Afdelingshoofd Arbeidsmarkt, Bestuurlijk en Wetgeving Algemeen bij SZW

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
BABD 476-22
Publicatiedatum
20 september 2022
Sluitingsdatum
4 oktober 2022

Opgave

‘Ben je betrokken bij sociale opgaven en sta je midden in de samenleving? Hou je van het doorvertalen van complexe vraagstukken met meerdere belangen en politiek bestuurlijke invloeden in juridische oplossingen en wil je hieraan werken vanuit een richtinggevende organisatie? Dan zijn wij op zoek naar jou!'

Als afdelingshoofd Arbeidsmarkt, Bestuurlijk en Wetgeving Algemeen ben je verantwoordelijk voor  de werkprocessen wetgeving, behandeling bezwaar en beroep en advisering in deze afdeling. Bij de wetgeving zorg je voor de uitvoering van het wetgevingsprogramma, in nauwe afstemming met beleidsdirecties en de wetgevingsjuristen bij de andere afdelingen van de directie. Je bevordert de totstandkoming van wet- en regelgeving in een multidisciplinaire samenwerking waarbij de haalbaarheid vanuit een burger- en ondernemersperspectief centraal staat. Je benadert vraagstukken zo veel mogelijk integraal, ook als dat aanvankelijk compliceert, om te bevorderen dat regelgeving maximaal eenduidig wordt opgesteld voor de uitvoeringspraktijk.

Voor de besluitvorming op bezwaarschriften en de verzorging van (hoger) beroepen met betrekking tot besluiten van de Nederlandse Arbeidsinspectie, zorg je voor een optimale coördinatie, volg je de ontwikkelingen in het bestuursrecht en heb je oog voor de menselijke maat. Ook verzorg je algemeen ambtelijke bestuurlijk-juridische adviezen voor de bewindspersonen en de ambtelijke leiding. De inhoud van je werkterrein bestaat uit verschillende thema’s op het gebied van de regulering van de arbeidsmarkt, waaronder minimumloon, certificering uitzendbranche, gelijke kansen bij werving en selectie, het Europees arbeidsrecht en daarnaast uit bijvoorbeeld gegevensuitwisseling in het sociaal domein en regelgeving op het gebied van inburgering. De bezwaar- en beroepsjuristen in je afdeling behandelen zaken in het belang van de naleving van de regels voor een eerlijke arbeidsmarkt.  

Natuurlijk doe je dit alles niet alleen. Je gaat leidinggeven aan een team van enthousiaste professionals, waaronder twee clustercoördinatoren. Je begeleidt hen op coachende wijze, stimuleert professionele ontwikkeling en stelt hen in staat zelfstandig te werken en het beste uit zichzelf te halen. Als het nodig is, kun je ook zelf een gesprek over de inhoud voeren om een dossier een stap verder te brengen.

Met jouw deelname aan het managementteam lever je een bijdrage aan de strategische, inhoudelijke en personele vraagstukken van de directie zoals praktijkgericht werken, het zijn van een responsieve overheid en van een wendbare organisatie. Je ziet wat hiervoor nodig is, neemt initiatief en handelt daarnaar. Hiermee zorg je voor een positieve dynamiek en veranderingen die de organisatie verder brengen. Je bent verantwoordelijk voor de positionering van jouw afdeling binnen en buiten SZW. Daarbij treed je gezaghebbend en proactief op, met gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen. Ook neem je deel aan (inter)departementale overleggen en ondersteun je bij gelegenheid de bewindspersonen in overleggen.

Wat vraagt dit van jou?

 • Je bent een breed georiënteerde jurist, vertrouwd met de totstandbrenging van complexe wetgevingsvraagstukken.
 • Je staat stevig in je schoenen, hebt een uitstekende politiek-bestuurlijke antenne en kunt strategisch opereren.
 • Je kunt verantwoordelijkheid nemen, ook onder druk, en doortastend en helder optreden, ook in geval van crisis of (politieke) urgentie, en indien nodig weerstanden overwinnen.
 • Je hebt ervaring als leidinggevende, bent teamspeler en collegiaal MT-lid en kunt het algemeen belang voor het eigenbelang stellen.
 • Je volgt ontwikkelingen op juridisch gebied en het sociaal domein en vertaalt deze proactief naar kansen voor SZW en introduceert deze in de organisatie.
 • Je hebt een belangstellende houding, gevoel voor humor en je draagt bij aan een open cultuur waarin we stimuleren dat collega’s onderling feedback geven en ontvangen.
 • Je vindt goede relaties met collega’s en de uitvoeringspraktijk belangrijk, legt en onderhoudt contacten voor de eigen organisatie en zoekt actief de verbinding met de samenleving op.

Wat bieden we?

 • De kans om op hoog bestuurlijk-juridisch niveau te werken aan uitdagingen die iedereen raken.
 • De ruimte om leiding te geven aan bevlogen professionals die betrokkenheid tonen bij de thema’s die aan de basis van onze samenleving liggen: werk en bestaanszekerheid voor iedereen.
 • Een uitdagende managementfunctie in het hart van het ministerie, waarbij je meebouwt aan een betere signaalfunctie en daarmee aan meer vertrouwen tussen burgers en overheid.
 • De gelegenheid om deel uit te maken van een collegiaal managementteam waarin aandacht is voor jou als mens, je vak en je kennis. En waarin de MT-leden samen verantwoordelijkheid nemen voor een plezierige en verbindende werkcultuur, een evenwichtige verdeling van het werkaanbod en een gezamenlijk personeelsbeleid gericht op professionele groei en ontwikkeling.
 • Een salaris tussen € 5810,06 en € 8163,73 bruto per maand (schaal 15). Daarbovenop ontvang je 16,37% van je salaris als individueel keuzebudget (IKB). Met het IKB maak jij keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Goede begeleiding en een uitgebreid inwerkprogramma.
 • Volop budget, tijd en aandacht voor persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling.
 • Flexibele werktijden. Arbeidstijden minimaal 32 uur.  
 • Een volledige vergoeding voor woon-werkverkeer en een ruim en goed bereikbaar kantoor in Den Haag. Bovendien kun je rekenen op uitstekende thuiswerkvoorzieningen.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat je zelf kan bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Bij SZW zijn we bezig met een organisatieontwikkeling, met de nadruk op een praktijkgerichte en open werkwijze. Dat betekent dat we om ons werk goed te doen, contact zoeken met de mensen voor wie we het doen. Als manager lever je een belangrijke bijdrage aan deze ontwikkeling. Je geeft medewerkers de ruimte om in gesprek te gaan met de mensen om wie het gaat. Je stimuleert bij medewerkers een open houding en een transparante werkwijze. Zodat we als organisatie toegankelijk en begrijpelijk zijn voor de samenleving en elkaar.

Directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden

De directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden (WBJA) is de centraal juridische directie van het ministerie en is verantwoordelijk voor het ontwerpen van de wetgeving en draagt zorg voor het behandelen van bestuurlijke en juridische aspecten van departements- en rijksbrede onderwerpen. Onze advisering en productie richt zich primair op de beleidscollega’s, de secretaris-generaal en de bewindslieden. WBJA behandelt bezwaren en beroepen met betrekking tot besluiten van de Nederlandse Arbeidsinspectie, coördineert de procesvoering in geschillen en de afhandeling van Woo-verzoeken. WBJA ressorteert samen met andere stafdiensten direct onder de secretaris-generaal. De directie bestaat momenteel uit vijf inhoudelijke afdelingen en een afdeling ondersteuning.

WBJA vervult de rol van wendbare en rolvaste partner. Dat betekent dat we beleidsvorming ondersteunen en dat we met vak- en praktijkkennis robuust en gedurfd adviseren. Dat we samen met anderen uitvoerbare en maatschappelijk begrepen wetgeving willen ontwerpen. Dat we het rechtsstatelijk handelen helpen bewaken en versterken. Voor rechtmatig handelen is het belangrijk dat die rol stevig is ingericht, opdat WBJA de grenzen van het handelen van de overheid kan duiden. Wat de overheid met wetgeven vermag is aan grenzen gebonden; grenzen die zijn getrokken door de Europese wetgever of de rechter, maar evenzeer door noties als doenvermogen en behoorlijk bestuur. Om in ontwerpwetgeving weloverwogen inrichtingskeuzes te kunnen maken, moet vooraf helder zijn wat de te verwachten effecten op mens en samenleving zijn. Het is de kunst om in wetgeving te komen tot een rechtszekere balans tussen gebonden kaders enerzijds en de professionele ruimte in de uitvoering anderzijds.

Afdeling Arbeidsmarkt, Bestuurlijk en Wetgeving Algemeen

De afdeling bestaat momenteel uit 25 professionals en is ingedeeld in twee clusters. Het cluster wetgeving en het cluster bezwaar en beroep. Het cluster wetgeving ontwerpt wet- en regelgeving op het terrein van arbeidsmarkt, gegevensuitwisseling en inburgering. Het cluster bezwaar en beroep behandelt bezwaarschriften op (boete) besluiten van de Nederlandse Arbeidsinspectie en treedt namens de minister op in geschillen bij de arrondissementsrechtbanken en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beide clusters worden functioneel aangestuurd door een clustercoördinator waarvan de coördinator wetgeving ook plaatsvervangend afdelingshoofd is. De juristen van de afdeling stellen bestuurlijk juridische adviezen op aan de politieke top, ten behoeve van integrale besluitvorming in de ministerraad.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Overige bijzonderheden

 • Het ministerie van SZW houdt van diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten onze denkkracht en handelingsperspectieven. Daardoor kunnen we optimaal aansluiten bij de behoeftes uit de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect.
 • Je bent niet verplicht om je geboortedatum en sekse in je cv en sollicitatieformulier te vermelden.
 • Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen we referenties opvragen.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur je motivatiebrief en cv als pdf onder vermelding van vacaturenummer BABD 476-22 naar:

E-mailadres: ABD-solliciteren@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Ankie Meijer
Directeur Wetgeving Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden
Telefoonnummer: 06-52 59 67 43

Over de sollicitatieprocedure

Boudewijn Notenboom
MD-Consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-52 54 68 84
E-mailadres: wnotenboom@minszw.nl