Vacatures en loopbaan

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Directeur Langdurige Zorg bij VWS

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Salarisschaal
17
Vacaturenummer
BABD 173-17
Publicatiedatum
19 mei 2017
Sluitingsdatum
2 juni 2017

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

'Nederland gezond en wel', dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is onze ambitie iedereen zo lang mogelijk gezond te houden, zieken zo snel mogelijk beter te maken en mensen die niet meer beter kunnen worden een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te bieden. Dit doen we door inzet op passende zorg en ondersteuning. Ook willen we mensen met een beperking in het participeren daartoe ondersteuning bieden, opdat iedereen mee kan (blijven) doen.

VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1000 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals de NZa, het CIZ, het CAK en het Zorginstituut.

De directie Langdurige Zorg

Binnen het directoraat-generaal Langdurige Zorg (DGLZ) houdt de directie Langdurige Zorg (DLZ) zich bezig met het ontwikkelen, (doen) uitvoeren en evalueren van het beleid op het gebied van langdurige zorg. Daarbij gaat het om zorg aan mensen die - vanwege somatische, psychogeriatrische, verstandelijke, lichamelijke en zintuiglijke beperkingen of vanwege langdurige psychiatrische problematiek - permanent toezicht en 24 uur per dag zorg nodig hebben. Deze zorg is geregeld in de Wet Langdurige Zorg (WLZ).  In die kwetsbaarheid en afhankelijkheid van zorg en ondersteuning staat moet de zeggenschap van cliënten zo groot mogelijk worden gehouden. Vandaar dat de missie van de directie is: 'Wij zorgen dat mensen met een zware beperking terzijde kunnen worden gestaan om te leven zoals zij dat willen'. Na de hervorming (2015) is het de opgave om de uitvoering van de Wet Langdurige Zorg meer persoonsgericht te maken.

DLZ is verantwoordelijk voor de inrichting en werking van het zorgstelsel, zowel waar dit de relatie tussen zorgaanbieder en de cliënt als de relatie tussen zorgaanbieder en zorgkantoor betreft. Het is een maatschappelijk relevant en gevoelig, dynamisch, bestuurlijk complex en veelzijdig beleidsterrein. 'De praktijk' kennen is daarbij een vereiste. Beleidvorming gebeurt in samenwerking met alle partijen. Binnen de directie wordt gewerkt in vier afdelingen en met afdelingsoverstijgende projecten. Bij de directie werken ongeveer 65 mensen.

De inhoudelijke opgave en taakgebieden

Na de hervorming van de Langdurige Zorg en de introductie van de WLZ (2015) staat de komende jaren een aantal stevige implementatie- en transformatieopdrachten op de agenda, zoals het versterken van persoonsgerichte zorg of de positionering van de langdurige GGZ. Leerervaringen die de afgelopen jaren in (opmaat naar) de WLZ zijn opgedaan, moeten nu geborgd worden. Het gaat hierbij om programma’s als InVoorZorg, het Experiment Regelarme Instellingen (ERAI) en Waardigheid en Trots (W&T). De interactieve wijze waarop deze programma’s samen met het werkveld tot stand zijn gekomen, heeft daarbij zijn waarde duidelijk bewezen.

De kwaliteit  van de langdurige zorg zal de komende tijd topprioriteit zijn. Ook de beheersing van de zorguitgaven zal permanent hoog op de agenda blijven staan. 'Geld en kwaliteit' worden meer en meer in samenhang bezien. De verpleeghuissector staat met het nieuwe kwaliteitskader - nog los van de arbeidsmarkt - voor een ware transformatie-opgave. Dat geldt evenzeer voor de 'systeempartijen' zoals de Zorgkantoren, de IGZ, de Nza en het ministerie zelf.  Ook in de gehandicaptensector is hard gewerkt aan een nieuw kwaliteitskader. Met name daar is het zaak passende zorg te blijven leveren aan mensen met  een steeds complexere zorgvraag.

Bij dit alles is steeds zaak individuele casuïstiek ('de mens') te verbinden met het stelsel van regels ('het systeem'). Gegeven de missie van de directie, zal de komende jaren ook meer verbinding worden gezocht met andere beleidsterreinen dan de zorg, bijvoorbeeld daar waar het gaat om wonen. 

Het beleidsterrein van de directie Langdurige Zorg is in zijn aard gevoelig, kent een grote dynamiek en staat volop in de publieke en politieke belangstelling. Dat uit zich in grote hoeveelheden Kamervragen, debatten, bestuurlijke overleggen en uiteenlopende vragen uit de uitvoeringspraktijk. Dit legt een druk op de mensen die in de directie werken. Het MT stuurt integraal over de gehele directie. Medewerkers kunnen inhoudelijk voor verschillende MT-leden werken. Het vinden van een goede balans tussen het 'managen' van de dagelijkse stroom vragen en opdrachten die op de directie afkomen, waaronder het ondersteunen van de bewindspersonen, en het creëren van ruimte en tijd om langer bij de toekomst stil te staan is een voortdurende uitdaging. Gelijktijdig  maakt de inhoud en deze dynamiek de functie een meer dan prachtige baan.

Functievereisten

De directeur LZ zal een gezaghebbende positie moeten kunnen innemen in relatie tot de verschillende partijen in de zorg (zoals zorgkantoren, zorgaanbieders, patiënt- en clientorganisaties, belangen- en beroepsorganisaties). De directeur heeft daarbij een scherp oog voor de rollen en verantwoordelijkheden van VWS en van andere partijen binnen 'het stelsel'. Dit betekent vaak dat inzet van indirecte beïnvloedingsmogelijkheden nodig is, in combinatie met een initiatiefrijk, stevige, doortastende persoonlijkheid. Hij of zij is binnen dit krachtenveld in staat 'partner' te zijn, een verbindende rol te vervullen en als geen ander weet te sturen op goede samenwerking.

