Bestuurder bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

Vacaturetype
overige vacatures
Naam organisatie
Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond
Publicatiedatum
9 februari 2018
Sluitingsdatum
28 februari 2018

Algemene informatie

Gemeenten hebben op regionaal niveau de verantwoordelijkheid hun burgers te beschermen en hebben daarin de taak een ‘Veilig Thuisorganisatie’ in te richten. Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) heeft daarmee een rol in deze maatschappelijke opdracht om met ketenpartners (waaronder het lokale veld) voor de regio Rotterdam Rijnmond inwoners in afhankelijkheidsrelaties te beschermen en te staan voor een veilig thuis voor iedereen (in de leeftijd van 0-100 jaar). Veilig Thuis moet een natuurlijke, deskundige en gerespecteerde samenwerkingspartner in de keten zijn. Het bereiken van deze ambitie, waarbij goed kunnen samenwerken en schakelen met de lokale partijen essentieel is voor snelheid van handelen en een integrale aanpak, vraagt om een krachtige uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis.

De VTRR heeft op grond van de WMO de volgende taken:

 • het fungeren als meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling;
 • het doen van onderzoek naar aanleiding van een melding of het vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling;
 • het beoordelen van de vraag of en zo ja tot welke stappen de melding of het vermoeden aanleiding geeft;
 • het in kennis stellen van een instantie (ketenpartner) die passende professionele hulp kan verlenen indien het belang van de betrokkene dan wel de ernst van de situatie daartoe aanleiding geeft;
 • het in kennis stellen van politie of de raad van de kinderbescherming indien het belang van de betrokkene en/of de ernst van de situatie daartoe aanleiding geeft;
 • het in overleg met de officier van justitie en de gemeente aanvragen van een (preventief) huisverbod bij de burgemeester;
 • indien de Stichting een verzoek tot onderzoek doet bij de Raad voor de Kinderbescherming, het college van B&W daarvan in kennis stellen en;
 • de melder informeren over de stappen die naar aanleiding van de melding zijn genomen;
 • bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling degene die dit vermoeden heeft, adviseren over de te nemen stappen en zo nodig ondersteuning bieden.

Aan bovenstaande taken zijn wettelijke termijnen gesteld.

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

Met voor ogen een krachtige uitvoeringsorganisatie hebben de regiogemeenten verenigd in het Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond (opdrachtgever) voor hun inwoners besloten tot de oprichting van een zelfstandige Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR). Met ingang van 1 januari jongstleden neemt deze stichting de uitvoering van de wettelijke taken op zich.

De verzelfstandiging is geen doel op zich, maar het middel bij uitstek om de ambitie te bereiken. De wijze van de uitvoering krijgt hierdoor een eenduidige focus, waarbij door aan te sluiten bij en af te stemmen met lokale (zorg)structuren, de signalen van burgers van de regio adequaat worden opgepakt. De bedrijfsvoeringsfunctie (“backoffice”) zal onder verantwoordelijkheid van de VTRR voornoemd worden uitgevoerd door Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR). Ook wordt de bereikbaarheidsdienst samen met JBRR uitgevoerd en ingericht.

Dit betekent voor de inwoners van Rotterdam Rijnmond

 • één advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • een betere, eenduidige dienstverlening van de medewerkers aan de slachtoffers van geweld en kindermishandeling. Professionele ondersteuning is uitgangspunt;
 • een snelle en adequate reactie op signalen en meldingen;
 • een maximale bijdrage aan preventie door gerichte bundeling van signalen en het delen van ervaringen.

Organisatie

Er is gekozen voor een platte organisatie met een gebiedsgerichte indeling vanuit vier regio’s om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de partners in het veld en de lokale infrastructuur. Het managementteam onder leiding van de bestuurder geeft sturing aan de organisatie. In totaal is de formatie begroot op 126 fte waarvan 103 fte voor de uitvoering, 12 fte ten behoeve van vertrouwensartsen en gedragsdeskundigen en 11 fte management/ondersteuning.

VTRR is verantwoording verschuldigd aan haar opdrachtgever, het Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond, en de bestuurder functioneert onder het toezicht van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is qua samenstelling vooralsnog gelijk aan de Raad van Toezicht van de Stichting Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (personele unie). Voor de uitvoering van haar taak wordt VTRR gefinancierd door (de deelnemende gemeenten in de) Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond. De begroting voor 2018 bedraagt circa €11M.

