Algemeen directeur Nederlands Forensisch Instituut

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Nederlands Forensisch Instituut, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Salarisschaal
18
Vacaturenummer
BABD 690-19
Publicatiedatum
1 november 2019
Sluitingsdatum
15 november 2019

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen.

Justitie en Veiligheid communiceert open en transparant met de buitenwereld, innoveert en zoekt actief naar mogelijkheden voor co-creatie (zie ook: “JenV Verandert”). Justitie en Veiligheid is een betrouwbare partner en realiseert samen met haar partners relevante maatschappelijke resultaten.

Nederlands Forensisch Instituut

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) levert kwalitatief hoogwaardige forensische diensten aan meerdere opdrachtgevers binnen het JenV-domein, maar ook aan internationale opdrachtgevers die zich inzetten voor recht en veiligheid.

Gedreven NFI-professionals richten zich gezamenlijk op het tijdig leveren van begrijpelijke, objectieve en zo nodig multidisciplinaire forensische analyses op meer dan veertig onderzoeksgebieden, zoals DNA, pathologie en digitale technologie. Door continu te investeren in kennis en innovatie speelt het NFI in op actuele maatschappelijke, technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen. Het NFI loopt hierin internationaal gezien voorop.

Met het oog op de waarheidsvinding in strafzaken heeft het NFI de volgende kerntaken:

 • het verrichten van onafhankelijk forensisch zaakonderzoek op overwegend technisch, medisch-biologisch en natuurwetenschappelijk gebied en het ter zake daarvan uitbrengen van verslag (K1; hieraan wordt het overgrote deel van de capaciteit besteed);
 • het ontwikkelen en implementeren van nieuwe onderzoeksmethoden en technieken ter bevordering van kennis op het gebied van forensisch onderzoek (K2);
 • het zijn van (inter)nationaal kennis- en expertisecentrum op het gebied van het forensisch onderzoek (K3).

Daarbij heeft het NFI te maken met een groeiend aantal aanbieders van forensisch onderzoek en een toenemende behoefte aan een multidisciplinaire en ketenbrede aanpak van forensische onderzoeken. Goede samenwerking tussen het NFI, het Openbaar Ministerie, de Politie, de Zittende Magistratuur, het Nederlands Register voor Gerechtelijke Deskundigen, universiteiten en hogescholen, en diverse private aanbieders van forensisch onderzoek in Nederland en Europa is dus cruciaal.

Het NFI is een agentschap van het ministerie van JenV. Voor opdrachten binnen het JenV-domein is de directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving de coördinerend opdrachtgever. De eigenaarsrol is belegd bij de secretaris-generaal van het ministerie van JenV.

Algemeen directeur

Samen met de directeur Wetenschap en Technologie, die eind 2018 nieuw is aangesteld, is de algemeen directeur eindverantwoordelijk voor het functioneren van het NFI. Zij vormen een tweehoofdig collegiaal bestuur en  zijn daarmee samen het boegbeeld van het NFI, intern en extern, nationaal en internationaal.

De algemeen directeur erkent het grote belang van goede relaties met de partners in de strafrechtketen, en zorgt dan ook actief voor de verbinding met de ketenpartners. Hij of zij heeft daarnaast intensief contact in (inter)nationaal verband met opdrachtgevers, vergelijkbare instituten en commerciële marktpartijen.

De algemeen directeur richt zich op de integrale aansturing van het NFI en de verbinding tussen het primaire proces en de hiervoor essentiële ondersteunende diensten. De PIOFACH-taken worden geborgd onder de algemeen directeur. Hij of zij is eindverantwoordelijk voor de strategie van de organisatie en zelf specifiek verantwoordelijk voor de vraagsturing vanuit het zaakonderzoek.

De algemeen directeur is bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden.

De algemeen directeur NFI legt verantwoording af aan de secretaris-generaal van het ministerie van JenV.

De opgave

Naar aanleiding van het cultuurrappport dat in mei 2017 is uitgebracht, is in 2018 , ‘bottom up’ en met betrokkenheid van de ketenpartners en het ministerie van JenV een breed gedragen nieuwe missie, visie en strategie voor het NFI tot stand gekomen. De missie van het NFI luidt: ‘Gericht op waarheid. Geleid door wetenschap. Voor een veiliger samenleving’.

