Afdelingshoofd Internationale Zaken bij Financiën

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Financiën, directoraat-generaal Fiscale Zaken, directie Internationale Zaken en Verbruiksbelastingen
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
BABD 246-21
Publicatiedatum
10 juni 2021
Sluitingsdatum
21 juni 2021

Het ministerie van Financiën: samen werken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en wordt ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland. Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

De ambtelijke leiding van het ministerie bestaat uit de secretaris-generaal (SG), de plaatsvervangend SG, de thesaurier-generaal, de directeur-generaal (DG) voor Fiscale Zaken, de DG Rijksbegroting, de DG Belastingdienst, de DG Toeslagen en de DG Douane. De directeuren Financieel Economische Zaken van Financiën en de directeur Bestuursondersteuning- en Advisering nemen deel aan de bestuursraad.

Lees meer over het ministerie van Financiën.

Het directoraat-generaal Fiscale Zaken

Het directoraat-generaal voor Fiscale Zaken (DGFZ) is verantwoordelijk voor het voorbereiden en ontwikkelen van beleid op het gebied van de fiscaliteit en de douane. Via wetgeving, internationale afspraken in EU en OESO en internationale verdragen wordt dit beleid geïmplementeerd. DGFZ is vanuit de beleidsmatige verantwoordelijkheid veruit de grootste opdrachtgever van de Belastingdienst. De ongeveer 150 medewerkers van DGFZ werken binnen drie directies: Directe Belastingen (DB), Algemene Fiscale Politiek (AFP) en Internationale Zaken en Verbruiksbelastingen (IZV).

De directie Internationale Zaken en Verbruiksbelastingen

De directie Internationale Zaken en Verbruiksbelastingen (IZV) is verantwoordelijk voor het voorbereiden en ontwikkelen van beleid en wetgeving op het terrein van de zogenaamde verbruiksbelastingen en het internationale belastingrecht. De directie bestaat op dit moment uit twee afdelingen: Verbruiksbelastingen en Internationale Zaken.

De afdeling Verbruiksbelastingen is verantwoordelijk voor het adviseren over en het voorbereiden, opstellen en toelichten van beleid en wetgeving op het gebied van de verbruiksbelastingen zoals de milieubelastingen, de autobelastingen, de overdrachtsbelasting, accijnzen en de BTW. De afdeling opereert in een dynamische en soms hectische omgeving. Voor de onderwerpen van de afdeling bestaat veel belangstelling vanuit de politiek, organisaties van belangenbehartigers en de uitvoering. Ingewikkelde en belangrijke, deels nieuwe, fiscale vraagstukken zoals de vliegbelasting en de CO2-heffing zijn voorbeelden van het werkterrein van de afdeling.

De afdeling internationale zaken (IZ) is verantwoordelijk voor het onderhouden en uitbreiden van het Nederlandse netwerk van bilaterale belastingverdragen. Momenteel is IZ nog verantwoordelijk voor het in overleg met verdragslanden oplossen van concrete gevallen van dubbele belasting (onderlinge overlegprocedure). Samen met andere directies bij DGFZ werkt IZ aan multilaterale afspraken op het terrein van belastingontwijking en informatie-uitwisseling tussen belastingdiensten. Verder is IZ verantwoordelijk voor het Nederlands beleid voor fiscale privileges voor diplomatieke missies en internationale organisaties.

Het hoofd Internationale Zaken

Het hoofd van de afdeling IZ geeft leiding aan een team van nu circa 20 medewerkers. Samen met de directie AFP is de afdeling IZ binnen DGFZ verantwoordelijk voor internationale fiscale beleidsvorming. De afdeling onderhandelt doorlopend met andere landen over het sluiten van nieuwe belastingverdragen en het moderniseren van het bestaande verdragennetwerk.

Daarnaast vertegenwoordigt de afdeling Nederland in verschillende werkgroepen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de Verenigde Naties. Zo zit de afdeling nu middenin de lopende internationale discussies over belastingheffing van bedrijven in een digitaliserende economie en over de verdere aanpak van belastingontwijking.

Andere vraagstukken waar de afdeling aan werkt zijn de verrekenprijsregels, de fiscale privileges voor diplomaten, ambassades en internationale organisaties in Nederland, de fiscale positie van grenswerkers en het Nederlands fiscaal beleid in relatie tot ontwikkelingslanden. De medewerkers van de afdeling onderhouden nauwe banden met collega’s van buitenlandse overheden, de Belastingdienst en andere ministeries. Ook schakelen zij proactief met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties, bijvoorbeeld door het organiseren van rondetafelbijeenkomsten.

De medewerkers van de afdeling IZ behandelen nu ook nog de onderlinge overlegprocedures die belastingplichtigen kunnen aanvragen bij geschillen over de toepassing van een belastingverdrag in Nederland en in een ander land. In het kader van de herinrichting van DGFZ is beoogd de afhandeling van de onderlinge overlegprocedures per 1 januari 2022 onder te brengen bij de Belastingdienst.

Als hoofd ben je verantwoordelijk voor het dagelijks functioneren van de afdeling en draag je belangrijk bij aan het welzijn van de medewerkers. Samen met de directeur en het afdelingshoofd verbruiksbelastingen vorm je het managementteam van de directie.

Overigens zal de het directoraat-generaal de komende maanden o.a. met het oog op de ontvlechting van de Belastingdienst anders worden ingericht met zeker ook gevolgen voor de afdeling waarbij het pakket kan veranderen. Van de kandidaat voor de vacature hoofd IZV wordt een actieve inbreng bij dit proces verwacht waarbij flexibiliteit een belangrijk vereiste is.

De opgave

 • Een hecht team vormen waarbij de onderlinge interactie, tussen de verschillende dossierhouders en afdelingen, wordt versterkt met het oog op het bewaken van samenhang, vakmanschap, werkplezier en werkdruk. Daar ligt in het bijzonder een uitdaging met het oog op de verdere uitwerking en implementatie van mogelijke internationale afspraken over de digitaliserende economie en de verdere aanpak van belastingontwijking.
 • Als de beoogde overgang van onderlinge overlegprocedures doorgang vindt zorgdragen voor een soepele overdracht naar de Belastingdienst, waarbij de continuïteit van het proces gewaarborgd wordt. Nadere invulling geven aan de nauwe samenwerking tussen de afdeling en de Belastingdienst na de overgang van de onderlinge overlegprocedures. En zorgdragen voor een zorgvuldige terugkeer van de personen die daar gedetacheerd worden.
 • Slagvaardig opereren en adequaat bedienen van zowel de minister als staatssecretaris op actuele dossiers, zoals bij internationale beleidsvorming in de OESO of bij relevante ontwikkelingen in het fiscaal verdragsbeleid.

Wie ben je?

 • Je hebt aantoonbare leidinggevende ervaring en plezier in het leidinggeven aan een groep zelfstandige professionals met oog voor hun talentontwikkeling en het beheersen van de werkdruk.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met onderhandelen en beleidsvorming in internationale gremia, zoals de OESO of de EU.
 • Je bent politiek sensitief en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, ook in de Engelse taal.
 • Je hebt uitstekende adviesvaardigheden en je weet op een constructieve wijze met verschillende partijen en (tegengestelde) belangen om te gaan.

Wat vragen we?

 • academisch werk- en denkniveau en aantoonbare ervaring met de aandachtsterreinen van het ministerie van Financiën;
 • een netwerker die kan verbinden;
 • ervaring en/of aantoonbare affiniteit met fiscaliteit, internationale trajecten, als ook voor uitvoeringsvraagstukken;
 • ervaring op het vlak van de beleidsontwikkeling en uitvoering en de daarbij voorkomende politiek/bestuurlijke vraagstukken;
 • uitstekende coachende leidinggevende ervaring.

Wat bieden we?

De kans om met een enthousiast team van professionals te werken aan internationale uitdagingen.
Salarisschaal 15. Naast het salaris ontvang je 16,37 procent Individueel Keuzebudget over je salaris. Onderdeel daarvan is acht procent vakantiegeld.
De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de cao Rijk.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Talent als basis, diversiteit als kracht

We willen dat iedereen zich thuis voelt bij het ministerie van Financiën en zichzelf volledig kan ontwikkelen. Want samen werken aan een financieel gezond Nederland is waar we voor staan. Dit doen we vanuit verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten, omdat we geloven dat dit onze denkkracht vergroot. Iedereen is welkom ongeacht culturele achtergrond, leeftijd, arbeidsvermogen, gender of seksuele voorkeur. Met jouw unieke bijdrage spelen we beter in op de behoeften uit onze samenleving.

Planning

De selectiegesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 6 juli.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw motivatiebrief en CV als PDF onder vermelding van vacaturenummer BABD 246-21 naar:

E-mailadres: wervingenselectiebabd@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Reijer Janssen
Directeur IZV
Telefoonnummer: 06-15 63 79 83
E-mailadres: r.janssen@minfin.nl

Over de sollicitatieprocedure

Claudia van Mourik
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-50 03 58 20
E-mailadres: c.i.mourik@minfin.nl