Chief Food Safety Officer bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Salarisschaal
16
Standplaats
Utrecht
Publicatiedatum
9 oktober 2018

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) staat voor een eerlijke en verantwoorde landbouw en visserij. Boeren, tuinders en vissers moeten economisch perspectief hebben en produceren in verbondenheid met waarden van duurzaamheid en welzijn. Samen met alle betrokkenen wordt er gewerkt aan herstel en behoud van Nederlandse natuur. Het ministerie van LNV wil de internationale positie van de agrarische sector verstevigen met een nadruk op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee draagt Nederland bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk. Verder stimuleert het ministerie de vitalisering van de plattelandsregio’s in Nederland.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

De NVWA is als Inspectiedienst onderdeel van het ministerie van Landbouw, natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en werkt tevens voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De NVWA oefent taken en bevoegdheden uit in het kader van het Staatstoezicht op de volksgezondheid, vastgelegd in de Gezondheidswet.

De NVWA bewaakt de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn en de veiligheid van voedsel en consumentproducten en handhaaft de natuurwetgeving. Consumenten moeten er op kunnen vertrouwen dat voedsel en andere producten veilig zijn. Daarom moeten ondernemers zich houden aan nationale en internationale wetten en regels. De NVWA ziet er op toe dat ondernemers dat ook doen.

Daarnaast brengt de NVWA in kaart waar de risico’s voor mensen, dieren en de natuur het grootst zijn, beoordeelt deze risico’s en treedt op waar nodig. De handhaving is gericht op het beïnvloeden van nalevingsgedrag door bijvoorbeeld inspecties, communicatie en opsporingsonderzoek. Verder heeft de NVWA een belangrijke rol bij exportkeuringen en bij de import van producten in Europa.

De NVWA is een agentschap en bestaat op dit moment uit de directies Strategie, Keuren, Handhaven, Financiën en Bedrijfsvoering. Bij de NVWA werken circa 2.500 medewerkers.

Divisie Regie en Expertise

De divisie Regie en expertise (R&E) is 1 van de 5 divisies binnen de directie Handhaven. Kerntaak van de divisie is het vertalen van strategische handhavingsdoelen van de NVWA tot uniform, effectief en risicogericht toezicht. Om hier invulling aan te geven worden de handhavingsdoelen omgezet in handhavingsmixen waarin diverse handhavingsinstrumenten worden ingezet in een keten of domein om de naleving te verhogen. Vervolgens wordt regie gevoerd op de uitvoering van de handhaving door het opstellen van een tactische programmering.

Naast deze kerntaak is R&E verantwoordelijk voor incident- en crisisbeheersing binnen de NVWA, voor het actueel houden en uitbouwen van de kennispositie en het beheren van processen en informatiestromen. R&E is tevens de gesprekspartner voor de divisie Strategie als het gaat om bijdragen vanuit de inhoud aan politiek-bestuurlijke stukken, discussies en advisering.

R&E heeft een omvang van ca 250 fte, verdeeld over vier afdelingen: Regie, Expertise, Incident- en Crisisbeheersing, en Proces- en Productontwikkeling. De samenwerking tussen deze afdelingen is intensief en gericht op het optimaal laten functioneren van de NVWA. Daarnaast is er intensieve samenwerking met de directies Strategie en Keuren. De Chief Food Safety Officer (CFSO) heeft een formele status in het toezichtveld net als de director National Plant Protection Organization (DNPPO) en de Chief Veterinary Inspector (CVI). Een herkenbare en zichtbare positionering binnen de NVWA is ook voor de internationale rol en contacten van belang. De rol van de CSFO, DNPPO en CVI is directie- en afdeling-overstijgend, zowel in de inhoudelijke advisering als in de regierol bij incidenten en crises op hun gebied. Deze drie functionarissen maken deel uit van het managementteam R&E.

Positie en opdracht

Voedselveiligheid heeft prioriteit binnen de NVWA. Dit wordt nadrukkelijker gepositioneerd, onder andere door het aanstellen van een CFSO. Deze functionaris heeft, samen met de bijbehorende ondersteuning, een verbindende rol binnen de NVWA, richting de departementen, de autoriteiten in andere lidstaten en de Europese Commissie. Als CFSO ben je eindverantwoordelijk voor incident- en crisisbeheersing op het gebied van voedselveiligheid en diervoederveiligheid in de sturende rol van crisismanager, waarbij je beschikt over doorzettingsmacht om zaken gerealiseerd te krijgen. Dit vanuit gezag en niet vanuit een hiërarchische lijn en daartoe heb je rechtstreeks contact met de inspecteur-generaal (IG).

In de rol van crisismanager zorg je voor afstemming van zaken met betrekking tot de NVWA-crisisorganisatie en –crisiswerkzaamheden. Je bent voorzitter van het NVWA-crisisstafoverleg en informeert tijdig de IG NVWA en de directieraad over de stand van zaken en besluiten. De dagelijkse leiding bij de uitvoeringswerkzaamheden ligt in jouw handen. Je formuleert te nemen maatregelen, met in achtneming van het maatregelenbeleid en in overleg met de afdeling Bestuurlijke en juridische zaken.

