Afdelingshoofd Inwinnen en Beschikbaar stellen Gegevens bij de Belastingdienst

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Financiën, directoraat-generaal Belastingdienst, directie centrale administratieve processen
Salarisschaal
15
Standplaats
Apeldoorn/hybride
Vacaturenummer
BABD 469-22
Publicatiedatum
21 september 2022
Sluitingsdatum
14 oktober 2022

Opgave

Als afdelingshoofd Inwinnen en Beschikbaar stellen Gegevens vervul je een belangrijke en randvoorwaardelijke positie in het ‘het ter beschikking stellen’ van gegevens ten behoeve van interne- en externe afnemers/partners. Je bent verantwoordelijk voor het bieden van continuïteit in de gegevensleveringen in het hier en nu, als ook voor het vormgeven van de continuïteit van gegevensleveringen in de toekomst. Je doet dit met een afdeling van ongeveer 160 collega’s en stuurt daarin zelf direct 9 teammanagers en 4 ketenregisseurs aan.

In het proces van gegevens inwinnen van derden zorg je er bijvoorbeeld voor dat gegevens die nodig zijn om de VIA (Vooraf Ingevulde Aangifte) in te vullen en/of toezicht uit te voeren, beschikbaar zijn.
Deze gegevens worden door vele externe partijen aangeleverd. Een greep uit de vele honderden instanties die gegevens leveren: WOZ gegevens van de gemeenten, rente en saldigegevens van banken, autogegevens van de RDW, gegevens over het loon van het UWV. Al deze gegevens worden periodiek binnengehaald en beheerd in databases.

Ook draag je zorg voor het proces van beschikbaar stellen. Dit proces zorgt ervoor dat partijen binnen en buiten de Belastingdienst op een veilige en juridisch juiste wijze de gegevens ontvangen die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren. Naast externe partijen hebben ook onderdelen van het ministerie van Financiën, waaronder de Belastingdienst, zelf gegevens nodig uit de bronsystemen om aanslagen op te leggen of toezicht uit te voeren. Beveiliging, juistheid, volledigheid en tijdigheid staan bij alle leveringen centraal. Als afdelingshoofd onderhoud je zelf het contact met zowel de gegevensleveranciers als de interne en externe partijen aan wie de gegevens geleverd worden. Tevens zit je bestuurlijk aan tafel bij vernieuwingsprojecten.

Naast het uitvoeren van de bestaande werkzaamheden loopt er een grote en belangrijke vernieuwing op het gegevensdomein. In deze vernieuwing wordt de wijze waarop we gegevens verkrijgen en leveren veranderd en gaan we werken vanuit het principe ‘van ontsluiten naar aansluiten’. Daartoe herzien we alle ICT-systemen en werkprocessen de komende jaren om uiteindelijk wendbaar en flexibel te zijn in onze gegevensopslag en ontsluiting. Jouw belangrijkste opgave is om projectmatig deze vernieuwing te besturen en de omgeving in alle veranderingen mee te nemen. Je geeft als afdelingshoofd alle initiatieven rondom de vernieuwing van de gegevensleveringen en het verkrijgen van gegevens vorm. Ook richt je je eigen afdeling in op een manier die bij de verandering past. Je bestuurt deze vernieuwing proactief, maar zorgt er ook voor dat dat het inwinnen en beschikbaar stellen van gegevens door kan blijven gaan.

Wie ben je?

 • Je bent een stevige resultaatgerichte manager die in staat is zowel binnen het eigen organisatieonderdeel als daarbuiten (klanten en stakeholders) verbinding te maken.
 • Je hebt kennis van en ervaring met het getrapt leidinggeven aan een organisatieonderdeel waar de opgave is om gegevensverwerking logistiek slim in te richten, conform de wettelijke grondslagen te toetsen en vast te leggen en de personele capaciteit en processen te laten meebewegen met de veranderingen in de opgave.
 • Je hebt een visie op vernieuwing van gegevensverwerking en hoe deze te realiseren met een passende (verander)strategie.
 • Je hebt affiniteit en ervaring met de projectmatige aansturing van agile vernieuwing- en veranderprocessen in ICT-achtige omgevingen en in het verlengde daarvan de HR-opgave die hoort bij een organisatie in verandering en ICT-landschap in verandering.
 • Je wilt je graag verder ontwikkelen als manager die een balans weet te houden tussen vernieuwing en verandering en het bewaken van continuïteit.  

