Consultant ABDTOPConsult bij BZK

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bureau Algemene Bestuursdienst
Salarisschaal
18-19
Vacaturenummer
BABD 311-22
Publicatiedatum
21 juni 2022
Sluitingsdatum
17 juli 2022
Den Haag

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) staat voor een sterke en levendige democratische rechtstaat, een slagvaardig openbaar bestuur en een koninkrijk met wederzijdse betrokkenheid. BZK werkt aan een grenzeloos samenwerkende overheid waar burgers op kunnen vertrouwen, en aan een waarden gedreven digitale samenleving. De ruimte in Nederland wordt evenwichtig verdeeld, onder regie van BZK. BZK zorgt voor voldoende betaalbare, veilige en energiezuinige woningen. In buurten waar iedereen meetelt, waar iedereen meedoet en waar het prettig leven is. Dat doet BZK samen met bestuurlijke en maatschappelijke partners. Resultaat en samenwerking gaan daarbij hand in hand.

Bureau Algemene Bestuursdienst

Bureau Algemene Bestuursdienst (Bureau ABD) is de Management Development-organisatie van de Rijksoverheid. Het bureau heeft een ontwikkelaanbod voor ABD’ers en faciliteert de werving en selectie voor ABD-functies. Het Bureau volgt daarbij het Rijksbeleid: streven naar een inclusieve werkomgeving waar respect, samenwerking en aandacht voor individuele kwaliteit en (talent)ontwikkelmogelijkheden voorop staan zodat medewerkers het beste tot hun recht komen. Het bureau zoekt en ontwikkelt leiders die toegerust zijn voor de specifieke maatschappelijke opgaven van vandaag en morgen.

ABDTOPConsult is onderdeel van Bureau ABD. De directeur van ABDTOPConsult heeft een eigenstandige inhoudelijke eindverantwoordelijkheid voor wat betreft de opdrachten. Consultants van ABDTOPConsult worden door de ministerraad benoemd, voor een periode van ten hoogste vijf jaar. De werkgeverschapsverantwoordelijkheid ligt bij de directuer-generaal voor de Algemene Bestuursdienst. ABDTOPConsult is onafhankelijk in haar werkwijze en oordeelsvorming.

ABDTOPConsult

ABDTOPConsult is van en voor de Rijksoverheid. Wij dragen bij aan een beter functionerende overheid en daarmee aan het realiseren van haar maatschappelijke opgaven.

ABDTOPConsult is een kleine adviesgroep van ervaren topambtenaren die snel inzetbaar zijn bij complexe vraagstukken van de top van de Rijksoverheid. We doen zowel onderzoek, advies als interim-functievervulling. Vanuit een onafhankelijke positie in de opdrachten streeft ABDTOPConsult naar duurzaam en uitvoerbaar beleid, goed bestuur en een verbeterde dienstverlening voor de samenleving.

Om de kwaliteit te leveren die wij nastreven beschikt ons team naast ruime ervaring binnen beleid, uitvoering en toezicht over expertises zoals governance, digitalisering, financiën en interbestuurlijke opgaven. We gebruiken daarbij kwaliteitsstandaarden. We hanteren een brede aanpak waarbij de expertise van het team wordt benut, zodat ABDTOPConsult bruikbare oplossingen aan opdrachtgevers kan leveren.

ABDTOPConsult wil zelf ook een lerende organisatie zijn. Als onderdeel van de kwaliteitsborging vindt wekelijks intervisie plaats. ABDTOPConsult deelt thematische kennis en zet zijn ervaring in voor leiderschaps- en talentontwikkeling. Waar mogelijk, werken we in complementaire duo’s aan opdrachten om de gemeenschappelijke kennisbasis te versterken. Consultants fungeren als ‘partner’ in het team van ABDTOPConsult onder leiding van de directeur ABDTOPConsult.

Onze kernwaarden: dichtbij en onafhankelijk!

De opgave

Consultants doen veelal enkele opdrachten tegelijk. De aard van de adviesopdrachten vraagt om intensieve samenwerking in kleine teams of duo’s.