Gelet op de toekomstige ontwikkelingen in de zorgsector is de directeur LZ in staat om dossier- en sectoroverstijgend te denken en te handelen, ontwikkelingen in de praktijk te vertalen naar het landelijk niveau en vice versa, zowel binnen het departement als daarbuiten. In het bijzonder gaat het daarbij om het verbinden van langdurige zorg met preventie, curatieve zorg  en het sociaal domein. De directeur LZ moet in staat zijn aan belangrijke thema’s nieuwe impulsen te geven. Daarnaast heeft hij of zij kennis van en ervaring met een politiek-bestuurlijke omgeving en beschikt hij of zij over een goed (Haags) netwerk.

Het beleidsterrein van de directie Langdurige Zorg is breed. In de 'techniek' is het zelden eenvoudig.  Het is dus noodzakelijk om ruimte te geven, vertrouwend op de capaciteiten van de medewerkers en andere MT-leden. Tegelijk is het soms nodig om bij dossiers die daarom vragen, 'dicht op de bal' te zitten, zonder het grotere geheel uit het oog te verliezen. Soms betreft het onderwerpen met een hoog politiek profiel, maar het komt evengoed voor dat dossiers die ogenschijnlijk meer in de periferie van de belangstelling staan, een groot (politiek of bestuurlijk) afbreukrisico vormen. In dergelijke situaties weet de directeur LZ op een goede manier te schakelen tussen zelf doen en aan anderen overlaten.

De directeur Langdurige Zorg:

 • heeft c.q. ontwikkelt snel een inhoudelijke visie op de langdurige zorg en neemt mensen daarin mee;
 • geeft op strategisch niveau invulling en uitvoering aan de veranderingen op de beleidsinhoudelijke onderwerpen die spelen binnen de Langdurige Zorg;
 • heeft de financiële gevolgen van het (te voeren) beleid in beeld en levert een bijdrage aan de houdbaarheid van de zorg;
 • is werkelijk geïnteresseerd in de uitvoeringspraktijk ('hoe het werkt') en weet ervaringen uit die praktijk effectief te verbinden met landelijke beleid;
 • haalt de ‘buitenwereld’ binnen en organiseert dat beleid en wetgeving continu getoetst worden op de betekenis voor mensen in de samenleving;
 • draagt zorg voor een effectieve verbinding binnen het departement en tussen het departement, de zorgaanbieders en  de IGZ, NZa en Zorginstituut;
 • creëert rust door het houden van overzicht en het - indien nodig - trekken van 'een streep'. Heeft er lol in de directie zodanig goed te organiseren dat de directie, gegeven de beschreven dynamiek, binnen de termijnen producten en adviezen van hoge kwaliteit levert;
 • heeft visie op en oog voor de ontwikkeling van de organisatie en haar medewerkers. Is een open, verbindende en mensgerichte leider. Geeft coachend leiding aan zijn MT. Daagt zijn MT en medewerkers voortdurend uit zich verder te ontwikkelen door ruimte en vertrouwen te geven;
 • is adviseur en klankbord voor de minister en staatssecretaris van VWS op de diverse onderwerpen van zijn/haar portefeuille en ondersteunt hen in hun politieke opdrachten;
 • geeft mede sturing aan de VWS-organisatie en draagt, naast de eigen portefeuille, mede-verantwoordelijkheid voor enkele DGLZ en departementsbrede onderwerpen.

Wat vraagt dit van u?

In de rijksbrede Visie op publiek leiderschap is gesteld dat er geen sprake is van één ideaaltypische leider, maar wel van kernkwaliteiten waarover iedere publieke leider dient te beschikken. Deze zijn:

Samenwerken
'De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven.'

Integriteit
'De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien.'

Reflectie
'De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie.'

Gevraagde kennis en ervaring

Genoemde opgaven vragen om

 • Een ervaren, gezaghebbende directeur;
 • Politiek, bestuurlijke ervaring binnen de (Rijks)overheid;
 • Kennis, ervaring in de (langdurige) zorg is een pre.

Gevraagde persoonlijke typering

 • Innovatief en resultaatgericht;
 • Open, evenwichtig, zelfbewust, en straalt gezag uit;
 • Draagt de langdurige zorg een warm hart toe en is intrinsiek voor de functie gemotiveerd;
 • Geeft richting, sturing en inspiratie en weet mensen hieraan te binden;
 • Communiceert tactvol en helder;
 • Is samenwerkingsgericht en is verbinder;
 • Heeft een breed beïnvloedingsrepertoire.

Bijzonderheden

De vacature directeur LZ valt onder de Algemene Bestuursdienst. Dit betekent dat kandidaten aan minimaal twee van de hierna volgende criteria dienen te voldoen:

 • Ervaring bij minimaal twee departementen;
 • Ervaring in minimaal twee van de volgende contexten: beleid, staf, uitvoering, toezicht;
 • Internationale ervaring;
 • Ervaring buiten de Rijksoverheid.

Een assessment kan deel uitmaken van het selectieproces. Ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Het Rijk besteedt nadrukkelijk aandacht aan divers en veelzijdig samengestelde teams.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 173-17 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Dhr. drs. C. van der Burg
Directeur-generaal Langdurige Zorg
Telefoonnummer: 070- 340 6800

Over de sollicitatieprocedure

Mw. P. Bruijns
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-46 91 23 32
E-mailadres: peggy.bruijns@minbzk.nl