Afdelingshoofd Beleidscontrol / tevens plaatsvervangend directeur Financieel Economische Zaken bij LNV

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
BABD 228-22
Publicatiedatum
4 mei 2022
Sluitingsdatum
30 mei 2022
Boer met koeien in de wei

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maakt zich sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord. Wij maken ons er hard voor dat we de Nederlandse innovatiekracht op het gebied van voedselproductie gebruiken voor stappen in duurzaamheid. Onze kennis delen wij ook met andere landen. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren.

Wij maken ons ook sterk voor de natuur. Beschermen die. Als ministerie werken wij aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken. Landbouw, natuur en voedselkwaliteit zijn nauw met elkaar verweven. Ze kunnen elkaar versterken én schuren. Wat goed is voor de een, is niet altijd goed voor de ander. Het maakt belangen soms moeilijk verenigbaar en kan leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving.

Het is aan ons die tegenstellingen en dilemma’s helder en bespreekbaar te maken. Continu zoeken wij daarvoor samenwerking met partijen uit de maatschappij. Door beleid te maken geven wij richting. Wij maken wetten en regels. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de naleving hiervan.

Onze kennis en bevindingen delen wij met de politiek, zodat die keuzes kan maken. Ook buiten Nederland zoeken wij samenwerking voor oplossingen, zoals bij klimaatvraagstukken. En internationaal oefenen we invloed uit op beleid en besluitvorming.

Meer over het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Directie Financieel-Economische Zaken (FEZ)

De directie FEZ is het financieel geweten en adviseur voor en ten behoeve van de ministers en de ambtelijke leiding. FEZ adviseert vanuit de rol van onafhankelijk concerncontroller gevraagd en ongevraagd bij het borgen van doelmatige, doeltreffende en rechtmatige besteding van middelen. Dit geldt ook voor een ordelijk en controleerbaar financieel en materieel beheer.

De financiële functie bij LNV is gecentraliseerd. FEZ werkt nauw samen met de collega’s van EZK. Op het terrein van FEZ is dat de financiële administratie. Daarnaast wordt samengewerkt ten aanzien van de juridische advisering en bedrijfsvoeringstaken, die met EZK worden gedeeld.

FEZ valt onder de verantwoordelijkheid van de secretaris-generaal. De directeur FEZ en de overige 2 MT-leden geven leiding aan circa 35 medewerkers verdeeld over de afdeling Begrotingszaken en Kaderstelling en de afdeling Beleidscontrol.

De afdeling Beleidscontrol toetst of de plannen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit binnen het budget blijven. Om wat voor plannen het gaat? Denk aan het stikstofbeleid, het mestbeleid, verduurzaming van de intensieve veehouderij of de kwaliteit van natuur en water. Onderwerpen die impact hebben op burgers, boeren, flora en fauna.
Voor de vier directoraten-generaal Agro, Natuur en Visserij, Landelijk gebied en Stikstof, Regieorganisatie Realisatie Transitie Landelijk Gebied en de directies daaronder zijn wij adviseur en sparringpartner. Specifiek geven we ook invulling aan de advisering ten aanzien van uitvoeringsorganisaties zoals de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en zelfstandige bestuursorganen, en aan de control op EU-beleid, ICT en apparaatskosten. We kijken daarbij niet alleen óf iets kan, maar denken ook mee over risico’s en alternatieve oplossingen.
De afdeling Beleidscontrol bestaat uit circa 20 mensen, een mix van adviseurs en beleidscontrollers en coördinatoren.

De opgave

De directie FEZ is een relatief jonge directie die binnen de organisatie een herkenbare en gerespecteerde positie heeft. Gezien de ontwikkelingen binnen het ministerie, zoals bijvoorbeeld het Gebiedsgericht Werken en het Transitiefonds Stikstof (25 mld.) is het continueren en het verder uitbouwen van de directie FEZ een belangrijke opgave. De afdeling kent relatief veel jonge medewerkers waarbij je als afdelingshoofd de opgave hebt om de medewerkers goed in positie te brengen. Het zal relatief veel tijd vergen om medewerkers binnen je afdeling te coachen en te begeleiden.

