Vacatures en loopbaan

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Raadadviseur Staatsrecht en Binnenlands Bestuur bij AZ

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Algemene Zaken
Salarisschaal
16
Vacaturenummer
BABD 217-17
Publicatiedatum
18 mei 2017
Sluitingsdatum
1 juni 2017

Wij zoeken

 • Een zeer ervaren adviseur en bestuursrechtelijk jurist die aantoonbaar zijn sporen heeft verdiend. Kennis en ervaring op het terrein van constitutionele en wetgevingvraagstukken strekt tot aanbeveling.
 • De kennis en vaardigheden die hij heeft verworven stellen hem in staat snel, flexibel en adequaat op het hoogste niveau van de Rijksdienst en op een breed terrein adviezen van topkwaliteit te leveren.
 • Hij moet zich thuis voelen in een complexe politiek-bestuurlijke omgeving en het niveau bezitten om adequaat te kunnen opereren in hoogambtelijke en politieke gremia.
 • De raadadviseur die wij zoeken is in het bezit van een brede maatschappelijke oriëntatie. Hij heeft genoeg affiniteit met ontwikkelingen buiten zijn eigen vakgebied om in een multidisciplinair team dat de volle breedte van het rijksbeleid bestrijkt te kunnen opereren.
 • De adviseur die wij zoeken heeft ruime ervaring met het werken onder hoge druk en behoudt daarin rust en overzicht.

Organisatie

"Eenheid als opdracht, kwaliteit als drijfveer." Met deze woorden begint de corporate story van AZ. Algemene Zaken (AZ) is een atypisch ministerie. Andere departementen leveren een concreet en tastbaar product, zoals wegen, veiligheid en goed onderwijs.

Wij zijn dienstverlenend en ondersteunend. Ons product is een goed en zorgvuldig proces en kwaliteit in beleid, besluitvorming en communicatie. Het ministerie van Algemene Zaken is een relatief klein departement dat echter meer omvat dan alleen het ‘torentje’.

Met onze 380 medewerkers bevorderen wij het algemene regeringsbeleid. Onze belangrijkste taken zijn de ondersteuning van de minister-president bij de coördinatie van het algemene regerings- en communicatiebeleid. Bekend zijn het Kabinet Minister-President, de Directoraat-Generaal Rijksvoorlichtingsdienst en de Dienst Publiek en Communicatie.

Ook het bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering, is onderdeel van onze organisatie. De directie Financieel-Economische Zaken en de directie Bedrijfsvoering ondersteunen onze activiteiten.

Taken en verantwoordelijkheden

Taken en verantwoordelijkheden van de raadadviseur (Kabinet Minister-President)

 • De Raadadviseur (RA) is verantwoording schuldig aan de secretaris-generaal (SG) en de minister-president (MP);
 • Hij is de primaire adviseur van de MP voor de portefeuille, maar draagt nadrukkelijk tevens bij aan het algemene regeringsbeleid en de eenheid daarvan. De adviseur moet andere raadadviseurs kunnen vervangen bij afwezigheid, werkt nauw samen in een klein team van specialisten en is zelf leidinggevend voor zijn portefeuille;
 • De RA maakt deel uit van de Ministerstaf en van de KMP-staf. Hij is (plv) secretaris van een onderraad als voorbereidend orgaan voor de ministerraad en vertegenwoordigt de MP in ambtelijke overleggen. Hij begeleidt de MP in ministeriële overleggen op zijn taakgebied.

Het beleidsterrein waarop de RA zich beweegt, is uitgebreid:

 • verzorgen van bestuurlijke en juridische advisering op het terrein van binnenlands bestuur en het onderhouden van contacten met de Raad van State en de koepelorganisaties Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg en Unie van Waterschappen;
 • advisering op de overige terreinen van openbaar bestuur en justitie (inclusief rechtspositieregelingen, beloningen bestuurders en integriteit);
 • advisering over zaken aangaande het Koninklijk Huis;
 • advisering op gebied van het wetgevingsproces (inclusief de AZ-wetgeving, positie Raad van State (adviesaanvragen, nadere rapporten), politieke beschouwingen in Tweede en Eerste Kamer);
 • samen met de WOB-coördinator  behandelen van informatieverzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, de Wet hergebruik overheidsinformatie, de Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede het adviseren over beleid inzake (actieve) openbaarheid van bestuur;
 • onderhouden van een ruim netwerk van externe deskundigen in de wereld van bestuur en justitie, wetenschappelijke- en advieswereld;
 • advisering op de overige aanverwante terreinen;
 • onderhouden van de contacten met de bedrijfsjuristen van AZ;
 • op een aantal van deze terreinen werkt u nauw samen met de pSG van Algemene Zaken.

