Secretaris College/directeur Collegesecretariaat bij het Ctgb

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
Salarisschaal
16/17 (schaalniveau wordt herbeoordeeld)
Publicatiedatum
11 januari 2019
Sluitingsdatum
3 februari 2019

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) beoordeelt of gewasbeschermingsmiddelen en biociden, bij gebruik volgens de voorschriften, veilig zijn voor mens, dier en milieu en besluit op basis daarvan over toelating.

Het Ctgb is een zelfstandig bestuursorgaan en de Nederlandse toelatingsautoriteit die zijn werkzaamheden verricht binnen de beleidskaders van vier departementen: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) (LNV vervult tevens de eigenaarsrol), Infrastructuur en Waterstaat (I en W), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Het Ctgb maakt deel uit van de ketens tussen wetgever, producent, distributeur, handhaver, wetenschap, gebruiker, consument en maatschappij en is in continue interactie met de omgeving. Het Ctgb is  onafhankelijk en draagt, als stabiele factor bij  aan de continuïteit, zijn effectiviteit en het goed functioneren van die ketens.

Het Ctgb heeft een heldere opdracht: Het beoordelen ván en besluiten óver aanvragen voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Onze belangrijkste taak is om deze middelen op een kwalitatief hoog niveau en op een deskundige en wetenschappelijk verantwoorde wijze te beoordelen binnen de kaders van Europese en nationale wet- en regelgeving.  De beoordelingen en adviezen zijn onafhankelijk en transparant.

Daarnaast adviseert het Ctgb de minister over het plaatsen van werkzame stoffen in de Europese Unie en draagt bij aan het ontwikkelen en uitvoeren van wet- en regelgeving en beleid in Nederland en in Europa. Het Ctgb geeft de minister gevraagd en ongevraagd  advies en heeft daarbij ook een signalerende rol. Het Ctgb zet zijn kennis in bij het ontwerp en de uitvoering van het toelatingsproces en toetsingskaders in Nederland en Europa.

Het Ctgb functioneert in een Europese context. Het toelatingsproces is in hoge mate geharmoniseerd binnen de Europese unie. Het Ctgb streeft naar een hoge kwaliteit en het continu optimaliseren van het toelatingsproces en draagt hiermee bij aan een verantwoord gebruik van deze middelen op nationaal en Europees niveau, met het oog op de veiligheid van mens, dier en milieu. Het Ctgb ziet een positie bij de Europese top (inhoudelijk en procesmatig) van toelatingsautoriteiten als een waarborg voor blijvende en gezaghebbende Nederlandse invloed op het Europese toelatingsproces.

Het College bestaat uit negen leden. De leden worden benoemd door de minister op grond van hun deskundigheid, hebben zitting op persoonlijke titel en oefenen hun functie uit zonder last of ruggenspraak. Het College wordt ondersteund door het Collegesecretariaat, dat beslissingen wetenschappelijk en administratief voorbereidt.

De secretaris van het College is tevens directeur van het Collegesecretariaat. Binnen het Collegesecretariaat zijn 155 medewerkers werkzaam, hoog geschoold en expert op hun vakgebied. Ruim 85% heeft een universitaire, master of HBO-bacheloropleiding afgerond en ruim 60% van de wetenschappelijk beoordelaars is gepromoveerd.

Het Ctgb is tarief gefinancierd en werkt kostendekkend. De inkomsten en uitgaven bedragen ca. 20 miljoen euro per jaar.
Meer informatie over het College en het Collegesecretariaat vindt u op de website van het Ctgb.

Wat vragen wij van u?

Als secretaris/directeur draagt u zorg voor het optimaal functioneren van het Ctgb als geheel in zowel nationale als internationale context op korte en lange termijn. U bewaakt de integrale kwaliteit van de besluiten van het Ctgb, verstevigt de positie van het Ctgb in de beleidsketen, werkt van buiten naar binnen en zorgt voor het maatschappelijk bewustzijn van het Ctgb. U legt daarover verantwoording af aan het College.

