Algemeen directeur Dienst Terugkeer en Vertrek bij JenV

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Dienst Terugkeer en Vertrek, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Salarisschaal
17
Vacaturenummer
BABD 413-22
Publicatiedatum
9 september 2022
Sluitingsdatum
2 oktober 2022
Mensen in de vertrekhal op Schiphol

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.

Lees meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dienst Terugkeer en Vertrek

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) werkt aan de rechtmatige en respectvolle terugkeer van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland. Zelfstandig als het kan, gedwongen als het moet. Samen met de ketenpartners en maatschappelijke organisaties draagt DT&V bij aan het draagvlak voor het migratiebeleid van de Nederlandse maatschappij. Onze specifieke kennis van en ervaring met de vertrekprocessen en onze netwerken, van lokaal tot internationaal, zijn daarbij onontbeerlijk en worden breed ingezet.

De DT&V bestaat als uitvoeringsorganisatie nu 15 jaar en is onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid is politiek verantwoordelijk voor het asiel- en migratiebeleid, en daarmee ook voor het terugkeerbeleid van de Nederlandse overheid. De ambtelijk opdrachtgever is de Directeur-generaal Migratie (DGM). Voor de continuïteit van de organisatie heeft DT&V contact met de plaatsvervangend Secretaris-generaal (pSG) in de rol van eigenaar.

De medewerkers werken dagelijks met veel betrokkenheid en deskundigheid aan de opgaven die er liggen. Het realiseren van vertrek is uitdagend en complex. Medewerkers wegen, met inachtneming van wet- en regelgeving, in elke zaak af wat er nodig is en bouwen aan relaties om te komen tot (vindingrijke) oplossingen bij tegengestelde belangen, met respect en oog voor de betrokken vreemdeling. Daarbij hanteren zij een professionele gespreksmethodiek.

Elk gerealiseerd vertrek is ook het resultaat van succesvolle samenwerking met de verschillende spelers in de migratieketen. Het werk van de DT&V begint meestal wanneer een dossier van een vreemdeling wordt overgedragen vanuit de politie (AVIM), de Koninklijke Marechaussee (KMar) of de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Tijdens het vertrekproces zijn het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) belangrijke partners. Daarnaast is er contact met partijen zoals Buitenlandse Zaken, ambassades, landen van herkomst, de Internationale Organisatie voor Migratie, Nidos, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en andere maatschappelijke organisaties.

De DT&V functioneert in een werkveld met veel veranderingen en uitdagingen. Denk daarbij aan de toenemende juridische complexiteit, de toegenomen wens tot transparantie en uitleg over ons werk, de door corona ingestelde test- en vaccinatie-eisen, de afhankelijkheid van diplomatieke betrekkingen en de continue druk op de migratieketen. Meer informatie hierover is beschikbaar in de Stand van de uitvoering.

Diversiteit en Inclusie staan bij DT&V hoog in het vaandel. Er werken ruim zeshonderd mensen, mensen met diverse achtergronden qua ervaring, leeftijd, gender en cultuur. Zij zijn werkzaam binnen een van de vijf directies:

