Afdelingshoofd Netwerk Leefomgeving en Wonen bij ILT

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Inspectie Leefomgeving en Transport, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
BABD 496-19
Publicatiedatum
13 mei 2019
Sluitingsdatum
26 mei 2019

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op bereikbaarheid en leefbaarheid, met een goede doorstroming in een schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, het spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water.

Het ministerie heeft onlangs zijn ambities gepresenteerd onder de noemer ‘Het verhaal van IenW’. Hierin wordt onder meer aangegeven dat zij een onderscheidende rol wil spelen in de drie grote maatschappelijke transities:

 • Duurzame mobiliteit:
  Een infrastructuur van hoge kwaliteit en een goede bereikbaarheid, met daarvoor benodigde investeringen. Met de regio’s samen ondersteunt IenW de ontwikkeling naar smart mobility.
 • Klimaatadaptatie:
  Zorgen dat de gevolgen van klimaatverandering zoals droogte, overstromingen, wateroverlast en hitte tot een minimum beperkt blijven.
 • Circulaire economie:
  In 2050 worden alle grondstoffen optimaal ingezet en hergebruikt. Producten en materialen zijn al vanaf het ontwerp herbruikbaar. De productie van nieuwe grondstoffen gebeurt op duurzame wijze.

De Inspectie Leefomgeving en Transport

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) werkt aan veiligheid, duurzaamheid, zekerheid en vertrouwen in transport, infrastructuur, milieu en wonen.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ruim 1100 medewerkers werken dagelijks aan veiligheid, zekerheid en vertrouwen in transport, infrastructuur, milieu en wonen. Meer over de ILT.

De ILT beweegt mee met maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Een goed gebruik van data en andere informatie is sturend voor al haar werkzaamheden: toezicht, vergunning- en dienstverlening, opsporing en communicatie.

De veranderingen in de maatschappij vragen flexibiliteit van de ILT en van haar medewerkers. Samenwerken, leren door doen en constant verbeteren zijn daarbij sleutelwoorden. Medewerkers, leidinggevenden en teams krijgen de ruimte om talenten optimaal in te zetten, bevlogenheid te tonen en het verschil te maken. Als gevolg van een reorganisatie werkt de ILT momenteel in een Tijdelijke WerkOmgeving (TWO). Naar verwachting zal deze ultimo 2019 worden omgezet in een permanente setting.

De ILT bestaat uit een mix van mensen met diverse achtergronden in ervaring, leeftijd, geslacht en werkcultuur. Als leidinggevende nodig je mensen uit het beste uit zichzelf te halen. Je ziet talent als basis en diversiteit als kracht om de ambitieuze doelen te realiseren.

De directie

Jouw functie maakt deel uit van de portefeuille Omgeving en Bestuur (OenB). OenB is de schakel tussen de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de buitenwereld. Zij zorgt ervoor dat de ILT zichtbaar en herkenbaar is en in verbinding staat met burgers, bedrijven, partners, politiek en beleid. Daarvoor is in deze directie het strategisch relatiemanagement belegd. Korte lijnen met politiek, beleid, sectoren en partners zijn cruciaal om alert in te spelen op ontwikkelingen. Hiermee draagt deze portefeuille ook het maatschappelijk effect van de ILT uit.

Op strategisch niveau verbindt OenB de omgeving met de ILT. Daarmee is OenB een belangrijke ontvanger van kennis, informatie en signalen uit de omgeving, die zij op een inzichtelijke manier beschikbaar stelt aan de leiding van de ILT, de ILT’ers en voor het analyse- en prioriteringsproces van de ILT.

Er is een onderscheid gemaakt naar transportsectoren en naar de sectoren leefomgeving en wonen. Hierdoor zijn twee afdelingen ontstaan met een vergelijkbaar takenpakket, waarbij één afdeling zich richt op de transportsectoren en de andere afdeling op leefomgeving en wonen.

De werkzaamheden van beide netwerkafdelingen hebben betrekking op alle onderwerpen die ILT in haar toezicht onder zich heeft, inclusief vergunningverlening en opsporing. Naast deze twee afdelingen bestaat de directie uit de afdeling Communicatie, Media en Dienstverlening en de afdeling Juridische Zaken.

De afdeling

Met achttien beleids- en netwerkadviseurs geeft de afdeling Netwerk Leefomgeving en Wonen inhoud aan de verbinding op strategisch niveau tussen de ILT en haar omgeving. De afdeling is de informatie-interface met de omgeving; met branches en sectoren, met de departementen en met de politiek.