Bestuurlijke opgave

Voor de komende jaren liggen er een aantal essentiële opgaven op de verschillende terreinen namelijk:

Beleid/inhoud:

 • Het positioneren van VTRR als een betrouwbare (samenwerkings)partner voor de gemeenten, het Openbaar Ministerie en de maatschappelijke instellingen in de regio;
 • Op de bestaande fundering verder bouwen aan een organisatie die op een vernieuwende wijze invulling geeft aan de doelstelling: een veilig thuis voor de inwoners van de regio Rotterdam Rijnmond. Daarbij wordt aangesloten bij de regionale/lokale opgaven en blijft men oog houden voor de gebiedseigen kenmerken in de regio.

Processen

 • Onder het motto “Doen wat nodig is” – en het bewaken van de grenzen daarvan - de werkprocessen efficiënt en effectief inrichten waardoor t.b.v. de doelgroep en in de samenwerking met de ketenpartners een optimale dienstverlening gerealiseerd wordt. Doelstelling is dat voldaan wordt aan de wettelijke vereisten, waarbij speciale aandacht dient uit te gaan naar beheersing van doorlooptijden en wachtlijsten.

Organisatieontwikkeling/Cultuur

 • De vorming van één organisatie waar de randvoorwaarden zijn gerealiseerd dat de medewerkers hun werkzaamheden naar de professionele standaarden kunnen uitvoeren en graag bij de stichting willen (blijven/komen) werken. De werkdruk en daarmee werkvoorraad zijn nog niet op het gewenste niveau, de komende periode zal dit een belangrijke prioriteit voor de bestuurder en het management vormen.

Functie

De bestuurder is als integraal leidinggevende eindverantwoordelijk voor beleidsontwikkeling, personeel, informatievoorziening, kwaliteit en de financiële middelen. Hij of zij draagt zorg voor een efficiënte en effectieve uitvoering van de werkprocessen en is verantwoordelijk voor de overeengekomen en te realiseren resultaten. De bestuurder draagt zorg voor de verdere organisatieontwikkeling gericht op professionalisering  van de organisatie, samenwerking met en positionering in de lokale ketens en de totstandkoming van een goed werkklimaat voor de medewerkers. Hij of zij is in staat medewerkers te inspireren en stimuleren in hun verdere ontwikkeling en het nemen van verantwoordelijkheid.

De bestuurder vertegenwoordigt VTRR in het netwerk en bouwt dit verder uit. Hiervoor onderhoudt hij of zij de contacten met de vertegenwoordigers van de regiogemeenten, overheidsinstanties, maatschappelijke organisaties, ketenpartners en samenwerkingsverbanden. De bestuurder onderhoudt een goede relatie met de toezichthoudende organisaties.

Profiel

De bestuurder beschikt over:

 • universitair werk- en denkniveau;
 • aantoonbare integrale eindverantwoordelijke managementervaring in een complex maatschappelijk werkveld in een grootstedelijke context;
 • ervaring met en visie op het management van ontwikkel- en veranderopgaven binnen een maatschappelijke organisatie in een dynamische omgeving;
 • politiek-bestuurlijke sensitiviteit, goed gevoel voor maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen en goed gevoel voor groot versus klein;
 • voldoende kennis van en affiniteit met het vakgebied kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling;
 • capaciteit om een strategische visie te ontwikkelen en uit te dragen. Kan strategisch denken én doen.

Tegen de achtergrond van de voorliggende bestuurlijke opgaven wordt gezocht naar een bestuurder die de leiderschapsrollen boegbeeld, verbinder, bouwer en vormgever van een zich nog ontwikkelende organisatie op goede wijze kan vervullen. De bestuurder beschikt daarnaast over de volgende competenties: inspireren, communiceren, inlevingsvermogen, netwerken, innovatief vermogen, zelfstandig en durf.

Arbeidsvoorwaarden

De raad van toezicht volgt bij de aanstelling van de bestuurder de Wet Normering Topinkomens (WNT2) met een maximaal bruto jaarsalaris van € 125.000,-. Het betreft een aanstelling voor een jaar met de mogelijkheid dat de tijdelijke aanstelling wordt omgezet in een vaste aanstelling.

Procedure

VTRR laat zich in deze procedure bijstaan door Eugenie van Leusen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan VTRR@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Eugenie van Leusen op 030-820 00 68.

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met ons kantoor indien u deze bevestiging niet ontvangt, omdat wij helaas uit ervaring moeten constateren dat gratis e-mailproviders zoals hotmail, gmail en icloud relatief vaak tot storingen in het e-mail verkeer leiden, waarbij u als afzender ook geen bericht van een foutmelding krijgt.

Planning

 • eerste gespreksronde: 15 maart tussen 9:00 en 14:00 uur;
 • gesprek met een adviescommissie: precieze datum nader te bepalen;
 • tweede gespreksronde: 27 maart tussen 18:30 en 21:30 uur.