Taken

 • adviseert en ondersteunt de MP op de eigen aandachtsgebieden;
 • adviseert over de agendavorming voor de ministerraad en onderraden;
 • bevordert de goede voorbereiding en tijdige aanlevering van stukken;
 • neemt deel aan vergaderingen in ambtelijke voorportalen;
 • begeleidt de MP bij relevante werkbezoeken;
 • draagt bij aan de voorbereiding van parlementaire debatten met de MP;
 • signaleert, volgt en adviseert over strategische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op de eigen aandachtsgebieden;
 • neemt deel aan commissies en overlegcircuits;
 • werkt nauw samen met andere raadadviseurs waar taakvelden aan elkaar raken of overlappen;
 • zoekt actief naar meerwaarde d.m.v. informatiedeling binnen KMP.

Krachtenveld

De raadadviseur verkeert in een bijzonder gevoelig ambtelijk, bestuurlijk en politiek krachtenveld waar de schijnwerper voortdurend op is gericht. Het betreft een breed en gevoelig beleidsterrein met uitstraling naar andere beleidsterreinen, waarop de MP veelvuldig door de Kamer en pers wordt aangesproken.

De relaties en de contacten zijn dan ook zeer uiteenlopend van aard en niveau. Te denken valt aan de MP en andere bewindspersonen maar ook hoge ambtenaren van de verschillende ministeries en topfunctionarissen uit maatschappelijke organisaties in binnen - en buitenland. En niet te vergeten de collega’s binnen het ministerie van Algemene Zaken.

Functie-eisen

De functie wordt getypeerd door het zeer complexe krachtenveld en de wijze waarop de functionaris daarbinnen in staat is om te voorzien in de hoogwaardige adviesbehoefte van de minister-president. Dit brengt met zich mee dat er een stevige set eisen is die aan het nieuwe lid van RA team van KMP worden gesteld:

 • ruime ervaring met staats- en bestuursrecht, wetgevingsadvisering en wetgevingsvraagstukken;
 • ervaring met advisering over de juridische aspecten van beleid en juridische vraagstukken;
 • ruime ervaring met complexe departementale beleidsprocessen en advisering aan bewindspersonen;
 • ervaring met overleg met en samenwerking tussen departementen;
 • zeer ruime ervaring met in een complex krachtenveld adviezen te formuleren die verschillende belangen kunnen verenigen;ervaring met de raakvlakken tussen ambtelijke en politieke (parlementaire) processen;
 • kennis en ervaring van voor de portefeuille relevante onderwerpen en invalshoeken;
  In concreto: zeer ruime ervaring met en kennis van het staats- en bestuursrecht, en het wetgevingsproces. Ruime ervaring met en kennis van de juridische aspecten van beleid en bestuur (inclusief de ministeriële verantwoordelijkheid, de positie van zelfstandige bestuursorganen, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet openbaarheid van bestuur, de Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de Archiefwet). Ervaring met en kennis van dan wel affiniteit met overige portefeuilles op het gebied van Bestuur en Justitie (Koninkrijksrelaties, Koninklijk Huis, rechtspraak, privaatrecht, vreemdelingenzaken, integratie)
 • weet complexe zaken overtuigend tot de kern terug te brengen en te formuleren;
 • is stressbestendig en kan omgaan met tegengestelde belangen, crises en tijdsdruk;
 • kan diplomatiek (gewogen en met overwicht) opereren in een breed netwerk;
 • heeft bewezen ervaring in het omgaan met uiterst gevoelige, strikt vertrouwelijke/geheime informatie;
 • weet altijd zijn neutraliteit en integriteit te behouden;
 • aantoonbaar kunnen onderhouden van interne en externe netwerken;
 • communicatief vaardig zowel mondeling als schriftelijk;
 • leidinggevende ervaring;
 • samenwerkingsgericht, ziet belang van grotere belang voor het deelbelang.

Competenties

 • omgevingsbewustzijn
 • oordeelsvorming
 • bestuurssensitiviteit
 • snel schakelen
 • initiatief
 • informatieanalyse
 • overtuigingskracht

Criteria Algemene Bestuursdienst

De vacature valt onder de Algemene Bestuursdienst. Dit betekent dat kandidaten ook getoetst worden aan het profiel van een ABD-manager. Een ABD-manager dient aan minimaal twee van de hierna volgende criteria te voldoen:

 • ervaring bij minimaal twee departementen;
 • ervaring in minimaal twee van de volgende contexten: beleid, staf, uitvoering en toezicht;
 • internationale ervaring;
 • ervaring buiten de Rijksoverheid.

Het Rijk besteedt nadrukkelijk aandacht aan divers en veelzijdig samengestelde teams. Waar ‘hij’ staat vermeld in de tekst kan ook ‘zij’ gelezen worden.

Een veiligheidsonderzoek door de AIVD maakt deel uit van de procedure, een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 217-17 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Paul Huijts
secretaris-generaal ministerie van Algemene Zaken
Telefoonnummer: 070-356 44 14

Over de sollicitatieprocedure

Cees-Jan van Beek
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06 18 30 47 63
E-mailadres: cees-jan.beek@minbzk.nl