Afdelingshoofd Expertise-unit Sociale Stabiliteit bij SZW

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
BABD 236-20
Publicatiedatum
27 juli 2020
Sluitingsdatum
31 augustus 2020
Mensen op straat

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) werkt aan een sociaal en economisch krachtig Nederland in Europa, met werk en bestaanszekerheid voor iedereen. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de AOW. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek of de veiligheid en gezondheid op de werkplek.

De directie Samenleving & Integratie en afdeling Expertise-unit Sociale Stabiliteit

De directie Samenleving en Integratie (S&I) valt onder het directoraat-generaal Sociale Zekerheid en Integratie (DGSZI). De directie S&I werkt aan vraagstukken die samenhangen met diversiteit als gevolg van migratie. We willen bevorderen dat iedereen meedoet in de samenleving en het sociaal vertrouwen in elkaar en in de samenleving versterken. Daarmee zorgen we dat de samenleving tegen een stootje kan. De directie werkt hiervoor samen met overheidsorganisaties, maatschappelijke netwerken en werkgevers. Wat onze rol daarin is, verschilt per onderwerp. Het kan gaan om kennis, strategie, communicatie, coördinatie, regie en interventie.

De Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) is een afdeling van ca. 30 FTE binnen de directie S&I. De ESS bestaat sinds 1 februari 2015 en biedt gemeenten, gemeenschappen en professionals kennis op maat over (de-escalatie van) maatschappelijke spanningen en radicalisering. De ESS denkt mee met deze partijen in wat ze met deze kennis kunnen doen en met wie in hun netwerk ze kunnen samenwerken. De ESS beweegt tussen staat en straat. Soms benaderen gemeenten, gemeenschappen en professionals de ESS met hulpvragen. Op andere momenten zoekt de ESS deze genoemde partijen zelf op, op basis van signalen van maatschappelijke onrust via de media of anderszins. De ESS heeft ingangen bij en is soms als enige overheidspartij aanwezig in cruciale netwerken. De ESS weet wat er echt speelt in de haarvaten (praktijkkennis) van de samenleving, kan dat verbinden met beleidsmakers en verbindt praktijkkennis met onderzoek en wetenschappelijke kennis.

Ook werkt ESS nauw samen met andere departementen zoals BZK, AZ, de NCTV, ministeries van J&V en VWS en partners zoals de VNG, het NGB, KIS, individuele gemeenten en formele en informele organisaties van o.a. migrantengroepen.

De ESS heeft de afgelopen jaren verschillende trainingen, workshops, leer- en kennisnetwerken voor gemeenten, gemeenschappen en professionals opgezet en aangeboden. Er zijn daarvoor verschillende producten ontwikkeld zoals de Handreikingen ‘Inzicht in (de)polarisatie’, ‘Lokaal netwerk’ en ‘Veilige Moskee’, magazines (JEPzine), factsheets, toolkit evidence based werken, etc. Meer informatie over de producten van ESS is te vinden op de website van ESS.

De opgave

De Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) bestaat nu vijf jaar. Na een periode van ‘bouwen’, is het nu nodig de werkwijze verder te bestendigen en versterken, waardoor meer en meer partners en partijen de ESS producten en werkwijze kunnen toepassen. Hierbij komt de nadruk steeds meer op preventie en het versterken van weerbaarheid (‘de voorkant’) te liggen en steeds minder op ad hoc-activiteiten.

Wat is dan de managerial opgave van het nieuwe afdelingshoofd voor de komende jaren?

