Afdelingshoofd Generieke Ondersteunende Services bij de Belastingdienst

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Afdeling Generieke Ondersteunende Services, onderdeel Generieke Voorzieningen, directie Informatievoorziening, DG Belastingdienst, Ministerie van Financiën
Salarisschaal
15
Standplaats
Apeldoorn
Vacaturenummer
BABD 472-22
Publicatiedatum
23 september 2022
Sluitingsdatum
9 oktober 2022
Twee handen die werken op een laptop

Het ministerie van Financiën: samen werken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en wordt ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland. Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

De ambtelijke leiding van het ministerie bestaat uit de secretaris-generaal (SG), de plaatsvervangend SG, de thesaurier-generaal, de directeur-generaal (DG) voor Fiscale Zaken, de DG Rijksbegroting, de DG Belastingdienst, de DG Toeslagen en de DG Douane. De directeuren Financieel Economische Zaken van Financiën en de directeur Bestuursondersteuning- en Advisering nemen deel aan de bestuursraad.

Lees meer over het ministerie van Financiën.

Directoraat-generaal Belastingdienst

De Belastingdienst draagt bij aan een financieel gezond Nederland door eerlijk en zorgvuldig belasting te heffen en te innen.

De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om hun verplichtingen na te komen en hun rechten geldend te maken door passende dienstverlening te leveren en massale processen juist en tijdig uit te voeren. De Belastingdienst oefent adequaat toezicht uit en dwingt waar nodig naleving bestuurs- of strafrechtelijk af.

Het DG Belastingdienst (DGBD) is sterk in ontwikkeling, met op dit moment circa 25.000 medewerkers. De Belastingdienst is een organisatie met focus op fiscale taken. Vakmanschap staat hoog in het vaandel.

De Belastingdienst wil een organisatie zijn met meer oog en oor voor burgers en bedrijven en daarbij passende dienstverlening. We werken daarom aan het versterken van onze dienstverlening en aan de vernieuwing van onze ICT. Andere belangrijke ontwikkelingen zijn de modernisering van de interactie met burgers en bedrijven, het inrichten van maatwerk in dienstverlening - naast massale processen - en het professionaliseren van informatiegericht toezicht.

Lees meer over de Belastingdienst.

Directie Informatievoorziening

De directie Informatievoorziening (IV) is verantwoordelijk voor alle systemen van de Belastingdienst, Toeslagen en Douane. IV is een van de negen primair proces directies van de Belastingdienst. De Belastingdienst is 24 uur per dag, 7 dagen per week in beweging. De directie IV is een van de grootste ICT-werkgevers van Nederland. Onze ICT-systemen zijn voor iedere Nederlandse burger en voor elk Nederlands bedrijf beschikbaar en er komt dagelijks circa één miljard euro aan belastinggeld binnen.

De Belastingdienst, Toeslagen en Douane kennen hierbij een omvangrijke veranderopgave. Allereerst het aanpassen van de systemen voor nieuwe nationale en Europese wetgeving, het verbeteren van onze digitale processen ten behoeve van burgers, bedrijven en onze eigen medewerkers en tot slot ook het aanpassen van de systemen aan de actuele technische ontwikkelingen en eisen.

Ook communiceren miljoenen Nederlanders alleen nog maar digitaal met de Belastingdienst. Tijdens de aangifteperiode doen vaak ruim 70.000 mensen tegelijkertijd aangifte. Dat stelt zeer hoge eisen aan de continuïteit, beschikbaarheid, performance en betrouwbaarheid van de ICT-systemen. Kortom: bij IV wordt gewerkt aan ICT met impact.

IV bestaat uit meerdere organisatieonderdelen die onder één paraplu gezamenlijk de voortbrenging en exploitatie van IV-producten en -diensten voor de Belastingdienst, Toeslagen en Douane verzorgen. In totaal werken er ruim 3500 mensen bij de directie. Het applicatielandschap is hierbij ingericht op basis van 13 ketens ten behoeve van de Belastingdienst, Toeslagen, Douane en de FIOD.

