Concernmanager Landelijke Leefomgeving bij de provincie Utrecht

Vacaturetype
overige vacatures
Naam organisatie
Provincie Utrecht
Salarisschaal
16
Publicatiedatum
24 maart 2020
Sluitingsdatum
15 april 2020

Provincie Utrecht

Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met een grote verscheidenheid aan levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Een provincie met een mooi landschap, diversiteit van steden en dorpen en veel cultureel erfgoed. De kracht van de provincie Utrecht zit in een unieke combinatie van factoren. Onze regio is nationaal en internationaal een topregio, met een innovatieve kenniseconomie en een hoog kennisniveau. De centrale ligging maakt de provincie Utrecht tot de draaischijf van Nederland.
Omdat Utrecht zo aantrekkelijk is groeit de regionale economie en stijgt het aantal inwoners. Dat biedt veel kansen, maar ook uitdagingen. De bereikbaarheid staat onder druk en er wordt intensiever gebruik gemaakt van de ruimte. Hoe gaan we om met de krappe ruimte, sociale effecten en uitdagende transities? Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en de groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft.
Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. We zetten onze deskundigheid in, bieden ruimte aan anderen en pakken waar nodig de regie. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht, nu en in de toekomst, fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom spelen we slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving en zorgen we voor een goede balans tussen groen en groei.

De organisatie

De organisatie is volop in ontwikkeling. We werken steeds meer opgavegericht, met mandaten lager in de organisatie met de verantwoordelijkheid die daarbij hoort.
We werken met opgavemanagers die als ambtelijk opdrachtgever met strategische concernopdrachten een rechtstreekse relatie hebben met bestuur en maatschappelijk veld. Voorbeelden van opdrachten zijn: Energietransitie, Binnenstedelijke Ontwikkeling, Smart mobility, Circulaire economie, heroriëntatie strategie OV-bedrijf en Perspectief Veenweidegebied werken. Ook voor de interne organisatie werken we met een aantal concernopdrachten. Voorbeelden zijn: versterken van de financiële functie, versterken strategisch vermogen en organisatieontwikkeling.
Voor het concernbreed sturen van deze opdrachten zijn we gestart met nieuwe mechanismes voor programmering (welke opgaven pakken we op met welke scope) en matching (welke medewerkers werken aan welke opgaven).
De lijnteams zijn gegroepeerd in vijf domeinen: Stedelijke Leefomgeving (SLO), Landelijke Leefomgeving (LLO), Mobiliteit (MOB), Bestuurs- en directieondersteuning (BDO) en Bedrijfsvoering (BDV).
De provinciesecretaris/ algemeen directeur en zes concernmanagers vormen samen het concernmanagementteam. De concerncontroller is vanuit zijn adviesrol agendalid van het concernmanagementteam.

We zoeken voor het domein Landelijke Leefomgeving (LLO) een concernmanager.

Landelijke Leefomgeving

De teams van Landelijke Leefomgeving staan voor de kwaliteit van de Utrechtse leefomgeving: een aantrekkelijk en vitaal landelijk gebied. We doen dit vanuit de werkvelden grondzaken, bodem, water, natuur, landschap en landbouw. Allemaal werkvelden die expliciet bijdragen aan hoe je in onze provincie kunt wonen, werken en leven. Daarbij werken we bijvoorbeeld in programma’s zoals Agenda Vitaal Platteland, Nieuwe Hollandse Waterlinie en Hart van de Heuvelrug in samenwerking met onze partners in de regio.

Profiel

Je wordt als concernmanager lid van het concernmanagementteam (CMT) dat als eerste ambtelijke tafel gezamenlijk de organisatie aanstuurt, onder eindverantwoordelijkheid van de provinciesecretaris/algemeen directeur. We zoeken een nieuwe collega als versterking van dit team. We zoeken naar een inspirerend persoon met visie, daadkracht, eigenaarschap en verantwoordelijkheid. Daarnaast zijn bereikbaarheid van het management, persoonlijke aandacht en waardering voor medewerkers belangrijke aandachtspunten.

Als concernmanager Landelijke Leefomgeving (LLO) zet jij op hoofdlijnen de inhoudelijke koers uit en vertegenwoordig je de provincie extern op strategisch niveau. Je bent verantwoordelijk voor de producten van jouw domein en je zorgt voor kwaliteit en betrouwbaarheid van de bedrijfsvoering binnen LLO. Je zorgt ook voor een goede regulering van de werkdruk en ruimte voor de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Je bent een kundig en onafhankelijk denkend adviseur die tegenspraak geeft en stimuleert. Je laat ontwikkelingen niet op hun beloop, maar voelt je medeverantwoordelijk en je stelt je proactief op.

