Bestuursvoorzitter Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)
Salarisschaal
19
Vacaturenummer
BABD 590-19
Publicatiedatum
6 november 2019
Sluitingsdatum
20 november 2019

De organisatie

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) ziet erop toe dat de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming in Nederland voldoen aan de hoogste eisen. De ANVS stelt daarvoor regels op, verleent vergunningen, ziet toe op de naleving daarvan en kan handhavend optreden. Door de vorming van de ANVS in 2015 zijn kennis en expertise gebundeld die nodig zijn om deze taken uit te voeren. Op basis van deze kennis en expertise heeft ANVS ook eigenstandige taken in het evalueren, voorbereiden van en adviseren over het beleid en wet- en regelgeving, publiekscommunicatie, internationale samenwerking, doen en laten doen van onderzoek en kennisondersteuning van nationale instanties.

De ANVS is een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo) dat valt onder de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Het bestuur bestaat uit twee leden en vormt formeel de zbo. Het personeel is in dienst van het ministerie van IenW ter beschikking gesteld aan het bestuur. Inclusief beide bestuursleden is de formatie van de ANVS 141 fte groot.

Binnen het bestuur zijn vergunningverlening en toezicht gescheiden door deze te beleggen bij de verschillende bestuursleden. Daarnaast wordt een portefeuilleverdeling gehanteerd binnen het bestuur voor inhoudelijke dossiers. De ANVS neemt deel aan aantal internationale overleggen met vergelijkbare organisaties, mede in het kader van het International Atomic Enery Agency (IAEA), Euratom en NEA. Met de toezichthouders in de buurlanden is er sprake van veelvuldig en gestructureerd overleg.

De ANVS is het vijfde jaar van zijn bestaan ingegaan. Per 1-1-2015 is de kennis en deskundigheid gebundeld in de organisatie ANVS, een apart onderdeel binnen het ministerie van (toentertijd) IenM. Per 1-8-2017 is de ZBO ANVS ingesteld bij wijziging van de Kernenergiewet. Eind 2018 heeft een internationale missie onder leiding van het IAEA geconstateerd dat met de oprichting van de ANVS als onafhankelijke ‘regulator’ en de voortgang van de resultaten die daarbij zijn geboekt vrijwel alle aanbevelingen die in 2014 waren gedaan adequaat zijn opgevolgd. Ook de evaluatoren van de ZBO-evaluatie die de ANVS de eerste helft van 2019 heeft ondergaan komen tot de conclusie dat de ANVS goed functioneert.

Om de ANVS klaar te maken voor de volgende ontwikkelfase van de organisatie en om enkele belangrijke aanbevelingen van de externe ZBO-evaluatie te implementeren is de ANVS gestart met een doorontwikkeling die ook een herziening van de interne structuur behelst. De thema’s voor de doorontwikkeling zijn geïnventariseerd in sessies met medewerkers en de Ondernemingsraad. In combinatie met de opvolging van aanbevelingen van de ZBO-evaluatie, zijn de volgende doelen voor de lopende reorganisatie geformuleerd: (1) aansluiting bij en herkenbaarheid voor omgeving verbeteren, (2) versterken rol bevoegd gezag ANVS (met daarbinnen versterken van de functiescheiding tussen vergunningverlening en toezicht), (3) versterken van de kennisfunctie van ANVS, (4) optimalisatie van ANVS-brede opgaven en (5) ANVS brede flexibele inzet van capaciteit. Naar verwachting krijgt de reorganisatie eind 2019 zijn beslag en kan per 1-1-2020 gestart worden in de nieuwe organisatiestructuur. Als uitvloeisel van de evaluatie wordt ook de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen beleidsministerie en ANVS nader bepaald.

De medewerkers van de ANVS zijn in meerderheid hoog opgeleid, specialist en zeer betrokken bij de organisatie. Er is sprake van een informele werksfeer en een gezonde cultuur van veiligheid. De drempels zijn laag, leidinggevenden en dus ook de bestuursvoorzitter zijn direct benaderbaar.

Ontwikkelingen en opgave

De kerntaak van de ANVS is erop toezien dat de risico’s als gevolge van nucleaire activiteiten en stralingstoepassingen in Nederland in voldoende mate worden beheerst. Het gaat daarbij zowel om veiligheidsrisico’s (“safety”) als om beveiligingsrisico’s (“security”). De ANVS legt in regels en vergunningen vast aan welke eisen installaties en handelingen moeten voldoen, en ziet er vervolgens op toe dat deze eisen worden nageleefd. De eisen komen in belangrijke mate tot stand op basis van – veelal internationaal bepaalde – voortschrijdende inzichten (“Continuous improvement”). Zo heeft de evaluatie van het Fukushima-incident geleid tot wijziging en aanscherping van voorschriften waaraan nucleaire installaties moeten voldoen. Indien nodig kan de ANVS handhavend optreden. Hiervoor is een toezicht- en interventiestrategie ontwikkeld.

