Algemeen Directeur Oostvaarderskliniek bij JenV

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Salarisschaal
16
Vacaturenummer
BABD 25-23
Publicatiedatum
12 januari 2023
Sluitingsdatum
1 februari 2023

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.

Lees meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

DJI is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheids­straffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 16.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra, detentiecentra en diverse landelijke diensten. Daarnaast koopt DJI bij particuliere instellingen zorg in voor de uitvoering van strafrechtelijke maatregelen, zoals tbs. Met 38 locaties verspreid over het land is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Over de Oostvaarderskliniek

De Oostvaarderskliniek is een forensisch psychiatrisch centrum (FPC) in Almere en geeft uitvoering aan de tbs-maatregel. Gericht op de veiligheid van de samenleving behandelt het FPC patiënten met aantoonbaar risicovol gedrag. De behandeling is erop gericht de patiënt weer in staat te stellen zelfstandig te functioneren in de maatschappij. Naast patiënten met een tbs-maatregel richt FPC de Oostvaarderskliniek zich op patiënten met een andere juridische titel. De Oostvaarderskliniek beschikt in dit kader over een forensisch FACT-team en de forensische verslavingskliniek (FVK) Basalt. Deze laatste betreft een samenwerking met Tactus Verslavingszorg. 

De kliniek streeft naar hoogwaardige kwalitatieve zorg en beveiliging in combinatie met een gezonde bedrijfsvoering. De Oostvaarderskliniek is een Rijkskliniek en als zodanig onderdeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). De Oostvaarderskliniek kent een omzet van ongeveer 33 miljoen euro en de personele omvang is ongeveer 340 fte.

Lees meer over de Oostvaarderskliniek.

De opgave

Voor het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) de Oostvaarderskliniek (OVK) zijn wij op zoek naar een Algemeen Directeur. Onderdeel van de opdracht is een veranderopgave onder andere op het gebied van integriteit en omgangsvormen en het bewaken van de stabiliteit in de kliniek.

De Algemeen Directeur is als duaal partner samen met de Directeur Behandelzaken verantwoordelijk voor het functioneren van de Oostvaarderskliniek, waarbij de Algemeen Directeur eindverantwoordelijk is.

De directie stuurt het managementteam aan. Het managementteam bestaat uit de Manager Behandeling, Manager Therapeutisch milieu, de Manager Algemene Zaken, de businesscontroller een directiesecretaris. Als directeur behandelzaken geef je hiërarchisch leiding aan de manager Behandelzaken. Er wordt gewerkt aan de nieuwe organisatiestructuur.

De directie van de Oostvaarderskliniek werkt binnen de beleidskaders die het bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid en het Hoofdkantoor DJI hebben opgesteld en de stelselafspraken die zijn gemaakt. Hierbij zorgt de directie voor een goede samenwerking met relevante partners, zoals zorgaanbieders, de strafrechtketen en het lokaal bestuur.

Veranderopgave

Het is van het grootste belang dat de kliniek een veilig leef- en werkklimaat biedt voor zowel de tbs-gestelden als de medewerkers. Dat betekent naast fysieke veiligheid ook relationele en sociale veiligheid. Alleen dan kan succesvol gewerkt worden aan de behandeling van deze complexe doelgroep, om hen veilig en verantwoord terug te laten keren in de samenleving.

Recentelijk is er een aantal integriteitsmeldingen geweest. De gedane meldingen zijn opgepakt en van opvolging voorzien. Vanwege de hoeveelheid meldingen en de korte periode waarin deze aan het licht zijn gekomen is dat niet voldoende.

Daarom heeft DJI, conform de wens van de kliniek, gevraagd een plan van aanpak op te stellen hoe – in de volle breedte van de kliniek – te komen tot een veilig leef- en werkklimaat, waarbij integer gedrag en respectvolle omgangsnormen als kernwaarden gelden. Er wordt onderzoek uitgevoerd naar het huidige leef- en werkklimaat, waaronder integriteit en omgangsvormen, door een externe partij. De uitkomsten van het onderzoek zullen betrokken worden bij de totstandkoming van het plan van aanpak. De algemeen directeur heeft samen met het MT de specifieke opdracht de benodigde veranderingen tot stand te brengen. De ondernemingsraad wordt hierbij als een belangrijke samenwerkingspartner gezien.

In deze situatie is het bieden van stabiliteit en rust van belang, naast het zorgdragen voor het kunnen voortzetten van de behandeling van de patiënten. Hiertoe is het kunnen werken vanuit sociale en relationele veiligheid van groot belang. De directie vervult hierin een voorbeeldfunctie.