Generieke Voorzieningen

De directie Generieke Voorzieningen (GV) is onderdeel van de IV-organisatie.  De directie IV ziet toe op het borgen van de continuïteit, de vernieuwing van de IV-voorzieningen en de doorontwikkeling van de IV-organisatie.

De directie Generieke Voorzieningen levert een bijdrage aan het creëren van een wendbaar IV-landschap door het leveren van generieke voorzieningen. Hiermee kan de business adequaat worden ondersteund, wordt de flexibiliteit en actualiteit van de IV verhoogd en worden de kosten van onderhoud en beheer van het applicatielandschap verlaagd.

Generieke Voorzieningen bestaat uit zeven afdelingen, die aangestuurd worden door afdelingshoofden. Binnen elke afdeling werken diverse teams, die worden aangestuurd door teamleiders. In totaal werken er bij Generieke Voorzieningen ongeveer 1400 mensen bestaande uit eigen personeel en inhuurkrachten.

De afdeling Generieke Ondersteunende Services

De afdeling Generieke Ondersteunende Services (GOS) is één van de afdelingen binnen Generieke Voorzieningen. Er werken ongeveer 150 medewerkers, die worden aangestuurd door een managementteam GOS. Het managementteam GOS bestaat uit het afdelingshoofd GOS en de teamleiders van de 11 teams.

Er wordt gewerkt met multidisciplinaire teams van informatie-professionals die verantwoordelijk zijn voor ontwerpen (design), vernieuwen (change) en beheren (operations). Deze teams zijn maximaal zelfredzaam, werken kort cyclisch en resultaatgericht aan producten en diensten die herkenbaar zijn voor de business. De uitgangspunten en principes van het Agile Manifesto zijn richtinggevend.

De afdeling kent de volgende hoofdtaken:

 • het duurzaam voortbrengen (ontwikkelen en onderhoud) en leveren (beheer en operations) van (deel)oplossingen zijnde de applicatieservices;
 • het duurzaam voortbrengen en leveren van ontwikkelstraten en delivery pipelines.

GOS heeft als doel om te komen tot versnelling en verbetering van realisatie, deployment, onderhoud en beheer van IV-(deel)oplossingen. Om deze versnelling en verbetering te kunnen bereiken worden herbruikbare patronen gebruikt, worden marktproducten ingezet die alleen geconfigureerd hoeven te worden en worden handmatige activiteiten waar mogelijk en nuttig geautomatiseerd. Dit doen we in multidisciplinaire teams met deskundige medewerkers. De kwaliteit van de IV-oplossingen wordt in hoge mate bepaald door deze teams, die op een agile manier werken.

GOS hanteert de volgende visie: sturen in het nu, vooruitkijken, tijdig anticiperen, en snel kunnen inspelen op wijzigende omstandigheden. Hiermee staat GOS midden in de IV-organisatie en is ze snel in staat om te handelen binnen de steeds wijzigende omstandigheden.

Opgave voor het afdelingshoofd

Het afdelingshoofd legt verantwoording af aan de directeur GV: het afdelingshoofd vormt samen met de directeur GV en de andere afdelingshoofden het MT van de directie Generieke Voorzieningen.

Het afdelingshoofd geeft hiërarchisch leiding aan de teamleiders van de teams van de afdeling Generieke Ondersteunende Services.

Het afdelingshoofd heeft een heldere visie op de toepassing van generieke voorzieningen en dienstverlening aan de business. Het afdelingshoofd investeert in de implementatie en de verdere doorontwikkeling van Generieke Voorzieningen gericht op co-creatie en BizDevOps.

Het afdelingshoofd koerst op samenhang en integraliteit en investeert in de samenwerking binnen IV en in een goede afstemming met de business.

Het afdelingshoofd stemt met de businessowners en ketenverantwoordelijke de haalbaarheid, financierbaarheid en maakbaarheid van gevraagde oplossingen af.

