Collegelid CvTA

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en Naburige rechten (CvTA), ministerie van Justitie en Veiligheid
Salarisschaal
18
Standplaats
Amsterdam
Vacaturenummer
DGABD 253-24
Publicatiedatum
5 juni 2024
Sluitingsdatum
19 juni 2024

De opgave

Wil je je kennis, ervaring en bestuurlijke vaardigheden inzetten voor sterk collectief beheer van auteurs- en naburige rechten voor makers en gebruikers en daarmee een bijdrage leveren aan de instandhouding van een waardevolle en diverse culturele sector in Nederland? Ben je een onafhankelijke (publieke) toezichthouder die actuele vraagstukken in de samenleving vertaalt naar het werkveld en de organisatie van het CvTA? Het CvTA zoekt voor gemiddeld 1 dag per week een Collegelid met de portefeuille Financien, Compliance en Governance.

Het CvTA draagt met zijn toezicht bij aan de bescherming van economische en culturele belangen in Nederland. Het gaat om collectief beheer van auteursrecht en naburige rechten op het gebied van letterkunde, wetenschap en kunst, en daarnaast om werken en live uitvoeringen van de uitvoerende kunstenaars en hun producenten en uitgevers door organisaties als Buma Stemra, Sena en Thuiskopie.

Het CvTA ziet er (o.m.) op toe dat de 24 organisaties onder zijn toezicht een overzichtelijke (financiële) administratie bijhouden, de verschuldigde vergoedingen door gebruikers op rechtmatige wijze en tegen redelijke beheerskosten innen en tijdig verdelen onder rechthebbenden, dat zij transparante tariefstructuren hanteren en voldoende zijn uitgerust om hun taken naar behoren uit te voeren. Het gaat om een bijzondere sector, die de nodige historie en ontwikkeling kent.

Het CvTA wil als waardegedreven toezichthouder maatschappelijke meerwaarde creëren en dient daarnaast ook een goede publieke dienstverlener en goed werkgever te zijn. Het CvTA heeft recent zijn toezichtstrategie herijkt. Het CvTA zal zijn toezicht meer risicogericht inrichten en waar dat kan ook (administratieve) verlichting in zijn toezicht aanbrengen, zodat het toezicht voor de organisaties onder zijn toezicht minder belastend is.

Het CvTA zal zijn toezichtsagenda de komende jaren bepalen in samenspraak met de sector collectief beheer en dient ervaring op te doen met deze hernieuwde aanpak. Voor 2024 staan risicogerichte onderzoeken op de agenda, naast het uitvoeren van een jaarplan met een viertal speerpunten: verbinding en samenwerking in de sector collectief beheer, borging van belangen van rechthebbenden en betalingsplichtigen, internationale en Europese samenwerking en technologische ontwikkelingen.De uitkomsten van de wettelijke evaluatie van de ZBO het CvTA die nu plaatsvindt zullen in 2025 ook bij de toezichtsagenda van het CvTA worden betrokken.

Als lid van het driekoppige College ben je eindverantwoordelijk voor het CvTA en voor het beleid en de strategie van de organisatie. Je overlegt en spart daartoe regelmatig met je mede Collegeleden, de secretaris-directeur en de stafleden. Er zijn jaarlijks zes Collegevergaderingen en vier Bedrijfsvoeringsoverleggen, naast regelmatige thema- en dossiergerichte besprekingen.

Het CvTA is als toezichthouder vooral gericht op een constructieve dialoog, maar heeft op grond van de Wet Toezicht ook handhavingsinstrumenten tot zijn beschikking. Daarnaast heeft het College een preventieve en financiële toezichtstaak. Als Collegelid en onderdeel van een collegiaal bestuur ben je bij de besluitvorming bij deze taken actief betrokken. Het College neemt deel aan overleggen met stakeholders en de andere markttoezichthouders binnen het Markttoezichthouderberaad. Ook investeert het CvTA in contacten met collega toezichthouders in de andere Europese lidstaten.

Het Collegelid dat wij zoeken heeft de portefeuille Financiën, Compliance en Governance. Dit betekent dat je naast het financiële en preventieve toezicht op de organisaties onder het toezicht van het CvTA - het verwerven van inzicht in de aan de sector inhaerente financiële mechnismes is van belang - , vanuit het College ook toeziet op op de financiële voortgang van het CvTA zelf en de begroting en jaarrekening.

Wie zoeken wij?

We zoeken een Collegelid dat het belang van de sector collectief beheer en de publieke belangen die daarbij een rol spelen onderschrijft en die met zijn of haar ervaring kan bijdragen aan het succesvol implementeren en uitvoeren van de recent herijkte toezichtstrategie van het CvTA. Het is van belang om hiervoor voldoende tijd beschikbaar te hebben en deze tijd ook flexibel en hands-on te kunnen inzetten. Je hebt er plezier in jouw ervaring en jouw financiële kennis in te zetten voor de sector collectief beheer en om het CvTA verder te professionaliseren.

Als Collegelid ben je onderdeel van een collegiaal bestuur en stel je je (constructief / kritisch) meedenkend op richting je collega-Collegeleden, de organisatie en de onder toezichtstaanden. Je bent in staat om over je eigen (financieel gerichte) portefeuille heen te kijken en zoekt actief samenwerking op. Je schroomt niet om zelf de handen uit de mouwen te steken in de kleinere organisatie die het CvTA is, en die prudent dient om te gaan met de beschikbare middelen.