 • Verdere uitbouw van strategische netwerken bij zowel bij gemeenten, (migranten)gemeenschappen als professionals om als katalysator te dienen voor de werkwijze van ESS. De klankbordgroepen, leernetwerken, kennisnetwerken, expertpools zijn daar goede voorbeelden van;
 • Netwerkopbouw gekoppeld aan expertise opbouw, de vraagstukken van de netwerken strategisch verbinden aan de agenda van S&I, SZW, VWS en andere departementen;
 • Signalering en duiding van de grotere ontwikkelingen m.b.t. sociale stabiliteit, waarin expertise en meervoudig perspectief aan de orde komen, en die agenda-settend werken binnen het Rijk;
 • Stevige (online) inhoudelijke profilering via communicatie gerelateerd aan kennis, expertise en agendering (intern en extern);
 • Versterking van de managerial competenties binnen het team om gezamenlijk de Koers van ESS uit te voeren;
 • Vertaling van de koers in operationele, haalbare jaardoelen en heldere kaders; evidence based werken als basis; voortgang bewaken, evalueren en bijstellen waar van toepassing; resultaten vastleggen (ontwikkeling van werkwijze daartoe);
 • Een effectieve organisatie-inrichting, optimaal ondersteunend aan de primaire processen; goede structuren, processen en kaders ten behoeve van een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening;
 • Een financieel gezonde en toekomstbestendige afdeling;
 • Kansen en nieuwe mogelijkheden zien en verzilveren wanneer deze passen bij de doelen van de afdeling; 
 • Voortdurend de flexibiliteit, aanpassingsvermogen en slagkracht van de afdeling stimuleren, in de wetenschap dat verandering een constante is.

Wat vraagt dit van jou?

We zoeken iemand die:

 • Met empathie leiding kan geven aan een diverse club bevlogen medewerkers: die benaderbaar/toegankelijk is, effectief kan omgaan met de complexe thema’s waar ESS aan werkt, en daarbij niet bang is om grenzen te stellen of door te pakken waar nodig;
 • Ervaring en sensitiviteit heeft met werken met een divers team en rust en stabiliteit weet te brengen in een werkveld dat inherent hectisch is;
 • Ervaring heeft in leidinggeven (bij ESS via 4 coördinatoren) en organisatie-aansturing, professionalisering en koersvastheid goed weet te combineren. 

En tegelijk een afdelingshoofd dat strategisch/inhoudelijk:

 • Feeling heeft met het thema Sociale Stabiliteit in de Samenleving; dat zich hard maakt voor de kernwaarden van de rechtstaat, ook als dat ingaat tegen de wens van de gesprekspartners;
 • Kennis/ervaring en feeling heeft met de verschillende thema’s en werkwijzen waarmee ESS werkt; met sensitiviteit kan opereren in het netwerk (m.n. gemeenten, gemeenschappen en professionals) en hun vragen en behoeftes kan meenemen in beleidsontwikkeling; en vice versa de beleidsontwikkeling binnen het Rijk buiten goed kan uitleggen;
 • Strategische ervaring en stevigheid heeft om in een complex interdepartementaal krachtenveld (met o.a. NCTV, AIVD, VWS, OCW en BZ) te opereren; dat daarin goed omgaat met verschillende belangen en als vanzelfsprekend een meervoudig perspectief hanteert.

Wat bieden we?

 • Je komt te werken in een team van zeer bevlogen mensen die staan voor de opgaven en die in staat zijn zeer actuele vraagstukken een stap verder te brengen in Nederland.
 • Salarisschaal 15, (€ 5447,34 -  7682,93 bruto per maand). Naast het salaris ontvang je 16,37 procent Individueel Keuzebudget over jouw salaris. Onderdeel daarvan is 8 procent vakantiegeld.
 • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Bijzonderheden

 • Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.
 • Een AIVD A-onderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.
 • Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) houdt van diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van SZW waardoor we optimaal aansluiten bij de behoeften uit de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect.
 • Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatieformulier te vermelden.
 • Van de toekomstige manager wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.
Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 236-20 naar:

E-mailadres: managementdevelopment@minszw.nl

Meer informatie

Over de vacature

I.v.m. de vakantieperiode via het secretariaat van de directie S&I
Telefoonnummer: 070-333 4898

Over de sollicitatieprocedure

Vanaf 3 augustus: Tamar van Beek
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-21 22 09 92
E-mailadres: tvbeek@minszw.nl