Door het ophalen en verkennen van informatie en het opstellen van signaalrapportages, heeft de afdeling een belangrijke rol bij de signalerende functie van de ILT. Ook is de afdeling een cruciale speler bij de maatschappelijke verantwoording en transparantie van de inspectie, door informatie-uitwisseling met externe stakeholders.

Verbinden doen we binnen de afdeling nieuwsgierig en met een open houding. We analyseren voortdurend de omgeving om de stakeholders in beeld te krijgen, te houden en te positioneren. De afdeling is proactief. Gevraagd en ongevraagd adviseren de adviseurs de directie, de leidinggevenden en de programma’s binnen de ILT op basis van de relaties buiten de ILT.

Beschrijving van de functie

De Inspectie Leefomgeving en Transport is de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ruim 1.100 medewerkers werken dagelijks aan veiligheid, zekerheid en vertrouwen in transport, infrastructuur, milieu en wonen. Jij werkt binnen de portefeuille Omgeving en Bestuur: de schakel tussen de inspectie en de buitenwereld. Als hoofd van de afdeling Netwerk Leefomgeving en Wonen speel jij een centrale rol bij de maatschappelijke verantwoording en transparantie van de inspectie.

Jij bent als afdelingshoofd Netwerk Leefomgeving en Wonen een spin in het web. Alert, adequaat en met lef schakel je met alle stakeholders. Dat doe je zowel binnen het departement als daarbuiten, onder andere met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken en Klimaat.

Je zorgt dat de externe omgeving - politiek, beleidsmedewerkers en maatschappelijke organisaties - op het juiste moment van de juiste (inhoudelijke) informatie wordt voorzien. Continu verken je de omgeving en signaleer je mogelijke vragen waarop de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) kan en moet anticiperen. Hiervoor is een actief netwerk binnen en buiten de organisatie cruciaal. Jij vervult hierin een verbindende rol.

Voor jouw afdeling zorg je voor de optimale inrichting van de werkprocessen en bewaak je de kwaliteitsstandaarden, afgestemd met andere afdelingen van de directie en met de gehele organisatie. Als manager geef je resultaatgericht vertrouwen, spreek je mensen aan en begeleid en stimuleer je de medewerkers zich verder te ontwikkelen. Met overtuiging en passie bouw je mee om de afdeling, directie en de ILT verder vorm te geven. Dat doe je met de volgende uitgangspunten: gezamenlijkheid vóór deelbelang, in contact zijn, (des)kundige (inter)actie, overlaten en delen.

Functie-eisen

 • Je beschikt over een afgeronde academische opleiding en hebt aantoonbare ervaring als manager binnen een complexe politieke en bestuurlijke (beleids)omgeving.
 • Je bent proactief, gewend om onder druk te werken en kunt omgaan met weerstanden en tegengestelde belangen.
 • Je kunt vanuit de rolvastheid en met inzet en bewaking van de onafhankelijke inspectierol van de Inspectie Leefomgeving en Transport zelfstandig opereren op het snijvlak van politiek-bestuurlijke processen.
 • Je bent je bewust van (in)formele regels, verschillende posities, ontwikkelingen en gevoeligheden en krachtenvelden binnen én buiten de organisatie en handelt ernaar.
 • Je bent omgevingsbewust en maatschappijsensitief, in combinatie met zeer goede communicatieve vaardigheden.
 • Je bent in staat om je snel over de breedte in te werken, met inhoudelijke belangstelling op een scala van onderwerpen op het gebied van leefomgeving en wonen.

Publiek Leiderschap

ABD-managers beschikken over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de rijksbrede Visie op publiek leiderschap. Dit zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk (ABD).

Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht, etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komen ten goede aan de kwaliteit van de manager. De rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

 • managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
 • divers en veelzijdig samengestelde teams.

Van de toekomstige manager wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt.

Het opvragen van referenties maakt mogelijk deel uit van de selectieprocedure. Mogelijk zal ook een selectieassessment onderdeel zijn van de selectieprocedure.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 496-19 naar:

E-mailadres: ManagementDevelopment@minienw.nl

Meer informatie

Over de vacature

mr. F (Frank) J. van Diepenbeek
directeur Omgeving en bestuur, tevens plv. IG
Telefoonnummer: 070-456 74 00 (secretariaat)

Over de sollicitatieprocedure

drs. H. (Henny) Bekhof
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06 11 05 57 73
E-mailadres: henny.bekhof@minienw.nl