Algemeen secretaris/directeur Raad voor Cultuur

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Raad voor Cultuur, Ministerie van OCW
Salarisschaal
16
Vacaturenummer
BABD 113-18
Publicatiedatum
30 april 2018
Sluitingsdatum
20 mei 2018

Organisatie

De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, erfgoed en media. De raad is onafhankelijk en adviseert gevraagd en ongevraagd over actuele beleidskwesties, wetten en regelingen.

Daarnaast is de raad belast met de advisering over subsidies aan culturele instellingen in het kader van de Culturele Basisinfrastructuur en de advisering over de (concessie)beleidsplannen van instellingen in het kader van de Mediawet. De instellingen die het Rijk subsidieert worden door de raad gemonitord.

Het werkprogramma van de raad wordt opgesteld in overleg met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De raad is een netwerkorganisatie, bestaande uit de adviesraad, een brede kring van adviseurs en een ondersteunend bureau in Den Haag. De adviesraad zelf bestaat uit acht leden, inclusief de voorzitter. Zij zijn afkomstig uit de cultuursector, het openbaar bestuur, het bedrijfsleven, de media en de wetenschap. De leden zijn generalisten die het culturele veld goed kennen en daarnaast expertise hebben in andere, relevante disciplines.

Aan de raad is een kring van adviseurs verbonden. De raad kan op de leden van deze kring een beroep doen voor specifieke adviestrajecten en voor de beoordeling en monitoring van instellingen. De kring heeft het karakter van een ‘pool’; zo is het mogelijk om de inzet van deskundigen meer toe te snijden op de thematiek van een advies. Bij de samenstelling van de kring wordt er veel waarde gehecht aan een evenwichtige vertegenwoordiging uit verschillende regio’s, bevolkings- en leeftijdsgroepen.

Het bureau van de raad bestaat uit circa 15 medewerkers en een flexibele schil van circa 10 experts die waar nodig ook ingezet worden. Het bureau fungeert als knooppunt in en regisseur van het netwerk. Aan het hoofd van het bureau staat de algemeen secretaris/directeur.

De opgave

De algemeen secretaris/directeur van de Raad voor Cultuur functioneert als algemeen secretaris van de raad en als leidinggevende voor het bureau van de raad. Naar de buitenwereld treedt hij of zij op als representant van het adviesorgaan, onder verantwoordelijkheid van de voorzitter van de Raad voor Cultuur. De algemeen secretaris/directeur treedt op als gesprekspartner van onder meer het ministerie van OCW, de tweede kamer, gemeentes en provincies, cultuurfondsen, brancheverenigingen en culturele instellingen.

De algemeen secretaris/directeur is in staat de voorbereiding en publicatie van uiteenlopende adviezen aan te sturen: op een brede waaier van beleidsterreinen en van zowel strategisch als operationeel niveau. De algemeen secretaris/directeur voert de regie over de werkprocessen en bewaakt de kwaliteit van alle processen. Hij/zij is medeverantwoordelijk voor de inhoud en het maatschappelijk draagvlak van de adviezen. De algemeen secretaris/directeur schakelt vaak en veel tussen verschillende belangen en groepen.

Op korte termijn verwacht de raad een verzoek van de minister van OCW om een advies uit te brengen over het cultuurstelsel, dat in het voorjaar van 2019 moet worden opgeleverd. Dit is een geïntegreerd meerjarenadvies over de inrichting van het cultuurbestel vanaf 2021. De bouwstenen voor dit advies zijn voor een deel voorbereid, maar in de periode na de zomer wordt op basis van de bouwstenen een geïntegreerd advies voor de minister opgesteld.

De Raad voor Cultuur onderscheidt zich van de meeste andere adviesorganen omdat er naast een adviserende rol ook een beoordelende en monitorende rol is belegd, bijvoorbeeld met betrekking tot de BIS-subsidies en de beoordeling van concessieplannen van NPO en RPO. Anders dan bij de overige advisering van de raad gaat het bij deze beoordelende en monitorende rol niet om het ontwikkelen van nieuwe ideeën en toekomstbeelden, maar staat de taak centraal om, gebruikmakend van creatieve inbreng, beoordelings- en monitoringsprocessen transparant in te richten, oordelen goed te onderbouwen, de integriteit te bewaken en goed én slecht nieuws uit te dragen en uit te leggen.

Eens per vier jaar vindt een adviesronde plaats; de overige jaren monitort de raad deze instellingen. Dit vraagt om zorgvuldige procesvoering en om een directeur die standvastig en transparant kan zijn.

