Algemeen directeur Shared Service Center bij de Dienst Justitiële Inrichtingen

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Dienst Justitiële Inrichtingen, ministerie van JenV
Salarisschaal
16
Vacaturenummer
BABD 422-19
Publicatiedatum
14 maart 2019
Sluitingsdatum
28 maart 2019

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is een agentschap van het ministerie van Justitie en Veiligheid met als missie:

'De Dienst Justitiële Inrichtingen levert een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen en door de aan onze zorg toevertrouwde personen de kans te bieden een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen.'

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Organisatie DJI

De Dienst Justitiële Inrichtingen heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan het verder professionaliseren van zijn organisatie. Ondanks de krimp wordt geïnvesteerd in vakmanschap van personeel en innovatie binnen de inrichtingen. De komende jaren staat DJI voor de grote opgave om de capaciteit, de personele inzet en de budgettaire kaders in balans te houden en de kwaliteit van de uitvoering verder te verbeteren. Daarbij moet rekening worden gehouden met de huidige politieke realiteit ten aanzien het treffen van maatregelen.

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) voert namens de minister van Justitie en Veiligheid straffen en vrijheidsbenemende maatregelen uit. Jaarlijks stromen ruim 42.000 justitiabelen binnen. DJI is verantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging van deze justitiabelen en werkt op vele manieren met hen samen aan voorbereiding op terugkeer in de maatschappij. Dat doen we met ruim 13.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra voor vreemdelingen. Daarnaast koopt DJI bij daartoe toegelaten particuliere instellingen zorg in voor de uitvoering van strafrechtelijke maatregelen, zoals de TBS. Met 38 locaties verspreid over het land is DJI één van de grootste organisaties van Nederland.

Werken bij DJI is zowel veelzijdig als boeiend. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

DJI kent drie focuslijnen

In 2018 heeft de hoofddirecteur drie focuslijnen genoemd die leidend zijn voor DJI in het behalen van haar maatschappelijke opgave: het terugdringen van recidive.

 • Justitiabelen zijn van de maatschappij; voor het terugdringen van recidive is een sterke verbinding tussen rijk, gemeenten en andere ketenpartners nodig. Waar kunnen we nog beter samenwerken om justitiabelen goed terug te laten keren in de maatschappij en de kans op recidive nog meer te verkleinen.
 • Emancipatie van de uitvoering; hiermee wordt bedoeld de bijdragen die DJI als uitvoeringsorganisatie kan leveren aan beleid en politieke keuzes. Er is veel inhoudelijke kennis in huis die daarvoor gebruikt kan worden.
 • DJI is een mensenorganisatie; DJI werkt voor mensen - de justitiabelen - en dat werk wordt ook uitgevoerd door mensen. 14.000 mensen die de maatschappelijke opgave van DJI waarmaken. Wat de komende tijd belangrijk zal zijn, is het verder ontwikkelen van het vakmanschap en leiderschap van iedereen.

Shared Service Center DJI

Het Shared Service Center is de uitvoeringsorganisatie van de Dienst Justitiële Inrichtingen op het gebied van Human Resource Management, Inkoop Uitvoeringscentrum, Facilitair Bedrijf, Projectmanagement, en Financiën en Rapportage en realiseert in opdracht van de hoofddirectie een uniforme en adequate uitvoering van deze processen. Het SSC bedient naast DJI ook andere organisaties binnen JenV en het Rijk.

De missie van het Shared Service Center DJI: SSC DJI levert kwalitatief hoogwaardige dienstverlening op het vlak van Financiën en Inkoop, Personeelsbeheer en -Advies aan de klanten. Kernwaarden zijn klantgericht, proactief en kostenbewust. De klanten ervaren toegevoegde waarde bij het sturen van hun primaire proces en leveren daarvoor de vereiste input.