Je geeft direct leiding aan de teamleiders van de aan jou toegedeelde teams uit het domein LLO. Samen met de collega’s in het CMT zorg je voor het programmeren van de concernopdrachten die door het CMT als integrale opdracht worden toegedeeld aan opgavemanagers en hun opgaveteams. Soms kun je ook zelf de rol van ambtelijk opdrachtgever vervullen voor concernopdrachten of opdrachten binnen het domein. In de aansturing van het primaire proces werk je in het bijzonder samen met de concernmanager Stedelijke Leefomgeving en de concernmanager Mobiliteit.

Je werkt aan de optimalisering van de onderlinge samenhang en verbinding tussen de domeinen. Jij legt hierbij de nodige bestuurlijke verbindingen. Je beschikt over een relevant extern netwerk. Dit vraagt een stevige manager die verbindend werkt. Een teamspeler; iemand die accepteert dat onderdelen van de concernbrede managementverantwoordelijkheid zijn ondergebracht bij andere leden van het CMT.

Functie-eisen

Van de kandidaat die wij zoeken wordt verwacht dat deze:

 • op de hoogte is van actuele ontwikkelingen op het terrein van het fysieke domein en organisatieontwikkeling;
 • stuurt en verbindt vanuit een strategische visie, op inhoud maar vooral op het proces;
 • WO werk- en denkniveau heeft, inhoudelijk deskundig is met aantoonbare ervaring met het management in openbaar bestuur en overheidsfinanciën;
 • ervaring heeft in een verantwoordelijke positie in het management van een grote overheidsorganisatie;
 • bij een vergelijkbare organisatie aantoonbaar succesvol is geweest met het ontwikkelen van een organisatie met aandacht voor de mensen daarbinnen;
 • aantoonbare leiderschapskwaliteiten heeft en ervaring met het aansturen en ontwikkelen van professionals;
 • aantoonbare ervaring heeft met opgavegericht werken;
 • gevoel heeft voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en het krachtenveld waarin het domein en het concern functioneren en vaardig is in het omgaan met tegengestelde belangen;
 • ervaring heeft met project-, programma-, en procesmanagement.

Persoonlijkheid

 • Je hebt een eigen, heldere visie op de ontwikkeling van het domein.
 • Je bent een stevige manager met uitstraling en een flexibel denkvermogen die deze visie realiseert door besluitvaardig, overtuigend en verbindend te werken, zowel binnen de organisatie als daarbuiten.
 • Je handelt strategisch en bent inhoudelijk op hoofdlijnen op de hoogte, zonder je in details te verliezen of je te laten opslokken door dagelijkse issues.
 • Je bent een teamspeler die initiatief neemt en de verantwoordelijkheid wil dragen voor concernbrede vraagstukken.
 • Je bent gericht op ontwikkeling van (de mensen binnen) je domein, je persoonlijke ontwikkeling, die van het concernmanagementteam waarin je opereert en van de totale organisatie.
 • Je bent zichtbaar, goed benaderbaar, loyaal, maakt makkelijk verbinding met collega’s binnen en partners buiten de organisatie.
 • Je waardeert de inzet van collega’s en stuurt tegelijkertijd scherp op afspraken en besluiten.
 • Je toont eigenaarschap over de keuzes die we maken, communiceert daar helder over en handhaaft waar nodig.
 • Je beschikt over humor en zelfrelativeringsvermogen.

Meer informatie

Naast de competenties integriteit, actief luisteren, omgevingsbewustzijn en netwerkvaardigheid voldoet de beoogde concernmanager aan de competenties organisatiesensitiviteit, overtuigingskracht, ontwikkelen van medewerkers, samenbindend leiderschap, initiatief en conceptuele flexibiliteit.

Arbeidsvoorwaarden en vergoeding

Je wordt benoemd met een benoemingstermijn van drie jaar op het aandachtgebied van het domein.

Het salaris voor deze functie bedraagt maximaal € 8.414,09 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband (schaalniveau 16). De provincie Utrecht beschikt over uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals het Individuele Keuze Budget van ca. 21%. Je beschikt als medewerk(st)er zelf over dit budget en je bepaalt zelf wanneer je welk deel ervan laat uitbetalen, bovenop je maandelijkse salaris. Daarnaast hecht de provincie Utrecht veel waarde aan een gezonde balans tussen werk en privé. Een assessmentonderzoek kan deel uitmaken van de procedure.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Roel Wever.
Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Yvonne Leeuwis, projectassistente.
Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 - 445 91 93. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

U wordt verzocht te reageren voor 15 april 2020

Planning:
Voorselectiegesprekken: data volgen z.s.m.    
Bespreken cv’s met selectiecommissie: datum volgt z.s.m.
Eerste selectieronde: datum volgt z.s.m.
Tweede selectieronde: datum volgt z.s.m.

Het streven is dat de procedure is afgerond voor 1 oktober 2020.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website. Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via 'direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.

U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. Roel Wever onder vermelding van het vacaturenummer  7108.