Als secretaris zorgt u voor een adequate ondersteuning van het College bij het uitvoeren van zijn taken en verantwoordelijkheden, door:
het zorgdragen voor een adequate voorbereiding en afhandeling van Collegebesluiten;
het inhoudelijk adviseren en ondersteunen van het College op het gebied van toelatingsbesluiten, (nationaal en internationaal) beleidsontwikkeling en ontwikkeling van wet- en regelgeving;

 • het fungeren als intermediair tussen het College en het Collegesecretariaat en het verzorgen van wederzijdse kennis- en informatieoverdracht;
 • het bewaken van het inhoudelijk/wetenschappelijk kwaliteitsniveau van de adviezen aan het College evenals van de beleidsbijdragen.

Daarnaast bent u in staat om op een adequate wijze maatregelen te treffen om overeengekomen output te realiseren en Collegebesluiten af te handelen. U behartigt de belangen en vertegenwoordigt, mét de voorzitter van het College, het Ctgb naar bestuurlijke, maatschappelijke en wetenschappelijke partners en relaties (nationaal en internationaal).

Als directeur draagt u zorg  voor de wettelijke en overig gevraagde output van het Ctgb, door:
een optimaal laten functioneren van de organisatie (doeltreffend en doelmatig);
het onderhouden en verder uitbouwen van een voor het Ctgb relevant netwerk van bestuurlijke, maatschappelijke en wetenschappelijke contacten (nationaal en internationaal) en het realiseren van een effectieve communicatie met de externe omgeving;
de ontwikkeling van een adequate missie, visie en strategie, evenals de daaraan gekoppelde beleidsontwikkeling, planvorming en de opstelling van meerjarenvisie, jaarplannen, begrotingsvoorstellen en verantwoordingsrapportages;

 • het verzorgen van inbreng in diverse afstemmings- en overlegsituaties (nationaal en internationaal);
 • het monitoren en analyseren van nationale en internationale ontwikkelingen op het aandachtsgebied van het Ctgb en het zorgen voor de vertaling en inbedding van één en ander in de werkwijze en output van het Ctgb.

Wat vraagt dit van u?

 • management ervaring in een organisatie van professionals in een bestuurlijk en politiek krachtenveld met tegengestelde belangen;
 • gepromoveerd op één van de voor het Ctgb relevante inhoudelijke terreinen;
 • inzicht in de risico’s van toxische stoffen voor mens, dier en milieu, alsook de methodologie van risicobeoordeling;
 • ervaring in het openbaar bestuur en met het Europese speelveld;
 • affiniteit met de aandachtsgebieden van het Ctgb en met toelatingssystematiek;
 • ervaring met het communiceren van complexe vraagstukken naar een breder publiek.

Gevraagde persoonlijke typering

 • extern georiënteerd en omgevingsbewust, in staat flexibel te opereren in betrokken gremia en een goede politiek-bestuurlijke antenne;
 • inspirerend, sociaal betrokken en een verbindend leider die opereert met tact en toewijding, gericht op het bereiken van resultaat;
 • visie en sturing op hoofdlijnen, een coachende en situationele leiderschapsstijl, zichtbaar en bereikbaar voor medewerkers,  ‘oog voor mensen’ en empathisch;
 • overtuigend, onafhankelijk, besluitvaardig en het goede voorbeeld gevend;
 • stimuleert vernieuwing en innovatie.

In de rijksbrede Visie op publiek leiderschap worden de kernkwaliteiten benoemd waarover iedere leidinggevende in de publieke sector dient te beschikken. Deze kernkwaliteiten zijn:

Samenwerken
De leidinggevende brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking, nationaal en internationaal en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven.

Integriteit
De leidinggevende werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien.

Reflectie
Leidinggevende beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie.

Meer informatie

Over de vacature

Johan de Leeuw
Voorzitter van het College
06 51 59 21 58

Over de sollicitatieprocedure

Ivonne van Geerenstein-Klarenbeek
Manager bedrijfsvoering
Telefoonnummer: 0317-47 18 25/06 11 33 46 73
E-mail: ivonne.vgeerenstein@ctgb.nl

Aris-Jan Hofker
MD-Consultant ministeries van EZK en LNV
Telefoonnummer: 06 21 10 19 23
E-mail: aris-jan.hofker@minbzk.nl

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief naar:

E-mailadres: Vacatures@ctgb.nl