Burgemeester Het Hogeland

Vacaturetype
overige vacatures
Naam organisatie
Gemeente Het Hogeland
Publicatiedatum
10 juli 2019
Sluitingsdatum
27 augustus 2019

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van burgemeester in de gemeente Het Hogeland (circa 47800 inwoners). Deze gemeente is per 1 januari 2019 ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum. Derhalve is de burgemeesterspost sinds 1 januari 2019 vacant.

De bezoldiging in de inwonersklasse, waartoe deze gemeente behoort, bedraagt € 9.098,75 bruto per maand.

De profielschets van de te benoemen burgemeester kan worden aangevraagd bij het kabinet van de commissaris van de Koning in de provincie Groningen (tel. 050-3164956) of worden gedownload van de website van de gemeente.

Een assessment op één of enkele selectiecriteria kan eventueel deel uitmaken van de procedure; oogmerk daarvan zal dan zijn de vertrouwenscommissie over aanvullende informatie te laten beschikken bij de afronding van het advies.

Voorafgaand aan de voordracht zal de voor te dragen kandidaat door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden gescreend. De screening zal bestaan uit naslag bij de AIVD en fiscaal onderzoek bij de Belastingdienst.

Sollicitatiebrieven dienen te worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning.

Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto bij de brief voegen. Als sollicitanten een pasfoto bij de brief voegen, dan wordt daarmee aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure.

Op de enveloppe moeten de woorden 'Kabinet' en 'Vertrouwelijk' worden gemeld.
Sollicitaties moeten vóór 27 augustus 2019 worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Groningen.

Het is tevens mogelijk online te solliciteren via de knop 'Solliciteren' op de website van de provincie Groningen

Ten behoeve van de selectie worden persoonsgegevens verwerkt. Verwerking gebeurt in overeenstemming met de in de Gemeentewet en daarop gebaseerde regelgeving opgenomen procedure. De gegevens worden overeenkomstig de wettelijke termijnen bewaard.