Chief Information Officer bij Defensie

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Defensie
Salarisschaal
17
Vacaturenummer
BABD 658-19
Publicatiedatum
4 oktober 2019
Sluitingsdatum
25 oktober 2019

Het ministerie van Defensie

“Wij zijn Defensie. Onmisbaar in een wereld vol onrust. We beschermen wat ons Nederlanders dierbaar is. We strijden voor een wereld waarin mensen in vrijheid en veiligheid kunnen leven. Omdat we er van overtuigd zijn dat ieder mens dat verdient. Dat is onze missie en daarvoor gaan we op missie.”

Defensie is een operationele organisatie met als hoofdtaken de bescherming van het eigen en bondgenootschappelijk grondgebied, de bevordering van de internationale rechtsorde en de ondersteuning van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp.

Ten behoeve van deze taken stelt Defensie militaire eenheden gereed en zet deze in nationaal en internationaal verband in. De Bestuursstaf geeft hier namens de minister sturing aan door het formuleren van het defensiebeleid, het toewijzen van middelen aan alle defensieonderdelen, het toezicht houden op de besteding daarvan en het opstellen van kaders voor de defensiebrede bedrijfsvoering. De Bestuursstaf vervult met het proces besturen tevens de scharnierfunctie de minister en de rest van de defensieorganisatie. De plaatsvervangend secretaris-generaal (pSG) is als hoofd van de Bestuursstaf verantwoordelijk voor de sturing van de Bestuursstaf.

Positie CIO binnen Defensie

Uitgangspunt binnen de nieuwe topstructuur van Defensie is een duidelijker onderscheid tussen beleid, uitvoering en toezicht. De ambtelijke leiding ligt in handen van de secretaris-generaal. Integraal beleid wordt opgesteld bij het directoraat-generaal Beleid (DGB). De CIO (met het CIO-office) is gepositioneerd binnen het DGB als afzonderlijke directie. De CIO wordt functioneel aangestuurd door de SG (zie overige informatie) en heeft rechtstreeks toegang tot de SG en de Bestuursraad en in de uitvoering naar de Commandant der Strijdkrachten (CDS) en diverse defensieonderdelen middels het CIO-stelsel in wording. De CIO is de eerste adviseur van de BR voor IT onderwerpen.

De CIO bij Defensie

IT is binnen Defensie een integraal en onverbrekelijk onderdeel van de operationele processen, de bedrijfsvoering en de inlichtingenketen. IT is voor Defensie een essentiële enabler die zich in een razend tempo (door-)ontwikkelt. Het is een game changer die een ongekende én richtinggevende invloed heeft op zowel de operatie als bedrijfsvoering. Informatiedominantie is cruciaal. Het belang en de afhankelijkheid van IT voor Defensie is zeer groot. Enerzijds kan informatie als wapen dienen en informatiedominantie schept een cruciaal militair voordeel op alle niveaus van optreden (ergo strategisch, operationeel, tactisch en technisch), anderzijds wordt de krijgsmacht ‘bedreigd’ vanuit het cyberdomein.

Defensie is qua IT een bijzondere organisatie die zijn gelijke nauwelijks kent vanwege de specifieke, militaire en inlichtingen componenten en de diversiteit in technologie en functionaliteit. Hoewel veel onderliggende eisen (zoals interoperabiliteit en robuustheid) ook elders te vinden zijn, is de verschijningsvorm bij Defensie van een bijzondere aard. Mede door het brede scala van operationele- en ondersteunende processen die naadloos moeten samenwerken waarbij IT een steeds grotere rol speelt om die samenwerking mogelijk te maken.

Voorts heeft Defensie in de uitvoering van het primaire proces – het genereren van militair vermogen – gekozen voor zogenaamd informatiegestuurd optreden (IGO): “informatie als wapen”. De centrale gedachte daarin is dat informatie als ‘effector’, als inzetmiddel, oftewel operationele capaciteit in de logische dimensie, de bestaande slagkracht van de krijgsmacht aanvult met niet-kinetische capaciteiten.

