Chief Information Officer bij BZK

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Salarisschaal
16
Vacaturenummer
BABD 371-19
Publicatiedatum
25 januari 2019
Sluitingsdatum
17 februari 2019

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Zo draagt BZK eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen, in buurten waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt.

'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.'

De organisatie-eenheid CIO & Informatiemanagement BZK

De organisatie-eenheid CIO & Informatiemanagement BZK (ook wel CIO-staf BZK) is ondergebracht in het SG-cluster. In dit cluster zijn de directies ondergebracht die inhoudelijk rechtstreeks door de SG aangestuurd worden en beheersmatig onder de verantwoordelijkheid vallen van de directeur Concernondersteuning. Het cluster kent uiteenlopende disciplines zoals BZK-brede advisering op het HRM-, Communicatie- en politiek/bestuurlijk terrein, de BZK-brede verbinding en regie op de terreinen Kennis, Europa, Internationaal en Macro-economie, de departementale bedrijfsvoeringseenheid als ook de BZK-brede financiële-, de juridische- en i-control functies zijn in het cluster ondergebracht.

De CIO-staf BZK heeft als doel het optimaal en efficiënt ondersteunen van het primaire proces en de verschillende organisatieonderdelen. Daartoe speelt het een centrale rol speelt in het risicomanagement t.b.v. het bestuur van BZK, rondom grote ICT-projecten, informatievoorziening en informatiebeveiliging en privacy. Daarnaast geeft de CIO vanuit de kennisfunctie proactief adviezen rondom o.a. architectuur, informatievoorziening, veiligheid en privacy.

De basis van de CIO-functie is vastgelegd in het taak- en coördinatiebesluit. Ieder ministerie heeft een CIO die het ministerie ondersteunt bij het in control zijn van het departement. De CIO wordt hierbij ondersteund door de adviseurs van CIO & Informatiemanagement (ook wel: CIO-staf). De CIO-staf ondersteunt de organisatie bij de vraagstukken die er zijn rondom digitalisering en het beheersen van de informatievoorziening.

Binnen de CIO-staf BZK werken ruim 20 professionals in wisselende samenstelling aan de diverse thema’s en onderdelen.

De CIO is verantwoordelijk voor het opstellen en actueel houden van de departementale I-strategie en houdt toezicht op de realisatie van de I-doelstellingen. De CIO adviseert de departementsleiding over strategische vraagstukken op het gebied van informatievoorziening en ICT en is de I-controller van het departement. Daarmee versterkt de CIO de positie van de ‘I’, naast ‘F’ in het primaire proces. Verder stelt de CIO BZK de kaders en richtlijnen vast en houdt toezicht op de informatiebeveiliging. Daarnaast is de CIO een sparringpartner ten aanzien van de mogelijkheden van innovatieve ICT-oplossingen voor de maatschappelijke vraagstukken waar het ministerie voor staat.
 
Binnen BZK heeft CIO-staf BZK een intensieve samenwerking met de CIO Rijk die een rijksbrede kader stellende rol heeft. De basis van de CIO-functie is vastgelegd in het taak- en coördinatiebesluit. Als I-controller voor de eigenaar houdt de CIO toezicht op de inrichting van en uitvoering door de SSO’s. Hij adviseert hierover aan de directeuren van de SSO’s en aan de eigenaar. Ten aanzien van de zogenaamde generieke dienstverlening doet hij dat ook namens de andere ministeries.

Met de BVA (gezamenlijk van J&V en BZK) zijn afspraken gemaakt over de taakverdeling ten aanzien van informatiebeveiliging en privacy.

In de interdepartementale context heeft de CIO BZK de volgende rollen:

 • De CIO-BZK vertegenwoordigt BZK in het CIO-Beraad. In dit kader levert de CIO-BZK een bijdrage aan de rijksbrede ontwikkeling, invoering en doorwerking van de informatie- en innovatiestrategie.
 • De CIO-BZK vertegenwoordigt BZK in het strategisch Informatiebeveiligingsberaad. Dit is een periodiek overleg van een aantal departementale CIO’s (van ministeries met een grote informatiebeveiligingscomponent) met onder andere de NCTV en de NCSC.
 • Daarnaast zit de CIO BZK in een aantal tijdelijke interdepartementale werkverbanden, zoals de stuurgroep Nationale Cryptostrategie.

