Algemeen directeur bij ZonMw

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
ZonMw
Publicatiedatum
10 april 2019
Sluitingsdatum
13 mei 2019

Maatschappelijke context

Vraag mensen naar hun belangrijkste bezit en men antwoordt bijna zonder uitzondering: mijn gezondheid! De Nederlandse gezondheidszorg bevindt zich op een buitengewoon hoog peil. Het maatschappelijke belang om die kwaliteit vast te houden en zelfs te verbeteren wordt breed gedeeld. Eenvoudig is dat echter niet, want tegelijkertijd moeten er oplossingen komen voor actuele vraagstukken waarmee de zorg en in toenemende mate het bredere sociale domein (ouderen, chronisch zieken, gehandicapten, jeugd, ggz) te maken hebben: hoe gaat Nederland om met bijvoorbeeld volksziekten als depressie en obesitas? Hoe gaan wij om met ouderdomsziektes als alzheimer? En als de levensverwachting stijgt, kan ook dat vertaald worden in meer gezonde jaren?

Naast vraagstukken die de gezondheidszorg in het hart raken, zijn er maatschappelijke ontwikkelingen die om verandering van de zorg vragen. Patiënten weten meer, zijn mondiger en willen daarom zelf de regie over hun zorg en behandeling voeren. Naarmate er medisch gezien steeds meer kan, dringen zich nieuwe ethische vragen op. En doordat de arbeidsmarkt de komende jaren krapper wordt, zullen de personeelstekorten in de zorg almaar toenemen en kampt de sector met nog meer dan te weinig handen aan het bed. Politiek en maatschappij acteren in een continue spanningsveld waarin de politieke roep om beheersing van de zorgkosten, afgezet moet worden tegen de maatschappelijke wens om alles wat medisch kan ook daadwerkelijk mogelijk te maken. Hoever gaat de bereidheid om te betalen voor zorg?

Onderzoek helpt het antwoord te vinden op de vragen die op de zorg afkomen en draagt daarmee oplossingen aan om de zorg doelmatiger, moderner en patiëntvriendelijker te maken. Dat onderzoek bestrijkt een breed palet en heeft één gemene deler: het is bedoeld om innovatie in de zorg te stimuleren.

ZonMw

Vooruitgang vraagt om onderzoek en ontwikkeling. ZonMw is de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie en werkt op het snijvlak van onderzoek, beleid en praktijk aan een zo goed mogelijke gezondheid van mensen in Nederland. Met allerlei subsidieprogramma’s stimuleert en financiert ZonMw onderzoek, ontwikkeling en implementatie op het gebied van preventie, zorg en gezondheid.

Binnen het hele speelveld van organisaties dat in de zorg actief is, is ZonMw de onafhankelijke spin in het web. Kwaliteit van wetenschap en gezondheidszorg staat daarbij voorop. Door duidelijke selectiecriteria komen alleen de beste voorstellen in aanmerking voor subsidie. Voorstellen voor onderzoek en praktijkinnovatie moeten passen binnen de subsidieprogramma’s. De hoofdopdrachtgevers van ZonMw zijn het ministerie van VWS en NWO.

Programma’s nemen aldus een centrale plaats in binnen de werkwijze van ZonMw. Bij het vormgeven ervan betrekt ZonMw onderzoekers, beleidsmakers en mensen uit de praktijk. Commissies met externe deskundigen geven mede vorm aan de verschillende inhoudelijke programma’s. Deze programma's worden in veertien clusters uitgevoerd en vanuit het managementteam aangestuurd door twee directeuren Programma’s. Het managementteam bestaat verder uit het hoofd Strategie & Innovatie, tevens plaatsvervangend directeur en het hoofd Bedrijfsvoering. Zij ondersteunen de clusters in hun taken en verantwoordelijkheden. De algemeen directeur is eindverantwoordelijk voor de organisatie en tevens secretaris van het bestuur. Hij legt verantwoording af aan het bestuur onder leiding van prof. dr. Jeroen Geurts.

Recentelijk heeft ZonMw als zelfstandige organisatie een samenwerkingsovereenkomst gesloten met NWO. Met de overeenkomst wordt de mogelijkheid gewaarborgd om multidisciplinair onderzoek domeinoverstijgend over de gehele breedte van de wetenschap te programmeren.

Open science en diversiteit en inclusie vormen daarbij belangrijke aspecten. Daarnaast bevordert de samenwerkingsovereenkomst het werken langs de volledige keten van fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek.

Bij ZonMw werken circa 400 mensen. De organisatie is gehuisvest in een centraal gelegen modern kantoorgebouw in Den Haag en is goed bereikbaar met openbaar vervoer.

De opgave

De zorg verandert razendsnel. Inhoudelijk, maar ook in technologisch, maatschappelijk en economisch opzicht. En daarmee verandert ook de manier waarop we de zorg via onderzoek en innovatie vooruit helpen. We weten steeds meer, maar we weten ook heel veel nog niet: waar moeten we de komende jaren met onderzoek en ontwikkeling onze pijlen op richten?

En hoe zorgen we ervoor dat die nieuwe kennis aansluit bij de vragen uit het veld? Het beleid van ZonMw is erop gericht bij te dragen aan de grote uitdagingen waarvoor de gezondheidszorg zich nu en in de toekomst gesteld ziet. Hoe kan onderzoek en innovatie helpen hierop een antwoord te vinden en hoe kan ZonMw steeds samen met anderen hieraan bijdragen?

