Directeur Algemeen waterbeleid en veiligheid/plv. DG Ruimte en water bij IenM

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Salarisschaal
17
Vacaturenummer
BABD 253-17
Publicatiedatum
14 juli 2017
Sluitingsdatum
15 augustus 2017

Organisatie

Werken bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu betekent samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water.

Het ministerie bestaat uit drie beleidsdirectoraten-generaal (DG): Bereikbaarheid, Milieu en Internationaal en Ruimte en Water. Rijkswaterstaat (RWS) en de Inspectie voor Leefomgeving en Transport maken als agentschap deel uit van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Daarnaast bestaat het ministerie uit het KNMI, het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa), de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) en het Deltacommissariaat.

Directoraat-generaal Ruimte en Water

Het directoraat-generaal Ruimte en Water werkt aan de bescherming, inrichting en ontwikkeling van Nederland. De hoofdopgaven zijn Waterveiligheid, het Rivierenbeleid, de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater, Klimaatadaptatie, Water Internationaal, de Nationale Omgevingsvisie, Bodem en Ondergrond en Ruimte voor Duurzame Energie in Nederland.

DGRW kent vier directies en een programmateam voor de Nationale Omgevingsvisie:

 • directie Algemeen Waterbeleid en Veiligheid;
 • directie Ruimtelijke Ontwikkeling;
 • directie Gebieden en Projecten;
 • directie Water en Bodem;
 • programma Nationale Omgevingsvisie.

Daarnaast wordt gewerkt aan directie overstijgende takenpakketten, zoals Ruimte voor Duurzame Energie en Noordzee en Oceanen.

De directie Algemeen Waterbeleid en Veiligheid (AWV) zorgt ervoor dat Nederland de veiligste delta ter wereld heeft en wereldwijd een voorbeeld is op het gebied van waterbeheer. AWV zet zich in voor een toekomstbestendig watersysteem dat bijdraagt aan de kwaliteit van de leefomgeving. Dat doen we samen met onze partners, effectief georganiseerd. Haalbaar, betaalbaar en toonaangevend. Met burgers die bewust leven met ons water. De directie heeft ca. 55 fte.

De opgave

De directie heeft een beleids- en beheersverantwoordelijkheid voor het Deltafonds, een fonds bedoeld voor het bekostigen van maatregelen en voorzieningen die dienen ter bescherming van Nederland tegen overstromingen en waterschaarste. De directie werkt nauw samen met Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en waterschappen om deze veiligheid te realiseren.

De Nederlandse waterveiligheid is stevig verankerd in beleid. In de afgelopen jaren hebben er aanzienlijke vernieuwingen plaatsgevonden in dit beleid. Onder meer is dit jaar de nieuwe waterwet in werking gesteld. De directeur zal de ingeslagen koers verder moeten brengen en operationaliseren, zodat het werkend wordt. Onder andere door de ontwikkeling van een bijbehorend beoordelingsinstrumentarium en het doorontwikkelen van het hoogwaterbeschermingsprogramma.

De directie werkt nauw samen met  andere overheden (provincies, waterschappen, gemeentes) om het beleid te realiseren. Onder meer via het Bestuursakkoord Water dat naar verwachting in 2018 zal worden herzien. Dit vraagt van de directeur dat hij/zij nadrukkelijk oog heeft voor de dynamiek van de maatschappelijke omgeving waarin het waterbeleid en de diverse uitvoeringsprogramma’s worden uitgevoerd. Er wordt veelvuldig geparticipeerd in bestuurlijke en ambtelijke stuurgroepen. De directeur moet goed kunnen schakelen tussen het bestuurlijke, beleids- en uitvoeringsdomein.

De directie vervult de regie- en coördinatierol van het Rijk voor het Deltaprogramma, de stuurgroep Water (die onder voorzitterschap van de minister van IenM staat), het topteam water van de topsector water en de Staat van Ons Water. De directeur is in staat om deze rol overtuigend en stevig te pakken en als boegbeeld op te treden namens IenM.

De directeur is coördinerend opdrachtgever van Rijkswaterstaat voor het ‘natte domein’ (o.m. service level agreement t.a.v. beheer en onderhoud en vervanging en renovatie, beleidsondersteuning- en advies). Dit vraagt behalve een intensieve samenwerkingsrelatie ook een eigenstandige positie en het maken van duidelijke keuzes.

De directie heeft ook de ambitie om innovatie- en kennisontwikkeling in het waterdomein te stimuleren, o.a. door de gerichte inzet van IenM-instrumenten en de organisatie van specifieke evenementen. Het gaat hierbij o.m. om het slimmer organiseren van de dingen (zoals bijv. de energiewinning uit water) met als doel waterbeheer in Nederland beter en efficiënter te maken. Dit vraagt van de directeur creativiteit en een open instelling. Het betreft een beleidsterrein met een grote informatiedichtheid en veel technische details, waardoor het snel doorgronden van de kern van vraagstukken en het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken belangrijk is.

Als plaatsvervangend DG Ruimte en Water zal de directeur de directeur-generaal vervangen bij afwezigheid. Vanuit deze rol zal hij/zij mede sturing geven aan de Koers IenM 2016-2020 waarin de ambitie ligt om op nieuwe en andere manieren te werken en sturen. Het vraagt van de directeur dat hij/zij de onderwerpen binnen het DG en binnen IenM directieoverstijgend en vanuit een gemeenschappelijk organisatiebelang benadert. Het vraagt ook om het omarmen van nieuwe manieren van werken en sturing geven aan het werk.

Kernkwaliteiten publieke leider

In de rijksbrede visie op publiek leiderschap is gesteld dat er geen sprake is van één ideaaltypische leider, er zijn wel kernkwaliteiten waarover iedere publieke leider dient te beschikken. Deze kernkwaliteiten zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Vereiste kennis en ervaring

 • academisch werk- en denkniveau;
 • ruime ervaring als directeur in een politiek-bestuurlijke en beleidsmatige context;
 • ervaring met opdrachtgeverschap is een pré;
 • affiniteit en ervaring met (aansturing van) uitvoeringsorganisaties  strekt tot de aanbeveling.
 • affiniteit met de domeinen van IenM en het waterdomein in het bijzonder.

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst (ABD). De directeur dient aan minimaal twee van de hiernavolgende criteria te voldoen:

 • ervaring bij minimaal twee departementen;
 • ervaring in minimaal twee van de volgende contexten: beleid, staf, uitvoering, toezicht;
 • internationale ervaring;
 • ervaring buiten de Rijksoverheid.

Een selectie-assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Het Rijk besteedt nadrukkelijk aandacht aan divers en veelzijdig samengestelde teams.

Informatie over de procedure

Mariska Dee (tot 27 juli)
MD-consultant Bureau ABD
tel. 06-46 62 75 87
e-mail: mariska.dee@minbzk.nl

Henny Bekhof (vanaf 27 juli)
MD-consultant Infrastructuur en Milieu
tel 06 11 05 57 73
e-mail henny.bekhof@minienm.nl

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 253-17 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

(vanaf 17 juli) Peter Heij
directeur-generaal Ruimte en Water
Telefoonnummer: 070 456 12 54 (secretariaat)
E-mailadres: peter.heij@minienm.nl