Afdelingshoofd Handhavingsbeleid bij de Belastingdienst

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Financiën, Belastingdienst, directie Uitvoerings- en Handhavingsbeleid
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
DGABD 168-23
Publicatiedatum
17 maart 2023
Sluitingsdatum
10 april 2023

De opgave van de afdeling Handhavingsbeleid

De afdeling Handhavingsbeleid draagt (indirect) bij aan de bereidheid van burgers en bedrijven om (fiscale) regels na te leven. Hiertoe ondersteunt de afdeling de primair proces directies van de Belastingdienst onder andere met het beter inzicht krijgen in de mate van compliance, beter onderbouwen van hun keuzes en evalueren van hun activiteiten om op basis daarvan de (keuzes in de) uitvoering bij te stellen.

De afdeling Handhavingsbeleid geeft bestuurlijk advies, is verantwoordelijk voor het opstellen van de uitvoerings- en handhavingsstrategie van de Belastingdienst en vertaald onderdelen naar kader stellende producten, ontwikkelt beleid voor de verdere operationalisering van de strategie en bewaakt de implementatie en uitvoering hiervan.

Lees meer over de concerndirectie Uitvoerings- en Handhavingsbeleid (UHB).

De (borging van de) aanpak van ondermijnende criminaliteit en de ontwikkeling van de fraudeaanpak van de Belastingdienst is integraal onderdeel van de handhaving. De afdeling is daarnaast opdrachtgever voor onder andere het (door)ontwikkelen van toezichtplannen en handhavingsinstrumenten, zoals horizontaal toezicht en het ontwikkelen van diverse informatieproducten, zoals het opleveren van (trends in) nalevingsbeelden.

De afdeling is verantwoordelijk voor de totstandkoming van de op te maken (voortgang) rapportages en het Jaarplan Belastingdienst, waarmee de Belastingdienst duidelijkheid geeft over de voorgenomen inzet van de handhavingsactiviteiten, zoals dienstverlening, toezicht en opsporing.

Tot slot is de afdeling het contactpunt voor de Inspectie Belastingdienst, Douane en Toeslagen en voert zij het relatiebeheer ten aanzien van organisaties van fiscaal intermediairs op het terrein van uitvoerings- en handhavingsbeleid.

De opgave van het afdelingshoofd

Het afdelingshoofd geeft leiding aan bovengenoemde opgave en staat aan de lat om samen met de uitvoerende directies de Uitvoerings- en Handhavingsstrategie van de Belastingdienst de komende jaren verder in praktijk te brengen. Om dat te kunnen doen zorgt het afdelingshoofd voor heldere kaders en/of beleid.

Het afdelingshoofd weet een stevig netwerk op te bouwen en te onderhouden binnen de Belastingdienst. Het afdelingshoofd kan met overtuiging ambtelijke en politieke top adviseren over de onderwerpen op het terrein van handhavingsbeleid en gaat verbindend te werk in de relatie met onze partners van het kerndepartement.

Het afdelingshoofd vertegenwoordigt de belangen van de Belastingdienst in overleggen met onze partners buiten het ministerie en escaleert tijdig. Daartoe is het begrijpen en kunnen verbinden van een uitvoeringsorganisatie met het kerndepartement (met name met het Directoraat Generaal Fiscale zaken – fiscale wetgeving) en vice versa, belangrijk.

Het afdelingshoofd fungeert als boegbeeld, toont zich volwaardig sparringpartner voor de medewerkers in het team en coacht hen om ervoor te zorgen dat medewerkers in hun kracht worden gezet om hun individuele en gezamenlijke bijdragen te kunnen leveren. Het afdelingshoofd is drager van de gewenste cultuur: omgevingsbewust, resultaatgericht, inclusief, samenwerken en zorg voor elkaar. Daarbij is het belangrijk dat het afdelingshoofd de inzet van de directie organiseert vanuit overzicht, inzicht en onderlinge samenhang met alle afdelingen en UHB als concerndirectie haar positie en werkzaamheden verder professionaliseert.

Van het afdelingshoofd wordt gevraagd de contacten met andere (interdepartementale) toezichthouders te verstevigen, zodat ook die inzichten voor het ontwikkelen van eigen visie en beleid voor de Belastingdienst kunnen worden gebruikt.

Het afdelingshoofd rapporteert aan de directeur UHB.

Wat vragen we?

  • Je hebt een afgeronde relevante universitaire opleiding, bij voorkeur fiscaal recht, fiscale economie, accountancy of bestuurskunde.
  • Je beschikt over een ruime ervaring met werkzaamheden met een grote inhoudelijke en politiek-beleidsmatige component en je kunt hierin gezaghebbend adviseren.
  • Je hebt ervaring met uitvoerings- en handhavingsvraagstukken bij de Belastingdienst of een andere grote uitvoeringsorganisatie.
  • Je bent netwerkvaardig en in staat een gezaghebbende positie op te bouwen.
  • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als leidinggevende.
  • Je bent stressbestendig, verbindend en kan effectief samenwerken met de relevante omgeving binnen en buiten de organisatie.
  • Je hebt oog voor de persoonlijke ontwikkeling van de professionals en weet medewerkers te inspireren, stimuleren en motiveren.

Wat bieden we?

De kans om op strategisch/tactisch niveau bij te dragen aan maatschappelijke opgaven en uitdagingen.
Salarisschaal 15 (max. € 8.408 bruto per maand bij een volledige werkweek). Naast het salaris ontvang je 16,37 procent Individueel Keuzebudget over het salaris. Onderdeel daarvan is 8 procent vakantiegeld.

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Talent als basis, diversiteit als kracht

Bij het Rijk willen we inclusief zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

De concerndirectie Uitvoerings- en Handhavingsbeleid

De concerndirectie Uitvoerings- en Handhavingsbeleid (UHB) is verantwoordelijk voor het stellen van kaders, het formuleren van beleid en het beschikbaar stellen van instrumenten. Hierbij gaat het om kaders en beleid met betrekking tot uitvoering, handhaving (in brede zin) en – in dat verband – internationale activiteiten.

UHB fungeert als schakel tussen beleid en uitvoering, is verantwoordelijk voor het opstellen van de uitvoerings- en handhavingsstrategie van de Belastingdienst en maakt besluitvorming mogelijk voor te maken keuzes op strategisch niveau. UHB signaleert strategische ontwikkelingen op deze terreinen, legt voorstellen voor verandering aan de juiste besluitvormingstafels voor en monitort de uitvoering van de kaders.

UHB coördineert ook de uit- en invoeringstoetsen en is – samen met de directie Bestuurlijke- en Politieke Zaken en de concerndirectie Fiscale en Juridische Zaken – aanspreekpunt voor de collega's van het directoraat-generaal Fiscale Zaken.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen.

De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen.

De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap.

Lees meer over de Belastingdienst.

Ministerie van Financiën

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur je motivatiebrief en cv als pdf onder vermelding van vacaturenummer DGABD 168-23 naar:

E-mailadres: ABD-Solliciteren@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Ronald Huisman (in de periode 20 tot 30 maart a.s. ook contactpersoon voor info over de sollicitatieprocedure)
Waarnemend directeur UHB
Telefoonnummer: 06-18 60 87 24

Over de sollicitatieprocedure

Frank Schagen
MD-consultant DGABD
Telefoonnummer: 06-38 82 51 71