Algemeen directeur van het Nationaal Archief, tevens Algemene Rijksarchivaris

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Salarisschaal
17
Vacaturenummer
BABD 90-21
Publicatiedatum
26 april 2021
Sluitingsdatum
16 mei 2021

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. OCW wil dat iedereen goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Het wil dat iedereen cultuur kan beleven en dat leraren, kunstenaars, programmamakers en wetenschappers hun werk kunnen doen. De professionals in de verschillende sectoren zijn daarbij cruciaal. Werken bij het ministerie van OCW betekent werken in een ambitieuze en tegelijkertijd informele en goede sfeer.

Lees meer over het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Het Nationaal Archief

Het Nationaal Archief (NA) is een agentschap van het ministerie van OCW en fungeert als Algemeen Rijksarchief voor Nederland en als Rijksarchief in de Provincie Zuid-Holland. Het NA valt onder het directoraat-generaal Cultuur en Media (DGCM) met een eigen verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering, inclusief de financiën. Het NA is gevestigd in den Haag en in Emmen.

Het verhaal van het NA wordt voor het publiek als volgt beschreven: “In het NA vind je antwoorden op vragen die betrekking hebben op jouw leven, de geschiedenis van Nederland ook in relatie tot andere landen, en de samenleving. We helpen je aan nieuwe inzichten door oude verhalen springlevend te houden. Door je altijd en overal toegang te geven tot ons nationaal geheugen. Omdat we vinden dat iedereen mag weten wat er in ons land is gebeurd of gezegd. Daarom inspireren en stimuleren we overheden hun data slim te verzamelen en duurzaam te beheren. Zetten we specialistische kennis en inventieve technologie in om alle data toegankelijk, toekomstbestendig en integraal op te nemen in het NA. Niet alleen vandaag, maar ook morgen en tot in de verre toekomst. Om meer publiek kennis te laten maken met onze collectie presenteren we deze in steeds wisselende, inspirerende tentoonstellingen en investeren we in onderwijs.”

De ARA /Algemeen directeur staat aan het hoofd van het NA en vormt samen met de directeur Archieven, dienstverlening en innovatie het directieteam van het NA. Samen sturen jullie op prioriteiten en portfolioprojecten. Specifiek geef je direct leiding aan de afdeling Bestuurszaken / Bedrijfsvoering. De lijnverantwoordelijkheid voor de overige afdelingen ligt bij de directeur AD& I.

Als ARA ben je de hoeder van de belangen waar de Archiefwet voor staat: deugdelijke archiefvorming bij overheidsorganen, zorgvuldige waardering en selectie, openbaarheid en vrije toegang. Hierbij heb je wettelijke taken, zoals de advisering over openbaarheid. Als adviseur van de minister van OCW voor het archiefbeleid zorg je voor eenheid van de waardering en van de selectie van alle overheidsarchieven in Nederland. Je bent gesprekspartner van CIO’s van alle departementen en een aantal ZBO’s en agentschappen voor ontwikkelingen op het terrein van de informatiehuishouding. Onder jouw leiding maar samen met andere overheidsarchivarissen zorg je voor heldere selectielijsten, openbare besluiten van overheidsorganen die aangeven hoe deze om moeten gaan met hun archieven.

De opgave

De kerntaak van het NA is het deskundig beheren en beschikbaar stellen van een zeer grote en waardevolle (digitale) collectie aan gebruikers. De focus ligt op de wensen en behoeften van de gebruiker. Toegang is het belangrijkste speerpunt bij de primaire processen: van kennisontwikkeling, advisering, technische ketenondersteuning, verwerving, digitalisering, beheer, inzageverlening tot aan de presentatie van archiefinformatie in allerlei vormen. Deze werkprocessen vormen samen in de breedte het werk en de basis van het NA. Daarnaast liggen er een paar veranderopgaven voor de komende jaren:

Archiefwet

De huidige Archiefwet 1995 wordt momenteel gemoderniseerd. De nieuwe wet treedt medio 2022 officieel in werking. De snelle technologische ontwikkelingen demonstreren telkens weer dat niet alleen de systemen snel verouderen, maar ook de data die deze systemen bevatten. Zonder duurzaam beheer wordt deze informatie in de (nabije) toekomst niet of moeilijk raadpleegbaar. De modernisering van de Archiefwet is van belang zodat ook digitale informatie duurzaam toegankelijk blijft. De gemoderniseerde Archiefwet schrijft voor dat overheden hun te bewaren informatie, in plaats van na twintig jaar, al na tien jaar overbrengen naar een archiefbewaarplaats zoals het NA. Daardoor kunnen archiefgebruikers eerder openbare overheidsinformatie raadplegen. Dit is ook relevant in relatie tot de Wet open overheid (Woo), die straks in werking treedt.

