niet weerhouden door sociale banden. Via digitalisering en technologisering kunnen mensen steeds makkelijker hun meningen uiten. Zij kunnen zich via deze wegen ook veel makkelijker organiseren en gezamenlijk een vuist maken naar bedrijven en instituties. De welvaart is toegenomen, maar niet overal gelijk verdeeld. De verschillen tussen regio’s, tussen stad en land zijn toegenomen.

Al deze maatschappelijke ontwikkelingen hebben niet alleen positieve effecten. Zo is het maatschappelijk onbehagen onder bepaalde groepen in de samenleving toegenomen. Sommige mensen voelen zich niet meer vertegenwoordigd in de politiek en haken af. Mensen hebben verliesgevoelens, vooral wanneer het hun identiteit betreft. De polarisatie over sociaal-culturele waarden neemt toe. Mensen lijken ook minder bereid om de dialoog met elkaar te willen gaan.

Deze ontwikkelingen, zowel positief als negatief, hebben gevolgen voor het functioneren van het openbaar bestuur. Maar welke gevolgen zijn dit precies? Waar moeten wij ons, werkzaam binnen dat openbaar bestuur, rekenschap van geven. Hoe gaan wij om met deze ontwikkelingen? Wat betekenen deze ontwikkelingen voor onze handelingsperspectieven?

In de ABD-app ‘Samenleving in Transitie’ gaan wij in op actuele ontwikkelingen in de samenleving. Daarbij staat de vraag centraal wat deze veranderingen betekenen voor beleidsontwikkeling en –uitvoering. Na het volgen van de app beschik je over kennis van deze ontwikkelingen en de vertaalslag hoe je daar in je werk zo goed mogelijk mee om kan gaan. Je repertoire als overheidsmanager wordt verbreed met concrete gereedschappen om vanuit een maatschappelijk perspectief naar beleidsproblemen en –oplossingen te kijken en te handelen.

Thema's

  • Actuele ontwikkelingen in de samenleving
  • Maatschappelijk perspectief centraal
  • Betekenis voor beleidsontwikkeling en –uitvoering

Doelgroep

ABD-TMG (S19)
ABD-topmanager (S16-S18)
ABD-manager (S15)

Kosten

ABD APP wordt gefinancierd door Bureau ABD en/of de afzonderlijke departementen. Voor ABD-(top)managers binnen het rijk zijn aan deelname geen persoonlijke kosten verbonden.

Duur & Agenda

Iedere module bestaat uit een reeks van vier sessies van vier uur. De sessies zijn van 16 uur (inloop 15.30 uur) tot 20 uur. Na afloop van de module kan je via een maatwerkadvies dieper op individuele leervragen ingaan.

Planning & inschrijving

Planning en inschrijving.

Contact

Heb je vragen? Neem contact op met het programmabureau van ABD APP via postbus.abdapp@minbzk.nl.