Het externe speelveld van de raad is breed en uitdagend. Er is direct en frequent contact met het gehele cultuurveld, politiek, bestuur en media. Tweede Kamerleden en bestuurders van gemeenten en provincies kloppen regelmatig aan voor informatie, discussie of advies. De directeur manoeuvreert vaak tussen verschillende belangen en groepen. Goed contact met en gebruik van de media is cruciaal voor de doorwerking van adviezen. De directeur vormt met de voorzitter een tandem bij het betreden van de publieke arena.

Dit vraagt om een algemeen secretaris/directeur die niet bang is om het gesprek en debat met politiek en media aan te gaan, maar wel met gevoel voor positie, dosering en andermans belangen. We zoeken een zelfbewuste, onafhankelijke denker en doener, die durft te schuren en te prikkelen maar ook oog heeft voor verschillende posities en belangen.

Als leidinggevende van het bureau staat de nieuwe algemeen secretaris/directeur voor de taak om de organisatie en de advisering constant te blijven verbeteren en te vernieuwen. Hij of zij staat voor de uitdaging met een klein budget en een relatief klein team van medewerkers de best mogelijke adviezen uit te brengen. Het is daarom belangrijk dat de nieuwe algemeen secretaris/directeur zich inzet voor constante ontwikkeling binnen de organisatie en oog heeft voor een goed evenwicht tussen de individuele belangen van medewerkers en de belangen van het team als geheel.

Tot slot is de algemeen secretaris/directeur verantwoordelijk voor een goede en efficiënte bedrijfsvoering van de raad, zoals de inzet en het beheer van financiën, ICT en facilitaire zaken. Over de inhoud van het advieswerk rapporteert de algemeen secretaris/directeur aan de voorzitter van de Raad, over de bedrijfsvoering en organisatie legt de directeur verantwoording af aan de directeur-generaal Cultuur en Media van OCW.

Wat vraagt dit van u?

In de rijksbrede visie op publiek leiderschap is gesteld dat er kernkwaliteiten zijn waarover iedere publieke leider dient te beschikken. Deze kernkwaliteiten zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven.”

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien.”

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie.”

Genoemde opgaven vragen om:

 • aantoonbaar grote affiniteit en bij voorkeur kennis van algemene cultuurontwikkelingen en een brede kijk op kunst, cultuur en cultureel erfgoed en media en de maatschappelijke betekenis hiervan;
 • ervaring in het leidinggeven aan professionals die in een complex netwerk functioneren, met een coachende en stimulerende rol ten opzichte van alle medewerkers;
 • de capaciteit om strategisch te denken en een langetermijnvisie te ontwikkelen en te bewaken in samenwerking met de raad en het bureau;
 • de kwaliteit om een heldere koers uit te zetten en die ook te vertalen naar werkprocessen en het optimaal inzetten van professionele, gedreven medewerkers;
 • de bereidheid en de vaardigheid om in het openbare debat de discussie aan te gaan over adviezen van de raad, als goede representant van de raad met een enthousiasmerende uitstraling naar buiten;  
 • de bereidheid een onafhankelijke positie in te nemen en een deskundige gesprekspartner te zijn voor de voorzitter en de leden van de raad, de politiek, ministeries, bestuurders, cultuurinstellingen en media;
 • een goede netwerker die beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • een heldere en scherpe pen;
 • relativeringsvermogen, soepelheid en gevoel voor humor. Een echte teamspeler.

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD-manager dient u aan minimaal twee van de hierna volgende criteria te voldoen:

 • ervaring buiten de Rijksoverheid;
 • ervaring in minimaal twee van de volgende contexten: beleid, staf, uitvoering, toezicht;
 • internationale ervaring;
 • ervaring bij minimaal twee departementen.

De Rijksoverheid hecht veel waarde aan managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn. Van de toekomstige algemeen secretaris/directeur wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt.

Een assessment kan deel uit maken van het selectieproces. Ook worden referenties opgevraagd.

Het Rijk besteedt nadrukkelijk aandacht aan divers en veelzijdig samengestelde teams.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 113-18 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Barbera Wolfensberger
directeur-generaal Cultuur en Media van OCW
Telefoonnummer: 070-412 28 38
E-mailadres: b.wolfensberger@minocw.nl

Over de sollicitatieprocedure

Gerri Blekkink
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-11 35 73 79
E-mailadres: gerri.blekkink@minbzk.nl