Je bent als boegbeeld van het NA eindverantwoordelijk voor de implementatie van alle facetten van deze nieuwe Archiefwet. Je stuurt samen met de directeur AD&I de interne veranderingen aan die nodig zijn voor de uitvoering van de nieuwe Archiefwet. De uitdaging is fors. Je bent een verbindende en overtuigende gesprekspartner en werkt daarbij intensief samen in een nationaal en internationaal netwerk met o.a. het Netwerk Digitaal Erfgoed, Beroepsvereniging KVAN, Vereniging Nederlandse Gemeenten, de Regionaal Historische Centra en andere archiefinstellingen, de European Archives Group, Archive Portal Europe, de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed, DocDirekt, KNAW instellingen als het NIOD, IISG, ING Huygens Instituut en vele anderen.

Versterking Informatiehuishouding Rijk

Een belangrijke opgave voor de komende jaren is het verbeteren en transparanter maken van de informatiehuishouding van het Rijk. Het NA ondersteunt deze Rijksbrede veranderopgave en gaat daar een structurele extra bijdrage aan leveren. Onze insteek is zo vroeg mogelijk inzetten op duurzame toegankelijkheid, al bij de creatie van informatie. Dit voorkomt in een latere fase ingewikkelde reparatieslagen, gaten in de informatievoorziening aan de Tweede Kamer of het ontbreken van benodigde (context)informatie voor het brede publiek.

Je bent een belangrijke partner voor onder andere de CIO Rijk en je geeft mede vorm en adviseert over de uitwerking van het generiek actieplan Open op Orde en het Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI).

NA Inclusief

Het NA is verder in 2018 het Programma NA Inclusief gestart, heeft zich verbonden aan de Code Diversiteit & Inclusiviteit. Het heeft ambities op de diverse P’s van inclusiviteit: Personeel, Programmering, Publiek, Partners en het Primaire proces. Onder jouw leiding en verantwoordelijkheid worden tot de verbeelding sprekende tentoonstellingen, lezingen en symposia georganiseerd. Als open en op dienstverlening gerichte organisatie stelt het NA actief haar kennis breed beschikbaar voor kinderen en volwassenen. Het probeert daarbij actief nieuwe groepen gebruikers en bezoekers aan te spreken.

Waar het verhaal van het verleden wordt verteld kunnen schaduwkanten niet buiten beeld blijven. Dit vraagt om een algemeen directeur met een brede historische kennis, een onderzoekende en open instelling en een goed gevoel voor de waarden en (soms) gevoeligheden in de maatschappij. Dit kan samenhangen met politiek bestuurlijke gevoeligheden. De algemeen directeur is in staat dit te herkennen, hierop te anticiperen, te adviseren en te balanceren.

De algemeen directeur is verantwoordelijk voor een verdere doorontwikkeling van de organisatie en haar medewerkers. Het NA een open en moderne organisatie zijn waar medewerkers zich veilig en uitgenodigd voelen zich uit te spreken, waar je samenwerkt en respect voor elkaar hebt. De nieuwe directeur biedt ruimte aan medewerkers om hun talenten optimaal in te zetten voor het realiseren van de in gezette koers en ontwikkeling. Hij/zij is open en benaderbaar en brengt voldoende stabiliteit en rust aan. Hierbij past een leidinggevende stijl die uitgaat van vertrouwen en die actief inzet om een inclusieve werkomgeving te creëren, uitgaande van talent als basis en diversiteit als kracht.

Wat vragen wij?

  • een academisch werk- en denkniveau;
  • een inspirerend boegbeeld die in staat is om de kennis en expertise, professionaliteit en motivatie van de medewerkers te verbinden, blijvend op niveau te houden en nog verder door te ontwikkelen en die het gezicht naar buiten kan zijn voor het brede publiek;
  • een onafhankelijke geest, met een brede maatschappelijke oriëntatie, die met gezag afspraken kan maken en kan adviseren over archiefbeleid, collectiebeheer, toegankelijkheid en informatiehuishouding;
  • opgeleid in of kennis van de Archivistiek;
  • ervaring met innovatie en het implementeren van organisatieveranderingen;
  • een open en toegankelijk leider met een stimulerende houding ten opzichte van diversiteit en inclusiviteit;
  • een constructieve houding ten aanzien van medezeggenschap en bereidheid de medezeggenschap te bevorderen;
  • ruime ervaring en plezier in het leiden van stevige professionals;
  • gevoel voor en ruime ervaring met een politiek-bestuurlijke context;
  • gericht op de ontwikkeling van het management, de medewerkers en een stimulerende en coachende stijl van leidinggeven.

Wat bieden wij?

Salarisschaal 17, tussen de € 6.821,83 en € 9.128,43 bruto per maand. Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen.

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Talent als basis, diversiteit als kracht

OCW stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure en kijken we bijvoorbeeld naar de complementariteit van teams.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Een AIVD-onderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure. Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw motivatiebrief en CV als PDF onder vermelding van vacaturenummer BABD 90-21 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Barbera Wolfensberger
Directeur-generaal Cultuur en Media van OCW
Telefoonnummer: 070-412 21 46 (secretariaat)

Over de sollicitatieprocedure

Gerri Blekkink
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-11 35 73 79
E-mailadres: gerri.blekkink@minbzk.nl