Vacatures en loopbaan

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Directeur Gebiedsontwikkeling en directeur Gebiedskwaliteit Rotterdam

Vacaturetype
overige vacatures
Naam organisatie
Gemeente Rotterdam
Salarisschaal
17
Publicatiedatum
18 april 2017
Sluitingsdatum
1 mei 2017

Gemeente Rotterdam

Wij staan voor Rotterdam. internationale, dynamische en moderne havenstad aan de Maas. Stad met lef, vernieuwend en ondernemend. Een stad waar grote uitdagingen ons vragen om heldere keuzes en gedurfde oplossingen. Wij geven Rotterdammers ruimte en vertrouwen om verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en de stad. Rotterdammers die ons nodig hebben, kunnen op ons rekenen. We versterken en versnellen initiatieven in de samenleving en werken samen aan resultaat.

Cluster Stadsontwikkeling

Het cluster Stadsontwikkeling staat voor een periode met belangrijke veranderingen, zowel qua inhoud van het takenpakket als de wijze waarop de organisatie is ingericht. In het licht van de ontwikkelingen op complexe dossiers, een aantrekkende economie en een stad volop in beweging, is duidelijk geworden dat het cluster Stadsontwikkeling een nieuwe fase ingaat. Daarin gaat zij verder invulling geven aan de veranderende rol van de overheid binnen de context van grote maatschappelijk thema’s als energietransitie, next economy en next city, nieuwe samenwerkingsvormen van stedelijke ontwikkeling, omgevingswet, etc.

In de komende periode gaat de organisatie in samenspraak met het college van Burgemeester en Wethouders, de stakeholders in de stad, het concern en de medewerkers die fase verdere invulling geven, om daarmee verdere stappen te zetten naar een moderne overheidsorganisatie. Met een goede balans tussen een eenduidige bedrijfsvoering enerzijds, en anderzijds ruimte voor de werkvloer om het werk te kunnen doen. Gelet op de organisatieontwikkeling, het bestuurlijk en operationele netwerk en de opdracht waarvoor deze directie staat, is een tweehoofdige directie geïndiceerd.

De combinatie van de portefeuilles Gebiedsontwikkeling en Gebiedskwaliteit in één directie zorgt ervoor dat vanuit één punt integraal kan worden gestuurd op het gehele domein van gebiedsontwikkeling en gebiedskwaliteit. Daarbij zal de directeur Gebiedsontwikkeling meer een oriëntatie op de financiële en commerciële aspecten (incl. planning) van stedelijke ontwikkelingen hebben en de directeur Gebiedskwaliteit een oriëntatie op beeldbepalende kwaliteit op strategisch en gebiedsniveau. De directeur Gebiedsontwikkeling is binnen deze directie de lijndirecteur.

De directeuren Gebiedsontwikkeling en Gebiedskwaliteit treden gezamenlijk op en rapporteren gezamenlijk aan de clusterdirecteur SO en aan verantwoordelijke wethouders.

Context

De directeuren Gebiedsontwikkeling en Gebiedskwaliteit zijn lid van het directieteam SO en vertegenwoordigen de directie. Binnen het cluster werkt de directie logischerwijs veel samen met de andere SO-directies: Stedelijke Inrichting, Projectmanagement en –Engineering en Economie & Duurzaamheid. Ook wordt samengewerkt met andere clusters binnen het concern Rotterdam, zoals bijvoorbeeld Maatschappelijke Ontwikkeling en Stadsbeheer.

Het werkveld van de directie Gebiedsontwikkeling en –Kwaliteit (GOK) wordt in hoge mate beïnvloed door de wensen van het stadsbestuur, maatschappelijke partners binnen en buiten de stad, de ontwikkelingen in de diverse werkvelden (waaronder wet- en regelgeving), maar vooral ook door economische en commerciële ontwikkelingen en de weerslag daarvan in de fysieke ontwikkeling.

De directeur is Rotterdammergericht, is als leider onderdeel van de stad, staat midden in het speelveld en is bij voorkeur woonachtig in Rotterdam. De directeur voegt waarde toe aan de stad, de Rotterdammers en daarmee onze organisatie.