Organisaties die zich bewegen in een context die sterk IT-gedomineerd is of wordt, zien in de CIO een kernrol voor de doorontwikkeling van zowel hun primaire processen als de ondersteunende IT. Dit is voor defensie van essentieel belang gezien de focus op IGO dat door alle onderdelen in toenemende mate wordt toegepast. Onlosmakelijk van de ontwikkeling van de informatiegestuurde organisatie is de focus op data. De CIO vult binnen Defensie ook de rol van CDO in (Chief Data Officer) waarbij de CIO het speelveld coördineert om data-initiatieven (big data, data science, business intelligence) op elkaar af te stemmen en centrale en decentrale voorzieningen te ontwikkelen voor beproeving en doorontwikkeling.

Daarnaast wordt op grond van de Defensienota 2018 ook een zwaardere rol van de CIO in het militair cyberdossier voorzien. Naast een focus op digitale weerbaarheid betekent dit het vermogen om de werkwijzen (doctrine, procedures) en organisatie (mensen, middelen) te beïnvloeden, waarbij het gebruik van informatie (als wapen, doel, en middel) centraal staat en optimaal benut wordt. In dit complexe speelveld is Defensie met verschillende spelers (DCC, MIVD, JIVC/DefCert, KMar) interdepartementaal actief.

Interdepartementaal vertegenwoordigt de CIO Defensie in het CIO-beraad, naar de CIO-Rijk en naar Bureau ICT Toetsing (BIT), terwijl D-JIVC (samen met andere IT-providers binnen het Rijk) Defensie vertegenwoordigt in het CTO-beraad (Chief Technical Officers). Er is sprake van toenemende interdepartementale kaderstelling op het gebied van informatiebeveiliging en, daaraan gerelateerd, cyber.

Internationaal sluit de IT aan op de NATO en EU structuur. De departementale CIO vertegenwoordigt daarom de Nederlandse defensie binnen de NATO Command, Control en Communications Board. Ook is de CIO de nationale vertegenwoordiger in multinationale sturings- en interoperabiliteit management boards, waar de militaire interoperabiliteit binnen missies en militaire structuren wordt besproken en vastgesteld. Ook is de CIO lid van de Raad van Bestuur van het NATO IT-agentschap, de NCIA.

De opgave

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de CIO zijn:

Ontwikkeling en realisatie strategische organisatiedoelstelling

 • Draagt structureel bij aan de strategische visie, monitoring en bijsturing op de realisatie van beleid t.a.v. ‘informatie als wapen’.
 • Draagt structureel bij aan de strategische visie, monitoring en bijsturing op de realisatie van beleid van de departementale organisatie bezien vanuit de IT, cyber- en het data domein.
 • Geeft vorm aan veranderingen aangebracht in strategisch beleid van eigen organisatie(onderdeel).

Integraal management

 • Verantwoordelijk voor de monitoring en bijsturing van de realisatie van de doelen van het IT, cyber- en data domein en beslist over de strategische richting van het IT, cyber- en data domein.
 • (Beleids)verantwoordelijk voor de vertaling van (internationale) politieke doelstellingen naar een strategische visie en een beleids- en/of resultaatgericht uitvoeringsprogramma voor het eigen organisatieonderdeel.
 • (Beleids)verantwoordelijk voor de ontwikkeling, actualisatie en toezien/bijsturen op de realisatie van de uitvoering van de governance, de visie, de strategie, beleid en kaders (zoals de Enterprise Architectuur). Het creëren van (rand)voorwaarden en zorgdragen voor het (laten) opstellen en realiseren van (meerjaren)strategische doelstellingen, plannen en begroting van alle aspecten van de IT, cyber- en het data domein.  
 • Verantwoordelijk en draagt zorg voor de defensiebrede aspecten van de inrichting en werking van de randvoorwaarden voor de diverse cyberdomeinen binnen Defensie (offensief, defensief, inlichtingen en rechtshandhaving).
 • Verantwoordelijk voor kennisontwikkeling en innovatie op het gebied van IT en het data-domein.
 • Ondersteunen, adviseren en participeren bij de prioritering van projecten/programma’s binnen het IT, cyber- en data domein en de allocatie van financiële middelen van het IT-budget en personele capaciteit aan projecten/programma’s binnen het IT, cyber- en data domein.  
 • Medeverantwoordelijk voor het internationale IT, Cyber en informatie en databeleid in bondgenootschappelijk/multinationaal verband.
 • Integrale aansturing (op bestuurlijk en niet op uitvoerend niveau) van de IT, cyber- en data domein en daarbij de relatie naar de aspecten van operationele inzet en bedrijfsvoeringsdomeinen (personeel, organisatie, financiën, automatisering, communicatie en huisvesting). Daarbij zorg dragen voor efficiënte en effectieve inzet van IT, data, mensen en middelen, toegekende budgetten en uitvoeren van nauwgezette (voortgangs)bewaking via control en compliance op de IT en het data-domein.
 • Stuurt op en is verantwoordelijk voor de realisatie van de eigen CIO-organisatie en beslist over de strategische richting hiervan.
 • Toepassen van personeelsinstrumenten op tijdige en juiste wijze (start-, functionerings- en beoordelingsgesprekken e.d.; ontwikkeling, opleiding en loopbaan personeel).
 • Initieert en stuurt veranderingsprocessen conform richtlijnen en (wet- en) regelgeving, de relevante rijksbrede en kaders van NATO en andere multi- en binationale afspraken.
 • Draagt de bedrijfscultuur uit door voorbeeldgedrag en draagt zorg voor een transparant, veilig en stimulerend werkklimaat.