Wat neem je mee?

 • Je beschikt over een WO werk- en denkniveau en je hebt bij voorkeur een WO-opleiding voltooid in bedrijfs- of bestuurskunde of een vergelijkbare richting.
 • Je hebt eerder in een complexe omgeving een grote afdeling aangestuurd (leidinggeven aan leidinggevenden) en hebt ervaring met veranderprocessen. 
 • Je bent samenwerkingsgericht, je geeft richting en ruimte aan teamleiders, je bent verbindend en resultaatgericht.
 • Je stuurt door enerzijds ruimte te geven aan professionals en anderzijds op het bereiken van resultaten.

Het ministerie van Financiën

Het ministerie van Financiën: samen werken aan een financieel gezond Nederland.

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe inwoners van Nederland hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

De ambtelijke leiding van het ministerie bestaat uit de secretaris-generaal (SG), de plaatsvervangend SG, de thesaurier-generaal, de directeur-generaal (DG) voor Fiscale Zaken, de DG Rijksbegroting, de DG Belastingdienst, de DG Toeslagen, de DG Douane en de directeur Financieel Economische Zaken (FEZ).

Lees meer over het ministerie van Financiën.

Directoraat-generaal Belastingdienst (DGBD)

De Belastingdienst draagt bij aan een financieel gezond Nederland door eerlijk en zorgvuldig belasting te heffen en te innen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om hun verplichtingen na te komen en hun rechten geldend te maken door passende dienstverlening te leveren en massale processen juist en tijdig uit te voeren. De Belastingdienst oefent adequaat toezicht uit en dwingt waar nodig naleving bestuurs-of strafrechtelijk af.

Het DG Belastingdienst is sterk in ontwikkeling, met op dit moment ruim 28.000 medewerkers. De ambitie van de Belastingdienst is de beste voor Nederland te zijn. Een organisatie te zijn met oog en oor voor burgers en bedrijven. De Belastingdienst is een organisatie met focus op fiscale taken, en het is een organisatie met vakmanschap. Daarnaast werken we aan het versterken van onze cultuur en gaan we aan de slag met de vernieuwing van onze ICT.

Andere belangrijke ontwikkelingen zijn de modernisering van de interactie met burgers en bedrijven, het inrichten van maatwerk in dienstverlening - naast massale processen - en het professionaliseren van informatiegericht toezicht. De invloed van politieke, publicitaire en maatschappelijke dynamiek is ook voor het directoraat-generaal Belastingdienst flink toegenomen. Lees meer over de Belastingdienst.

Directie centrale administratieve processen

De directie centrale administratieve processen (CAP) is één van de uitvoerende directies binnen de Belastingdienst en is verantwoordelijk voor een soepele en foutloze ontvangst, verwerking en verzending van (fiscale) gegevens van en aan burgers en bedrijven door het leveren van (fiscale) producten en gegevensdiensten. Ook is CAP verantwoordelijk voor de betaalfunctie en de sturing van de massale productieprocessen van de Belastingdienst. Onze missie is “massaal persoonlijk maken”. Om dit goed in te kunnen vullen is CAP voor de gehele Belastingdienst verantwoordelijk voor de integrale productieplanning en productiebeheersing. De doelstellingen van CAP zijn:

 • Bijdragen aan de modernisering van de interactie met burgers en bedrijven;
 • Zorg voor een goede kwaliteit van de gegevens in primaire systemen t.b.v. informatie-gestuurd toezicht en -inning en voor de verbetering van sturing, verantwoording en effectmeting;
 • Robuust maken van massale processen voor het inwinnen en beschikbaar stellen van betrouwbare gegevens voor burgers, bedrijven en partners;
 • Maximaal geautomatiseerde verwerking in een optimaal IV- landschap.