Actuele onderwerpen van de CIO-staf BZK

Ten aanzien van de informatie- en innovatiestrategie voor BZK zijn er met het programma “Shift BZK” al stappen gezet maar is er nog ruimte voor verbetering in de samenwerking. Zo is er geïnvesteerd in het project- en het applicatieportfoliomangement en is er een ‘architect board’ ingericht. Het verbeteren van het overzicht en de samenhang is in de komende tijd het speerpunt
van “de i2-strategie”.

“Informatiebeveiliging (IB)” gaat over de betrouwbaarheid van de informatievoorziening in alle facetten, meestal aangeduid met de begrippen beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. Op het gebied van “Privacy” gaat het vooral over de bescherming van persoonsgegevens. Op deze terreinen is de CIO-staf BZK verantwoordelijk voor de uitwerking van werkbare beleids- en uitvoeringskaders. Daarnaast werkt structureel aan het veiligheids- en privacy bewustzijn van medewerkers d.m.v. bijvoorbeeld gerichte campagnes en trainingen.

Op het gebied van “Informatiehuishouding” is er veel aandacht voor het adequaat beschikbaar hebben en houden van data en informatie t.b.v. het werk van medewerkers binnen BZK en de organisatie adviseren en ondersteunen bij het kunnen voldoen aan de wettelijke taken.

Vanuit het overheidsbrede beleid en doelstellingen van een “open overheid” stelt de CIO BZK kaders en werkwijzen op om relevante data en informatie openbaar toegankelijk te maken.

Binnen de rijksoverheid en ook binnen BZK draaien grote I-projecten- en programma’s. “I-controllers” van de CIO-staf BZK dragen met een kritische blik bij aan de realisering van ICT-projecten en programma’s. Zij adviseren opdrachtgevers proactief over ICT-gevolgen van wetgevings- of beleidsprocessen en over de inhoud en het verloop van projecten met een I-component.

Door de veelheid aan I-programma’s en –projecten ontstaat er een groeiende behoefte aan samenhang in het IV-landschap. Veel onderdelen van BZK werken daarom al langere tijd onder. “Enterprise Architectuur BZK” en de CIO-staf BZK organiseert de samenhang hiervan voor het gehele departement middels overleg- en netwerkbijeenkomsten, de Architectuur Review Board, kennissessies, workshops en trainingen.

De opdracht

De kern van de functie van de CIO-staf BZK is het realiseren en professionaliseren van de digitalisering voor en door BZK. Concreet betekent dit dat de volgende relevante verantwoordelijkheden. De CIO-staf BZK:

De CIO-staf BZK heeft als belangrijkste opdracht de BZK-organisatie verder te professionaliseren waar het de I- functie in beleid en uitvoering betreft en daarbij te bezien hoe digitalisering kan bijdragen aan de opgaven waar BZK voor staat. Dus, “I” in het hart van het beleid.

Concreet betekent dit dat de CIO-staf BZK o.a. verantwoordelijk is voor de strategische departementale I-agenda. De CIO-staf BZK stuurt op de beheersing van projecten met een grote ICT-component. Daarnaast is de CIO-staf BZK verantwoordelijk voor het informatiebeveiligingsbeleid van BZK en zorgt ervoor dat de processen en systemen waarvoor het ministerie verantwoordelijk is veilig en integer zijn.

De CIO-staf BZK is verantwoordelijk voor het privacy beleid van BZK en ziet daarop toe teneinde ‘in control’ te zijn. De CIO-staf BZK is tevens verantwoordelijk voor een samenhangende informatiehuishouding en zorgt voor het ontwikkelen en bewaken van de departementale architectuur en standaarden. De CIO BZK is aanjager van innovatie op I-gebied in primaire en ondersteunende processen. Op al deze gebieden heeft de CIO-staf BZK een grote verantwoordelijkheid voor de uitwerking en invoering van werkbare kaders voor beleid en uitvoering.