Het SSC DJI is in transitie. Eén van de belangrijkste redenen is dat het speelveld en de daarbij behorende dienstverlening binnen het Rijk verandert en het SSC DJI wil mede vormgeven aan deze verandering. Dit betekent een enorme impuls in het werkaanbod, maar bovenal een veranderende stevige rol als het gaat om de visie op Rijksbrede ontwikkelingen om daarop op strategisch niveau invloed te kunnen uitoefenen. Om daaraan te kunnen voldoen is onder andere de topstructuur van het SSC DJI recent aangepast.

De opgave

Als algemeen directeur heeft u structureel invloed op en levert u een constructieve bijdrage aan het strategisch beleid van de organisatie. De algemeen directeur zorgt dat het SSC DJI in de keten als een betrouwbare en zelfbewuste partner wordt gezien. Het SSC DJI is een professionele innovatieve partner die kennis heeft van zaken en een actieve verbindende rol heeft naar ketenpartners.

U bent bestuurder in de zin van de WOR en voert het overleg met de ondernemingsraad en weet daarbij verbinding te maken tussen de belangen van de organisatie, de strategische doelen en de medezeggenschap.

U levert een actieve bijdrage bij het optimaliseren en samenbrengen van de gemeenschappelijke delen en werkwijzen binnen het SSC DJI. U bent in staat om niet alleen ontwikkelkracht, innovatie, maar ook modern dynamisch leiderschap neer te zetten. U geeft ruimte en vertrouwen aan uw medewerkers en zorgt ervoor dat u draagvlak creëert, mensen mee krijgt en stimuleert. Het streven is om het aanwezige vakmanschap verder te vergroten. U zorgt voor bevordering van de groepscohesie binnen het SSC DJI. Samen met het MT SSC DJI bepaalt u de koers en stuurt u daar op.

De algemeen directeur SSC DJI is het boegbeeld namens DJI als het gaat om ketenbrede projecten die de kerntaken van het SSC raken. U bent een agendazettend boegbeeld, zowel intern als extern. U weet waar u voor staat en bent een volwaardig strategische gesprekspartner. U bent in staat om op alle niveaus te kunnen schakelen. U bent in staat om breder dan uw eigen SSC DJI-organisatie te kijken. U zorgt voor een goed intern overlegklimaat. De Algemeen Directeur SSC DJI is als lid van het DJI-groepsberaad nauw betrokken bij de overkoepelende ontwikkelings- en organisatievraagstukken binnen DJI.

De krimp van het primair proces van DJI vertaalt zich ook naar de ondersteunende diensten. Er zijn minder middelen beschikbaar voor het SSC DJI. Van de Algemeen Directeur wordt verwacht dat, ondanks de budgettaire druk, de kwaliteit verder wordt verhoogd en de organisatie naar de volgende fase van volwassenheid wordt gebracht. U stuurt vanuit vertrouwen. U draagt zorg voor aantrekkelijk werkgeverschap. U hebt oog voor het aantrekken van de juiste experts in een schaarse arbeidsmarkt. Van ‘SSC’ naar een professionele dienstverlener over de volle breedte. De organisatie is als geheel in transitie. Er dient invulling gegeven te worden aan de verdere integratie van IT (zoals robotisering) met de primaire processen binnen het SSC om de ambities waar te kunnen maken.

Het SSC DJI gaat steeds meer producten en diensten leveren aan verschillende organisaties buiten DJI. De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de reeds in gang gezette transities. Hierbij wordt gebruik gemaakt van nieuwe technieken en innovatieve aanpak. Dit vraagt om doorontwikkelen (om- en bijscholing) van de dienstverlenende SSC-experts. De algemeen directeur creëert een klimaat waarbinnen de experts zich ook als experts kunnen profileren. Er wordt blijvend geïnvesteerd in de kwaliteit en professionaliteit van de medewerkers. Het SSC DJI investeert in vakmanschap, cultuur en sfeer. De Algemeen Directeur heeft daarin een voorbeeldfunctie.

Wat vraagt dit van u?