Toezicht

 • Het adviseren over de doelstelling, uitvoering, kosten en risico’s van grote projecten met een IT-component.
 • Opstellen CIO-oordelen over projecten en programma’s met een grote IT component, voorafgaand aan de besluitvorming/start en op kritieke momenten van deze projecten/programma’s. Het betreft doorgaans projecten die een verandering van organisatie, werkwijze en materieel beogen met een IT gevolg (CHANGE).
 • Coördinatie en inhoudelijke aansturing op de inrichting en werking d.m.v. risicoanalyses, reviews en second opinions, op invulling en uitvoering van het IT-kwaliteitssysteem (RUN), op de opvolging aanbevelingen ADR, AR en eigen audits, de naleving van de rijksbrede en internationale (NAVO en EU) kaders binnen het ministerie.

Vertegenwoordiging en netwerken

 • Is aangesloten bij relevante maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en weet deze te vertalen naar Defensie en deze toe te passen.
 • Vertegenwoordigen op fundamenteel strategisch niveau en netwerken opbouwen, onderhouden en gebruiken.
 • Strategisch onderhandelen en (gezaghebbend en/of met mandaat) innemen van bindende standpunten.
 • Richtinggevend invloed uitoefenen op (intern/extern) ambtelijk, maatschappelijk en politiek topniveau.
 • Is stelselverantwoordelijke voor het departementale CIO-stelsel. Hiertoe zorgt de CIO voor de inrichting en onderhouden van een communicatie, een innovatie en kennisnetwerk.
 • Vertegenwoordigen van Defensie bij (inter)nationaal overleg en samenwerkingsverbanden (zoals NATO).

Advisering

 • Heeft richtinggevende invloed op de strategie van de overkoepelende organisatie en heeft daartoe rechtstreekse ingang bij de bewindspersonen en departementsleiding bezien vanuit strategische vraagstukken op het gebied van IT, cyber- en het data domein.
 • Heeft richtinggevende invloed op de ambtelijke leiding over doelstelling, uitvoering, kosten en risico’ s van projecten met een (grote) IT-component.

Wat vraagt dit van u?

Een wo-werk- en denkniveau, aangevuld met relevante werkervaring op strategisch niveau binnen het IT, cyber- en/of data domein en verdieping managementvaardigheden.

