Afdelingshoofd Marien en Internationaal Waterbeleid bij IenW

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
BABD 120-20
Publicatiedatum
25 maart 2020
Sluitingsdatum
13 april 2020

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op bereikbaarheid en leefbaarheid, met een vlotte doorstroming in een veilige, goed ingerichte en schone omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daar werkt IenW aan.

Het ministerie heeft onlangs zijn ambities gepresenteerd onder de noemer ‘Het verhaal van IenW’.

Het directoraat-generaal Water en Bodem

Water; soms heb je er teveel van en soms te weinig. Hoe beschermen we Nederland, onze delta, tegen overstromingen en tegen zoetwaterschaarste? Het tegelijkertijd benutten en beschermen van de bodem is een opgave. Werken aan een integrale aanpak van de rivieren, met aandacht voor onder meer waterveiligheid, scheepvaart, bodemligging en natuurontwikkeling. Hoe verenig je tegengestelde belangen, draag je bij aan maatschappelijke participatie en zorg je dat projecten de eindstreep halen door draagvlak te creëren en een gevoel van urgentie?

Veel van de ontwikkelde kennis in Nederland als het gaat om klimaatadaptatie en watervraagstukken dienen als een exportproduct voor internationale samenwerking.

Het directoraat-generaal heeft twee (lijn)directies:

 • directie Waterveiligheid, Klimaatadaptatie en Bestuur;
 • directie Waterkwaliteit, Ondergrond en Marien.

De directie Waterkwaliteit, Ondergrond en Marien

De directie Waterkwaliteit, Ondergrond en Marien (WOM) stimuleert een duurzaam gebruik van water, bodem en ondergrond, in Nederland en het buitenland.

Voldoende schoon en gezond water in onze rivieren, meren en zeeën is belangrijk voor Nederland. Zo is goede en voldoende waterkwaliteit van belang voor de natuur en recreatie in Nederland, voor de bereiding van drinkwater en voor economische sectoren zoals de landbouw, scheepvaart en industrie. Een goede bodemkwaliteit en het gebruik van de ondergrond vormen de basis voor de natuur, landbouw en onze energievoorziening. Verder levert de Noordzee een grote bijdrage aan onze energievoorziening, voedsel, delfstoffen en scheepvaart.

Maar de watervoorziening, ecologische kwaliteit van de grote wateren, rivieren en Noordzee, de kwaliteit van de bodem en het gebruik van de ondergrond staan onder druk. Door de toenemende droogte dreigen er watertekorten. Door de zeespiegelstijging treedt er verzilting op. Door overbevissing, plastic soep, ruimtedruk en verzuring wordt de duurzame ecologie van de Noordzee en de oceanen bedreigd.

En de opkomst van het gebruik van nieuwe stoffen en medicijnresten vraagt om een nieuwe aanpak om het grondwater, oppervlaktewater, drinkwater en de bodem te beschermen. Daarvoor wordt ook actief ingezet op kennisuitwisseling met het buitenland via bilaterale en multilaterale samenwerking, met oog voor het vergroten van het Nederlands verdienvermogen en solide partnerschappen of coalities.

Bij de directie WOM werken ruim tachtig mensen aan deze opgaven, verspreid over drie afdelingen. De aankomende tijd bekijken we hoe de takenpakketten worden verdeeld binnen de directie. Dit leidt mogelijk nog tot wijzigingen.

De afdeling Marien en Internationaal Waterbeleid

De afdeling Marien en Internationaal Waterbeleid bestaat momenteel  uit de teams Internationaal en Marien. De afdeling is verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling van de Noordzee en oceanen, en voor het internationale waterbeleid. Daartoe onderhoudt de afdeling veel relaties, zowel binnen als tussen ministeries als met andere overheden, ngo’s, het bedrijfsleven en kennisinstituten.

We werken zowel bilateraal als multilateraal aan internationale watervraagstukken. De afdeling telt circa 28 mensen. Daarnaast zijn wij de opdrachtgever voor circa 15 fte (beleidsondersteuning en advies) bij Rijkswaterstaat. Onze afdeling bestaat uit een diverse mix aan mensen qua leeftijd, gender en ervaring.

De opgave van het afdelingshoofd Marien en Internationaal Waterbeleid

Beter internationaal waterbeheer en een samenhangende inzet om onze Noordzee optimaal in te richten, te beschermen en te benutten: als hoofd van de afdeling Marien en Internationaal Waterbeleid krijg jij bij ons de kans om sturing te geven aan deze inhoudelijke uitdagingen. Kom jij aan boord bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Den Haag?

