Afdelingshoofd Sturing, Verantwoording en Control bij SZW

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
BABD 414-19
Publicatiedatum
13 maart 2019
Sluitingsdatum
26 maart 2019

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering

Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering (DSU) is een dienstverlener die oplossingen biedt voor opdrachtgevers op het gebied van uitvoering, financiële administratie en leren en ontwikkelen. DSU heeft de ambitie om als een betrouwbare brede dienstverlener (beleids)directies van verschillende departementen op adequate wijze te faciliteren, te ondersteunen en te ontzorgen en te adviseren vanuit ieders expertise.

De directie bestaat uit drie werkeenheden: Financieel Diensten Centrum (FDC), Leer- en Ontwikkelplein (LO-Plein) en Uitvoering Van Beleid (UVB). Zij voeren als opdrachtnemer diensten en taken uit in opdracht van zowel SZW-directies als van andere departementen.

DSU als dienstverlener wordt gekenmerkt door diversiteit van de dienstverlening en de relatieve onderlinge onafhankelijkheid van de drie werkeenheden FDC, LO-Plein en UVB met elk een eigen opdrachtgeversveld. Bij DSU werken zo'n 250 medewerkers.

Sturing Verantwoording en Control

De ondersteunende processen ten behoeve van DSU zijn op centraal niveau belegd bij de afdeling Sturing, Verantwoording en Control (SVC). Op centraal DSU niveau voert deze werkzaamheden uit voor de interne en externe sturing voor de drie werkeenheden. Ook heeft de afdeling SVC de verantwoordelijkheid over de financiële verantwoording van UVB aan de Europese Commissie als managementautoriteit voor de Europese sociale fondsen en de beleidsadministratie van regelingen en opdrachten van UVB.

De opgave

Het afdelingshoofd Sturing, Verantwoording en Control (SVC) is verantwoordelijk voor de inrichting en onderhoud van deugdelijke infrastructuur ten aanzien van sturing waardoor de directie Dienstverlening, samenwerkingsverbanden en uitvoering (DSU) met haar drie werkeenheden een kwalitatief goede dienstverlening kan bieden. Dat wil zeggen dat er sprake is van een goede informatievoorziening naar het management, de opdrachtgevers en de eigenaar en dat er een goede bijbehorende overleg- en besturingsstructuur is ingericht.

Het hoofd is hierbij specifiek verantwoordelijk voor het behalen van de ambitie om als DSU verder te groeien naar een professionele dienstverlenende organisatie waarbij de wensen en behoeften van opdrachtgevers centraal staan. Daarnaast is het afdelingshoofd verantwoordelijk voor een deugdelijke regelingen- en opdrachtenadministratie voor de werkeenheid Uitvoering van Beleid (UVB) en voor het financieel beheer van DSU.

Ook is hij/zij verantwoordelijk voor de financiële verantwoording naar de Europese Commissie die voortkomt uit de rol die UVB heeft als managementautoriteit voor de Europese sociale fondsen.

Ten slotte heeft de afdeling de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de bedrijfsmatige ondersteuning binnen DSU op een goede manier georganiseerd is, voor zover die niet wordt geleverd door Rijksbrede dienstverleners, waarmee het ook de schakel is van DSU met de directie OBP. Het afdelingshoofd stuurt de medewerkers van de afdeling direct aan.

Taken

 • verantwoordelijk voor effectieve leiding en planning, efficiënte inzet van mensen en middelen, toegekende budgetten en (voortgangs)bewaking binnen DSU en in het specifiek de afdeling Sturing, Verantwoording en Control;
 • personeelsmanagement in lijn met de Rijksbrede visie, afspraken uitvoeren en medewerkers op adequate wijze ondersteunen, coachen en aansturen in de uitvoering van hun werk;
 • het organiseren en voorzitten van het afdelingsoverleg Sturing, Verantwoording en Control;
 • het inrichten van een kwalitatieve en kwantitatieve deugdelijke dienstverlenende infrastructuur, zodat de werkeenheden hun primaire processen goed kunnen uitvoeren;
 • verantwoordelijk voor het borgen van het DSU brede dienstverlenings- en sturingsmodel, leveren van een kwalitatief goede bijdrage aan de P&C cyclus, verantwoordelijk voor een DSU brede toekomstbestendige budgettaire situatie en een deugdelijke (financiële) verantwoording naar de opdrachtgevers en waar van toepassing naar de Europese Commissie;
 • verantwoordelijk voor de meerjarenplannen, implementatieplannen, richtlijnen en procedures binnen de afdeling Sturing, Verantwoording en Control;
 • bijdragen aan organisatieontwikkelingen en -doelstellingen en/of aan samenwerkingsverbanden;
 • structurele invloed op en constructieve bijdragen aan ontwikkeling van de doelstellingen van de overkoepelende organisatie en/of samenwerkingsverbanden en/of strategisch beleid, deelname aan MT DSU en MT UVB;
 • op strategisch niveau vertegenwoordigen en netwerken met onder andere het Ministerie van Financiën, de directie(s) FEZ, OBP, de ADR, Europese Commissie, ARK, ERK en andere Europese controlerende instanties;
 • Inhoudelijk onderhandelen en innemen van standpunten in overleg binnen en buiten de organisatie;
 • verdedigen, uitdragen en draagvlak creëren voor zowel de ontwikkeling, in- en uitvoering van wijzigingen in o.a. (beleids)doelstellingen, nieuwe concepten, producten en processen.

Speelruimte en kaders

 • strategische beleidslijnen en/of primaire doelstellingen;
 • wijze van aansturing, ontwikkeling van strategisch beleid en realisatie van strategische doelen van het eigen organisatieonderdeel komen tot stand op basis van een besluitvormingsproces;
 • beoordeling op efficiëntie en effectiviteit van leidinggeven en bruikbaarheid van producten en vormgeving en implementatie van processen;
 • beoordeling op doeltreffendheid van ontwikkeld strategisch beleid van de eigen eenheid dan wel de mate waarin de strategische doelstellingen van de eigen eenheid zijn gerealiseerd.
 • de directie DSU is een jonge directie; de afdeling SVC is een heel nieuwe afdeling, die nog in volle opbouw is. Het goed neerzetten van SVC is een wezenlijke taak van het hoofd SVC.

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en implementatie van nieuwe producten en processen, ideeën, werkmethoden en technieken;
 • in- en extern over werkzaamheden, de ontwikkeling van producten en vormgeving en implementatie van processen om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen;
 • in- en extern over het ontwikkelen en realiseren van strategische doelstellingen van de overkoepelende organisatie om deze uit te dragen en te verdedigen;
 • richtinggevend beïnvloeden van politieke, ambtelijke of maatschappelijke bestuurders.

Competenties

 • organisatiesensitiviteit
 • bestuurssensitiviteit
 • omgevingsbewustzijn
 • netwerken
 • aansturen organisatie
 • aansturen groep
 • ontwikkelen medewerkers
 • reflecteren

Kennis en vaardigheden

 • brede of gespecialiseerde kennis van het eigen en aanpalende vakgebieden;
 • Inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke strategische samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein;
 • vaardigheid in het leiding geven;
 • vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen;
 • vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen, verdedigen en realiseren van strategische doelstellingen;
 • vaardigheid in het tot stand brengen van producten en vormgeven aan en implementeren van processen;
 • WO-werk- en denkniveau.

Publiek Leiderschap

Jij beschikt over drie kernkwaliteiten die in de rijksbrede Visie op publiek leiderschap worden genoemd:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het rijk. Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht) en in verschillende organisaties binnen of buiten het rijk, komen ten goede aan de kwaliteit van de manager. De Rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

 • Managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
 • Divers en veelzijdig samengestelde teams.

Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Van de toekomstige manager wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 414-19 naar:

E-mailadres: managementdevelopment@minszw.nl

Meer informatie

Over de vacature

Wilbert van de Griendt
directeur DSU
Telefoonnummer: 070-3152074

Over de sollicitatieprocedure

Linda Kruithoed
MD-consultant
Telefoonnummer: 06-15 10 88 52
E-mailadres: lkruithoed@minszw.nl