Dit vraagt om modern leiderschap. Van de algemeen directeur SSC DJI wordt een grote mate van zelfstandigheid en zelfsturend vermogen verwacht en inzicht in nationale (complexe) politiek-bestuurlijke, economische, sociaal-maatschappelijke en/of organisatorische aangelegenheden.
U beschikt over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de rijksbrede Visie op publiek leiderschap.

Deze kwaliteiten zijn:

Samenwerken
De algemeen directeur SSC DJI brengt het gedeeld DJI leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven.

Integriteit
De algemeen directeur SSC DJI werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien.

Reflectie
De algemeen directeur SSC DJI beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie.

Leiderschap

Het primaire proces van DJI bestaat vooral uit mensenwerk. Mensen zijn het belangrijkste kapitaal van de organisatie. Het SSC DJI draagt bij aan DJI als mensenbedrijf. Het vakmanschap en de aanwezige expertise wordt verder ontwikkeld. De Algemeen Directeur SSC DJI geeft aan welke bijdrage van groepen medewerkers en van medewerkers als individu worden verwacht. Hij/zij is een verbinder. Motiveert en inspireert als leider en toont erkenning en waardering voor goede prestaties. De Algemeen Directeur SSC DJI straalt vertrouwen en respect uit naar zijn medewerkers. Hij/zij spreekt de medewerkers waar nodig aan op hun functioneren en stelt aan de orde wanneer prestaties of gedrag niet voldoen aan de gestelde functie-eisen.

De algemeen directeur is volledig en in al zijn facetten eindverantwoordelijk voor de SSC DJI-organisatie. Hij/zij stuurt dagelijks op efficiency van processen, klanttevredenheid, werkwijzen, samenwerking tussen afdelingen en rendement. Hij/zij laat ruim 700 gedreven en vaktechnisch toegeruste medewerkers iedere dag met plezier toegevoegde waarde leveren en effectief samenwerken. De directeur stimuleert interne en externe samenwerking en vervult zelf een voorbeeldfunctie.

Genoemde opgaven vragen om

 • academisch werk- en denkniveau;
 • leidinggevende ervaring met eindverantwoordelijkheid binnen een complexe uitvoeringsorganisatie;
 • gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen en ervaring met het managen van ingewikkelde processen in een complex krachtenveld;
 • klantgerichtheid en collegialiteit;
 • sturen op prestaties en resultaten, stimuleren van het taakzelfstandig vermogen van medewerkers, het aanspreken op hun verantwoordelijkheid en het stimuleren tot vernieuwing en verbetering;
 • het goed in staat zijn om mensen bij elkaar te brengen en verbinding te realiseren zowel intern als extern, met verschillende uiteenlopende belangen, werkwijzen en gewoontes;
 • het vermogen om op een open en soepele wijze te communiceren met interne en externe actoren.
 • aantoonbare ervaring in het opbouwen en handhaven van een goede samenwerkingsrelatie met de medezeggenschap;
 • bouwen en onderhouden van een netwerk, vertegenwoordigen van en onderhandelen namens de organisatie in het (inter) departementale speelveld;
 • communicatieve vaardigheden;
 • ruime ervaring in een leidinggeven aan een groot organisatieonderdeel waarin je in staat bent gebleken om te verbinden, te motiveren én te inspireren
 • sterke affiniteit met de verschillende bedrijfsvoeringsdomeinen;
 • beschikken over realisatiekracht.

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk (ABD).

Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht, etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komen ten goede aan de kwaliteit van de manager. De rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

 • managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
 • divers en veelzijdig samengestelde teams.

Van de toekomstige algemeen directeur SSC DJI wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt.

De rijksoverheid hecht veel waarde aan managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn. Van de toekomstige algemeen directeur SSC DJI wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt.

Een assessment maakt deel uit van het selectieproces. Ook worden referenties opgevraagd.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 422-19 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Annelore Roelofs
plaatsvervangend hoofddirecteur DJI, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Telefoonnummer: 06 51 20 02 48

Over de sollicitatieprocedure

Petra de Rooij
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06 21 83 29 13
E-mailadres: p.d.rooij@dji.minjus.nl