Vacatures en loopbaan

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Statengriffier Provincie Utrecht

Vacaturetype
overige vacatures
Naam organisatie
Provincie Utrecht
Salarisschaal
16
Publicatiedatum
10 februari 2017
Sluitingsdatum
23 februari 2017

Provincie Utrecht

De provincie Utrecht is de kleinste provincie in Nederland, maar met een hoge bevolkingsdichtheid telt het ruim 1.250.000 inwoners. In de provincie Utrecht liggen 26 gemeenten.

Bestuur - Provinciale Staten

Provinciale Staten (PS) van Utrecht telt 49 zetels, verdeeld over 11 fracties: VVD: 9 zetels, D66: 9 zetels, CDA: 6 zetels, PvdA: 5 zetels, PVV: 4 zetels, SP: 4 zetels, GroenLinks: 4 zetels, ChristenUnie: 3 zetels, Partij voor de Dieren: 2 zetels, SGP: 2 zetels, 50PLUS: 1 zetel.

In deze bestuursperiode vormen VVD, D66, CDA en GroenLinks een coalitie. Zij hebben de gezamenlijke ambitie neergelegd in het Coalitieakkoord 2015-2019: IN VERBINDING!

PS wordt ondersteund door de statengriffier, die tevens eerste adviseur is.

Bestuur - Gedeputeerde Staten

Gedeputeerde Staten (GS) in Utrecht bestaat naast de Commissaris van de Koning uit vier gedeputeerden. Elke coalitiepartij leverde een gedeputeerde.

GS werkt vanuit haar kerntaken, met vertrouwen in de samenleving aan een sterke economie in een regio waarin het aantrekkelijk wonen, werken en leven is en blijft.

GS wordt ondersteund door de provinciesecretaris, die tevens eerste adviseur is.

Griffie

De griffie bestaat uit zes medewerkers die de ondersteuning van PS in de volle breedte verzorgen. De ondersteuning strekt zich uit over de voorbereiding en uitvoering van de vergaderingen van PS, de drie functionele statencommissies, het fractievoorzittersconvent en het Presidium.

De drie kerntaken van PS, te weten: de kaderstellende, de controlerende en de volksvertegenwoordigende rol staan bij alle werkzaamheden altijd centraal. De griffie vormt de schakel tussen PS en GS en de ambtelijke organisatie, alsmede tussen PS en burgers en maatschappelijke instellingen.

Ambtelijke organisatie

De ambtelijke organisatie (675 fte) van de provincie Utrecht maakt een stevige transformatie door om deze beter te laten aansluiten op haar rol in de provincie. Het is een relatief kleine en slagvaardige organisatie, met een focus op kerntaken, een organisatie die dagelijks toegevoegde waarde levert.

De functie

De functie van de statengriffier bevat een aantal hoofdelementen.

De griffier:

Provinciale Staten

 • is eerste adviseur van PS, verleent gevraagd en ongevraagd advies en bijstand aan PS als geheel, aan fracties en aan de individuele statenleden;
 • adviseert en ondersteunt PS bij de invulling van zijn volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol en neemt daartoe de nodige initiatieven.

Griffie en griffiemedewerkers

 • treedt op als formeel leidinggevende van de griffie;
 • is eindverantwoordelijk voor de griffie en organiseert en bewaakt de voortgang en kwaliteit van de werkprocessen.

Gedeputeerde Staten en ambtelijke organisatie

 • stemt met de Commissaris van de Koning en de provinciesecretaris de planning en agendering  van stukken af; zij zien gezamenlijk toe op de kwaliteit en tijdigheid van de stukken;
 • bewaakt met de Commissaris van de Koning en de provinciesecretaris dat alle betrokken partijen overeenkomstig hun formele rol (kunnen) acteren.

Externe oriëntatie

 • adviseert en ondersteunt PS bij communicatie met de burgers en externe partijen;
 • participeert in netwerken binnen en buiten de provincie, in het belang van PS.

Leiderschapsstijl

De griffier schakelt soepel tussen het belang van de provincie als geheel en het deelbelang van PS. Hij weet te verbinden, te inspireren en enthousiasmeren, te overtuigen en waar nodig een grens te trekken. Hij heeft een overstijgende blik, maar ook oog voor het (bestuursgevoelige) detail. Hij beschikt over een breed palet aan beïnvloedingsstijlen en weet situationeel de juiste stijl te hanteren. De griffier is te allen tijde onafhankelijk, onpartijdig en integer.

Provinciale Staten

In de eerste plaatst draagt de griffier zorg voor een goed georganiseerde stukkenstroom, voor informatievoorziening en voor planning en bewaking van processen. Procedurele kennis is daarbij onontbeerlijk. Daarnaast adviseert hij de statenleden over hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol.

Hij neemt initiatief en komt met voorstellen om de interactie van PS met externe partijen te vergroten. Voorstellen voor vernieuwing stemt hij vooraf goed af met de statenleden. Hij is thuis in de digitale wereld en sociale media.