Je beschikt over een sterk verantwoordelijkheidsgevoel, je investeert in het stakeholdersveld in de sector en hebt een goede antenne voor wanneer je welke belanghebbende partijen moet betrekken. Je bent in staat om te luisteren en begrip te tonen en tegelijkertijd indien nodig een kritisch oordeel te vormen.

Je brengt in ieder geval de volgende kwaliteiten mee:

  • Academisch werk- en denkniveau;
  • Kennis van/ervaring met financiën en financieel toezicht, compliance en governance;
  • Affiniteit met (publiek) toezicht en borging van publieke belangen;
  • Relevante bestuurlijke en/of aantoonbare maatschappelijke ervaring ;
  • Kennis van/affiniteit met het auteurs- en naburig recht, de sector collectief beheer en ICT en/of technologische en internationale ontwikkelingen is een pre.

Diversiteit als kracht

We zijn ervan overtuigd dat we ons werk beter doen wanneer we een divers palet aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis binnen het CvTA in huis hebben. Het CVTA streeft naar een divers samengesteld team om effectiever en innovatiever te kunnen zijn en om het werk leuker te maken.

Wat bieden we?

Het CvTA zoekt een gemotiveerd Collegelid dat graag wil bijdragen aan de maatschappelijke opgave van het CvTA. Het CvTA is een organisatie met korte lijnen en een plezierige collegiale samenwerking op een sfeervolle locatie in Amsterdam centrum. Het CvTA hecht veel waarde aan een goede dialoog met de onder zijn toezicht staande organisaties en andere belanghebbenden.

Arbeidsvoorwaarden

Voor de Collegeleden bij het CvTA is de CAO Rijk niet van toepassing, maar de Bezoldigings-en schadeloosstellingsregeling College van Toezicht collectieve beheersorganisaties voor auteurs – en naburige rechten. Het salaris van dit besluit is gelijk aan het maximum van schaal 18 zoals opgenomen in de CAO Rijk. Daarnaast hebben de Collegeleden recht op een eindejaarsuitkering van 8,3% en een vakantie-uitkering van 8% van het hiervoor bedoelde salaris. Tevens bestaat recht op een reis- en verblijfskostenvergoeding zoals gespecificeerd in het bezoldigingsbesluit.

Begeleiding

Het CvTA draagt zorg voor een on-boardingsprogramma. Daarbij inventariseren we graag samen waar behoefte aan is.

Ontwikkeling

Het CvTA hecht aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling; we bieden al onze medewerkers hiervoor budget, tijd en aandacht. Daarnaast biedt het DGABD een mooi en afwisselend programma, speciaal voor bestuurders en leidinggevenden binnen de Rijksoverheid, zie www.algemenebestuursdienst.nl/professionele-ontwikkeling. Voor specifieke behoeften bieden we bovendien maatwerkmogelijkheden.

Bijzonderheden

Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht te vermelden in je cv en motivatiebrief. Openbare bronnen zoals sociale media kunnen worden geraadpleegd. Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure. Ook kunnen er referenties worden opgevraagd.

Voor indiensttreding heb je een Verklaring Omtrent Gedrag nodig, hierover word je tijdens de procedure geïnformeerd.

Meer informatie over de sollicitatieprocedure vind je hier.

Overige informatie:

Leden van het College worden telkens benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar. Zij kunnen na afloop van deze periode aansluitend eenmaal opnieuw worden benoemd voor een termijn van ten hoogste vier jaren. De Minister van Rechtsbescherming benoemt de leden en wijst de voorzitter van het College aan.

De functie wordt in deeltijd (0,2 fte) vervuld, eventuele nevenfuncties moeten verenigbaar zijn met de uitoefening van het lidmaatschap van het College en worden openbaar gemaakt.

Over CvTA

Het CvTA vervult zijn taken binnen de kaders van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs – en naburige rechten (Wet toezicht), de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en aanverwante regelingen.

Het CvTA is als ZBO onafhankelijk en werkt vanuit een goede verstandhouding met de betrokken ministeries JenV, OCW en EZK, de organisaties onder zijn toezicht en de verschillende stakeholders in de sector.

Het CvTA heeft in 2024 6 stafleden  in dienst, waaronder een secretaris-directeur, juridisch adviseurs, een beleidsmedewerker, een financieel specialist en een officemanager. De werkzaamheden van het CvTA worden bekostigd uit een begroting die voor 2024 € 1.517.000 bedraagt. Het ministerie van Justitie en Veiligheid vergoedt 100% van de kosten van het toezicht aan het CvTA en brengt 50% daarvan in rekening bij de organisaties onder het toezicht.

Solliciteren

Jouw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail. Stuur je motivatiebrief en cv als pdf onder vermelding van vacaturenummer DGABD 253-24 naar:

E-mailadres: ABD-solliciteren@minbzk.nl

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw Wieke Hoge
Secretaris-directeur CvTA
Telefoonnummer: 06-21666382

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw Emilie Egberts
MD-consultant Directoraat-generaal Algemene Bestuursdienst
Telefoonnummer: 06-50157204