De algemeen directeur is eindverantwoordelijk voor de implementatie van het strategietraject aan de hand van vier belangrijke actielijnen waar het NFI tot en met 2020 projectmatig mee aan de slag is gegaan, te weten:

 • samenwerking in de keten, met als een van de belangrijkste projecten de omslag naar vraaggestuurd werken aan zaakonderzoek, innovatie en kennisuitwisseling in onderlinge samenhang;
 • sturing (o.a. versterking van vraagsturing, uitgaande van de behoeftes van ketenpartners, verschuiving van sturing op deskundigheidsdomeinen naar sturing op taken en vergroting van de zelfstandigheid van medewerkers en teams);
 • informatievoorziening (informatisering gericht op de primaire taken teneinde de gehele procesketen te optimaliseren);
 • personeel en organisatie (o.a. verbetering arbeidsrelaties en versterking van (persoonlijk) leiderschap).

In een later stadium is hier de actielijn kwaliteit aan toegevoegd welke onder verantwoordelijkheid valt van de directeur Wetenschap en Technologie.
Omdat de CIO-functie een key aspect is van de veranderopgave wordt voor deze functie nog een afzonderlijke functionaris aangesteld. Deze functionaris zal rapporteren aan de algemeen directeur.

Een externe visitatiecommissie heeft als taak om driemaal op onafhankelijke wijze de voortgang van het meerjarig verbetertraject van het NFI in de periode van 2019-2021 te toetsen. De eerste toets heeft plaatsgevonden in 2019 en gedeeld met de Tweede Kamer.

Verder is in 2018 de Visie op Forensisch onderzoek vastgesteld door de minister. Deze visie vraagt nog een verdere uitwerking en implementatie, waar de algemeen directeur samen met de ketenpartners een richtinggevende rol in speelt.

Verder vraagt deze functie om:

 • een positief, waarderende wijze van leiding geven en coachend leiderschap;
 • academisch werk- en denkniveau;
 • ruime bestuurlijke ervaring in het JenV-veld, met bijbehorend netwerk
 • affiniteit met forensisch onderzoek;
 • ervaring met bestuurlijke eindverantwoordelijkheid voor complexe, nationaal en internationaal georiënteerde, technologisch-wetenschappelijke en kwalitatief hoogwaardige organisaties met een verscheidenheid aan deskundige en professionele medewerkers;
 • ervaring met complexe bedrijfsvoering aspecten als de vertaling van wensen van de ketenpartners in concrete, meetbare doelstellingen, financiën en HR- zaken;
 • in staat zijn tot het succesvol doorvoeren van veranderingen in een complexe, nationaal en internationaal georiënteerde, technologisch-wetenschappelijke en kwalitatief hoogwaardige uitvoeringsorganisatie met een verscheidenheid aan deskundige en professionele medewerkers;  
 • op kunnen treden als boegbeeld op hoog (inter-)nationaal niveau en kunnen schakelen in relaties met stakeholders en op departementaal topniveau;
 • oog hebben voor het evenwicht tussen enerzijds de onafhankelijke positie van het NFI in de strafrechtketen en anderzijds de wensen, rollen en verantwoordelijkheden van de actoren in die keten;
 • een balans weten te vinden tussen het werken voor de primaire ketenpartners OM en Politie en het werken voor andere binnen- en buitenlandse overheden.

Publiek leiderschap

Publieke leiders beschikken over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de rijksbrede Visie op publiek leiderschap. Dit zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk (ABD).

Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht, etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komen ten goede aan de kwaliteit van de manager. De rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

 • managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
 • divers en veelzijdig samengestelde teams.

Van de toekomstige manager wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt.

Overige informatie

Een assessment maakt deel uit van het selectieproces, evenals een veiligheidsonderzoek door de AIVD. Ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Meer informatie over de functie

Drs. S. Riedstra
secretaris-generaal ministerie van JenV    
Telefoonnummer: 070-370 68 83

Dr. A. de Vries
wnd. algemeen directeur, tevens directeur Wetenschap en Technologie NFI
telefoonnummer: 070-888 61 10

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 690-19 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de sollicitatieprocedure

Fleur Joanknecht
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-11 44 77 61
E-mailadres: f.a.joanknecht@minjenv.nl