Afdelingshoofd Bestuur directoraat-generaal Koninkrijksrelaties bij BZK

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
BABD 39-23
Publicatiedatum
19 januari 2023
Sluitingsdatum
2 februari 2023

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) staat voor een sterke en levendige democratische rechtstaat, een slagvaardig openbaar bestuur en een koninkrijk met wederzijdse betrokkenheid. BZK werkt aan een grenzeloos samenwerkende overheid waar burgers op kunnen vertrouwen, en aan een waarden gedreven digitale samenleving.

De ruimte in Nederland verdelen we evenwichtig, onder regie van BZK. We zorgen voor voldoende betaalbare, veilige en energiezuinige woningen. In buurten waar iedereen meetelt, waar iedereen meedoet en waar het prettig leven is. Dat doet BZK samen met bestuurlijke en maatschappelijke partners. Resultaat en samenwerking gaan daarbij hand in hand.

Meer informatie over het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Directoraat-generaal Koninkrijksrelaties

Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit de vier landen: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Caribisch Nederland bestaat uit de drie openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. De zes eilanden samen vormen het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het directoraat-generaal Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor de coördinatie van de samenwerking tussen Nederland en de andere landen binnen het Koninkrijk alsmede tussen de Rijksoverheid en de openbare lichamen.

Het directoraat-generaal Koninkrijksrelaties (DG Koninkrijksrelaties) is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met het Statuut als uitgangspunt, waarin de rech­ten en de verplichtingen van de landen binnen het Koninkrijk zijn neergelegd, bevordert het DG Koninkrijksrelaties met de daarbij horende Vertegenwoordiging van Nederland in het Caribisch gebied de autonomie van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten.

Daarnaast wordt ingezet op vergroting van het zelfredzaam vermogen van de landen en de open­bare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Het DG Koninkrijksrelaties ondersteunt de ambities van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en adviseert over het beleid en de verhoudingen tot de landen en de openbare lichamen. Voorts is het DG verantwoordelijk voor wettelijk verankerde taken op het gebied van de Koninkrijksrelaties. Het DG Koninkrijksre­laties kent verschillende aandachtsgebieden: bestuurlijke ontwikkeling, financiën en economie en veiligheid.

Het DG Koninkrijksrelaties heeft twee directeuren: één voor ‘Caribisch Nederland’ en één voor de ‘Landen’ De meeste beleidsmedewerkers zijn flexibel inzetbaar op de diverse beleidsterreinen binnen het DG.

Meer informatie over het Caribisch deel van het Koninkrijk.

De opgave

Je geeft leiding aan de afdeling Bestuur van DGKR, een team van zo’n 15 enthousiaste en gedreven professionals die aan de verschillende dossiers en projecten werken. Je bent in deze rol inspirerend en coachend en hebt aandacht voor de ontwikkeling van je team.

De hoofdtaak van de afdeling Bestuur is het adviseren bij, en coördineren van inhoudelijke en bestuurlijke aangelegenheden tussen Den Haag en Caribisch Nederland. Samen met de vakdepartementen en de openbare lichamen werkt de afdeling Bestuur er aan om Caribisch Nederland een gelijkwaardig onderdeel van Nederland te laten zijn. Om daar te komen zijn er bestuurlijke afspraken gemaakt met Saba, Sint Eustatius en Bonaire. Centraal hierin staat het verhogen van de welvaart van de inwoners van Caribisch Nederland en het versterken van de sociaaleconomische situatie van Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

De bestrijding van armoede vormt ook de komende jaren een belangrijke opgave. Om de eilanden zelfstandiger, weerbaarder en robuuster te maken, is daarnaast aandacht nodig voor de versterking van het lokaal bestuur, de uitvoeringskracht van de openbare lichamen, verbetering van het financieel beheer, het ontwikkelen van de lokale economie en het verbeteren van het functioneren van de arbeidsmarkt en sociale zekerheid.

Veel van de uitdagingen op de eilanden zijn complex van aard en beslaan vaak meerdere beleidsterreinen. De eilanden zijn gebaat zijn bij een gerichte en gecoördineerde aanpak van lokale kwesties. Het gaat daarbij om de uitvoering van de taken van de eilanden, de Rijkstaken waar ministeries rechtstreeks verantwoordelijk voor zijn en de samenwerking tussen de openbare lichamen en het Rijk. De afdeling Bestuur adviseert en coördineert bij de uitvoering van de bestuurlijke afspraken.

Voor Caribisch Nederland geldt dat maatregelen en initiatieven voor Europees Nederland, al dan niet in aangepaste vorm, in toenemende mate ook op Caribisch Nederland van toepassing zijn. Vanuit DGKR fungeert de afdeling Bestuur hierbij als spin in het web in het Haagse, brengt de context voor de eilanden tot leven en werkt vanuit een coördinerende rol aan resultaten en uitvoerbaarheid van de plannen van de departementen, gelet op de lokale uitvoeringskracht. De afdeling Bestuur speelt waar nodig of gewenst,  bemiddelende of coördinerende rol in het leveren van geld, expertise en capaciteit.