Cultuur/Organisatie

Na een periode van economische crisis, een daarmee teruglopend opdrachtenpakket, reorganisatie en krimp is gewerkt aan de opbouw van een moderne overheidsorganisatie. De organisatie zit nu in een volgende fase: herijken van de missie en visie naar aanleiding van verdergaande maatschappelijke ontwikkelingen, onderzoek naar de werkprocessen en –ketens en welk sturings- en inrichtingsprincipe daar het beste bij passen, en aandacht voor het fit en vitaal houden van het belangrijkste kapitaal van deze kennisorganisatie: de medewerkers. Er is daarbij ook aandacht nodig voor de bedrijfsvoering. Dit moet een meer integraal onderdeel van de lijnsturing worden. Belangrijke opgaven daarbij zijn verdere professionalisering op het gebied van bedrijfsvoering en financiële controle, zowel intern als richting bestuur.

Daarnaast is aandacht nodig voor de ontwikkeling van de leidinggevenden. In een kennisorganisatie als Stadsontwikkeling ligt de focus vooral op het coachen en (onder)steunen van medewerkers. Dit vraagt een transitie van: veel sturing, uitleg en ondersteuning naar minder sturing en meer verbinden, ruimte geven en aanmoedigen tot samenwerken en teamwork. Van de directie GOK wordt verwacht dat zij hierin een voorbeeld zijn en het management coachen, stimuleren, inspireren en een impuls geven aan de teamvorming en meer onderlinge samenhang.

Dit sluit tot slot goed aan bij de opgave te komen tot een zorgvuldige inbedding van personeelsvisie en strategische personeelsplanning binnen het continue HR-proces. Kernwoorden daarbij zijn flexibiliteit, slagvaardigheid en aantrekkelijkheid. Er is aandacht nodig voor het vertalen hiervan naar de verschillende vakgebieden en wat dit voor functiegroepen en medewerkers betekent qua ontwikkelopgave.

De opgaven

Directeur Gebiedsontwikkeling

  • De directie GOK staat samen met de andere directies voor de opgave om visie te vormen en uiteindelijk handelingsperspectief te bepalen ten aanzien van de grotere opgaven in de maatschappij; de verstedelijkingsopgave, de Roadmap Next Economy (RNE), Next City, Next Infrastructures, Omgevingswet etc.. Rotterdam heeft een aantal eigen complexe opgaven die vragen om integrale uitwerking, zoals de transitie van de haven en samenspel met de stad, het stimuleren van Rotterdam als innovatieve makersstad en het bevorderen van de werkgelegenheid in de stad. Rotterdam is een snelgroeiende stad met en grote vraag naar woningen, welke naar verwachting nog meer zal toenemen. Het op orde krijgen en houden van een goede woningbouwproductie is derhalve een belangrijke opgave voor de stad.
  • De veranderende rollen van de gemeente op het terrein van stedelijke gebiedsontwikkeling en gebiedskwaliteit moeten verder ontwikkeld en in hun onderlinge samenhang worden bezien. Wat vraagt dit van de medewerkers van Stadsontwikkeling? Vanuit de directie GOK moet mede invulling gegeven worden aan nieuwe vaardigheden en competenties als netwerken, transitie denken, procesvaardigheden, etc. Daarnaast spelen vraagstukken over de inrichting van de werkprocessen en –ketens. Beide directeuren krijgen de opdracht om gezamenlijk en in onderlinge afstemming met de andere directies binnen Stadsontwikkeling invulling te geven aan deze ontwerpvraag en –opgave.
  • De relatie met het stadsbestuur moet verder worden ontwikkeld om zo de effectiviteit te vergroten.

Directeur Gebiedskwaliteit

  • De veranderende rollen van de gemeente op het terrein van stedelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling, stedenbouw en architectuur moeten verder ontwikkeld en in hun onderlinge samenhang worden bezien. Wat vraagt dit van de medewerkers van Stadsontwikkeling? Vanuit de directie GOK moet mede invulling gegeven worden aan nieuwe vaardigheden en competenties als netwerken, transitiedenken, procesvaardigheden, etc. Daarnaast spelen vraagstukken over de inrichting van de werkprocessen en –ketens. Beide directeuren krijgen de opdracht om gezamenlijk en in onderlinge afstemming met de andere directies binnen Stadsontwikkeling invulling te geven aan deze ontwerpvraag en –opgave.
  • Om succesvol te zijn in deze omvangrijke transformatie vraagt dat van de directie het ontwikkelen van gezag op de inhoud en excellentie in het proces.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief naar:

E-mailadres: w.ontijd@rotterdam.nl

Meer informatie

Over de vacature

Will Ontijd
senior MD-adviseur
Telefoonnummer: 06 12 15 76 50
E-mailadres: w.ontijd@rotterdam.nl

Over de sollicitatieprocedure

Will Ontijd
senior MD-adviseur
Telefoonnummer: 06 12 15 76 50
E-mailadres: w.ontijd@rotterdam.nl