Coördinerend juridisch bestuurlijk adviseur Bestuurs-, straf- en tuchtrecht bij Defensie

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Defensie, Directie Juridische Zaken
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
BABD 42-23
Publicatiedatum
20 januari 2023
Sluitingsdatum
5 februari 2023
Gevel van het ministerie van Defensie

Het ministerie van Defensie

Wij zijn Defensie. Onmisbaar in een wereld vol onrust. We beschermen wat ons Nederlanders dierbaar is. We strijden voor een wereld waarin mensen in vrijheid en veiligheid kunnen leven. Omdat we ervan overtuigd zijn dat ieder mens dat verdient. Dat is onze missie en daarvoor gaan we op missie.”

Defensie is een operationele organisatie met als hoofdtaken de bescherming van het eigen en bondgenootschappelijk grondgebied, de bevordering van de internationale rechtsorde en de ondersteuning van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp. Ten behoeve van deze taken stelt Defensie militaire eenheden gereed en zet deze in nationaal en internationaal verband in. De Bestuursstaf geeft hier namens de minister sturing aan door het formuleren van het defensiebeleid, het toewijzen van middelen aan alle defensieonderdelen, het toezicht houden op de besteding daarvan en het opstellen van kaders voor de defensiebrede bedrijfsvoering. De Bestuursstaf vervult met het proces besturen tevens de scharnierfunctie tussen de minister en staatssecretaris enerzijds en de rest van de defensieorganisatie anderzijds.

Defensie heeft ongeveer 68.000 medewerkers en is daarmee een van de grotere werkgevers van Nederland. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 3.000 burgers en militairen. Zie voor meer informatie: Bestuursstaf | Defensie.nl.

De directie Juridische Zaken

Bij de directie Juridische Zaken (DJZ) ben je altijd in beweging en sta je in nauw verbinding met de maatschappij. Grote kans dat wat je op het nieuws voorbij ziet komen, jouw werkzaamheden (in)direct raakt. De medewerkers van de Directie Juridische Zaken zijn ondergebracht in een aantal clusters, te weten de clusters Bestuurs-, Straf en Tuchtrecht, Civielrecht, Internationaal, Nationale Taken en Rechtshandhaving en Wet- en Regelgeving. Daarnaast bestaat de directie uit de Directeur, het Hoofd Juridische Dienst Krijgsmacht (tevens adjunct-directeur), een stafadviseur en een secretaresse. Het cluster Bestuurs-, Straf en Tuchtrecht bestaat uit een clustercoördinator en zes (senior) juridisch-bestuurlijk adviseurs.

De DJZ vervult de centrale juridische, bestuurlijk en wetgevingsfunctie van het departement. De hoofdtaken en verantwoordelijkheden van de DJZ zijn:

 • de juridische ondersteuning en de advisering van de bewindspersonen en de defensieonderdelen onder ander op het gebied van wet- en regelgeving, bij het voeren van gerechtelijke procedures en bij inzet en gereedstelling van de krijgsmacht;
 • het bewaken van de juridische en bestuurlijke zorgvuldigheid van het defensiebeleid;
 • het optreden als vertegenwoordiger en adviseur van de Minister en de SG bij de verlening van bijstand op grond van de Politiewet;
 • het bevorderen van eenheid van rechtsopvatting bij de juridische functies in de gehele defensie-organisatie en de waarborging van de kwaliteit van de militair juridische advisering.

De functie

De clustercoördinator geeft leiding aan het cluster Bestuurs-, Straf- en Tuchtrecht. Het cluster heeft een rol in de juridisch bestuurlijke advisering op een groot aantal onderwerpen, variërend van het militair strafrecht, de Wet open overheid, het klachtrecht tot het omgevingsrecht en juridische procedures met betrekking tot vergunningen. Naast een inhoudelijke verantwoordelijkheid voor eigen dossiers, geef je leiding aan en coördineer je de taken binnen je cluster. In de praktijk ben je vooral aanspreekpunt bij vragen en hou je oog voor de verdeling van dossiers en werklast. Je vervult tevens op een oplossingsgerichte wijze bijzondere opdrachten van de departementsleiding. Je bent verantwoording verschuldigd aan de directeur Juridische Zaken.

Intern Defensie onderhoud je contact met de secretaris-generaal, plaatsvervangend secretaris-generaal, de directies bij de Bestuursstaf, de Operationele Commando’s, de hoofden Juridische Zaken van de krijgsmachtdelen en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. De clustercoördinator is verantwoordelijk voor de (advisering over) wetgeving op het gebied van het militaire straf-, strafproces- en tuchtrecht. Je onderhoudt extern contacten met onder meer andere ministeries, het Openbaar Ministerie en de Landsadvocaat over Defensie aangelegenheden. Je neemt namens Defensie deel aan interdepartementale gremia, zoals het Interdepartementaal Hoofdenoverleg Juridische Zaken.