De nucleaire sector in Nederland is zeer gedifferentieerd. Dit vergt dat de ANVS over brede kennis beschikt, dan wel die betrekt van externe organisaties. Ook zaken als afvalbeheer en samenwerking in het kader van grensoverschrijdende veiligheidsproblematiek vergen aandacht.

Ten aanzien van het dossier Stralingsbescherming is de opgave om de in gang gezette modernisering van het veiligheidsbeleid door te zetten, door risicogerichte implementatie van het nieuwe Besluit Basisveiligheidsnormen Stralingsbescherming. Het toezicht op de stralingsveiligheid wordt uitgevoerd in afstemming en samenwerking met andere toezichthouders, bijvoorbeeld op het gebied van medische toepassingen, werknemersveiligheid, toepassing van geothermie, defensietoepassingen en dergelijke.

Een aan belang toenemend onderdeel van de taak van de ANVS betreffen risico’s als gevolg van beveiligingsvraagstukken. Nieuwe ontwikkelingen in dat verband, zoals cybercrime en risico’s als gevolg van toepassingen met drones vergen voortdurende kennisopbouw, samenwerking en additionele maatregelen.

De ANVS is ook betrokken bij de verdere ontwikkeling van de crisisbeheersorganisatie, zowel op rijksniveau als met betrekking tot de rol en kwaliteitsverbetering van de Veiligheidsregio’s.

De ANVS hanteert als credo dat er sprake moet zijn van feitelijke veiligheid, maar dat burgers zich ook veilig moeten voelen. Dat valt niet altijd samen. Daarom besteedt de ANVS ook aandacht aan de ontwikkeling in de samenleving van een reëel beeld over nucleaire- en stralingsveiligheid (publieksvoorlichting), dit in nauwe samenwerking met de politieke verantwoordelijken van dit dossier (de minister en de staatssecretaris).

Voor 2023 staan internationale peer-review missies volgens de IAEA-instrumenten IRRS- en Artemis geagendeerd, respectievelijk over het stelsel van stralingsbescherming en nucleaire veiligheid en over dat voor radioactief afval in Nederland. Beide missies worden voorafgegaan door uitgebreide zelfevaluaties.

Wat vraagt dit van u?

In essentie bevat de functie drie hoofdcomponenten: “Onafhankelijke ‘regulator’ die de veiligheidsnormen stelt en daar toezicht op houdt”, “Bestuurlijk sensitief adviseur van Minister/staatssecretaris” en “Algemeen directeur van de organisatie”. Dat vergt de volgende competenties:

 • besluiten nemen inzake veiligheid en die kunnen verdedigen richting bestuur/politiek, bedrijf/sector, eigen organisatie en in pers;
 • adviezen geven en informatie verstrekken, gevraagd en ongevraagd, aan bewindslieden en departementen;
 • leidinggeven aan hoogopgeleide professionals;
 • verbindend leiderschap, ook departementaal en interdepartementaal.

De functie wordt uitgeoefend in nauwe samenwerking met het tweede bestuurslid. Het is belangrijk dat beide bestuursleden qua kennis en achtergrond complementair aan elkaar zijn, zodat alle benodigde kennis en ervaring, zowel op inhoudelijk-technisch vlak als op bestuurlijk-juridisch vlak in het bestuur is vertegenwoordigd.

Dit uitgangspunt van complementariteit neemt niet weg dat van elk van de bestuursleden in ieder geval wordt verwacht dat hij/zij:

 • beschikt over (tenminste basis-)kennis inzake de technisch-inhoudelijke aspecten en wet- en regelgeving ten aanzien van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming;
 • over algemene deskundigheid beschikt met betrekking tot de thema’s “veiligheid”, “veiligheidscultuur” en “beveiliging”;
 • kennis heeft van- en ervaring met bestuurlijk toezicht;
 • inzicht heeft in de organisatie en het functioneren van het openbaar bestuur, beschikt over politiek/bestuurlijke sensitiviteit, zich gemakkelijk in netwerken beweegt en over communicatieve vaardigheden beschikt;
 • ervaring heeft in het leiding geven aan hoogopgeleide en ontwikkelde professionals, op een wijze dat hun individuele kennis wordt benut voor het realiseren van de gemeenschappelijke doelen van de organisatie.

Gezien de internationale omgeving waarin de ANVS opereert is ook voldoende kennis van in ieder geval de Engelse taal van belang, alsmede het kunnen opereren in internationale netwerken.