Jij geeft leiding aan de afdeling Marien en Internationaal Waterbeleid, die verantwoordelijk is voor de beleidsontwikkeling van de Noordzee en oceanen, en voor het internationale waterbeleid. Er staan nogal wat inhoudelijke ontwikkelingen op het programma, waaraan jij sturing geeft. Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor de strategische koers op langere termijn, de prioritering binnen de opgaven en de positie van de afdeling binnen het directoraat-generaal Water en Bodem, het ministerie en de partners binnen en buiten de overheid.

Binnen de afdeling ligt een opgave om de onderlinge samenwerking te vergroten en versnippering tegen te gaan. Verder is (het verdelen van) de werkdruk een belangrijk aandachtspunt. De afdeling kent een stevige basis van kundige en betrokken medewerkers en een betrokken management dat graag samen met jou.

De Noordzee is een van de meest intensief gebruikte zeeën ter wereld. De visserij, de scheepvaart en de uitrol van wind op zee concurreren om genoeg plaats. Daarnaast is de zee van cruciaal belang voor bijvoorbeeld trekvogels. En staat de mariene ecologie van de Noordzee onder grote druk.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is coördinerend minister van de Noordzee, terwijl het team Noordzee en Oceanen deze coördinerende taak vervult. Een onderhandelaarsakkoord voor de Noordzee ligt momenteel voor bij de diverse achterbannen. Bij goedkeuring krijgt het programma Noordzee de komende jaren zijn beslag. Dit vraagt inventiviteit en vernieuwende manieren van samenwerken in een maatschappelijk complex veld waarbij veel verschillende belangen spelen.

De eerste stap? Het akkoord uitwerken tot een programma onder de Omgevingswet en het opzetten van een programmatische manier van samenwerken tussen departementen en de directe maatschappelijke omgeving. Een en ander moet passen binnen de randvoorwaarden van de afstemming met de Kaderrichtlijn Marien en OSPAR, het verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu.
Nederland werkt internationaal samen om het mariene milieu te verbeteren. Biodiversiteit, de energietransitie, de klimaatopgave zijn onderwerpen die hierbij aan bod komen en ook terugkomen in de EU Green Deal. Verder moet ook de (strategische) inzet ten aanzien van het dossier Oceanen (Sustainable Development Goal 14) aankomend jaar worden bepaald.

Nederland is internationaal befaamd om zijn integraal waterbeheer. Samen met de ministeries van Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit geven we invulling aan de Netherlands International Water Ambition. Dit gebeurt via bilaterale relaties met andere deltalanden en beïnvloeding in de internationale arena via multilaterale organisaties. Het doel? Het behalen van de Sustainable Development Goals in 2030.

De afdeling werkt samen met andere overheden, ngo’s, het bedrijfsleven en de kennisinstituten. Samenwerking met al deze partijen is essentieel, zoals onder meer blijkt bij de inzet via het programma Partners voor Water, de Blue Deal (met de waterschappen) en het Dutch Risk Reduction Team.

2020 is een spannend jaar. In oktober vindt de Climate Adaptation Summit plaats. De minister van IenW staat daar volop in de schijnwerpers. De Water Action Track als onderdeel van de Action Agenda van de Global Commission on Adaptation moet worden uitgewerkt, zowel daarvoor als daarna. Verder worden in 2020 de watergezant en het programma Partners voor Water geëvalueerd.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil een inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te behalen voor Nederland. Als afdelingshoofd stimuleer je de medewerkers van je team om doel- en resultaatgericht te werken om de beleidsdoelen te realiseren, uiteraard in goede afstemming met het managementteam.

Wat neem je hiervoor mee?

 • Je hebt academisch niveau, relevante leidinggevende ervaring en kunt een stevige managementuitdaging in goede banen leiden.
 • Je hebt ervaring met internationale vraagstukken en met ontwikkel- en veranderopgaven.
 • Je hebt kennis van en ervaring met het internationale werkveld, gericht op bilaterale en multilaterale samenwerking.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van integraal waterbeheer.
 • Je kunt je goed uitdrukken in het Engels en beheerst bij voorkeur ook een derde taal.
 • Je werkt samen vanuit het motto ‘samen kom je verder’.
 • Je bent in staat om focus en prioriteiten aan te brengen en de koers uit te zetten.
 • Je hebt gevoel voor sfeer en humor en bent in staat om mensen te laten samenwerken in geoliede teams.
 • Je bent politiek-bestuurlijk sensitief.

Publiek leiderschap

Jouw baan als afdelingshoofd is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen aan mensen.

Lees meer over de ABD en publiek leiderschap:  

Een selectieassessment kan deel uit maken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 120-20 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Liz van Duin
Directeur Waterkwaliteit, Ondergrond en Marien, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Telefoonnummer: 06-50 67 08 84
E-mailadres: liz.van.duin@minienw.nl

Over de sollicitatieprocedure

Regna Aschurie
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-15 85 61 32
E-mailadres: regna.aschurie@minienw.nl