 • Directie Ondersteunen Voorbereiden Terugkeer (OVT): verantwoordelijk voor het regisseren van het vrijwillig vertrek van (ex)-asielzoekers die verblijven in een asielzoekerscentrum, een vrijheid beperkende locatie, of (in opvang) in gemeenten.
 • Directie Toezicht en Maatregelen (TM): verantwoordelijk voor het regisseren van het gedwongen vertrek van vreemdelingen die een toezichtsmaatregel hebben opgelegd gekregen, die verblijven in detentiecentra, de gesloten gezinsvoorziening, de gezinslocatie en de vrijheidsbeperkende locatie (VBL). DTM regisseert ook het vertrek van de illegale criminele vreemdelingen die in strafrechtelijke detentie verblijven. Bij TM zijn ook de afdelingen Boekingen en Informatie & Logistiek Centrum ondergebracht.
 • Directie Internationale Aangelegenheden (DIA): verantwoordelijk voor het onderhouden en verbeteren van samenwerking met herkomstlanden en de diplomatieke vertegenwoordiging, om zo de (gedwongen) terugkeer te realiseren. Daarbij wordt intensief samengewerkt met Europese partners, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, JenV en binnen het verband van Frontex. Daarnaast organiseert DIA het vertrek in complexe zaken (medische aspecten en alleenreizende minderjarige vreemdelingen) en het verkrijgen van (vervangende) reisdocumenten. Ook beheert DIA de subsidierelatie met IOM en NGO’s. DT&V onderhoudt deze subsidierelaties mede namens de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;
 • Directie Strategisch Advies en Juridische Zaken (SAJZ): biedt beleidsmatige ondersteuning en geeft strategisch en juridisch advies aan onder andere de algemeen directeur en de directeuren van de DT&V, ten aanzien van het realiseren van de organisatiedoelen, beleidsinhoudelijke en politiek-bestuurlijke aspecten van het terugkeerbeleid, privacy en compliance. Ook adviseert SAJZ in gevoelige individuele zaken en is zij verantwoordelijk voor het ontwikkelen van intern operationeel beleid. Voor o.a. het departement, ketenpartners, gemeentes en internationale en non-gouvernementele organisaties is de directie aanspreekpunt op beleids- en juridisch niveau. Bij SAJZ zijn daarnaast de kennis- en strategische functie en procesoptimalisatie ondergebracht.
 • Directie Bedrijfsvoering: draagt zorg voor de afstemming van de interne processen op de wet- en regelgeving en geldende (Rijks)kaders. Ze vormen de schakel tussen leveranciers en ketenpartners aan de ene kant en DT&V-medewerkers aan de andere kant, in de rol van strategisch adviseur, relatiebeheerder, uitvoerder, controller en/of initiator van nieuwe dienstverlening. Zo draagt de directie bij aan het bereiken van de doelstellingen van de DT&V en aan de ontwikkeling van de organisatie. De directie is verantwoordelijk voor het registratiesysteem inzake het vertrekproces.

De vijf directeuren vormen met de algemeen directeur het directieteam. Als collegiaal team zijn zij samen verantwoordelijk voor de ‘Why’ en de ontwikkeling van de DT&V.

De opgave

Om duurzaam en adequaat te blijven inspelen op veranderingen is de afgelopen jaren, onder de noemer ‘DT&V ontwikkelt’, veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van de organisatie en medewerkers. In het programma is de ‘Why’ van de DT&V geformuleerd en is geïnvesteerd in een ontwikkelcultuur waarin de kernwaarden Professionaliteit, Eigenaarschap en Samenwerking centraal staan. Het goede gesprek en het benoemen van onderstromen in de samenwerking, zijn daarbij cruciaal. Het programma is medio 2022 afgerond en de ontwikkeling gaat door. Een belangrijke opgave voor de algemeen directeur is om de resultaten van het programma te bestendigen en de gewenste cultuur verder uit te bouwen.

De DT&V heeft in het afgelopen jaar stappen gezet naar een meer extern profiel. Als volwassen uitvoeringsorganisatie wil de DT&V haar verhaal beter en meer voor het voetlicht te brengen. Ook de medewerkers van DT&V vragen dit. Deze ontwikkeling past bij de meer zelfstandige en professionele positionering van uitvoeringsorganisaties en een open overheid. De algemeen directeur speelt hierin een belangrijke rol.

De directies OVT en TM doen een verkenning over het anders organiseren van de werkzaamheden binnen deze directies. Deze verkenning is recent gestart. Mocht dit leiden tot een (omvangrijke) reorganisatie dan heeft de algemeen directeur, ook in de rol van Bestuurder in het kader van de WOR, een belangrijke verantwoordelijkheid om dit proces te leiden.

DT&V verkent daarnaast mogelijkheden om de flexibiliteit en efficiëntie van het terugkeerproces in relatie tot ketenpartners te optimaliseren. Het is daarbij mogelijk dat taken van partners worden overgeheveld naar de DT&V waardoor er bijvoorbeeld minder overdrachtsmomenten zijn en een efficiënter proces in de keten wordt gerealiseerd. De algemeen directeur speelt een belangrijke rol in de afstemming met de ketenpartners en het departement bij het op een zorgvuldige wijze uitvoeren van deze verkenning en de mogelijke vervolgstappen.

Wat vraagt dit van jou?

Verbinding en communicatie

De DT&V is een taakorganisatie met een eigen cultuur en eigen werkprocessen. Het DT&V werk is complex en is mensenwerk. Er worden beslissingen genomen die direct impact hebben op mensen. Dit kan gepaard gaan met emotie. De algemeen directeur is een inspirerend boegbeeld en in staat om intern de verbinding te onderhouden met de landelijk gespreid werkende medewerkers en deze mee te nemen in de verdere ontwikkeling van de organisatie. Een open en toegankelijke communicatiestijl en kwetsbaar opstellen passen daarbij.

