Afdelingshoofd Beleid DJI bij JenV

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
Salarisschaal
15
Publicatiedatum
6 september 2019
Sluitingsdatum
13 september 2019

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is een agentschap van het ministerie van Justitie en Veiligheid met als missie: 'De Dienst Justitiële Inrichtingen levert een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen en door de aan onze zorg toevertrouwde personen de kans te bieden een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen.'

DJI is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Het gaat om jaarlijks grote aantallen veroordeelden, maar ook om arrestanten en jeugdigen die preventief in bewaring zijn gesteld. Leidend in dit werk is de meerjarige koers van DJI waaraan DJI  richting geeft met behulp van drie focuslijnen, die nodig zijn om als DJI verder te kunnen groeien.

Zo doet DJI al het mogelijke om ervoor te zorgen dat een justitiabele terugkeert in de samenleving, zonder in herhaling te vallen. Dat kan DJI niet alleen. De justitiabele is immers van de maatschappij en DJI heeft die nodig om de justitiabele de kans te bieden om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dit vraagt een open positie van DJI ín de maatschappij. Verder heeft DJI veel kennis en deskundigheid. Als uitvoeringsorganisatie moet DJI emanciperen door de kennis gerichter in te zetten en zich daarmee steviger te profileren.

Het derde punt waarop DJI focust is dat zij een mensenorganisatie is. Wij werken met mensen (justitiabelen) en de mensen (medewerkers) maken onze organisatie. Dat werk doen we met ruim 13.500 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, tbs-klinieken, forensische zorg- en detentiecentra, bij de Landelijke diensten en op het Hoofdkantoor.

Het is zowel veelzijdig als boeiend werk en het gaat om zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder!

De directie Beleid en Bestuursondersteuning (B&B)

B&B is één van de stafdirecties op het hoofdkantoor van DJI. B&B is verantwoordelijk voor kennis en inhoudelijke ondersteuning van de hoofddirectie DJI en de andere leden van het DJI-Beraad ten behoeve van de sturing op de DJI-onderdelen en de samenwerking met het bestuursdepartement en de DJI-brede ketenpartners. Hierbij is sprake van opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap.

De directie kent een brede inhoudelijke portefeuille gericht op het primaire proces met hoogwaardige specialismen op uiteenlopende vakgebieden. B&B vervult een centrale rol als adviseur en ondersteuner bij het bepalen van de koers van DJI. DJI opereert in een dynamische omgeving met sterk wisselende maatschappelijke belangen. B&B adviseert het DJI-Beraad en de divisies over
beleidsvorming en -uitvoering mede in het licht van de koers van DJI.

B&B vertaalt kennis met betrekking tot de inhoudelijke doelen van DJI in bijvoorbeeld beleid en juridische kaders. B&B biedt zicht op de kansen en bedreigingen die er zijn om de inhoudelijke doelen van DJI te bereiken. De directie is een excellente adviseur en ondersteuner op het terrein van uitvoeringsbeleid, kennis (-ontwikkeling), internationale zaken, corporate communicatie, juridische zaken en bestuursondersteuning.

De directie B&B staat onder leiding van een directeur en bestaat uit de afdelingen: Beleid, Bestuursondersteuning, Corporate Communicatie en Juridische Zaken.

Afdeling Beleid

De afdeling Beleid bestaat uit vier clusters: een cluster beleidsontwikkeling, een cluster analyse, een flexcluster strategie en een cluster kennismanagement.

De afdeling Beleid ontwikkelt uitvoeringsbeleid, begeleidt de implementatie daarvan en geeft DJI inzicht in de stand van zaken en mogelijke kansen en bedreigingen voor het realiseren van haar doelstellingen: het insluiten van strafrechtelijk veroordeelden en bestuursrechtelijke vreemdelingen, het herstellen van de rechtsorde en het voorkomen van recidive. De afdeling Beleid levert integrale adviezen waarin feiten en cijfers, onderzoeksresultaten, expertise van binnen en buiten DJI en de koers van DJI zijn meegenomen.

Daarnaast worden binnen de afdeling Beleid nieuwe processen en producten ontworpen en beproefd en geeft zij, onder leiding van de hoofddirectie, mede vorm aan de  strategische koers van DJI. De afdeling Beleid staat hiermee in verbinding met de gehele organisatie van DJI. Ook op het gebied van ramingen voor de capaciteitsinvulling op de langere termijn en een actieve relatie met de wetenschap staat de afdeling Beleid centraal in de DJI-organisatie.

De afdeling Beleid biedt de DJI-organisatie:

 • beleidskaders voor de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen en hulp bij de
 • implementatie daarvan (“Beleidsontwikkeling”);
 • inzicht in de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen op basis van de analyse en duiding van feiten en cijfers. (“Analyse”);
 • wetenschappelijk onderbouwde kennis ten behoeve van het verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen  (“Kennismanagement”);
 • vernieuwing en ontwikkeling, zicht op kansen en bedreigingen bij het realiseren van de doelstellingen van DJI (“Strategie”).

Taakgebieden afdelingshoofd Beleid

Het afdelingshoofd Beleid:

 • geeft leiding aan 31 medewerkers;
 • is eindverantwoordelijk voor de realisatie van de doelen en producten van de afdeling;
 • onderhoudt contacten met de hoofddirectie, de divisie- en overige stafdirecteuren DJI;
 • onderhoudt een relevant en gezaghebbend netwerk van ketenpartners en andere (internationale) stakeholders;
 • is de eerste strategische adviseur van de directeur B&B en van de hoofddirectie;
 • verwerft draagvlak voor vernieuwende visies, strategieën en oplossingsrichtingen voor het bereiken van de doelstellingen van DJI;
 • maakt deel uit van het Management Team van B&B en levert daarin een actieve bijdrage.

De functie van afdelingshoofd Beleid is ingedeeld in de functiegroep Manager van het Functiegebouw Rijk (FGR), S15. In het FGR is een uitgebreide beschrijving opgenomen van functie-eisen en competenties voor deze functie.

Al dan niet in aanvulling op de beschrijving in het FGR zien wij graag dat het afdelingshoofd Beleid voldoet aan de hieronder genoemde functie-eisen, zich kan begeven in het krachtenveld van DJI en beschikt over de hieronder genoemde competenties.

Wat vraagt dit van u?

Om in ons krachtenveld te kunnen opereren, is het van belang dat het hoofd Beleid:

 • het vermogen heeft om de koers en visie van DJI mee uit te zetten en op basis daarvan te opereren in een dynamische omgeving;
 • zich goed kan verhouden tot de strategische beleidsopdrachten vanuit de hoofddirectie van DJI en de gewenste beleidsmatige veranderingen vanuit de divisies, waarbij samenwerking de sleutel is om het doel te bereiken;
 • op soepele wijze weet om te gaan met interne- en externe actoren, met belangentegenstellingen, weet te verbinden en een aansprekende stijl van communiceren heeft;
 • initiatief toont in denken over de inhoud van het werk van Beleid en standpunten durft in te nemen en te verdedigen en een betrokken, inspirerende en verbindende persoonlijkheid is, die gewend is te werken met professionals en hen aan te spreken op hun resultaat.

Functie-eisen

 • academisch werk- en denkniveau;
 • aantoobaar leidinggevende ervaring in een functie met een (zware) strategische portefeuille waarbij meerdere processen tegelijkertijd aandacht vragen;
 • ervaring bij meerdere organisaties of departementsonderdelen en kennis op het terrein van Justitie en Veiligheid;
 • affiniteit met het opereren op het raakvlak beleid en uitvoering, en ervaring in de advieswereld.

Competenties

 • organisatiesensitiviteit
 • bestuurssensitiviteit
 • omgevingsbewustzijn
 • netwerken
 • reflecteren
 • creativiteit
 • innovatief
 • samenwerken
 • strategisch inzicht

Publiek leiderschap

Het primaire proces van DJI bestaat vooral uit mensenwerk. Mensen zijn het belangrijkste kapitaal van de organisatie. De directie Beleid en Bestuursondersteuning draagt bij aan DJI als mensenbedrijf. Het vakmanschap en de aanwezige expertise wordt verder ontwikkeld. Het afdelingshoofd Beleid geeft aan welke bijdrage van groepen medewerkers en van medewerkers als individu worden verwacht. Hij/zij is een verbinder. Motiveert en inspireert als leider en toont erkenning en waardering voor goede prestaties. Het afdelingshoofd Beleid straalt vertrouwen en respect uit naar zijn medewerkers. Hij/zij spreekt de medewerkers waar nodig aan op hun functioneren en stelt aan de orde wanneer prestaties of gedrag niet voldoen aan de gestelde functie-eisen.

U beschikt over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de rijksbrede Visie op publiek leiderschap. Deze kwaliteiten zijn:

Samenwerken
Het afdelingshoofd Beleid brengt het gedeeld DJI leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven.

Integriteit
Het afdelingshoofd Beleid werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien.

Reflectie
Het afdelingshoofd Beleid beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie.

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk (ABD).

Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht, etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komt ten goede aan de kwaliteit van de manager. De rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

 • managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
 • divers en veelzijdig samengestelde teams.

De rijksoverheid hecht veel waarde aan managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn. Van de toekomstige afdelingshoofd Beleid wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt.
 
Een assessment maakt deel uit van het selectieproces. Ook worden referenties opgevraagd.

Solliciteren

U kunt online solliciteren via Werkenvoornederland.nl.

Meer informatie

Over de vacature

Jaap Koopman
directeur Beleid & Bestuursondersteuning, ministerie van Justitie en Veiligheid
Telefoonnummer: 06 52 81 49 65

Over de sollicitatieprocedure

Regina Dhore
MD-consultant DJI
Telefoonnummer: 06 21 13 41 62
E-mailadres: r.dhore@dji.minjus.nl