Vacatures en loopbaan

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Plaatsvervangend algemeen directeur bij de VNG

Vacaturetype
overige vacatures
Naam organisatie
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Salarisschaal
18
Publicatiedatum
9 februari 2017
Sluitingsdatum
25 februari 2017

De organisatie

VNG in transitie

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is de koepelorganisatie van alle 388 gemeenten. Samen met alle gemeenten bouwt de VNG aan de kracht en kwaliteit van het lokaal bestuur. De VNG ondersteunt gemeenten bij het vertalen van nationaal beleid naar gemeentelijk beleid, bij kennisdeling over de uitvoeringspraktijk en behartigt de belangen van alle gemeenten bij diverse partijen.

Het kabinet heeft een groot aantal taken in het sociale domein van het rijk naar de gemeenten overgebracht. De nieuwe taken op het terrein van jeugdzorg, langdurige zorg en arbeidsmarktparticipatie gekoppeld aan de bezuinigingen, stellen de gemeenten voor grote opgaven. Ook op andere terreinen zoals economie, het vluchtelingenvraagstuk, veiligheid, wonen en de energietransitie is de positie van gemeenten versterkt. Gemeenten werken onderling meer samen om maatschappelijke vraagstukken op te pakken en vervullen een regisserende rol richting jeugdzorgaanbieders, zorginstellingen, woningcorporaties en andere maatschappelijke organisaties.

Dit heeft ook consequenties voor de VNG waarbij het versterken en vitaliseren van de lokale democratie de rode draad vormt in de verenigingsvisie. De VNG voert voor de gemeenten steeds meer landelijke taken uit, bijvoorbeeld voor de ondersteuning van de decentralisaties, programma’s voor het energieakkoord en ICT-projecten. Hierdoor zijn de baten vanuit het gemeentefonds voor de collectieve activiteiten sterk gegroeid. De VNG-organisatie heeft een vaste bezetting van 200 fte en 100 fte in programma’s.  Daarnaast bieden de VNG-bedrijven (KING, Congres- en Studiecentrum VNG, Coöperatie VNG International en VNG Opleiding en Detachering) producten en diensten op maat en (betaalde) dienstverlening. De totale omzet inclusief de VNG-bedrijven bedraagt 150 miljoen euro.

Nieuwe topstructuur

Sinds 1 januari 2017 staat er een nieuwe algemeen directie bestaande uit een algemeen directeur en plaatsvervangend algemeen directeur. Daarnaast zijn er een drietal themadirecteuren aangesteld. Verdeeld over de drie thema’s.

 • Gezonde en veilige leefomgeving.
 • Integratie en participatie.
 •  Vertrouwen in en kwaliteit van de lokale democratie.

Voor de besturing van de organisatie zijn resource managers van belang. Zij zijn verantwoordelijk voor het ‘beschikbaar hebben en houden’ van de belangrijkste resources van de organisatie: medewerkers en financiën. Feitelijk delegeert het collectief van themadirecteuren de uitvoering van hun managementverantwoordelijkheid op de P- en F-functie aan het collectief van Resource Managers. De themadirecteuren blijven hiërarchisch verantwoordelijk. De plaatsvervangend algemeen directeur heeft frequent overleg in het bedrijfsvoeringsoverleg met de resource managers.

In het aankomend jaar wordt het organisatieontwikkelingsprogramma “Ontwikkeling organisatie VNG 2016-2018” verder vorm gegeven en zal ook de herinrichting van de staf aan de orde komen.

Taakverdeling algemene directie

De beide directeuren hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de organisatie. Binnen de taakverdeling tussen de algemeen directeur en diens plaatsvervanger ligt de nadruk van de werkzaamheden van de algemeen directeur op het gebied van algemene strategie en beleid inzake belangenbehartiging, platformfunctie en dienstverlening. Van de werkzaamheden van de plaatsvervangend directeur ligt de nadruk op het gebied van de interne organisatie, de werkwijze van het bureau, de bedrijfsvoering en de aansturing van de VNG bedrijven.

De plaatsvervangend algemeen directeur is mede verantwoordelijk voor de werking en ontwikkeling van de organisatie en opstelling van de concern bedrijfsvoering kaders door de staf in samenspraak met de themadirecteuren en resourcemanagers. De plaatsvervangend algemeen directeur vervult de rol van WOR bestuurder en aandeelhouder en vertegenwoordigt derhalve de Algemene Directie in de (in)formele contacten met de VNG-bedrijven.

De directeuren hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid, werken nauw samen en stellen elkaar in staat met alle relevante informatie  en adviezen en steun, zodat een ieder van hen in staat is tot een behoorlijke vervulling van de opgedragen taak. De directeuren nemen onderling voor elkaar waar. Gezien het grote belang van eenheid van leiding functioneert de Algemene Directie als een team.