De DT&V werkt in een zeer dynamische, politieke en maatschappelijke context met veel ketenpartners, inclusief het beleidsdepartement. De algemeen directeur heeft het vermogen om in de keten partijen en belangen bij elkaar te brengen en verbinding te realiseren in het belang van de gehele keten. Hierbij worden tegelijkertijd de positie, het belang van de taak en de toegevoegde waarde van de DT&V ingebracht zodat deze kunnen worden meegewogen in de besluitvorming. Dit mede gelet op de afhankelijkheid van ketenpartners bij het realiseren van haar taak.

De algemeen directeur is het gezicht van de DT&V en is in staat om proactief en met overtuiging de aan de DT&V opgedragen taak extern uit te leggen. Netwerken en samenwerking met de bestuurlijke en maatschappelijke omgeving zijn daarbij essentieel.

Koersvast en rechtop

De algemeen directeur is in staat om de ingezette ontwikkeling in en van de DT&V daadkrachtig door te trekken.

In de migratieketen is sprake van een continue hoge druk. De algemeen directeur werkt met inachtneming van deze situatie, vanuit het belang van de ontwikkeling van een goed functionerend totaal ketenproces, inclusief vertrek.

In lijn met het versterken van de positie van de uitvoering, neemt de algemeen directeur een duidelijke positie in als het gaat om de uitvoerbaarheid van voorgenomen beleid en consequenties van politieke besluitvorming en jurisprudentie.

De Europees/Internationale context (inclusief de samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse zaken) is van groot belang. De algemeen directeur speelt een belangrijke rol bij het op de agenda houden van het belang van terugkeer en vertrek en de instrumenten die daarvoor nodig zijn.

Welke ervaring en kennis verwachten we?

 • academisch denk- en werkniveau;
 • brede kennis en inzicht in politiek en bestuurlijke verhoudingen binnen de rijksoverheid, decentrale overheden, keten- en uitvoeringsorganisaties;
 • kennis van en ervaring als integraal manager met een samengesteld werkterrein dat een grote mate van politiek gevoelige en bestuurlijke complexiteit kent;
 • meerjarige ervaring in het hanteren van veelal politiek-bestuurlijk complexe context en in het aansturen van overlegkaders, zowel intern als extern met het departementaal topniveau, ketenpartners, lokaal bestuur en andere maatschappelijke organisaties;
 • meerjarige ervaring in (keten-)uitvoering en (keten-)beleid, waarbij de nadruk op eerstgenoemde ligt en ruime ervaring heeft met het aansturen van taakorganisaties;
 • een pragmatische, creatieve en op de (beleids)praktijkgerichte instelling en wijze van handelen;
 • ervaring met werken in internationale context;
 • ervaring met organisatieontwikkeling- en verandering;
 • aantoonbare ervaring met medezeggenschap en het uitdragen van het belang hiervan;
 • kennis over en ervaring met ontwikkelingen op het gebied van IV zijn gewenst omdat de algemeen directeur DT&V namens 13 J&V-organisaties de coördinerend opdrachtgever van de Justitiële ICT Organisatie (JIO) is.

Wat bieden we?

Salariëring volgens CAO Rijk, schaal 17. Naast het salaris ontvang je 16,37%  Individueel Keuzebudget over je salaris. Onderdeel daarvan is 8% vakantiegeld.

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Anders kijken. Meer zien. Een divers en inclusief JenV

Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving waar respect, samenwerking en aandacht voor individuele kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden voorop staan.

Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt, ongeacht zijn of haar achtergrond of voorkeur. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

De selectiegesprekken vinden plaats op 4 november 2022.

Meer informatie over deze vacature

mr. E. Riks
plv. algemeen directeur DT&V/directeur DIA
e-mail: e.riks@dtv.minvenj.nl
telefoonnummer: 06-25 64 46 11

of

mr. B.J.Th. ter Heerdt
wnd. DG Migratie
e-mail: b.j.th.ter.heerdt@minjenv.nl
telefoonnummer: 070-370 78 75

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Van 9 september tot en met 19 september:
Monique Schouten
MD-consultant ABD
e-mail: m.c.schouten@minjenv.nl
telefoonnummer: 06-15 03 84 09

Van 20 september tot en met 2 oktober:
Sybille van Weert
MD-consultant ABD
e-mail: sybille.weert@minbzk.nl
telefoonnummer: 06-50 17 45 04

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur je motivatiebrief en cv als pdf onder vermelding van vacaturenummer BABD 413-22 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl