Bestuurslid bij het Bureau Financieel Toezicht

Vacaturetype
overige vacatures
Naam organisatie
Bureau Financieel Toezicht (BFT)
Salarisschaal
17
Vacaturenummer
BABD 475-17
Publicatiedatum
13 november 2017
Sluitingsdatum
27 november 2017

Organisatie

Het BFT houdt vanuit zijn wettelijke taak onafhankelijk toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving door juridische en financiële beroepsbeoefenaren. Door het bevorderen van zorgvuldig en normconform handelen van deze beroepsbeoefenaren, onder andere door middel van risico-gerichte onderzoeken en waar nodig het opleggen van handhavingsmaatregelen, draagt het bureau bij aan het maatschappelijk belang van rechtszekerheid en een integer werkend financieel stelsel.

Het BFT houdt integraal toezicht op de notarissen en de gerechtsdeurwaarders. Tevens houdt het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) door notarissen, accountants, belastingadviseurs en onafhankelijke juridische adviseurs.

Het BFT is een zelfstandig bestuursorgaan (met ongeveer 45 medewerkers), dat rapporteert aan de ministeries van Justitie & Veiligheid en Financiën.

Integraal toezicht notariaat en gerechtsdeurwaarders

Het integraal toezicht is risicogericht. Dit houdt in dat het toezicht zich richt op de kantoren met de grootste financiële, integriteits- en kwaliteitsrisico’s. Het toezicht op een adequaat beheer door notarissen en gerechtsdeurwaarders van derdengelden is hierbij essentieel.

Toezicht naleving WWFT

Het BFT is toezichthouder op de naleving van de WWFT. Het doel van deze wet is het bevorderen van de integriteit van het financiële stelsel en het versterken van de informatiepositie van de opsporingsinstanties. Het BFT ziet onder andere toe op de melding van ongebruikelijke transacties in het kader van de witwaswetgeving.

Het bestuur

Het bestuur, dat conform het Bestuursreglement BFT bestaat uit een voorzitter en twee leden:

 • is belast met de algemene leiding van het BFT en met het beheer en de beschikking over zijn vermogen;
 • stuurt op afstand en is eindverantwoordelijk;
 • is verantwoordelijk voor algemeen beleid en strategie;
 • wordt bijgestaan door de directeur, die samen met drie afdelingshoofden de continuïteit van de bedrijfsvoering en de uitvoering van het primaire proces waarborgt. De directeur is belast met de dagelijkse leiding van het BFT.

Binnenkort wordt een nieuwe voorzitter benoemd. Het tweede lid is in het voorjaar van 2017 benoemd en heeft een juridisch profiel met veel ervaring als manager in de publieke sector. Per 1 januari a.s. is er een vacature voor het lid dat geacht wordt over veel financiële deskundigheid en ervaring te beschikken.

Resultaatgebieden

Het bestuur draagt onder meer zorg voor:

 • de ontwikkeling van een toekomstvisie en beleidskaders van het BFT en de koers van het BFT naar aanleiding van ontwikkelingen in het veld;
 • de totstandkoming van en het toezien op een adequate uitvoering van beleids- en jaarplannen en de (financiële) verantwoording hiervan (jaarverslag/jaarrekening);
 • de positionering van het BFT en de effectiviteit van het toezicht.
 • het positioneren en zichtbaar maken van het BFT in het maatschappelijk veld;
 • het bevorderen van het debat over de kansen en bedreigingen van de organisatie;
 • het nemen van beslissingen ten aanzien van door het BFT voorgestelde handhavingsinstrumenten;
 • het opbouwen en onderhouden van een extern netwerk om de doelstellingen van het BFT voor korte en langere termijn te (helpen) verwezenlijken.

Krachtenveld

 • Intern met de directeur, het MT, de Personeelsvertegenwoordiging over de koers/visie, de samenwerking, de risico-afweging ten aanzien van onderzoeken en handhavingsmaatregelen.
   
 • Extern met de verantwoordelijke ministeries en de beroepsorganisaties (KNB en KBvG).

Competenties

 • strategisch inzicht;
 • politiek-, bestuurlijk en omgevingssensitief;
 • grote betrokkenheid bij het dienen van het publieke belang;
 • verbindend;
 • overtuigingskracht;
 • besluitvaardig.

Kennis en ervaring

 • academisch werk- en denkniveau;
 • brede financiële deskundigheid en (accountancy)ervaring;
 • brede ervaring met governance en integriteitsvraagstukken en compliance;
 • ervaring met complexe politieke bestuurlijke aangelegenheden;
 • kennis van en affiniteit met toezicht en toezichtsvraagstukken;
 • ervaring met de aansturing van professionals.

Persoonlijkheidskenmerken

Het bestuurslid (m/v) is een toegankelijke en evenwichtige persoon met verbindende en strategische kwaliteiten. Hij is een integere teamspeler en consistent in zijn optreden.

Is in staat zijn financiële deskundigheid zodanig in te zetten dat de daarmee samenhangende specifieke belangen in de bredere context van de verantwoordelijkheden van het BFT en het bestuur, gewogen en effectief worden gediend.

Overige informatie

Leden van het bestuur worden door de Minister voor Rechtsbescherming benoemd voor een periode van 4 jaar en kunnen eenmaal herbenoemd worden.

Eens in de 6 weken is er een bestuursvergadering. Gemiddeld over het hele jaar zal een bestuurslid BFT ongeveer 2 dagen per maand besteden aan deze functie.

De bezoldiging is vastgesteld op schaal 17 BBRA met een deelfactor van 0,069 (parttimefactor 2,48 uur per week). Dit komt neer op een vast bedrag van zo'n € 578 per maand.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 475-17 naar:

E-mailadres: henriëtte.balt@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Gerrit Jan Olthoff
Lid van het bestuur
Telefoonnummer: 06 22 21 94 04
E-mailadres: gj.olthoff@niwo.nl

Over de sollicitatieprocedure

Henriëtte Balt
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06 55 41 58 29
E-mailadres: henriëtte.balt@minbzk.nl