Afdelingshoofd Toegang Rechtsbestel bij JenV

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
BABD 703-19
Publicatiedatum
29 november 2019
Sluitingsdatum
15 december 2019

De directie Rechtsbestel

De directie Rechtsbestel (DRB) stelt de minister in staat zijn stelselverantwoordelijkheid voor het rechtsbestel te kunnen dragen. In die rol moet de minister er voor zorgen dat de juridische infrastructuur (de daarin opererende instituties en actoren, afzonderlijk en in samenhang, plus de regels die het functioneren bepalen) zodanig functioneert dat het zijn maatschappelijke functie kan vervullen. Dat wil zeggen dat het rechtsbestel het mogelijk maakt rechten te effectueren, de nakoming van verplichtingen af te dwingen, rechtszekerheid te bieden en ordenend en handhavend op te treden, zodat het samenleven ordelijk en rechtvaardig kan verlopen. Die stelselverantwoordelijkheid kan hij alleen maar realiseren door samen te werken met veel partijen buiten het departement. Zo werkt DRB samen met, en schept de voorwaarden voor, uiteenlopende organisaties als de Rechtspraak, de Orde van Advocaten en het Bureau Financieel Toezicht.

De directie bestaat uit 3 afdelingen: Rechtspraak en Geschiloplossing (RGO), Toegang Rechtsbestel (TR) en Strafrechtelijke Bestel en arbeidsvoorwaarden (SBA).

TR is verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van de juridische vrije beroepen en het toezicht daarop en de gefinancierde rechtsbijstand. Daarnaast draagt de afdeling zorg voor de beleidsvorming met betrekking tot civiel- en bestuursrechtelijke onderwerpen. Er worden accounts gevoerd met betrekking tot de advocatuur, het notariaat en de gerechtsdeurwaarders. Deze accounts vervullen een spilfunctie in het verkeer tussen het departement en deze organisaties. De afdeling is verder verantwoordelijk voor het beleid op het gebied van incasso. Internationale ontwikkelingen en nationaal beleid zijn op deze terreinen sterk met elkaar verweven.

De opgave van Justitie en Veiligheid

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt Justitie en Veiligheid aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven. Veiligheid en recht raakt mensen.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid werkt met helder geformuleerde maatschappelijke opgaven en streeft naar een betere verbinding met de omgeving. Justitie en Veiligheid communiceert open en transparant met de buitenwereld, innoveert en zoekt actief naar mogelijkheden voor samenwerking. Zie ook 'JenV Verandert'. Justitie en Veiligheid is een betrouwbare partner en realiseert samen met partners relevante maatschappelijke resultaten.

De Bestuursraad van Justitie en Veiligheid (hierna: JenV) geeft sturing aan de departementale organisatie door samenwerking te stimuleren en richting te geven aan de invulling van de maatschappelijke opdracht van het ministerie. De leden van de Bestuursraad vormen een team dat in gezamenlijkheid de doelen van JenV realiseert. Daarbij zijn de inhoudelijke opgaven bepalend voor de manier van organiseren van het werk. De Bestuursraad bestaat uit directeuren-generaal en de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV). Het Openbaar Ministerie, de Dienst Justitiële Inrichtingen, de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de Nationale Politie maken deel uit van de brede Bestuursraad JenV.

De opgave

 • Vanuit de afdeling Toegang Rechtsbestel werk je met een breed veld aan stakeholders. Er berust een opdrachtgeversrol naar diverse uitvoerende en onafhankelijke partijen (raad voor rechtsbijstand, Bureau Financieel Toezicht) bij de afdeling. Ook werk je nadrukkelijk samen met publiekrechtelijke beroepsorganisaties zoals de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en de Nederlands Orde van Advocaten. Ook andere relevante maatschappelijke organisaties heb je nadrukkelijk op je netvlies.
 • Met inachtneming van de professionele rol van medewerkers geef je leiding aan een team met professionals met affiniteit voor juridische (bestel)vraagstukken en maak je daarbij de verbinding tussen inhoud en een adviserende rol naar de politiek.
 • Dit vraagt een verbindende manager die goed in staat is om te luisteren en open te staan voor verschillende belangen. De manager is zich bewust van zijn rol in het speelveld van de politiek, de ambtelijke organisatie en de maatschappij en kan daarin gezaghebbend opereren.
 • Er wordt aan maatschappelijke opgaven gewerkt in programma’s die nauw met de afdeling samenhangen. Het borgen hiervan zal de komende jaren een belangrijk onderdeel zijn van de verdere doorontwikkeling van de afdeling. Daarnaast zijn de afgelopen jaren verschillende kabinetsprioriteiten (bijvoorbeeld het incassodossier) opgepakt die de komende jaren nog innovatieve inzet vragen.
 • De markt voor juridische dienstverlening is in beweging. Dit vraagt om een manager die oog heeft voor de consequenties ervan. Hij stimuleert innovatie en weet deze een juiste plek te geven in het rechtsbestel.  
 • Het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving geeft met het programma DGRR beweegt invulling aan JenV verandert. Van jou wordt een actieve bijdrage aan de veranderopgave verwacht. Voor DRB houdt die veranderopgave onder meer in de versterking van de flexibele inzet van medewerkers en oog hebben voor maatschappelijke opgaven en hoe die te organiseren. Dat vereist een samenwerkingsgerichte houding met oog voor het belang van de totale organisatie.

Wat vraagt dit van jou?

 • Affiniteit met de juridische dienstverleners en kennis van het beleidsveld is gewenst. Veel van het werk bestaat uit de omgang met juridische dienstverleners, waarbij begrip voor het inhoudelijke werk van de omgeving een randvoorwaarde is.
 • Je bent collegiaal en een teamspeler. Je houdt overzicht en stelt waar nodig prioriteiten. Daarbij heb je oog voor wat wel en niet van medewerkers gevraagd kan worden. Je stimuleert en motiveert om doelen te halen.
 • Je nodigt uit tot tegenspraak en bent duidelijk en transparant in je beslissingen.
 • Een verbindende persoonlijkheid die in staat is om met uiteenlopende professionals samen te werken, ze met elkaar verbindt en waar nodig stevig de schouders er onder zet.
 • Je geeft medewerkers richting, maar ook ruimte en vertrouwen.
 • Je geeft met je team invulling aan het programma JenV verandert (zie onder ‘opgave’).

Publiek leiderschap

ABD’ers beschikken over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de rijksbrede Visie op publiek leiderschap. Dit zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk (ABD).

Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht, etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komt ten goede aan de kwaliteit van de manager. De rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

 • managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
 • divers en veelzijdig samengestelde teams.

Van de toekomstige manager wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt.

Een AIVD onderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Een selectieassessment maakt deel uit van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 703-19 naar:

E-mailadres: wervingenselectieABD-JenV@minjenv.nl

Meer informatie

Over de vacature

Hans Schoenmakers
hoofd afdeling Rechtsbestel
Telefoonnummer: 070-370 60 05
E-mailadres: j.m.schoenmakers@minjenv.nl

Over de sollicitatieprocedure

Layla Aarup
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-21 16 03 95
E-mailadres: l.aarup@minjenv.nl