De invulling van de portefeuille hangt af van de vragen vanuit opdrachtgevers en van de kennis en ervaring van betrokkene, en kan omvatten:

 • het uitvoeren van inhoudelijk en/of procesmatig zware advies- en onderzoeksopdrachten;
 • het uitvoeren van omvangrijke en complexe interim-opdrachten met grote (politieke) urgentie en/of afbreukrisico;
 • het op tijdelijke basis leidinggeven aan een bepaald proces (bijvoorbeeld als voorzitter, kwartiermaker of programmamanager);  
 • van teamleden wordt verwacht dat zij beschikbaar zijn voor zaken als dagvoorzitterschappen, Gateway-reviews, (groeps)coaching, mediation, dwarskijken, sparren en meedenken met collega’s.

Ter illustratie van het brede scala aan opdrachten: zie de managementrapportage over 2021 en de openbare rapporten.

Wat vraagt dit van je?

Van de leden van ABDTOPConsult wordt verwacht dat zij een open, betrokken en kritische houding hebben richting opdrachtgevers. Daarnaast wordt van hen verwacht dat zij goed kunnen luisteren en doorvragen om te doorgronden wat de kern van de problematiek is. Bij het uitvoeren van opdrachten wordt van hen een gezagvolle en onafhankelijke opstelling verwacht.

Nieuwe teamleden moeten in staat zijn om opdrachten succesvol uit te voeren, op een intelligente en creatieve manier. Kandidaten moeten beschikken over uitstekende contactuele eigenschappen om goede relaties te onderhouden en op te bouwen, binnen en buiten het Rijk, en overtuigingskracht om anderen mee te krijgen. Kandidaten dienen bewezen in staat te zijn om in politiek urgente en complexe situaties een adequate analyse én oplossingsrichting te produceren en die desgevraagd vervolgens effectief te realiseren. Daarbij moeten zij, werkend aan meerdere opdrachten gelijktijdig, soepel kunnen schakelen tussen verschillende rollen.

ABDTOPConsult zoekt enkele nieuwe consultants ter versterking van de diversiteit van het team. Gezien de samenstelling van onze opdrachtenportefeuille en het huidige team zoeken wij kandidaten die als allround bestuurder ruime ervaring hebben met het leidinggeven aan multidisciplinaire verandertrajecten, zowel binnen departementen en uitvoeringsorganisaties als interbestuurlijk.

Bijbehorende competenties: strategisch inzicht, analytisch sterk, organisatiesensitiviteit, flexibiliteit in stijl en interventies, creativiteit, politiek-bestuurlijke sensitiviteit, autonoom, initiatief, authentiek, samenwerkingsgericht, executiekracht.

Wat neem je hiervoor verder mee?

 • werkzaam binnen de Rijksoverheid of in het bedrijfsleven op (vergelijkbaar) TMG-niveau, als bestuurder van een grote ZBO van de Rijksoverheid (vergelijkbaar met TMG-niveau), binnen de korpsleiding Nationale Politie, als bestuurder van een sui generis organisatie met een publieke taak (vergelijkbaar met TMG-niveau) of als TMG-potential;
 • ruime ervaring op diverse domeinen (bijvoorbeeld beleid en uitvoering) en in verschillende rollen binnen de (Rijks)overheid (bijvoorbeeld gemeenten en provincies) op hoog ambtelijk niveau dan wel ervaring als samenwerkingspartner van de Rijksoverheid op dit niveau;
 • uitgebreid actueel netwerk binnen de rijksdienst, met name op TMG-niveau, en buiten de rijksdienst;
 • stevig ontwikkelde (verander)managementvaardigheden.

Wat bieden we?

 • De kans om vanuit ABDTOPConsult aan de maatschappelijk opgaven van de Rijksoverheid te werken.
 • Salarisschaal 18/19. Naast het salaris ontvang je 16,37% Individueel Keuzebudget over jouw salaris. Onderdeel daarvan is 8 procent vakantiegeld.
 • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden.
 • De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de cao Rijk.

Publiek leiderschap

De functie van consultant behoort tot de topmanagementgroep (TMG) van het Rijk. De consultant wordt benoemd voor een periode van maximaal 5 jaar.

Een AIVD-onderzoek, categorie A, maakt deel uit van het selectieproces evenals een assessment. Ook zullen referenties worden opgevraagd.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur je motivatiebrief en cv als pdf onder vermelding van vacaturenummer BABD 311-22 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Siebe Riedstra
directeur ABDTOPConsult
Telefoonnummer: 070-426 76 65
E-mailadres: siebe.riedstra@minbzk.nl

Over de sollicitatieprocedure

Max Arler
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-55 44 11 70
E-mailadres: max.arler@minbzk.nl