De opgave

De CIO BZK is eindverantwoordelijk leidinggevende van de CIO-staf BZK & Informatiemanagement. De CIO-BZK legt verantwoording af aan de SG BZK over de doeltreffendheid van de informatie- en innovatiestrategie van BZK en de rol van de CIO-BZK en over de mate waarin de strategische doelstellingen van de CIO-staf BZK CIO en Informatiemanagement zijn gerealiseerd.

Het kader waarbinnen de CIO-BZK werkt wordt gevormd door de strategische I-agenda Rijksdienst en de rijksbrede kaders t.a.v. sturing en beheersing van risicovolle projecten met een ICT-component en richtlijnen t.a.v. informatiemanagement en -beveiliging.

De belangrijkste resultaatsgebieden van de CIO BZK zijn:

 • Vaststellen en realiseren van BZK I-strategie:
  De CIO is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van de departementale I-strategie.
 • Ontwikkeling, vaststelling, invoering en bijstelling informatie- en innovatiestrategie van BZK:
  De CIO-BZK geeft richting aan de ontwikkeling, invoering en bijstelling van de informatie- en innovatiestrategie van BZK en advisering van de ambtelijke top over deze strategie. De CIO-BZK volgt daarvoor de ontwikkelingen op het gebied van Informatiemanagement binnen de sector Rijk en andere sectoren in de publieke en private sector. Binnen BZK richt de CIO-BZK zich op het verkrijgen van draagvlak in de verschillende geledingen en op de verschillende bestuurlijke niveaus.
 • Advisering bij beleidsontwikkeling en -uitvoering over de mogelijkheden en risico’s van ICT:
  De CIO adviseert de politieke en ambtelijke leiding over de interne en externe ontwikkelingen op ICT-terrein. Hij vertaalt deze ontwikkelingen naar de kansen en risico’s voor de beleidsontwikkeling ten aanzien van de maatschappelijke opgaven van BZK.
 • Realisering en advisering Project Portfoliomanagement BZK:
  De CIO stelt de kaders voor het project portfoliomanagement (ppm) en draagt er zorg voor dat ppm wordt gebruikt binnen BZK voor bijvoorbeeld het bewaken van de samenhang en risico’s van IT-projecten.
 • Beheersing risicovolle projecten met een ICT-component:
  Stuurt op de beheersing van risicovolle ICT-projecten van BZK. Hij is hierbij gesprekspartner van de verantwoordelijke dg/directeur en adviseert de Bestuursraad over de risico’s en de vraag of en onder welke voorwaarden het project te starten. Doet voorstellen voor bijsturing aan de Bestuursraad en waar nodig de bewindslieden als de risico’s voor de realisering van de projectdoelstellingen te groot worden.
 • Realisering van de departementale Informatiebeveiligings- en privacy strategie
  De CIO draagt ervoor zorg dat de informatiebeveiliging en privacy van BZK en de meest risicovolle systemen waarvoor BZK verantwoordelijk is, op orde is. Doel is de integriteit van de systemen en informatie daarin te borgen. Het betreft dan vitale systemen met een grote maatschappelijke impact (zoals DigiD, Mijnoverheid e.d.) of een grote impact op de bedrijfsvoering van BZK (zoals werkplekken)
 • Bijdragen aan de rijksbrede ontwikkeling van strategie en kaderstelling t.a.v. de informatisering
 • In rijksbreed verband vertegenwoordigt de CIO-BZK het ministerie van BZK in het CIO-Beraad. Als een van de vijf ambtelijke voorportalen voor de ICBR coördineert het CIO-Beraad de informatievoorziening en het ICT-beleid van de rijksdienst, borgt het rijksbrede beleid en doet voorstellen voor de ontwikkeling van nieuwe kaders en standaarden. Het CIO Beraad stuurt strategisch en kader stellend op de rijksbrede informatisering. Alle departementen zijn in het CIO Beraad vertegenwoordigd door de departementale CIO’s.
 • Aansturing CIO-staf BZK
  De CIO-BZK initieert de verandering, ontwikkeling en invoering van de doelstellingen van de CIO-staf BZK CIO en Informatiemanagement en de vertaling naar personeel en bedrijfsvoering. Stuurt integraal de op de bedrijfsvoeringaspecten (personeel, informatie, organisatie, financiën, automatisering, communicatie en huisvesting) en draagt zorg voor efficiënte inzet van mensen en middelen, toegekende budgetten en bewaking van de kwaliteit en voortgang op hoofdlijnen. Stemt periodiek af met en legt verantwoording af aan de SG BZK over de gerealiseerde resultaten en inzet van de middelen.
 • De CIO is tevens lid van de Bestuursraad.