Griffie en griffiemedewerkers

De medewerkers tonen veel inzet en vormen samen een hecht team. Naast aandacht voor de efficiency van werkprocessen, toont de griffier aandacht voor de ontwikkeling van het team en van de individuele medewerkers. Gelet op de omvang van het team en de beperkte middelen, is de griffier ook meewerkend voorman. Hij kan schakelen in managementstijl: coachen waar kan, sturen waar moet.

Gedeputeerde Staten en ambtelijke organisatie

Met de Commissaris van de Koning en de provinciesecretaris vormt de griffier hét scharnierpunt tussen bestuur en ambtelijke organisatie. Een goede samenwerking tussen griffie en organisatie is essentieel. De grondhouding is positief en samenwerkingsgericht te noemen, maar er valt meer synergie te behalen. De griffier en provinciesecretaris hebben hierin een gemeenschappelijke rol en een gezamenlijk belang. De griffier investeert in deze samenwerking en weet met gezag en overtuigingskracht het belang van PS te dienen.

De leden van de driehoek komen formeel wekelijks bijeen en weten elkaar ook informeel te vinden. Naast overleg over agenda-technische zaken, kunnen in het belang van de provincie in dit overleg strategische zaken en lange-termijn-onderwerpen meer aandacht krijgen.

Externe oriëntatie

De griffier is de spil als het gaat om informatie-uitwisseling tussen PS en burgers en vice versa. Hij faciliteert PS als bestuursorgaan zichtbaar te zijn in de (provinciale) samenleving en weet op de juiste wijze nieuwe en sociale media in te zetten, ook om een bredere groep mensen te bereiken. De griffier participeert actief in relevante netwerken, zoals VNG, de kring van provinciegriffiers, de Vereniging van Griffiers (VvG), etc.

Competenties

 • samenwerken/Verbinden/Coachen  
 • overtuigingskracht
 • onpartijdig/onafhankelijk (geen politiek profiel)
 • plannen en organiseren
 • sensitief (voor omgeving, bestuur, organisatie en individuele bestuurder en medewerker)
 • vernieuwend
 • schakelvermogen (in relatie tot situaties en tot personen)
 • open en toegankelijk, contactueel/communicatief sterk
 • reflectie/relativeringsvermogen/humor

Functie-eisen

Academisch werk- en denkniveau.
Relevante werkervaring:

 • op het snijvlak politiek/bestuur en ambtelijke organisatie;
 • leidinggevende ervaring;
 • in een omgeving die vergelijkbaar is qua complexiteit en schaalgrootte;
 • ervaring met het plannen en organiseren van (complexe) besluitvormingsprocessen.

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris voor deze functie bedraagt afhankelijk van werkervaring maximaal € 7.711,74 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband (schaalniveau 16). De provincie Utrecht beschikt over uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals het Individuele Keuze Budget van ca. 20%. U beschikt als medewerk(st)er zelf over dit budget en u bepaalt zelf wanneer u welk deel ervan laat uitbetalen, bovenop het maandelijkse salaris.

De provincie Utrecht hecht veel waarde aan een gezonde balans tussen werk en privé en kent een ruime ATV-regeling.
Het betreft een aanstelling voor een jaar. Bij goed functioneren volgt aanstelling voor onbepaalde tijd.

Procedure

De search, werving en selectie voor deze functie wordt verricht door PublicSpirit.

Uw sollicitatie kunt u indienen via de website van  PublicSpirit. U kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.

De vacature is opengesteld op 10 februari 2017.
U kunt reageren tot 23 februari 2017. Na deze datum wordt uw sollicitatie in reserve genomen.
In de weken 10 tot en met 12 worden de voorselectiegesprekken gevoerd bij PublicSpirit.
In week 13 wordt de shortlist aan Provincie Utrecht gepresenteerd.
De 1e ronde selectiegesprekken bij Provincie Utrecht vindt plaats in week 14.
De 2e ronde selectiegesprekken in Provincie Utrecht vindt plaats in week 15.
De eindkandidaat voert advies-bij-benoemingsgesprek met griffiemedewerkers in week 16.
Een mogelijk assessment, een screening en inwinnen van referenties vindt plaats in week 17.
Hierna vindt een arbeidsvoorwaardengesprek plaats.
De vervolgstappen zijn:

 • Voordracht aan PS;
 • Besluit tot aanstelling.

U wordt geïnformeerd over het verloop van uw sollicitatie.

Een assessment kan deel uit maken van de procedure. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure.

Meer informatie

Over de vacature

Gert-Jan Jongkind
senior consultant PublicSpirit
Telefoonnummer: 033-445 90 50

Over de sollicitatieprocedure

Marianne Pinke
assistente bij PublicSpirit
Telefoonnummer: 033-445 90 50