Tevens zal vorm en inhoud gegeven moeten worden aan het adviseren van een tweetal bewindspersonen, te weten de minister voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en minister voor Natuur en Stikstof, waarbij de taak van FEZ is dit tijdig en transparant te doen en telkens ook het concernbelang voor ogen te houden.

Specifiek ten aanzien van de onderdelen waar de dienstverlening wordt gedeeld met EZK (RVO en DICTU) ligt er de taak om de governance en de samenwerking verder vorm te geven. Zodanig dat de LNV belangen tijdig en goed zijn geborgd. Hier heeft de afdeling Beleidscontrol en daarmee het afdelingshoofd het voortouw. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de plaatsvervangend SG van LNV.

Ook ligt er voor het afdelingshoofd de taak om de kennis op gebied van ICT control en EU-domein binnen FEZ te verdiepen en ook te verbreden naar de collega’s.

Het  afdelingshoofd heeft enerzijds een eigenstandige rol als het gaat om de rol van controller en adviseur ten aanzien van diverse dossiers. Anderzijds zal deze rol moeten passen binnen de concernkaders en uitgangspunten zoals die door het collega afdelingshoofd zijn c.q. worden opgesteld. In de rol van plaatsvervangend directeur neem je deel aan een aantal overleggen zoals bijvoorbeeld het wekelijkse directeurenoverleg met de minister. Voorts vervangt hij of zij de directeur FEZ in voorkomende gevallen zowel intern in onder andere de ministerstaf en de bestuursraad en extern richting met name het ministerie van Financiën.

Het MT van FEZ werkt vanuit een collegiale invalshoek. We helpen en ondersteunen elkaar bij het opstellen en uitdragen van FEZ-standpunten. Je onderhoudt breed en divers je contacten en zet deze in voor het gemeenschappelijke FEZ belang.  

Het afdelingshoofd fungeert enerzijds als opdrachtgever ten aanzien van diverse organisaties waarvan de Nederlandse Voedselwarenautoriteit de grootste is. Tevens ondersteunt de afdeling de SG en pSG in rol van adviseur eigenaar voor zover het FEZ taken betreft.

Wat vraagt dit van je?

Genoemde opgaven vragen om:

 • Academisch werk- en denkniveau (bij voorkeur in een bedrijfseconomische richting);
 • Ruime leidinggevende ervaring aan professionals op niveau afdelingshoofd;
 • Ervaring met werken en leidinggeven in een veranderende en complexe omgeving;
 • Ervaring met organisatieontwikkeling;
 • Ervaring en kennis binnen het financiële domein van de (rijks)overheid;
 • Ervaring met het werken in een complexe (politiek) bestuurlijke omgeving;
 • Eigen belang kunnen inbrengen en tevens ondergeschikt kunnen maken indien nodig aan het bredere belang.

Wat breng je mee?

 • Je bent een mensgericht en coachend leider, vaardig in het voeren van ‘het goede gesprek’, zichtbaar en bereikbaar;
 • Je hebt visie, stuurt op hoofdlijnen en geeft ruimte;
 • Je bent gericht op samenwerking en verbinding op diverse niveaus;
 • Je bent communicatief sterk;
 • Je hebt daadkracht en durf;
 • En je bent politiek bestuurlijk sensitief.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Bijzonderheden

Een selectieassessment maakt deel uit van de procedure. Ook worden referenties opgevraagd.

Een AIVD-onderzoek kan deel uitmaken van de procedure.

Voor de rol van plaatsvervangend directeur kan een toeslag tot de arbeidsvoorwaarden behoren.

Solliciteren

Wil jij als afdelingshoofd Beleidscontrol het verschil maken voor duizenden ambtenaren binnen EZK en LNV? Mail je cv en motivatie via het sollicitatieformulier uiterlijk 30 mei 2022 onder vermelding van BABD 228-22 naar het ministerie van Economische Zaken Reactieformulier.

Meer informatie

Over de vacature

Roger van Lier
Telefoonnummer: 06-46182405

Over de sollicitatieprocedure

Arlene Freer
MD-consultant van de ABD
Telefoonnummer: 06-31 64 07 66