Taakgebieden

De Algemeen Directeur is:

 • als duaal partner samen met de Directeur Behandelzaken verantwoordelijk voor het functioneren van de Oostvaarderskliniek, waarbij de Algemeen Directeur eindverantwoordelijk is.
 • gericht op het goed laten functioneren en de continuïteit van de kliniek;
 • verantwoordelijk voor de patiëntenzorg, het personeelsbeleid, de bedrijfsvoering en de veiligheid;
 • naast het managen van de kliniek verantwoordelijk voor een goede wisselwerking tussen het hoofdkantoor van DJI en de kliniek en het afstemmen met partijen in de omgeving.

Deze taken worden vervuld in de roerige wereld van de forensische zorg. Actuele ontwikkelingen binnen de Oostvaarderskliniek zijn:

 • Uitbreiding/geplande nieuwbouw: Gezien de behoefte aan capaciteit op beveiligingsniveau 4, wordt er een uitbreiding van in totaal 58 tbs-plaatsen voorzien (12 per 2023, 46 per 2026).
 • Personele bezetting: in de gehele zorgsector is op dit moment een personeelstekort. Ook voor de Oostvaarderskliniek is de krappe arbeidsmarkt en personele bezetting een aandachtspunt. Er wordt veel ingezet op werving van medewerkers, inzet van flexibele arbeidspool en inzet van flexibele medewerkers via uitzendbureaus.
 • Doorontwikkeling van de besturingsvisie/wijziging in de topstructuur: in 2020 heeft de kliniek een nieuwe besturingsvisie vastgesteld en is gekozen voor een duaal sturingsmodel voor de divisies therapeutisch leefklimaat en behandelprogramma. Er is aandacht nodig voor de verder uitwerking en versterking van het leiderschap en teamontwikkeling van het MT.

Positie

De Algemeen Directeur van de Oostvaarderskliniek is:

 • hiërarchisch verantwoording schuldig aan de directeur Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen en heeft de beslissingsbevoegdheid over het beleid van de kliniek binnen de kaders van DJI;
 • voorzitter van het managementoverleg;
 • hoofd van de kliniek, zoals beschreven in de Beginselenwet TBS;
 • directeur van de inrichting, zoals beschreven in de Penitentiaire Beginselenwet;
 • bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden;
 • de Algemeen Directeur voert overleg met de Commissie van Toezicht.

Wat vragen wij?

 • Afgeronde Academische opleiding
 • Uitgebreide ervaring met (duaal) leidinggeven
 • Ervaring in (culturele) veranderopgaven in organisaties
 • Ervaring in het aansturen van een complexe uitvoeringsorganisatie in een politiek gevoelige omgeving
 • Ervaring in het aansturen van (medische) professionals en met het spanningsveld tussen het werken in een professionele organisatie en binnen landelijke uitvoeringskaders
 • Ervaring in het voeren van politiek-bestuurlijk overleg, bijvoorbeeld ten behoeve van het creëren van samenwerkingsverbanden
 • Kennis van en/of ervaring in de geestelijke gezondheidszorg in een justitiële context

Gevraagde competenties

Uitstekende verbindende leiderschapskwaliteiten, organisatiesensitiviteit, kunnen werken in een politiek-bestuurlijke omgeving, gezaghebbend, netwerken, omgevingsbewustzijn, verandermanagement, open en transparante werkwijze.

Zie ook Profiel topmanager FGR.

Wat bieden we?

 • Salarisschaal 16, naast het salaris ontvang je 16,37% Individueel Keuzebudget over jouw salaris. Onderdeel daarvan is 8% vakantiegeld.
 • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uit­gebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Anders kijken. Meer zien. Een divers en inclusief JenV

Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving en we gebruiken de kracht van de diversiteit van onze medewerkers om samen resultaten te halen voor Nederland. Hierbij staan openheid naar elkaar, transparantie in wat we doen en sensitiviteit voor wat in de maatschappij speelt voorop. Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt en zich kan ontwikkelen. Daarom bevorderen we het werken in divers samengestelde teams.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Bijzonderheden

Een selectieassessment zal deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Solliciteren

Bureau Algemene Bestuursdienst werkt in deze procedure samen met Suur & Company. Graag ontvangen wij uiterlijk 1 februari 2023 je CV met begeleidende brief via het sollicitatieformulier.

Meer informatie

Over de vacature

Dhr. W.A. Boogaard
Directeur Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen
Telefoonnummer: 088-07 25497

Over de sollicitatieprocedure

Petra de Rooij
Adviseur Management Development DJI
Telefoonnummer: 06-21 83 29 13