Bij CAP werken bijna 3500 medewerkers die worden geleid door een algemeen directeur, een directeur transactiediensten en programma’s in de rol van plaatsvervangend algemeen directeur en 4 directeuren voor de vier onderdelen Gegevens, Heffing, Inning en Centrale Functies. De uitvoering wordt aangestuurd door totaal 18 afdelingshoofden. De afdelingshoofden zijn verantwoordelijk voor de processen die aan hen zijn toebedeeld en worden bijgestaan door teamleiders, ketenregisseurs, vakgroep coördinatoren, vaktechnische aanspreekpunten, functioneel beheerders en servicemanagers, procescoördinatoren en procesanalisten. De afdelingshoofden sturen de teamleiders aan op de diverse locaties in het land.

Directie centrale administratieve processen, cluster gegevens

Jouw functie valt onder het cluster gegevens. Dit cluster is met 650 medewerkers verdeeld over drie afdelingen en locaties in Apeldoorn, Rotterdam en Zwolle, en verantwoordelijk voor een drietal hoofzaken;

 • Het ter beschikking stellen van gegevens en het registeren van natuurlijke en niet natuurlijke personen ten behoeve van interne- en externe afnemers/partners.
 • Het verzorgen van het inkomende en uitgaande berichtenverkeer ten behoeve van de fiscale processen van de Belastingdienst en Toeslagen.
 • Het regelen van toegang tot de systemen van de Belastingdienst voor burgers, bedrijven en intermediairs om digitaal zaken te doen.

Gegevens vormen de basis voor het werk van de Belastingdienst, Toeslagen en Douane als ook burgers en bedrijven en andere partijen. Zonder gegevens draaien deze organisaties en daarmee Nederland niet. Cluster Gegevens heeft een zeer verantwoordelijke taak. Zij zorgen ervoor dat burgers, bedrijven, gegevenspartners en de Belastingdienst, Toeslagen en Douane, op de afgesproken tijd kunnen beschikken over kwalitatief hoogwaardige gegevens en beschikbaarheid van berichtverkeer en toegang. En dit alles conform de wettelijke grondslagen.

Om al deze processen samen met in- en externe partners - zoals o.a. UWV, RDW, Logius en de postbezorgers - goed te laten functioneren, zorgt Centrale Functies voor de integrale planning en productiesturing. Zodat de printstraat, de Belastingtelefoon en de postbedrijven weten wanneer ze er voor de burgers en bedrijven moeten zijn. En als iets niet goed gaat zorgen collega’s van Centrale Functies dat klachten van burgers en bedrijven goed en tijdig worden afgehandeld.

Talent als basis, diversiteit als kracht

Bij het Rijk willen we inclusief zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland.

Wat bieden wij?

De kans om in een dynamische omgeving in het hart van de Belastingdienst te werken aan uitdagingen die alle Nederlanders direct raken en tegelijkertijd nauw betrokken bij de uitvoering hiervan.

Vast dienstverband voor 36 uur per week (eventueel met een proeftijd) en een salarisniveau schaal 15, € 5.810 – max. € 8.163 bruto per maand met een Individueel Keuzebudget (IKB). Onderdeel daarvan is 8 procent vakantiegeld (bruto). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Selectiegesprekken

De selectiegesprekken zullen plaats vinden in de eerste en tweede week van november in de Knoop te Utrecht.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur je motivatiebrief en cv als pdf onder vermelding van vacaturenummer BABD 469-22 naar:

E-mailadres: vacatures-MD@minfin.nl

Ons verzoek is om in je brief antwoord te geven op de volgende vier vragen:

 1. Welke ervaring heb je met het managen van grote verandertrajecten?  
 2. Welke competenties breng je mee om de vernieuwing in de opgave te realiseren?
 3. Hoe zorg je daadwerkelijk voor beweging en vernieuwing in teams en op bestuurlijk niveau?
 4. Welke leiderschapsstijl ga je inzetten om de opgave in de vacature op te pakken?

Meer informatie

Over de vacature

Anneke Veldman-Kalma
Directeur Cluster Gegevens
Telefoonnummer: 06-55 73 74 09 (secretariaat)
E-mailadres: al.veldman-kalma@belastingdienst.nl

Over de sollicitatieprocedure

Ineke Wadman
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-52 65 92 18