Directeur Algemeen Strategisch Advies bij IenW

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Salarisschaal
17
Vacaturenummer
BABD 48 - 21
Publicatiedatum
28 april 2021
Sluitingsdatum
16 mei 2021
Fietsers

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie.

Directie Algemeen Strategisch Advies

IenW bereidt zich voor op de toekomst. IenW wil een departement zijn dat sterker met de buitenwereld verbonden is, dat de burger centraal stelt, en dat snel en adequaat kan anticiperen op relevante ontwikkelingen. In de politiek, in de samenleving en in de uitvoering. Hiertoe is het van belang om opgavegericht, van buiten naar binnen, waarden gestuurd en transparant te denken en te werken, om gezaghebbend te zijn en te blijven. IenW wil interdepartementaal agenderend zijn en een gewaardeerde en stevige gesprekspartner in beleidsvraagstukken zoals hoe de transitie naar een circulaire economie tot stand komt, in het ruimtelijke debat, met betrekking tot woningbouw, de uitwerking van het klimaatakkoord en economische vergroening en groei.

IenW versterkt hiertoe zijn strategische-, innovatieve- en kennisprofiel met de vormgeving van een invloedrijke centrale directie Algemeen Strategisch Advies (ASA). Deze directie zal in ieder geval bestaan uit de medewerkers van de bestaande directie Kennis, Innovatie en Strategie (circa 15 FTE), medewerkers van het Behavioural Insight Team en, - indien nodig -, mogelijk een personele uitbreiding en versterking ten behoeve van IenW-brede strategische en algemeen-economische advisering. De directeur van ASA gaat leidinggeven aan de ontwikkeling van de directie.

De opgave

De directie ASA bevordert vanuit haar centrale positie het strategisch vermogen van de organisatie, stimuleert, adviseert en daagt de beleidsverantwoordelijken uit. De beleidsdirectoraten-generaal zijn hoofdverantwoordelijk voor het beleid en de strategie-, kennis- en innovatieopgaven in hun beleidsdomein. De directie ASA ondersteunt de beleidsdirectoraten-generaal met het bepalen van de strategische lange termijnvisie, en het bevorderen van de samenhang met andere beleidsdossiers binnen IenW en daarbuiten.

Daarnaast zorgt de directie ASA via structurele werkwijzen, bijeenkomsten en vernieuwende werkvormen voor samenhang en gezamenlijke programmering van kennis en innovatie. De directie ASA heeft als taak toe te zien op de integraliteit en consistentie van het (lange termijn-) beleid van IenW. De directie ASA adviseert direct aan bestuursraad en bewindspersonen.

De directie is ..

 • van de lange lijn en essentialia. Zij stelt hiertoe een strategische agenda voor het ministerie op;
 • is namens IenW leidend op een aantal strategische beleidsdomein-overstijgende trajecten, zoals bijvoorbeeld de Kabinetsformatie, de Strategische Kennis en Innovatieagenda (SKIA) en het Nationaal Groeifonds, en verbindt onderdelen van IenW met partijen buiten IenW, waaronder de Planbureaus en macro-economische A-directies;
 • levert maatwerk vanuit een eigenstandige gezaghebbende positie;
 • bevordert de integraliteit en de consistentie van IenW-visies en werkt daarbij kaderstellend en sturend. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het hanteren van uniforme principes, zoals brede welvaart, en de balans tussen bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid;
 • bevordert de samenwerking tussen de dienstonderdelen;
 • verbindt eigenstandige projecten, die meer in de verkennende fase liggen en een centraler karakter hebben, met de (verander)opgave van het ministerie;
 • vertegenwoordigt het ministerie interdepartementaal;
 • kan de ambtelijke en bestuurlijke top ondersteunen in bijvoorbeeld de Commissie voor Financiële en Economische Zaken, Infrastructuur en Landbouw (CFEZIL) en de Raad Financiële en Economische Zaken, Infrastructuur en Landbouw (RFEZIL);
 • verkent en monitort (internationale) ontwikkelingen op het domein van IenW, haalt kennis naar binnen, en plaatst belangrijke onderwerpen op de agenda van de ambtelijke en bestuurlijk top van IenW. De directie brengt strategische beleidsonderwerpen verder;
 • geeft waar nodig een kritisch tegengeluid.