Het afdelingshoofd zorgt voor marktconformiteit en standaardisatie door gestandaardiseerde diensten en platformen aan te bieden waardoor de voorspelbaarheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van de IV-keten wordt geborgd en het kostenniveau en de efficiency worden verbeterd.

Het afdelingshoofd werkt aan modernisering en het wendbaarder maken van het IV-landschap. Het afdelingshoofd is medeverantwoordelijk voor het implementeren van de IV-voortbrengingsprocessen zoals Agile werken en testautomatisering.

De directie IV heeft een grote wervingsopgave voor de komende jaren. Behoud van kennis naast het aantrekken van nieuwe expertise, door middel van gericht in-, door-, en uitstroombeleid, is ook een belangrijk onderdeel van de opdracht van het afdelingshoofd.

Wie ben je?

Je beschikt over bestuurlijke kwaliteiten, bent stressbestendig, hebt ruime strategische en tactische managementervaring en ervaring met leidinggeven aan professionals in een omgeving met complexe verander- en personele vraagstukken.

Inspirerend samenwerken, reflectie en integriteit zijn je basiswaarden. Je stimuleert een open en veilig werkklimaat. Je bent een verbindende en resultaatgerichte manager met oog voor de mens, ontwikkeling en werkplezier.

Je beschikt over innovatief vermogen en ondernemerschap, over kennis van en ervaring met grote gegevensverwerkende organisaties en met werken onder (IV/ICT) architectuur en moderne IT-voortbrengingsmiddelen.

Je bent als afdelingshoofd een goede gesprekspartner voor het MT IV voor je eigen medewerkers en voor in- en externe samenwerkingspartners. Je bent omgevingsbewust, hebt gevoel voor de politiek-bestuurlijke realiteit en, beweegt je gemakkelijk in je netwerk.

Je bent in het bezit van een academisch diploma of beschikt over een door ervaring verworven vergelijkbaar niveau en handelt vanuit een breed analytisch en strategisch denkkader.

Als voorbeeldprofiel denken we aan:

 • academisch werk- en denkniveau;
 • opleidingsrichting Bedrijfskunde, IT-management of vergelijkbaar;
 • ervaring met Business- en IT-alignment;
 • ervaring met Agile en BizDevOps;
 • beschikt over analytisch inzicht, overtuigingskracht en goede communicatieve eigenschappen;
 • heeft oog voor persoonlijke ontwikkeling professionals;
 • kan medewerkers inspireren, stimuleren en motiveren;
 • heeft oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en effecten van beleid en uitvoering voor burgers;
 • heeft affiniteit en/of ervaring met werken in een grote uitvoeringsorganisatie.

Wat bieden we?

 • De kans om leiding te geven aan bevlogen en professionele medewerkers en deel uit te maken van een enthousiast en samenwerkingsgericht MT GV.
 • Op strategisch niveau van publieke meerwaarde te zijn op verschillende IV-dossiers.
 • Salarisschaal 15 CAO Rijk. Naast het salaris ontvang je 16,37 procent Individueel Keuzebudget over het/je salaris. Onderdeel daarvan is 8 procent vakantiegeld.
 • Goede begeleiding en een uitgebreid inwerkprogramma.
 • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.
 • De functie heeft als standplaats Apeldoorn.

Talent als basis, diversiteit als kracht

Bij het Rijk willen we inclusief zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Bijzonderheden

Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Selectiegesprekken vinden plaats in week 42. Een eventueel assessment vindt plaats in weel 43. Een draagvlak gesprek vindt plaats in week 44.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur je motivatiebrief en cv als pdf onder vermelding van vacaturenummer BABD 472-22 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Audrey Spoelman
plaatsvervangend directeur Generieke Voorzieningen
Telefoonnummer: 06–10 38 56 13
E-mailadres: aml.spoelman@belastingdienst.nl

Over de sollicitatieprocedure

Victor Paumen
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-15 27 38 96
E-mailadres: victor.paumen@minbzk.nl