In afstemming met de betreffende leidinggevenden, draag je zorg voor de benodigde inzet van mensen en middelen vanuit de verschillende divisies en stuurt deze aan. In samenspraak met de functionarissen van LNV/DR (Directie Regio) en van VWS/PG (directie Publieke Gezondheid) in de veiligheidsregio draag je zorg voor de afstemming met de lokale en regionale bestuurders.

Door de centrale positionering van de CFSO binnen de NVWA krijgt voedselveiligheid hiermee een nog betere herkenbare plaats.

De functie van CSFO is een nieuwe functie binnen de NVWA. Van de functionaris wordt verwacht dat deze de functie verder vorm zal geven, in nauwe afstemming met de directe collega’s DNNPO en CVI en met het departement.

Kerntaken van de CFSO

Je bent als CFSO eindverantwoordelijk voor incident- en crisisbeheersing op het gebied van voedselveiligheid in de rol van crisismanager. Hierbij:

 • adviseer je de Inspecteur Generaal en namens de NVWA het beleid van VWS en LNV bij incidenten en crises op het gebied van voedselveiligheid en diervoederveiligheid;
 • coördineer je meldingen op het raakvlak van toezicht en opsporing en hebt hiertoe contacten met de IOD (Inlichtingen- en Opsporingsdienst) en de overige divisies van de NVWA;
 • ben je op de hoogte van de meldingen via RASFF, het AAC-systeem en het Food Fraud Network en bespreek je in onderling contact met de functionarissen (CSI’s, Coördinerend Specialistisch Inspecteurs) vanuit de divisies welke aanpak passend is en ben je betrokken bij de meldingssystemen hoe met de signalen om te gaan;
 • onderhoud je contacten met BuRO (Bureau Risicobeoordeling en Onderzoek) over uitgevoerde en uit te voeren risicobeoordelingen;
 • onderhoudt  je de contacten met de opdrachtgevers (LNV/VWS) (taken worden namens de directeur Handhaven verricht in het kader van het Staatstoezicht) en met de sector.

In internationaal verband

 • ben je het eerste contactpunt voor de handhavingsautoriteiten van andere lidstaten zodra er meldingen zijn waarvoor uitwisseling van informatie, naast de informatie vanuit de meldingssystemen RASFF/AAC en het Food Fraud Netwerk relevant zijn;
 • ben je de primaire contactpersoon van de NVWA met de andere handhavingsautoriteiten in de EU op het gebied van algemene levensmiddelenwetgeving, voedselveiligheid en diervoederveiligheid voor de uitwisseling van signalen van mogelijke voedselveiligheidsincidenten en de beheersing van een voedselveiligheidsincident/-crisis;
 • ben je liaison tijdens incidenten met andere lidstaten, wat wil zeggen dat jij zorgt voor een goede informatie uitwisseling met de andere handhavende autoriteiten tijdens het incident (naast de informatie in de formele netwerken), een en ander moet in volledige synergie met elkaar gedaan worden;
 • ben je het aanspreekpunt voor gerelateerde internationale bezoeken van andere handhavende autoriteiten en de Europese Commissie DG Santé, dir. F (Health and Food Audits and Analysis (HFAA).

Functie-eisen

 • relevante ervaring bij verschillende departementen, in meer sectoren en/of buiten de overheid evenals in interdepartementaal,landelijk of internationaal verband;  
 • brede en gespecialiseerde kennis van de visie en strategie van het toezichtgebied (voedselveiligheid, diervoederveiligheid);
 • diepgaand inzicht in (inter)nationale politiek bestuurlijke ontwikkelingen en vraagstukken in relatie tot het toezichtgebied;
 • inzicht in de strategie van relevante partijen en organisaties in de omgeving van de NVWA;
 • vaardigheid in het signaleren, analyseren en onderzoeken van (inter)nationale politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken in relatie tot het toezichtgebied;
 • vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen, verdedigen en realiseren van strategisch(e) toezichtbeleid, -adviezen en –resultaten;
 • vaardigheid in het bouwen en onderhouden van een netwerk in het (inter)nationale politiek-bestuurlijke en sociaal-maatschappelijke veld op genoemd toezichtsgebied;   
 • vaardigheid in het aansturen van onderhandelingen in departementale, landelijke, internationale gremia;
 • ervaring als crisismanager;
 • ervaring met leidinggeven aan professionals;
 • afgeronde academische opleiding.

Competenties

 • bestuurs- en organisatiesensitiviteit;
 • onafhankelijkheid;
 • netwerken;
 • verbindend leiderschap;
 • omgevingsbewustzijn;
 • creativiteit;
 • stressbestendigheid;
 • visie.

Bijzonderheden en procedure

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Werving en selectie geschiedt volgens het vacaturekader, waarbij op geschiktheid geselecteerd wordt.

Meer informatie

Over de vacature

de heer drs. P.F. de Klerk
Chief Veterinary Inspector
Telefoonnummer: 06 29 54 19 91

Over de sollicitatieprocedure

drs. A.H.J. van Halm
md-adviseur
Telefoonnummer: 06 18 60 09 56