In de laatste externe evaluatie van ZonMw is geadviseerd om de strategie en innovatieve werkwijze van de organisatie de komende periode verder uit te bouwen. Een scherpe en sterke (visie op de) positionering van de organisatie is daarbij noodzakelijk. Hier ligt voor de nieuwe algemeen directeur een belangrijke opgave. Dit vraagt onder meer dat hij of zij veranderingen niet uit de weg gaat, sturing geeft aan de in gang gezette organisatieverandering en doorontwikkeling van ZonMw als professionele organisatie en in staat is de medewerkers en de organisatie hierin mee te nemen.

Taken en verantwoordelijkheden

Per 1 januari 2020 vertrekt de huidige directeur na een dienstverband van ruim 15 jaar. Hij stond mede aan de basis van de (op)bouw van ZonMw.

Als nieuwe algemeen directeur van ZonMw

 • stuurt u op de verdere ontwikkeling van ZonMw als dé Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie;
 • bent u verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid en de strategie binnen ZonMw;
 • draagt u in belangrijke mate bij aan de agendering en programmering van onderzoek en de verdeling van de middelen daarvoor;
 • bent u belast met het integrale management van ZonMw en bent u verantwoordelijk voor de inrichting van de organisatie en de inhoudelijke en personele aansturing hiervan;
 • stimuleert u de talentontwikkeling van uw medewerkers en zorgt u voor een inspirerende en motiverende werksfeer;
 • onderhoudt u de relatie met het wetenschappelijk veld, het zorgveld en de beleidsmakers in Den Haag op het gebied van gezondheidsonderzoek en innovatie;
 • draagt u er zorg voor dat ZonMw zichtbaar en herkenbaar is voor onderzoekers in Nederland;
 • vervult u op basis van gezag een belangrijke positie in het meedenken in complexe processen en belangen tussen en met diverse externe partners;
 • bewaakt u de onafhankelijke positie in het brede zorglandschap;
 • bent u verantwoordelijk voor de nauwe en constructieve samenwerking met NWO;
 • ziet u de meerwaarde en werkt u samen aan een constructieve medezeggenschap.

Als secretaris van het bestuur

 • levert u een belangrijke bijdrage aan de voorbereiding van de agenda van het bestuur en ondersteunt u het ZonMw-bestuur strategisch en inhoudelijk;
 • draagt u zorg voor de realisatie van het beleid van het bestuur, dat een integraal onderdeel vormt van het ZonMw-beleid;
 • legt u inhoudelijk verantwoording af aan de voorzitter van het bestuur van ZonMw met wie u nauw samenwerkt en zowel intern als extern het gezicht van ZonMw bent.

Functie-eisen

De nieuwe algemeen directeur

 • heeft ervaring in of met onderzoek, kennisontwikkeling en -toepassing;
 • is een ervaren leidinggevende in een kennisintensieve organisatie binnen het zorglandschap of het openbaar bestuur;
 • heeft grote affiniteit met (ontwikkelingen binnen) het gezondheidsonderzoek en de zorg;
 • heeft ervaring in het (aan)sturen van een (cultuur)veranderingsproces;
 • heeft meer dan voldoende affiniteit met bedrijfsvoeringvraagstukken;
 • heeft ervaring met de samenwerking tussen en het samenbrengen van verschillende disciplines en met externe partners;
 • is bekend met de dynamiek van een programmaorganisatie met politiek en maatschappelijke gevoelige karakters, ook op internationaal niveau;
 • heeft een sterk relevant netwerk in wetenschap, beleid, maatschappij, bedrijfsleven;
 • heeft zicht op en inzicht in politiek bestuurlijke verhoudingen en bewezen vaardigheid om impact te hebben op beleidsprocessen in Den haag en van maatschappelijke partners en stakeholders.

ZonMw streeft naar een diverse en evenwichtige samenstelling van haar directie en management langs de lijnen van culturele en gender diversiteit.

Persoonsprofiel

U bent een vormer met visie en sensitiviteit, analytisch en conceptueel sterk. Een rolmodel voor en boegbeeld van de organisatie. Samen met de mensen maakt u de toekomst, ontwikkelt u de visie voor de organisatie en werkt u aan de uitvoering daarvan. U bent in staat om strategisch een breed netwerk in te zetten en verder op te bouwen. U bent samenwerkingsgericht en heeft het vermogen om verbinding te leggen met de relevante ketenpartners. Een gunfactor is daarbij behulpzaam. Met uw goed ontwikkelde politiek-bestuurlijke sensitiviteit weet u in beleidskringen het spel te spelen.

Als algemeen directeur bent u open, evenwichtig en straalt u gezag en vertrouwen uit. U communiceert nauwgezet, tactvol en helder. Van nature bent u gericht op vernieuwing maar met oog voor de realiteit en realiseerbaarheid. U houdt wel nadrukkelijk de langere termijn voor ogen. U geeft inspirerend sturing aan de in gang gezette organisatieontwikkeling en weet mensen hieraan te binden.

U verbindt de verschillende bedrijfsonderdelen en verbetert de interne samenwerking door eilandvorming tegen te gaan. U geeft ruimte aan professionals, overtuigt op basis van argumenten en stuurt op resultaat en kwaliteit. U benadrukt in woord en gedrag het belang van een optimaal functionerende bedrijfsvoering en stuurt op interne samenwerking en samenhang.

Procedure

ZonMw laat zich in deze procedure begeleiden door Pieter Cortenbach van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan zonmw@vanderkruijs.com.

Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Pieter Cortenbach of Eugenie van Leusen op 020-726 72 72.

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met ons kantoor indien u deze bevestiging niet ontvangt.

Een assessment of HFM agility test kan onderdeel uitmaken van het selectieproces.

Arbeidsvoorwaarden

De functie wordt marktconform gehonoreerd.