Profiel

 • is in staat om proactief een koers uit te zetten, organisatiegericht aan te sturen, besluitvaardig, met overtuigingskracht en flexibiliteit;
 • is in staat om in een vroeg stadium van beleidsvorming een positie te verwerven van waaruit proactief geadviseerd kan worden op de relevante I-componenten;
 • handelt vanuit betrokkenheid bij de publieke zaak, is betrokken en integer;
 • bevordert departementale samenwerking;
 • komt tot weloverwogen beleid, met oordeelsvorming, netwerkvaardigheid en omgevingsbewustzijn;
 • inspirerend en samenbindend leider, geeft ruimte aan professionals, kan motiveren en medewerkers ontwikkelen;
 • heeft reflectief vermogen, kan voortdurend eigen grenzen verkennen en verleggen, toont durf, zelfinzicht en lerend vermogen;
 • beweegt zich autonoom en zichtbaar, is proactief en initiatiefrijk.

Vereiste kennis en ervaring

 • academisch werk- en denkniveau;
 • kennis van en ervaring met complexe ICT-projecten;
 • in staat strategische vraagstukken te vertalen naar tactisch en operationele actieplannen;
 • ervaring met leidinggeven aan professionals, projectteams en programma’s;
 • ervaring met complexe bestuurlijke en politieke besluitvormingsprocessen;
 • ervaring met het werken met (inter)departementale gremia en zich in bijbehorend krachtenveld goed kunnen bewegen;
 • succesvol in het realiseren van (inter)departementale samenwerking op diverse niveaus;
 • aantoonbaar in staat zijn om organisatie-ontwikkelingsvraagstukken vorm te geven en goed te implementeren en nieuwe uitdagingen en kansen op te pakken.

Competenties

 • politiek bestuurlijke sensitiviteit;
 • omgevingsbewustzijn en organisatiesensitiviteit;
 • flexibiliteit/veerkracht;
 • samenbindend leiderschap;
 • resultaatgerichtheid;
 • besluitvaardigheid en onderhandelingsvaardigheid;
 • samenwerkingsgericht en netwerker;
 • initiatiefrijk/proactief.

Publiek leiderschap

Jij beschikt over drie kernkwaliteiten die in de rijksbrede Visie op publiek leiderschap worden genoemd:

Samenwerken
Je brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, bent gericht op het breder verband en niet uitsluitend het ‘eigen’ domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en bent daarbij in staat om je te verplaatsen in verschillende perspectieven.

Integriteit
Je werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in je dagelijks handelen zien.

Reflectie
Je beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en je stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie.

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het rijk. Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht) en in verschillende organisaties binnen of buiten het rijk, komen ten goede aan de kwaliteit van de manager. De Rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

 • managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
 • divers en veelzijdig samengestelde teams.

Van jou wordt verwacht dat je regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt.

Bijzonderheden

 • Het betreft een vertrouwensfunctie. Een veiligheidsonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 371-19 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Maarten Schurink
secretaris-generaal, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Telefoonnummer: 06 13 74 51 89
E-mailadres: maarten.schurink@minbzk.nl

Over de sollicitatieprocedure

Victor Paumen
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06 15 27 38 96
E-mailadres: victor.paumen@minbzk.nl