Directeur Algemene Financiële en Economische Politiek bij Financiën

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Financiën
Salarisschaal
17
Vacaturenummer
BABD 172-18
Publicatiedatum
9 juli 2018
Sluitingsdatum
19 augustus 2018

Het ministerie van Financiën

Bij het ministerie van Financiën gaan we over het geld. Niet als doel, maar als middel om publieke belangen te borgen en beleidskeuzes te kunnen afwegen. Wij bewaken daarom de balans tussen inkomsten en uitgaven, borgen het goed functioneren van het financiële stelsel en streven naar een economisch en financieel gezond Nederland en Europa. Wij richten ons op het belang van de samenleving als geheel, op korte én lange termijn en zijn ons daarbij bewust van de impact van ons handelen op alle burgers en bedrijven.

Wij heffen en innen belastingen en doen dat eerlijk en zorgvuldig. Wij zien erop toe dat de besteding van overheidsgeld en de vormgeving van ons fiscale stelsel zo goed mogelijk aansluiten bij de publieke belangen. Daartoe zetten wij in op evenwichtige besluitvorming, efficiënte uitvoering en effectief toezicht.

De ambtelijke leiding van het ministerie bestaat uit de secretaris-generaal (SG), de plaatsvervangend SG, de thesaurier-generaal, de directeur-generaal (DG) voor Fiscale Zaken, de DG Rijksbegroting, de DG Belastingdienst en de hoofddirecteur FEZ.

De directie Algemene Financiële en Economische Politiek (AFEP) valt rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van de secretaris-generaal.

De opgave van de directeur Algemene Financiële en Economische Politiek

 • De directie Algemene Financiële en Economische Politiek (AFEP) is er voor een gezond financieel en economisch overheidsbeleid. AFEP functioneert in het hart van het departement en coördineert de financieel-economische strategie van het departement. In de directie AFEP komt de economische argumentatie binnen het ministerie van Financiën tot stand. AFEP is daarmee het economisch geweten van het ministerie van Financiën. Het werkterrein is breed. De directie adviseert gevraagd en ongevraagd over actuele en te verwachten (lange termijn) vraagstukken. De blik is breed, gericht op economie, markt en samenleving. Te denken valt aan onderwerpen zoals de beheersing van de zorgkosten, de knelpunten op de woningmarkt, koopkracht- en lastendiscussies, de vormgeving van het pensioenstelsel, de houdbaarheid van de overheidsfinanciën, het klimaatbeleid en de robuustheid van het belastingstelsel. De directeur moet de luis in de pels van het departement durven en kunnen zijn. Daarbij is het van belang hard op de inhoud en zacht op de relatie te zijn en adequaat te schakelen met stakeholders en de ambtelijke en politieke leiding van Financiën.
 • 2AFEP is daarnaast verantwoordelijk voor de macroraming van de belastinginkomsten (effecten van de economie op de belastingen) en bewaakt het lastenkader. Daarbij is AFEP nauw betrokken bij de budgettaire besluitvorming, in het voorjaar tijdens de Kaderbrief/Voorjaarsnota besluitvorming, en in augustus, wanneer besloten wordt over de lasten en de koopkracht. In de praktijk heeft AFEP (deels) een vrije rol in de advisering van de bewindslieden en de leden van de bestuursraad. De directeur neemt hierin het voortouw en begeleidt medewerkers in deze rol. Een coachende stijl van leidinggeven past hierin.
 • De directeur neemt deel aan externe overleg- en besluitvormingsorganen, waaronder de ambtelijke vijfhoek, de CEC en de Studiegroep Begrotingsruimte. In dit verband draagt de directeur het beleid van Financiën uit in interdepartementaal overleg, in overleg met instellingen met een algemeen financieel karakter (DNB, CPB, CBS, SER) en in overleg met instellingen die bepaalde maatschappelijke belangen vertegenwoordigen (sociale partners). Om de inzichten en ideeën zo effectief mogelijk te laten landen, zoekt AFEP de samenwerking binnen en buiten de eigen directie en wordt er, waar nodig, onderhandeld. De directeur is daarin gezichtsbepalend en moet gezien snel tot de kern komen, kunnen omgaan met onzekerheden en oplossingsgericht zijn.
 • De directie bestaat uit algemeen economen en econometristen (circa 24 FTE’s). Er heerst een open en collegiale sfeer binnen de directie AFEP. De stijl van werken is analytisch, kritisch, scherp en vlot op de inhoud en verbindend en samenwerkingsgericht op de relatie. De managementopgave van de directeur is om de collegiale en kritisch denkende sfeer binnen de directie te stimuleren en te bewaken, met oog op de politieke haalbaarheid.

Wat vraagt dit van u?

In de rijksbrede Visie op publiek leiderschap zijn er kernkwaliteiten waarover iedere publieke leider dient te beschikken. Deze kernkwaliteiten zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het ‘eigen’ domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Criteria specifiek voor de directeur AFEP

 • in staat om – met oog voor de relatie – overtuigend en vasthoudend het eigen standpunt uit te dragen en het vermogen om te gaan met tegengestelde belangen;
 • verbindend leiderschap, ontwikkeling van (jonge) enthousiaste medewerkers en oog voor hun balans werk-privé;
 • politiek en strategisch inzicht;
 • econoom met scherp analytisch vermogen.

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze vacature valt onder de Algemene Bestuursdienst. Dit betekent dat de kandidaten getoetst worden aan het profiel van de ABD-manager. Een ABD-manager dient aan minimaal twee van de hierna volgende criteria te voldoen:

 • ervaring bij minimaal twee departementen;
 • ervaring in minimaal twee van de volgende contexten: beleid, staf, uitvoering, toezicht;
 • internationale ervaring;
 • ervaring buiten de Rijksoverheid.

Een assessment kan deel uitmaken van het selectieproces.

We ontvangen uw reactie bij voorkeur in PDF.

Het Rijk besteedt nadrukkelijk aandacht aan divers en veelzijdig samengestelde teams.

Bijzonderheden

De functie betreft een vertrouwensfunctie. Een AIVD-onderzoek, categorie A, behoort om die reden tot de procedure.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 172-18 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Manon Leijten
Secretaris-generaal Financiën
Telefoonnummer: 070 342 7034

Over de sollicitatieprocedure

Muriel Verhees
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06 11 62 26 16
E-mailadres: m.verhees@minfin.nl