De opgave

Europese landen slaan de handen ineen om de veiligheid in Europa nu en in de toekomst te beschermen. Daar is haast bij. De invasie van Rusland in Oekraïne bevestigt dit eens te meer. Ook Nederland investeert de komende jaren fors in Defensie. Defensie gaat de komende jaren flinke stappen zetten om Nederland sterker te maken en Europa veiliger. Om dat te bewerkstelligen wordt de ondersteuning krachtiger gemaakt, zorgen we ervoor dat Defensie een wendbare organisatie is waar mensen graag willen werken, verbonden met de Nederlandse samenleving en gericht op Europese samenwerking en samenwerking in de NAVO. Specialismen en het innovatieve vermogen worden versterkt en ten slotte wordt de focus gelegd op informatie gestuurd werken en -optreden. De krijgsmacht voert daarvoor de komende jaren een transformatie door.

Dit alles leidt ertoe dat ook de Directie Juridische Zaken voor een belangrijke opgave staat om gezamenlijk tot realisatie te komen. Het snel versterken van het innovatieve vermogen en de investeringen in personeel en nieuw materieel, geven juridische uitdagingen. Denk daarbij onder meer aan internationale missies, informatie gestuurd optreden, speciale operaties, nationale taken en cyberoperaties maar ook aan de effecten van de inzet van de krijgsmacht op de fysieke leefomgeving. De komende jaren wordt het behouden en verkrijgen van ‘gebruiksruimte’ in vergunningen/toestemmingen steeds belangrijker. Het is voor Defensie van strategisch belang om voldoende gebruiksruimte te behouden en te verkrijgen om te kunnen varen, vliegen, rijden, schieten en oefenen.

Het cluster Bestuurs-, Straf- en Tuchtrecht levert vanuit juridisch perspectief inhoudelijke bijdragen, verzorgt ondersteuning en advies op juridisch-bestuurlijk terrein en levert juridische inbreng in projecten, rechterlijke procedures en overlegsituaties. Om dat proces te ondersteunen zal de clustercoördinator bijdragen om de manier van werken verder te optimaliseren. Dat zit op werkprocessen, maar bovenal op het op tijd kunnen anticiperen en inspelen op de diverse rechtsgebieden. Een betrokken, inspirerende, energieke, creatieve en doortastende clustercoördinator met gevoel voor personeel, beleid en de (militaire) uitvoering, zal bijdragen om samen met de overige clustercoördinatoren en de directeur de directie door deze belangrijke fase voor Defensie moeten leiden.

Genoemde opgaven vragen om

 • juridische wetenschappelijke opleiding, waarbij specialistische kennis op het gebied van straf- en bestuursrecht tot de voorkeur behoort;
 • meerjarige departementale ervaring in juridische functies;
 • meerjarige ervaring om in verschillende contexten werkzaam te zijn en bij voorkeur interdepartementaal;
 • meerjarige ervaring als coördinator of leidinggevende van professionals;
 • stressbestendig, kunnen functioneren in een omgeving met tegenstellingen en daarin zorgdragen voor harmonie;
 • oplossingsgericht, analytisch scherp en oog voor de politiek bestuurlijke context;
 • kan zich snel een beeld vormen en tot de kern komen;
 • bekend met de ontwikkelingen in het juridische vakgebied;
 • brede maatschappelijke en juridische belangstelling;
 • affiniteit met de defensieorganisatie en het recht dat hierop van toepassing is.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Defensie is wereldwijd inzetbaar voor vrede en veiligheid. Een diversiteit in denkwijzen, perspectieven en kwaliteiten draagt bij aan het behalen van onze missie: “Beschermen wat ons dierbaar is.” Hiervoor zijn we nadrukkelijk op zoek naar nieuwe collega’s die bijdragen aan de diversiteit binnen Defensie.

Een MIVD-onderzoek, categorie A, maakt deel uit van het selectieproces en er kan gekozen worden voor de inzet van een assessment. Ook kunnen referenties worden opgevraagd.

De eerste gespreksronde staat gepland op donderdagmiddag 16 februari 2023. Een mogelijke tweede gespreksronde staat gepland op woensdagmiddag 22 februari 2023.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur je motivatiebrief en cv als pdf onder vermelding van vacaturenummer BABD 42-23 naar:

E-mailadres: MD@mindef.nl

Meer informatie

Over de vacature

Mr. M.J. Alink
Directeur Juridische Zaken
Telefoonnummer: +31 620467490
E-mailadres: mj.alink@mindef.nl

Over de sollicitatieprocedure

M.M.C Spek
MD-consultant
Telefoonnummer: +31 612156404
E-mailadres: mmc.spek@mindef.nl