Afdelingshoofd Klant Specifieke Diensten bij de Belastingdienst

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Afdeling Klant Specifieke Diensten, onderdeel Datacenter Services, Directie Informatievoorziening, DG Belastingdienst, Ministerie van Financiën
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
BABD 490-21
Publicatiedatum
3 januari 2022
Sluitingsdatum
30 januari 2022

Het ministerie van Financiën: samen werken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en wordt ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland. Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

De ambtelijke leiding van het ministerie bestaat uit de secretaris-generaal (SG), de plaatsvervangend SG, de thesaurier-generaal, de directeur-generaal (DG) voor Fiscale Zaken, de DG Rijksbegroting, de DG Belastingdienst, de DG Toeslagen en de DG Douane. De directeuren Financieel Economische Zaken van Financiën en de directeur Bestuursondersteuning- en Advisering nemen deel aan de bestuursraad.

Lees meer over het ministerie van Financiën.

Directoraat-generaal Belastingdienst

De Belastingdienst draagt bij aan een financieel gezond Nederland door eerlijk en zorgvuldig belasting te heffen en te innen.

De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om hun verplichtingen na te komen en hun rechten geldend te maken door passende dienstverlening te leveren en massale processen juist en tijdig uit te voeren. De Belastingdienst oefent adequaat toezicht uit en dwingt waar nodig naleving bestuurs- of strafrechtelijk af.

Het DG Belastingdienst (DGBD) is sterk in ontwikkeling, met op dit moment circa 25.000 medewerkers. De Belastingdienst is een organisatie met focus op fiscale taken. Vakmanschap staat hoog in het vaandel.

De Belastingdienst wil een organisatie zijn met meer oog en oor voor burgers en bedrijven en daarbij passende dienstverlening. We werken daarom aan het versterken van onze dienstverlening en aan de vernieuwing van onze ICT. Andere belangrijke ontwikkelingen zijn de modernisering van de interactie met burgers en bedrijven, het inrichten van maatwerk in dienstverlening - naast massale processen - en het professionaliseren van informatiegericht toezicht.

Lees meer over de Belastingdienst.

Directie Informatievoorziening (IV)

De directie Informatievoorziening (IV) is verantwoordelijk voor alle systemen van de Belastingdienst, Toeslagen en Douane. De directie IV is een van de negen primair proces directies van de Belastingdienst. De Belastingdienst is 24 uur per dag, 7 dagen per week in beweging. De directie IV is een van de grootste ICT-werkgevers van Nederland. Onze ICT-systemen zijn voor iedere Nederlandse burger en voor elk Nederlands bedrijf beschikbaar en er komt dagelijks circa één miljard euro aan belastinggeld binnen.

De Belastingdienst, Toeslagen en Douane kennen hierbij een omvangrijke veranderopgave. Allereerst het aanpassen van de systemen voor nieuwe nationale en Europese wetgeving. Daarnaast het verbeteren van onze digitale processen ten behoeve van burgers, bedrijven en onze eigen medewerkers en tot slot ook het aanpassen van de systemen aan de actuele technische ontwikkelingen en eisen.

Ook communiceren miljoenen Nederlanders alleen nog maar digitaal met de Belastingdienst. Tijdens de aangifteperiode doen vaak ruim 70.000 mensen tegelijkertijd aangifte. Dat stelt zeer hoge eisen aan de continuïteit, beschikbaarheid, performance en betrouwbaarheid van de ICT-systemen. Kortom: bij IV wordt gewerkt aan ICT met impact.

De directie IV bestaat uit meerdere organisatieonderdelen die onder één paraplu gezamenlijk de voortbrenging en exploitatie van IV-producten en -diensten voor de Belastingdienst, Toeslagen en Douane verzorgen. In totaal werken er ruim 3500 mensen bij de directie. Het applicatielandschap is hierbij ingericht op basis van 13 ketens ten behoeve van de Belastingdienst, Toeslagen, Douane en de FIOD.

Datacenter Services (DCS)

Het IV-onderdeel DCS levert en exploiteert ICT-dienstverlening op het gebied van infrastructuur en hosting. Daarmee wordt de 24/7 beschikbaarheid van de ICT-systemen van de Belastingdienst én daarmee de continuïteit van de ‘BV Nederland’ geborgd. Tevens is DCS verantwoordelijk voor de ontwikkeling, het beheer en de exploitatie van de werkplek. DCS levert Belastingdienstbreed ook diensten zoals de Servicedesk en securitydiensten vanuit het Security Operating Center.

Als één van de Overheidsdatacentra (ODC) levert DCS een aantal diensten aan andere onderdelen van de Rijksoverheid.

DCS telt vijf afdelingen die integraal worden aangestuurd door afdelingshoofden. Zij rapporteren aan de directeur DCS en vormen met de directeur het Management Team van DCS. Binnen de afdelingen zijn diverse teams werkzaam, die integraal worden aangestuurd door teamleiders.