Enerzijds dient de bestuursvoorzitter voldoende afstand te bewaren tot de dagelijkse gang van zaken binnen de organisatie om goed te kunnen beoordelen of de organisatie op koers ligt en de strategie op hoofdlijnen te bewaken en vorm te geven. Anderzijds is hij, soms nauw en intensief, betrokken bij concrete dossiers. Dit laatste komt doordat elk van de twee bestuursleden verantwoordelijk is voor een aantal portefeuilles, die gezamenlijk de thema’s en onderwerpen omvatten waarvoor de ANVS verantwoordelijk is, zowel op het gebied van inhoud als bedrijfsvoering. De portefeuilles zijn veelal afdelingsgrensoverschrijdend. In de praktijk zijn er verschillende manieren waarop aan de bestuursverantwoordelijkheid voor de portefeuilles invulling gegeven wordt. Er zijn daarnaast ook onderwerpen die als “chef-sache” worden bestempeld, vanwege het gewichtige belang of politiek/maatschappelijke relevantie, waaraan door een van de bestuurders leiding wordt gegeven. In de praktijk is er dus sprake van een takenpakket, dat bestaat uit zowel leidinggeven op afstand als sturing op concrete projecten en operationeel niveau.

De bestuursvoorzitter is daarnaast adviseur van de Minister/Staatssecretaris. In voorkomende gevallen is hij deelnemer van de Staf met de minister/staatssecretaris, en adviseert haar gevraagd en ongevraagd. De bestuursvoorzitter is ook de bestuurder in het overleg met de ondernemingsraad, lid van de eigenaar/opdrachtgeversdriehoek, en deelnemer van het periodieke overleg met dgMI en de loco SG. Hij is ook lid van de (Rijks) Inspectieraad.

Voorts herkent u zich in de volgende persoonlijkheidskenmerken:

 • verbindend vermogen;
 • doorzettings- en incasseringsvermogen, weerbaarheid;
 • veranderkracht;
 • analytisch vermogen en conceptuele flexibiliteit;
 • gedeeld collegiaal leiderschap;
 • zeer stressbestendig;
 • omgevingsbewust;
 • zelfbewust, maar niet arrogant;
 • reflecterend vermogen;
 • bestuurlijk sensitief;
 • gevoel voor humor.

Publiek leiderschap

De ANVS-organisatie hecht aan de volgende kernkwaliteiten voor de bestuursvoorzitter:

Verbindend
Is een betrokken bestuurder naar de medewerkers en organisatie toe, veel oog voor de mensen en de verbinding/samenwerking in de organisatie en is toegankelijk voor medewerkers. Medewerkers kunnen zich met hem/haar identificeren als hún bestuursvoorzitter. De bestuurder heeft een open oor voor signalen van binnen en buiten de ANVS en is benieuwd naar de visie en ideeën van anderen.

Leiderschap
Stuurt strategisch de organisatie aan op de doelstellingen van de organisatie zonder zich te laten afleiden door details, kan hoofd en bijzaken scheiden en legt het vertrouwen voor de uitvoering en invulling van de doelen van de organisatie bij de medewerkers, teamleiders en afdelingshoofden. De bestuurder begrijpt dat de ANVS een kennisorganisatie is met medewerkers die ervaren en hoog opgeleid zijn en gewend zelfstandig te werken. Besluitvorming vindt transparant plaats op basis van voorbereiding van de experts en met betrokkenheid van deze experts. De bestuurder reageert adequaat en flexibel op signalen of initiatieven vanuit de organisatie en neemt deze consequent mee in afwegingen over de doelen en strategie van de organisatie.

Gezicht naar buiten
Ïs het gezicht naar buiten voor de ANVS maar is niet persé de expert. Wel weet de bestuurder waar in de organisatie de kennis gehaald kan worden. De bestuurder heeft een goed beeld van de omgeving van de ANVS in politiek Den Haag en kan goede contacten opbouwen in de sector en weet hierdoor de ANVS goed uit te dragen en te vertegenwoordigen. De bestuurder weet visie van de ANVS goed neer te zetten en uit te dragen naar MT, Medewerkers en buiten ANVS.

Bijzonderheden

Een assessment kan deel uitmaken van het selectieproces. Ook kunnen referenties worden opgevraagd. De functie betreft een vertrouwensfunctie. Een veiligheidsonderzoek behoort om die reden tot de procedure.

Meer informatie over de vacature en de sollicitatieprocedure

Bij IenW
mr. ing. J.H. Dronkers
loco-SG
telefoon: 070-456 73 01 (secretariaat)

Bij Bureau ABD
Henriëtte Balt
MD-consultant
telefoon: 06-55 41 58 29
e-mail: henriette.balt@minbzk.nl

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 590-19 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl