Accountdirecteur Auditdienst Rijk bij Financiën

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Financiën, Auditdienst Rijk
Salarisschaal
16
Vacaturenummer
BABD 360-19
Publicatiedatum
8 februari 2019
Sluitingsdatum
4 maart 2019

Het ministerie van Financiën

Bij Financiën gaan we over het geld. Niet als doel, maar in dienst van een financieel gezond Nederland. Wij bewaken daarom de balans tussen inkomsten en uitgaven en borgen het goede functioneren van het financiële stelsel. Wij richten ons op het belang van de samenleving als geheel, op korte én lange termijn en zijn ons daarbij bewust van de impact van ons handelen op alle burgers en bedrijven.

Wij heffen en innen belastingen en doen dat eerlijk en zorgvuldig. Wij zien erop toe dat de besteding van overheidsgeld en de vormgeving van ons fiscale stelsel zo goed mogelijk aansluiten bij de publieke belangen. Daartoe zetten wij in op evenwichtige besluitvorming, efficiënte uitvoering en effectief toezicht.

De ambtelijke leiding van het ministerie bestaat uit de secretaris-generaal (SG), de plaatsvervangend SG, de thesaurier-generaal, de directeur-generaal (DG) voor Fiscale Zaken, de DG Rijksbegroting, de DG Belastingdienst en de hoofddirecteur FEZ.

De Auditdienst Rijk (ADR) werkt onafhankelijk en ressorteert binnen het ministerie van Financien onder het SG-cluster.

De Auditdienst Rijk

De De Auditdienst Rijk (ADR) is de onafhankelijke interne auditor van de Rijksdienst en de Audit Autoriteit in Nederland voor de Europese Commissie. Onze professionals leveren een proactieve bijdrage aan de kwaliteit van de Rijksdienst met onderzoek naar sturing, beheersing en verantwoording.

Ontwikkelingen

De ADR is een jonge organisatie die in 2012 is ontstaan door de samenvoeging van alle auditdiensten van de ministeries en is nog volop in ontwikkeling. De ADR bevindt zich daarbij in een dynamische omgeving. De rijksoverheid is sinds een aantal jaren met een grote (bedrijfvoerings)verandering bezig. Dit leidt tot een veranderende behoefte van de opdrachtgevers.

Ook de IT-ontwikkelingen gaan razendsnel en hebben gevolgen voor zowel het rijk als de burgers en daarmee ook voor de (audits van de) ADR. De ADR ontwikkelt zich daarom door om - zo efficiënt en effectief mogelijk - te kunnen blijven voldoen aan de behoeften van onze opdrachtgevers. Uiteraard binnen de door de wetgever en beroepsorganisaties gestelde (kwaliteits)eisen.

Positie

Sinds 1 juli 2017 bestaat de ADR uit een directieteam, 5 accounts en 4 sectoren (Financiële Audits, Operational Audits, IT-Audits en EU-Audits) en een afdeling Bestuursondersteuning en Vaktechniek. Het directieteam (DT) bestaat uit de algemeen directeur, de directeur Onderzoek en de directeur Kennis en Ontwikkeling (K&O).Elk van de vijf accounts wordt aangestuurd door een directeur die verantwoordelijk is voor de opdrachten van 2 of 3 departementen.

Door het vertrek van de accountdirecteur met het account AZ en Defensie komt de functie accountdirecteur vacant. Het DT zoekt naar een breed inzetbare accountdirecteur met de bereidheid voor meerdere accounts te willen werken.

Krachtenveld

Alle relevante politieke en institutionele stakeholders zijn vanzelfsprekende gesprekspartners: ondermeer de politieke- en ambtelijk top van de ministeries in het account en de Algemene Rekenkamer. De accountdirecteur neemt op bestuurlijk niveau deel aan departementale overlegfora en overleggen op het gebied van accountmanagement gericht op de brede en interdisciplinaire dienstverlening aan de ministeries in het account. De accountdirecteur is samen met de collega’s en de directeur Onderzoek medeverantwoordelijk voor de totale dienstverlening van de ADR en de betrokken medewerkers.

De opdracht

De accountdirecteur heeft afgeleide taken van de directeur Onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR). De accountdirecteur is verantwoordelijk voor het relatiemanagement met de departementen binnen het toegewezen account. De accountdirecteur stuurt de senior projectleiders aan, geeft richting aan de inhoudelijke aanpak van de verschillende onderzoeken en draagt zorg voor opdrachtevaluaties door auditmanagers.

De accountdirecteur is verantwoordelijk voor de productiviteit en de planning van de professionals in samenhang met de ADR brede planning op basis van gemaakte afspraken en legt hierover verantwoording af aan directeur Onderzoek en aan het DT. Bij deze taken wordt de accountdirecteur ondersteund door een coordinator vraaggestuurd onderzoek en een planningscoordinator.

