Afdelingshoofd Innen & Incasseren OI Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) bij JenV

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Centraal Justitieel Incassobureau, ministerie van Justitie en Veiligheid
Salarisschaal
15
Standplaats
Leeuwarden
Vacaturenummer
BABD 12-20
Publicatiedatum
9 januari 2020
Sluitingsdatum
26 januari 2020

Het ministerie van Justitie en Veiligheid

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt Justitie en Veiligheid aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven. Veiligheid en recht raakt mensen.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid werkt met helder geformuleerde maatschappelijke opgaven en streeft naar een betere verbinding met de omgeving. Justitie en Veiligheid communiceert open en transparant met de buitenwereld, innoveert en zoekt actief naar mogelijkheden voor co-creatie. Zie 'JenV verandert'. Justitie en Veiligheid is een betrouwbare partner en realiseert samen met partners relevante maatschappelijke resultaten.

CJIB

Het Centraal Justitieel Incassobureau is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid in Leeuwarden met ongeveer 1250 medewerkers. Het CJIB is vooral bekend van de inning van verkeersboetes. Het int daarnaast diverse andere geldelijke sancties en maatregelen.
Verder regisseert het CJIB de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen in het Administratie en Informatie Centrum Executie (AICE). Het CJIB zorgt voor grip en zicht op de uitvoering van strafrechtelijke beslissingen en de persoonsgerichte tenuitvoerlegging daarvan door de uitvoeringsketen. In het kader van de compacte overheid en het terugdringen van de schuldenproblematiek zijn incassotaken van andere overheden geclusterd bij het CJIB.

Positionering binnen de organisatie

De directie Innen & Incasseren (I&I) verzorgt voor heel het CJIB de dienstverlening naar burgers en bedrijven en de Inning en Incassoprocessen.
Het management van I&I bestaat uit de directeur Uitvoering, drie afdelingshoofden (waarvan 2 vacant), een strategisch programmamanager en de operationeel managers. Het nieuw aan te stellen afdelingshoofd wordt verantwoordelijk voor de ontwikkel-opgave rond Overheidsincasso en Clustering Rijksincasso, alsmede het te ontwikkelen expertisecentrum ‘Dienstverlening en Incasso’ (werktitel). De organisatie is in beweging. Het takenpakket en de portefeuilles zullen de komende jaren aan ontwikkeling onderhevig zijn. Het afdelingshoofd legt verantwoording af aan de directeur Uitvoering en maakt deel uit van het managementteam van I&I.

De functie

Het management van het CJIB heeft een aantal veranderopgaven vorm te geven. Een van deze opgaven luidt ‘Ontwikkel het CJIB verder als Expert in Persoonsgericht Innen en Incasseren’.
Deze veranderopgave is in 4 deelopgaven verdeeld, waarvan ‘Het ontwikkelen van Overheidsincasso’ er 1 is.

De functie bevat 2 belangrijke componenten:

 • Het uitvoeren van de veranderopdracht ‘Het ontwikkelen van Overheidsincasso I/CRI/expertisecentrum’;
 • Het lijnmanagement van de betrokken teams.

Naast de eigen opdracht draagt het afdelingshoofd in samenwerking met de collega-managers de totale veranderopgave ‘Expert in Persoonsgericht Innen en Incasseren’.

Het afdelingshoofd treedt in het kader van de opgave op als businessowner op het terrein van overheidsincasso en zal de betrokken projectmanager(s) aansturen.

Leiderschap

Van het afdelingshoofd worden leiderschap en uitstekende managementvaardigheden verwacht alsmede het vermogen om mensen te inspireren om het beste uit henzelf te halen. Het afdelingshoofd heeft aandacht voor een flexibele en wendbare organisatie, het stimuleren van brede inzetbaarheid en mobiliteit van medewerkers. Het afdelingshoofd is een snelle denker die anderen weet mee te nemen en heeft een leiderschapsstijl die verbindend, open, creatief en gestructureerd te noemen is.

Het afdelingshoofd stuurt en handelt binnen de kaders van de planning- en controlcyclus van het CJIB. Hij/zij bouwt voor de eigen opgave een relevant in- en extern netwerk op zodat hij of zij in staat is om de strategische doelstellingen te realiseren.

Functie-eisen

 • een afgeronde WO-opleiding en tenminste 5 jaar ervaring als manager, bij voorkeur bij een uitvoeringsorganisatie;
 • aantoonbaar ervaring in een politiek-bestuurlijke context en bewezen politiek en bestuurlijk sensitief;
 • ruime en relevante ervaring in complexe projecten/programma’s en daarin aantoonbaar succesvol;
 • aantoonbaar succesvol in het implementeren van organisatieverandering;
 • in staat uiteenlopende belangen van diverse interne en externe partners te verbinden en te vertalen naar een gedragen lijn;
 • ruime ervaring in het aansturen, stimuleren, inspireren en ontwikkelen van medewerkers;
 • ervaring met leidinggeven aan leidinggevenden is een pré;
 • kennis van Incasso-processen en schuldhulpverlening is een pré.

Publiek Leiderschap

Publieke leiders beschikken over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de rijksbrede Visie op publiek leiderschap. Dit zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk (ABD). Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht, etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komt ten goede aan de kwaliteit van de manager. De rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

 • managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
 • divers en veelzijdig samengestelde teams.

Van de ABD-manager wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt.

Het opvragen van referenties maakt mogelijk deel uit van de selectieprocedure. Mogelijk zal ook een selectieassessment onderdeel zijn van de selectieprocedure.

Overige informatie

De functie is voor 36 uur per week, schaal 15 (max. € 7682,93 per maand) met standplaats Leeuwarden. Het onderhouden van een relevant netwerk vraagt bereidheid om regelmatig te reizen.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 12-20 naar:

E-mailadres: wervingenselectieABD-JenV@minjenv.nl

Meer informatie

Over de vacature

mw. drs. A.E. Veenstra
directeur Uitvoering
Telefoonnummer: 058-234 23 69

Over de sollicitatieprocedure

mw. drs. M.E. Everink
MD-adviseur CJIB
Telefoonnummer: 06-21 15 95 31