Kennis

 • Kennis van en ervaring met (integrale) managementmethodieken en –technieken, waarbij ook sprake is van diepgaande inhoudelijke kennis van het vakgebied en inzicht in integrale samenhang met aangrenzende aangelegenheden en diepgaand inzicht in sociaal-maatschappelijke, financieel-economische en politiek bestuurlijke aangelegenheden.
 • Ruime kennis en ervaring in een (politiek) bestuurlijke speelveld.
 • Kennis van het militaire domein en de rol van de C2, cyber en IT daarin is een pré. Inzicht in C2, cyber en IT binnen nationale en internationale militaire operaties en ervaring in het werken binnen het veiligheidsdomein.
 • Ervaring als partner in een keten en netwerk van relevante stakeholders zowel binnen de rijksoverheid bij beleid en uitvoering als daarbuiten en (inter)nationaal.
 • Kennis en ervaring van de strategische besturing van IT binnen een organisatie waarbij het primaire proces sterk informatie gedreven is en sprake is van verschillende samenhangende complexe werkterreinen met een strategisch karakter.
 • Kennis en ervaring van besturing van complexe IT-programma’s, IT-projecten en verandertrajecten in een omgeving met complexe, brede primaire- en organisatorische vraagstukken.
 • Aantoonbare succesvolle ervaring op het gebied van strategische IT, enterprise architectuur en   project- en programmamanagement, waarbij sprake is van een bepalende invloed op de ontwikkeling van de strategische visie en (realisatie) van beleid.
 • Brede kennis van eigen en aanpalende vakgebieden (binnen en buiten de overheidssector).

Inzicht

 • Diepgaand inzicht in (inter)nationale politiek-bestuurlijke, financieel-economische, sociaal-maatschappelijke en/of organisatorische aangelegenheden, verhoudingen en ontwikkelingen.
 • Inzicht in het strategisch beleid, doelstellingen, beleids- en beheervelden en -producten van de organisatie.
 • Begrijpt digitale/technologische ontwikkelingen (o.a. automatisering, robotisering, dataficatie, etc.) vanuit verschillende perspectieven (veiligheid, juridisch, privacy, inclusiviteit, etc.), is in staat deze af te wegen en optimaal te benutten en het realiseren van de (noodzakelijke veranderingen ten behoeve van) de maatschappelijke of politieke opgave.

Vaardigheden

 • Vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen, verdedigen en realiseren van strategische (beleids)doelstellingen, waarbij sprake is van omgaan met fundamenteel tegengestelde politieke of maatschappelijke belangen of fundamenteel verschillende inzichten in strategische doelstellingen.
 • Vaardigheid in het op strategisch niveau initiëren, leiden, stimuleren en onderhouden van netwerken en co-creatie; het vertegenwoordigen van en onderhandelen namens de organisatie in het (inter)nationale politiek-bestuurlijke en sociaal-maatschappelijke veld. Daarnaast bouwen en onderhouden van contacten met mensen en partijen binnen en buiten de eigen organisatie die op korte en/of langere termijn kunnen bijdragen aan het realiseren van doelstellingen.
 • Vaardigheid in het uitdragen en verdedigen van (Nederlandse) militaire beleidsuitgangspunten en –standpunten in nationaal en internationaal verband, en in hierbij in staat te zijn (inter)nationale politieke en culturele maatschappelijke ontwikkelingen en verhoudingen te begrijpen, te duiden en te benutten.
 • Richtinggevend invloed uitoefenen op (intern/extern) ambtelijk, maatschappelijk en politiek topniveau.

Publiek leiderschap

Publieke leiders beschikken over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de rijksbrede Visie op publiek leiderschap. Deze kernkwaliteiten zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Criteria Algemene Bestuursdienst

Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht, etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komt ten goede aan de kwaliteit van de manager. De rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

 • managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
 • divers en veelzijdig samengestelde teams.

Een assessment kan deel uitmaken van het selectieproces. Ook kunnen referenties worden opgevraagd. De functie betreft een vertrouwensfunctie. Een veiligheidsonderzoek behoort om die reden tot de procedure.

Informatie over de procedure

Voor informatie over de procedure kunt u contact opnemen met:
Aarnt Lantinga
MD-consultant Bureau ABD
telefoon: 06 21841116.
e-mail: aarnt.lantinga@minbzk.nl
of
Ingrid de van der Schueren-Brouwer
Hoofd cluster management development burgerpersoneel tevens plv. directeur MD
telefoon: 06 10947820.
e-mail: iagm.dvd.schueren.brouwer@mindef.nl

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 658-19 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

mr. G.E.A. (Gea) van Craaikamp
Secretaris-generaal Defensie
E-mailadres: GEA.v.Craaikamp@mindef.nl