Taakgebieden

De accountdirecteur:

 • is verantwoordelijk voor het inventariseren van de klantvragen, het organiseren en laten verrichten door auditors van onderzoeken binnen het toegewezen account (zowel de jaarlijks terugkerende onderzoeken vanuit de wettelijke taak als de vraaggestuurde onderzoeken op verzoek van het departement);
 • is verantwoordelijk voor het onderhouden van de contacten met de ambtelijke leiding van het ministerie en het vormgeven van accountmanagement gericht op de brede en interdisciplinaire dienstverlening;
 • is verantwoordelijk voor de jaarlijkse totstandkoming van het ADR auditplan voor het toegewezen account, alsmede de verantwoording die daarover moet worden afgelegd;
 • is medeverantwoordelijk voor implementatie van effectieve werkprocessen met gebruikmaking van de ondersteunende systemen en zorgt voor een adequate bedrijfsvoering binnen het eigen account;
 • draagt zorg voor opdrachtevaluaties door projectleiders en is verantwoordelijk voor de productiviteit en de planning van de professionals in samenhang met de ADR brede planning op basis van gemaakte afspraken;
 • faciliteert een adequate wijze van uitvoering van opdrachten en de productiviteit en de planning van de professionals op basis van gemaakte afspraken;
 • is in staat de hoofdlijnen en de aangelegen onderwerpen binnen de ministeries inhoudelijk (vaktechnisch) te overzien en daarover te adviseren;
 • beoordeelt uitgaande rapporten op politiek bestuurlijke gevoeligheid met het oog op openbaarmaking en voert hier in voorkomend geval overleg over met de departementsleiding;
 • adviseert de ambtelijke top van het ministerie (de ‘klant(en) in het account'), zowel gevraagd als ongevraagd, over de risico’s in het algemeen en de mogelijke consequenties voor de controleerbaarheid en uitvoerbaarheid van politiek-bestuurlijke doelstellingen, beleidsvoornemens en wetsvoorstellen;
 • geeft leiding aan de projectleiders en auditors binnen het toegewezen account.

Publiek Leiderschap

Publieke leiders beschikken over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de rijksbrede Visie op publiek leiderschap. Dit zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Specifiek voor deze functie

De accountdirecteur heeft/is:

 • WO-werk- en denkniveau, bij voorkeur RA, RE of RO;
 • uitgebreide kennis van één van de auditdisciplines FA, IT of OA, dan wel een door aantoonbare ervaring opgedane vergelijkbare inhoudelijke kennis en ervaring;
 • inzicht in (inter)departementale en politieke verhoudingen en in staat de hoofdlijnen en de aangelegen onderwerpen binnen de ministeries inhoudelijk (vaktechnisch) te overzien en daarover met ambtelijke en politieke leiding van ministeries in overleg te treden en te adviseren;
 • ruime ervaring met het proces van auditing;
 • meerjarige ervaring in het aansturen van een professionele organisatie op het gebied van één van de auditdisciplines FA, IT of OA;
 • coachende managementkwaliteiten en vaardigheden als leidinggevende;
 • bewezen veranderervaring en ervaring met kwaliteitsverbetering;
 • diepgaand inzicht in politiek-bestuurlijke ontwikkelingen;
 • vaardigheid in relatiemanagement en het ontwikkelen en onderhouden van relevante netwerken.

De ADR is op zoek naar een teamspeler met visie en daadkracht. De kandidaat beweegt zich gemakkelijk in de top van de politieke- en ambtelijke organisatie. Bestuurlijke en politieke sensitiviteit alsmede omgeving- en organisatiebewustzijn is dan ook een vanzelfsprekendheid.

Goede communicatie met collega managers is essentieel in deze functie. De accountdirecteur is in staat om op enthousiaste wijze de ontwikkeling en realisatie van de tactische doelstellingen vorm te geven. Hiervoor is een heldere visie nodig maar ook (zelf-)kritische reflectie.

Bijzonderheden

Een veiligheidsonderzoek (A) maakt deel uit van de selectieprocedure.

Het salaris ligt op niveau schaal 16 BBRA 1984. Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek van 36 uur. De inschaling als functie is afhankelijk van je opleiding en werkervaring.

De functie heeft als standplaats Den Haag.

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk (ABD).

Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht, etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komt ten goede aan de kwaliteit van de manager. De rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

 • managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
 • divers en veelzijdig samengestelde teams.

Van de toekomstige manager wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt.

Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

De selectiegesprekken zullen plaatsvinden op 27 maart 2019. Een selectieassessment is gereserveerd op 4 april 2019.

Meer informatie over de vacature

A.J.M. Kerkvliet RE RA
Algemeen directeur ADR
070 - 342 73 34

drs. W.P.M. Beekmans MPA
directeur Onderzoek ADR
070 - 342 86 59

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 360-19 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de sollicitatieprocedure

Muriel Verhees
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06 11 62 26 16
E-mailadres: m.verhees@minfin.nl