Afdelingshoofd Democratie bij BZK

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
BABD 5-21
Publicatiedatum
13 januari 2021
Sluitingsdatum
25 januari 2021

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Zo draagt BZK eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen, in buurten waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt.

'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.'

Directoraat-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen

Het DG Bestuur, Ruimte en Wonen draagt zorg voor een sterke en levendige democratie, een slagvaardig bestuur en voor duurzaam wonen en leven in heel Nederland. Leven in Nederland begint met afspraken waarop je kunt vertrouwen. Met democratische spelregels, die iedereen een gelijke stem geven. Die regelen wie welke besluiten neemt en hoe je macht controleert. Hoe zorg je vervolgens dat plannen zoveel mogelijk mensen – en hun omgeving – ten goede komen? Wat krijgt voorrang als belangen botsen? Wat is gezonde stedelijke groei? En wat is een redelijke huurprijs?

Uiteindelijk bespreken we deze vragen vooral in onze eigen wijk, dorp of regio. Daar voelt iedereen zich wel of niet gehoord, ervaren we de energietransitie in huis, beslissen we over windmolens en willen we invloed kunnen hebben op bouwplannen en de toekomst van onze gemeente of regio. Daarbij is het onze taak om altijd over de grenzen van ministeries, gemeenten en provincies heen te kijken: we zijn verantwoordelijk voor een goed samenspel tussen alle onderwerpen, partijen en verantwoordelijkheden. We werken aan ruimte in wet- en regelgeving en maken experimenten mogelijk.

Directie Democratie en Bestuur

De directie Democratie en Bestuur draagt bij aan een sterke en levendige democratie en aan een betrouwbaar, eigentijds en goed functionerend openbaar bestuur. We doen dat voor een samenleving die in beweging is: enerzijds zijn veel mensen actief en maken verschil in hun dorp of stad, anderzijds is er sprake van polarisatie en verdieping van scheidslijnen en staat het vertrouwen in bestaande instituties en de overheid onder druk. De inhoudelijke uitdagingen voor democratie en bestuur zijn fors. De weerbaarheid en vitaliteit van de democratie moet steeds worden bezien in de dynamische context van vraagstukken als het toenemende beslag op de ruimte in Nederland en de energietransitie of het behouden van de leefbaarheid en veiligheid in bepaalde gebieden van Nederland. De directie Democratie en Bestuur stelt zich ten doel een betekenisvolle bijdrage te leveren aan het aanpassen van democratie en bestuur aan de vragen van deze tijd. En tegelijk te werken aan de weerbaarheid en bescherming van onze democratische instituties op nationaal en decentraal niveau. Daarvoor wordt o.a. wetgeving en beleid ontworpen om instituties goed te kunnen laten functioneren en worden de mensen die binnen de democratie en het bestuur werken ondersteund, zowel materieel als via programma’s gericht op professionalisering. Ook bieden we concrete ondersteuning aan ambstdragers die onder druk staan door bedreiging of maatschappelijke onrust. De directie heeft een brede oriëntatie en draagt bij aan de oplossing van spanningen, dilemma’s en actuele vraagstukken op het snijvlak van politiek, bestuur en samenleving. De directie bestaat uit de afdeling Democratie, de afdeling Politieke Ambtsdragers en Weerbaarheid, de afdeling Inrichting Openbaar Bestuur en het Programma versterking lokale democratie en bestuur, dat in de loop van 2021 afloopt.

Op www.kennisopenbaarbestuur.nl is nadere informatie over het werkveld van de directie beschikbaar.

Afdeling Democratie

De afdeling Democratie heeft als kernopdracht het in stand houden en verder versterken van de Nederlandse democratie. De afdeling verzekert onder meer de correcte uitoefening van ons kiesrecht, ontwikkelt beleid voor (de financiering van) politieke partijen en bevordert democratisch burgerschap. Zij bewaakt en ontwikkelt de beleids- en wettelijke kaders daarvoor. De afdeling bestaat uit circa 20 fte bevlogen medewerkers met uiteenlopende werkervaring. Actuele dossiers betreffen o.a. de wet op de politieke partijen, de aanpak desonformatie, de transitie van de Kiesraad, de dialoog slavernijverleden en het betrekken van jongeren bij de democratie.