De afdeling Klant Specifieke Diensten

De afdeling Klant Specifieke Diensten (KSD) is in oprichting en wordt verantwoordelijk voor de ontwikkeling en beheer van ‘diensten op maat’ voor dienstonderdelen binnen de Belastingdienst en aan andere onderdelen die binnen de directie Informatievoorziening (IV) vallen. Belangrijke diensten zijn de hostingplatformen voor de FIOD en Toeslagen. Daarnaast staat de afdeling opgesteld voor het in beeld brengen, beoordelen en analyseren van de behoeften van de klant en het zorgdragen voor een adequate afhandeling daarvan. De afdeling telt zo’n 110 professionals, verdeeld over vier teams met allemaal een eigen expertise. Ieder team staat onder leiding van een teamleider.

Opgave voor het afdelingshoofd

In jouw rol van afdelingshoofd Klant Specifieke Diensten (KSD) geef je leiding aan vier teamleiders en ben je integraal verantwoordelijk voor de sturing op realisatie van de doelstellingen binnen de strategische richting van Datacenter Services. Als onderdeel van het Management Team van Datacenter Services draag je bij aan de ontwikkeling van die strategische richting, en de daaruit voortvloeiende tactische doelstellingen stem je daarop af. Samen met jouw teamleiders én medewerkers zorg je voor de vertaalslag van de bestuurlijke doelen naar de uitvoering op de werkvloer. Je stimuleert hen om te handelen op basis van gemeenschappelijke belangen. Je maakt heldere afspraken, bent transparant en je doet wat is afgesproken, waarin je voorbeeldgedrag vertoont. Je biedt perspectief en stimuleert jouw collega’s om zichzelf persoonlijk en professioneel te ontwikkelen. En je voorziet hen periodiek van duidelijke en opbouwende feedback op basis van de door hun behaalde resultaten.

Een belangrijke opgave is het versterken van de resultaat- en klantgerichtheid van jouw medewerkers, in de meest brede zin. Daarnaast ombuigen van de huidige sterke taakgerichtheid van de afdeling naar een meer gezamenlijke IV-focus op resultaten.

Het voornemen is om in 2022 de activiteiten op het gebied van applicatie exploitatie te centraliseren en in deze afdeling onder te brengen, hiervoor is meer onderzoek nodig. Eén van de taken van het nieuwe afdelingshoofd is om hiervoor een plan te ontwikkelen en vervolgens te realiseren.

Wie ben jij?

 • De Belastingdienst verwacht dat leidinggevenden werken vanuit de visie op leiderschap die is neergezet in vijf hoofdlijnen: kracht, mens, stijlflexibiliteit, vakmanschap en besef van de (politieke) buitenwereld.
 • Je beschikt over ruime kennis van ICT in zijn algemeenheid en de ontwikkelingen en trends op het gebied van Infrastructuur in het bijzonder. Bij voorkeur is deze ervaring ook opgedaan in een overheidsomgeving.
 • Je zoekt actief verbinding met de omgeving, binnen en buiten IV en in samenspraak met de relevante stakeholders, om te komen tot een maximaal gedragen resultaat. Je stuurt op vernieuwing en verbetering van processen en je helpt de beweging naar Agile-werken vorm te geven. Zo nodig durf je buiten gebaande paden te treden om te zoeken naar oplossingen die de kwaliteit van onze dienstverlening verhogen.
 • Je bent in het bezit van een academisch diploma of beschikt over een door ervaring verworven vergelijkbaar niveau en handelt vanuit een breed analytisch en strategisch denkkader (academisch werk- en denkniveau).

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-masterdiploma, dan wel academisch werk- en denkniveau.
 • Je hebt tactische en strategische management- en leiderschapsvaardigheden die passen bij een veranderende organisatie.
 • Je hebt uitstekende en brede kennis van IT-trends en technologische ontwikkelingen.

Competenties

 • Organisatiesensitiviteit
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
 • Omgevingsbewustzijn
 • Resultaatgerichtheid

Opmerking: gezien de huidige samenstelling van het MT DCS gaat de voorkeur uit naar functievervulling door een vrouw.

Wat bieden we?

 • De kans om leiding te geven aan bevlogen en professionele medewerkers en deel uit te maken van een enthousiast en samenwerkingsgericht MT DCS;
 • Op strategisch niveau van publieke meerwaarde te zijn op verschillende IV-dossiers;
 • Salarisschaal 15 CAO Rijk (€5.447,34-€7.682,93). Naast het salaris ontvang je 16,37 procent Individueel Keuzebudget over uw salaris. Onderdeel daarvan is 8 procent vakantiegeld;
 • Goede begeleiding en een uitgebreid inwerkprogramma;
 • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk;
 • De functie heeft als standplaats Apeldoorn.

Talent als basis, diversiteit als kracht

Bij het Rijk willen we inclusief zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw motivatiebrief en CV als PDF onder vermelding van vacaturenummer BABD 490-21 naar:

E-mailadres: vacatures-MD@minfin.nl

Meer informatie

Over de vacature

Henk Klapwijk, directeur Data Center Services via zijn Management Ondersteuner Liesbeth Uding (vanaf 10 januari weer aanwezig)
Telefoonnummer: 06-18 60 66 18

Over de sollicitatieprocedure

Victor Paumen (vanaf 10 januari weer aanwezig)
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-15 27 38 96
E-mailadres: victor.paumen@minbzk.nl