De afdeling Bestuur is ook actief op DGKR brede vraagstukken die het bestuur raken en wordt tevens regelmatig betrokken bij vraagstukken betreffende de landen.

De afdeling Bestuur is daarnaast verantwoordelijk voor de ondersteuning en advisering van de directeur Caribisch Nederland in zijn rol als opdrachtgever voor het SSO-CN (Shared service organisatie Caribisch Nederland), en beleidsverantwoordelijke voor het werkgeverschap RCN (Rijksdienst Caribisch Nederland).

Als afdelingshoofd onder de directeur Caribisch Nederland opereer je als inhoudelijke achtervang bij afwezigheid en vervang je hem in diverse overleggen. Je bent zijn strategisch sparringpartner waar het de DGKR-brede samenwerking met, en integrale benadering van, CN betreft en stuurt op de uitvoering hiervan.

Tot slot ben je als afdelingshoofd en MT-lid medeverantwoordelijk voor de organisatieontwikkeling van DGKR en wordt hierin een enthousiaste en actieve bijdrage van je verwacht. DGKR investeert in een stimulerend, innovatief en veilig werk-, leer- en ontwikkelklimaat waarin door goede interne en externe samenwerking, hoogwaardige resultaten worden geleverd.

Wat vraagt dit van jou?

Je hebt een academisch werk- en denkniveau. Je bent een ervaren manager, strategisch adviseur en bedreven in het coachen, verbinden en ontwikkelen van professionals. Met het oog op de te realiseren opgaven en doelen van DGKR kies je voor een brede een integrale benadering van vraagstukken en zoek je de verbinding en afstemming binnen jouw afdeling, met de andere onderdelen van DGKR en met relevante stakeholders daarbuiten. Je hebt ruime ervaring in een politiek-bestuurlijke gevoelige omgeving en met het aansturen van complexe processen, programma’s en projecten. Je hebt aantoonbare affiniteit met het werken in een interculturele context met een complex stakeholderveld. Kennis van en ervaring met de werkterreinen van de afdeling Bestuur zijn een pré, evenals kennis en ervaring met het Caribisch gebied.

Je herkent je verder in de volgende competenties:

 • Je bent politiek-bestuurlijk en organisatie- en omgevingssensitief.
 • Je toont eigenaarschap op MT-niveau en durft knelpunten tijdig aan te kaarten en op te pakken.
 • Je bent besluitvaardig, doortastend en gericht op resultaat.
 • Je kunt veranderingen realiseren op basis van kennis, strategie, visie en overtuigingskracht;
 • Je bent diplomatiek en een uitstekende netwerker.
 • Je kunt je goed inleven in anderen met verschillende perspectieven en belangen en weet daartussen bruggen te slaan.
 • Je schakelt makkelijk tussen strategische en operationele vraagstukken en tussen de uiteenlopende onderwerpen en beleidsterreinen waarvoor je verantwoordelijk bent.
 • Je hebt, mede gezien het tijdsverschil, geen 9 tot 5 mentaliteit en bent bereid te reizen naar het Caribisch gebied.
 • Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met het werken in/met de Caribische delen van het Koninkrijk zijn een pre.
 • Je bent open en toegankelijk. Je bent communicatief sterk; helder in je verwachtingen en transparant in je handelen.

Wat bieden we?

De kans om leiding te geven aan een team met bevlogen, deskundige en gedreven professionals. Deel uit te maken van het managementteam van DGKR en te werken aan interessante en relevante (politieke en maatschappelijke) dossiers. Een inspirerend netwerk.

Salarisschaal 15 (minimaal € 5810 en maximaal € 8163 bruto per maand).

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. Onderdeel daarvan is 8 procent vakantiegeld;

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Meer informatie over de uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden vind je in de CAO Rijk.

Talent als basis, diversiteit als kracht

\We zijn altijd op zoek naar toekomstige medewerkers die het verschil willen maken voor Nederland. We zijn er als Rijksoverheid van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Bijzonderheden

 • Een AIVD-onderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.
 • Een selectieassessment maakt in principe deel uit van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.
 • Deze vacature is opnieuw opengesteld.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur je motivatiebrief en cv als pdf onder vermelding van vacaturenummer BABD 39-23 naar:

E-mailadres: wervingenselectiebabd@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

René Bagchus
Directeur Koninkrijksrelaties / Caribisch Nederland
Telefoonnummer: 06-15 03 84 00

Over de sollicitatieprocedure

Ashwinie Ramdat
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-50 07 96 53
E-mailadres: ashwinie.ramdat@minbzk.nl