De opgave

De directie Democratie en Bestuur zal zich de komende jaren verder ontwikkelen. Het jaar 2021 zal in het teken staan van de komst van een nieuw kabinet en het aflopen van het programma versterking lokale democratie (Democratie in Actie), dat samen met de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) wordt uitgevoerd. Dit geeft aanleiding om vanuit een actuele en gedeelde analyse van de buitenwereld nieuwe prioriteiten en werkwijzen te ontwikkelen. Democratie en bestuur zijn immers geen rustig bezit. Tegelijkertijd is er veel belangrijk lopend beleids- en wetgevingswerk dat ook de nodige aandacht zal vergen.

Dit vraagt van het afdelingshoofd Democratie:

 • het vermogen om samen met het MT Democratie en Bestuur vorm te geven aan deze inhoudelijke heroriëntatie van de directie en de afdeling en daar ook vernieuwend in te zijn;
 • daarbij actief met andere departementen, maatschappelijke organisaties, wetenschap en bestuurlijk Nederland te schakelen en coalities te smeden, uiteraard binnen de politieke context;
 • goed in staat zijn te sturen op de vele beleids- en wetgevingsprocessen met oog voor detail en politiek-bestuurlijke gevoeligheden en daar een forse productie te leveren;
 • een coachende en enthousiasmerende stijl van leidinggeven.  

Wat vraagt dit van jou?

Je bent een inspirerende en coachende leidinggevende, die werkt vanuit de maatschappelijke opgave, die koers kan uitzetten en die de afdeling kan meenemen in de directiebrede ontwikkeling naar nieuwe prioriteiten en werkwijzen. Daarnaast heb je oog voor complexe en gevoelige dossiers en kan je hierop sturen. Je hebt oog voor detail en zit op de bal, zowel beleidsinhoudelijk, op P-gebied als in de beleidsprocessen. Je beschikt daarnaast over strategisch denkvermogen, je bent creatief, resultaatgericht en in staat om een verandertraject te leiden. Samen met je collega MT-leden stuur je op het maken van een gedeelde contextanalyse en vorm je nieuwe ideeen en werkwijzen ten aanzien van de democratie. Daarbij ben je een teamspeler en leg je gemakkelijk verbinding met collega’s en andere directies en partijen binnen en buiten BZK.

Verder breng je mee:

 • academisch werk- en denkniveau en gedegen kennis van democratie, bestuur en samenleving;
 • kennis van en ervaring met complexe beleidsdossiers, bij voorkeur op de verschillende niveaus: nationaal, decentraal en EU;
 • ervaring met het aansturen van teams (bij voorkeur met leidinggevende ervaring) vanuit een inspirerende en mensgerichte stijl en ervaring met het uitdagen van medewerkers om gezamenlijk te komen tot nieuwe ideeën en resultaten;
 • ervaring met verandermanagement, het vermogen om strategisch en creatief te denken en buiten de bestaande ideeën en beleidsinstrumenten om naar nieuwe mogelijkheden te zoeken; netwerkend vermogen is daarbij essentieel;
 • het vermogen om nieuwe beleids- en oplossingsrichtingen in de praktijk te kunnen laten werken en daarmee verschil te maken;
 • politiek-bestuurlijke sensitiviteit en ervaring.

Wat bieden we?

 • De kans om bij te dragen aan een sterke en responsieve democratie, en daarmee aan de kern van onze rechtsstaat.
 • Werken in een directie met inhoudelijk bevlogen en leuke collega’s.
 • Een salaris tussen de € 5.447,34 en €7.682,93 bruto per maand (schaal 15). Daarbovenop ontvang je 16,37% van je salaris als individueel keuzebudget (IKB). Onderdeel daarvan is 8% vakantiegeld. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen.
 • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Meer informatie over de uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden vind je in de CAO Rijk.

Publiek Leiderschap

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst (ABD). Dit betekent dat kandidaten ook getoetst worden aan het profiel van een ABD-manager voor publiek leiderschap. Lees meer over de ABD en publiek leiderschap:

Bijzonderheden

Een veiligheidsonderzoek B en een selectieassessment maken deel uit van de procedure. Ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw motivatiebrief en CV als PDF onder vermelding van vacaturenummer BABD 5-21 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Ellen van Doorne
Waarnemend directeur Bestuur en Democratie
Telefoonnummer: 06 - 15963393
E-mailadres: ellen.doorne@minbzk.nl

Over de sollicitatieprocedure

Emilie Egberts
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06 – 50157204
E-mailadres: e.a.egberts@minjenv.nl