De directeur:

 • rapporteert aan de secretaris-generaal van IenW;
 • is in staat om de transformatie van het strategie-, innovatie- en kennisprofiel vorm te geven in relatie tot de transities van IenW, weet verbindingen tussen mensen en tussen onderwerpen te leggen en kan uitleggen waarom de verandering belangrijk is;
 • begeleidt IenW bij het maken van strategische keuzes en bij een consistente vertaling daarvan in sturingsfilosofie, rolopvatting en instrumentarium;
 • geeft leiding aan de verdere ontwikkeling van de directie ASA. Zo zal de directeur invulling geven aan de versterking van de IenW-brede strategische en algemeen-economische advisering;
 • geeft vorm aan de nieuwe cultuur en werkwijze binnen de directie met doorwerking in het hele departement. Beoogd is een cultuur en werkwijze waarin de centrale directie ASA samenwerkt met onderdelen van beleid, de staven, Rijkswaterstaat (RWS), Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). De strategie-, innovatie-, en kennisfunctie zal ook in de beleidsdirectoraten-generaal versterkt worden. De opgave verschilt per directoraat-generaal;
 • heeft toegang tot de Bestuursraad en overleg met bewindspersonen;
 • vertegenwoordigt IenW extern in (interdepartementale) gezichtsbepalende gremia en oefent daar invloed uit;
 • zorgt voor strategische langere lijnen en samenhang in het beleid van IenW;
 • ontwikkelt de (centrale) Kennis en Innovatiefunctie van ASA en scherpt aan, om op de IenW brede aspecten meer bepalend en richtinggevend te worden;
 • heeft impact in het Haagse krachtenveld.

Wie ben je?

 • Je bent een coachend en ontwikkelingsgericht leidinggevende die eenheid en samenwerking stimuleert in een lerende organisatie waarbij rekening gehouden wordt met werkdruk en werkstress.
 • Je bent een boegbeeld en een zelfstandig, kritisch gezicht van IenW, zowel intern IenW als extern.
 • een stevige professional en ervaren strateeg, in positie, die DG’s ‘challenged’, en gezag opbouwt.
 • Je beschikt over de voor IenW kenmerkende executiekracht.
 • Je bent samenwerkingsgericht, vernieuwend en verbindend, zonder verschillen in inzicht en tegengestelde belangen uit de weg te gaan.

Wat neem je mee?

 • ervaring en een netwerk bij de Rijksoverheid in relatie tot IenW onderwerpen.
 • een brede belangstelling voor en visie op maatschappelijke trends en ontwikkelingen en de betekenis hiervan (strategisch) kunnen vertalen naar IenW.
 • ondernemerschap en het vermogen om kansen te zien en verbindingen te leggen.
 • een sterk analytisch vermogen en een onafhankelijke oordeelsvorming.
 • ruime leidinggevende ervaring.
 • een open stimulerende houding, gericht op samenwerking, innovatie en ontwikkeling, met oog voor intermenselijke vaardigheden.
 • academisch werk en denkniveau, een algemeen-economische opleiding of sterke affiniteit met strategische economische vraagstukken.
 • een sterk gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen.
 • een sterk gevoel voor werkcultuur, cultuurveranderingen, en differentiatie in werkwijzen.
 • een vermogen te inspireren en mensen mee te krijgen in het veranderproces.

Talent als basis, diversiteit als kracht

IenW wil een inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te behalen voor Nederland.

Wat bieden we?

De kans om op hoog politiek-bestuurlijk niveau te werken aan uitdagingen die iedereen raken.
Leidinggeven aan een club professionele mensen die allemaal gedreven zijn om Nederland beter te maken.
Een salaris tussen de € 6869,58 en € 9192,33 bruto per maand (Salarisschaal 17). Naast het salaris ontvang je 16,37 procent Individueel Keuzebudget over uw salaris. Onderdeel daarvan is 8 procent vakantiegeld.

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw motivatiebrief en CV als PDF onder vermelding van vacaturenummer BABD 48 - 21 naar:

E-mailadres: wervingenselectiebabd@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Jan Hendrik Dronkers
Secretaris-generaal van IenW
Telefoonnummer: 070-456 73 00

Over de sollicitatieprocedure

Henny Bekhof
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-11 05 57 73
E-mailadres: henny.bekhof@minbzk.nl