Doelstelling van de functie

De plaatsvervangend algemeen directeur is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en groei van de organisatie naar een hoogwaardige dienstverlenende en lerende netwerkorganisatie. Dit omvat:

 • het dragen van de verantwoordelijkheid voor de professionele ontwikkeling van de organisatie en van de medewerkers in een motiverende werkomgeving;
 • verantwoordelijkheid voor de doorontwikkeling van de professionele cultuur van het bureau;
 • onderhouden van de samenwerking en de contacten met de OR als WOR bestuurder;
 • bevorderen van de samenwerking met de leden door structurele netwerksamenwerkingsvormen;
 • het (laten) organiseren en bevorderen van de integraliteit en synergie tussen de activiteiten van de betreffende organisaties en die van de overige onderdelen van de VNG;
 • het regisseren van de inzet van het management (resourcemanagers, management bedrijfsvoering)  en het zorgdragen voor de ontwikkeling, professionalisering, doorstroming, functionering en beoordeling van de managers binnen de VNG  en die van de directeuren van de bedrijven;
 • het geven van leiding en aansturing aan het managementoverleg van onderdelen van de VNG-organisatie;
 • verantwoordelijk voor concern (brede) organisatie ontwikkelprogramma’s.

De plaatsvervangend algemeen directeur is verantwoordelijk (binnen de Algemene directie) voor:

 • de aansturing van de organisatie en de bedrijfsvoering van het VNG-concern en de bedrijven;
 • het vaststellen van het algemene kader voor het HR-  en organisatiebeleid en de naleving daarvan (laten) bewaken;
 • het vaststellen en laten uitvoeren van het financiële, ICT- en facilitaire beleid en de uitvoering daarvan (laten) bewaken;
 • het (laten) opstellen, vaststellen en (laten) bewaken van de tijdige en consistente uitvoering van de beleids- en begrotingscyclus;
 • borging van de kwaliteit van de beleids- en begrotingscyclus;
 • het vaststellen van het sociaal jaarverslag.

De plaatsvervangend algemeen directeur is verantwoordelijk voor:

 • de strategie en koers van de VNG-bedrijven als aandeelhouder;
 • samen met de directeuren van de VNG-bedrijven uitzetten van de strategie van de VNG bedrijven;
 • uitoefenen van de aandeelhoudersfunctie VNG-bedrijven;
 • bewaken van de voortgang en besluiten met betrekking tot VNG-bedrijven;
 • beoordelen van de directeuren van de VNG-bedrijven.

De plaatsvervangend algemeen directeur bepaalt samen met de algemeen directeur de strategie en koers van de vereniging en het strategische beleid:

 • vervanging van de algemeen directeur;
 • in samenspraak met de algemeen directeur en de themadirecteuren operationeel vertalen van de door het bestuur van de Vereniging geformuleerde beleidsuitgangspunten naar strategische thema’s, prioriteiten en beleidsvoornemens;
 • vertalen en toetsen van verenigingsstrategie op organisatiemogelijkheden en groei;
 • het mede-vaststellen van uitgangspunten en formuleren van strategieën voor het voortzetten, bijstellen en/of ontwikkelen van het strategische beleid van de VNG voor zowel de beleidsmatige als bedrijfsmatige activiteiten.

Functie-eisen

 • academisch werk- en denk niveau;
 • ruime management ervaring met een resultaatgerichte managementstijl;
 • ruime bedrijfsvoering- en sturing ervaring;
 • affiniteit en bij voorkeur ervaring met gemeentelijke organisaties en beleids- en bedrijfsvoering processen;
 • ervaring met aansturing en organisatie van beleidsprocessen;
 • ervaring met bouwen van netwerksamenwerkingsverbanden;
 • ervaring met organisatie-veranderingsprocessen, bij voorkeur bij dienstverlenende;
 • kennis en ervaring met ondernemerschap  gegeven de VNG bedrijven.

Persoonskenmerken en competenties

 • vernieuwingsgericht, innovatief, ‘fris’ en gericht op samenwerking;
 • natuurlijk gezag en het vermogen om organisatiecultuur uit te dragen en “in de etalage” te zetten;
 • visie op en duidelijk beeld van werken met en voor gemeenten als leden;
 • vermogen om te binden: gericht op samenwerking en verbinding;
 • ontwikkelen en laten groeien van professionals;
 • analytisch denkvermogen en strategisch inzicht: beleid en organisatie kunnen verbinden;
 • dienende leider: visie, durf, bescheiden, authentiek, vertrouwen, voorspelbaarheid;
 • ondernemende en stevige manager: zakelijk en gericht op kansen, vermogen te plannen, te organiseren en te delegeren;
 • omgevingsbewustzijn: mee kunnen gaan en tegenwicht kunnen bieden aan politiek bestuurlijke omgeving;
 • samenlevings- en organisatiesensitiviteit: gevoel voor mensen en cultuur van organisaties in verbinding met de samenleving;
 • chemie en “klik” met de huidige algemeen directeur.

Procedure

Maes & Lunau Executive Search ondersteunt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten tijdens  de selectieprocedure voor de plaatsvervangend algemeen directeur.

 • De voorselectie is in handen van Maes & Lunau, waar een eerste interview zal plaatsvinden
 • CV-presentatie
 • Eerste gespreksronde met de selectiecommissie
 • Vervolggesprek(ken)
 • Een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure
 • Nagaan referenties
 • Arbeidsvoorwaardengesprek

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief naar:

E-mailadres: remco.thomassen@maeslunau.com

Meer informatie

Over de vacature

Remco Thomassen
Telefoonnummer: 020-535 62 65