Directeur Bedrijfsvoering bij AZ

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Algemene Zaken, Directie Bedrijfsvoering
Salarisschaal
16
Vacaturenummer
DGABD 54-23
Publicatiedatum
17 maart 2023
Sluitingsdatum
2 april 2023
Het Binnenhof in Den Haag

Het ministerie van Algemene Zaken

"Eenheid als opdracht, kwaliteit als drijfveer." Met deze woorden begint de corporate story van Algemene Zaken. Algemene Zaken is een atypisch ministerie. Andere departementen leveren een concreet en tastbaar product, zoals wegen, veiligheid en goed onderwijs. Wij zijn dienstverlenend en ondersteunend. Ons product is een goed en zorgvuldig proces en kwaliteit in beleid, besluitvorming en communicatie.

Het ministerie van Algemene Zaken is een relatief klein departement dat echter meer omvat dan alleen het ‘torentje’. Met onze ruim 400 medewerkers bevorderen wij het algemene regeringsbeleid. Onze belangrijkste taken zijn de ondersteuning van de minister-president bij de coördinatie van het algemene regerings- en communicatiebeleid. Bekend zijn het Kabinet Minister-President (KMP), het directoraat-generaal Rijksvoorlichtingsdienst en de Dienst Publiek en Communicatie. Ook het bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering, is onderdeel van onze organisatie. De directie Financieel-Economische Zaken en de directie Bedrijfsvoering ondersteunen onze activiteiten.

Meer informatie over het ministerie van Algemene Zaken.

Bij het ministerie van Algemene Zaken (AZ) stap je in een bijzondere werkomgeving. In ons kleine ministerie zijn de lijnen kort en de professionele standaarden hoog. Medewerkers kenmerken zich door hun specifieke deskundigheid en de kwaliteit die ze leveren.

De directie Bedrijfsvoering bestaat uit een mix van mensen met diverse achtergronden in ervaring en een grote verscheidenheid aan taken. De directie levert binnen AZ dienstverlening op het gebied van personeel en organisatie, informatievoorziening en ICT, inkoop, facilitaire en huisvestingszaken. Dit in nauwe samenwerking met de directie Financieel- Economische Zaken en de rijksbrede shared serviceorganisaties (SSC's). Snel, flexibel, kostenbewust en rechtmatig handelen staan hierbij voorop.

De directie bestaat uit vier units:

 • Personeel en Organisatie (9 fte)
 • Facilitair, Huisvesting en Inkoop (29 fte)
 • ICT-service en Informatievoorziening (38 fte)
 • Compliance en Innovatie (11 fte)

Daarnaast zijn er twee projectorganisaties:

 • AZ-Next
 • Tijdelijke Huisvesting en Renovatie Binnenhof (TH/RB)

De eerste projectorganisatie is verantwoordelijk voor het vervangen en moderniseren van de ICT-infrastructuur, de werkplek en het Document Management Systeem van het ministerie. De tweede begeleidt de renovatie van het Binnenhof voor de gebouwdelen van AZ en het ontwerp en realisatie van de tijdelijke huisvesting op de Bezuidenhoutseweg 73.

De opgave

Als directeur Bedrijfsvoering ben je het boegbeeld van de organisatie. Je geeft leiding aan de vier unithoofden en de projectleider TH/RB. Het project AZ-Next stuur je aan samen met het hoofd Compliance en Innovatie, tevens CIO en plaatsvervangend directeur. Ook het secretariaat (3fte) dat gedeeld wordt met de directie FEZ en de bedrijfsjurist vallen onder jouw rechtstreekse leiding. Je legt verantwoording af aan de secretaris-generaal van het departement, je direct leidinggevende. Je bent lid van de Bestuursraad en vertegenwoordigt het ministerie in interdepartementale overleggen op het gebied van bedrijfsvoering, zoals de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijk (ICBR).

Het ministerie van Algemene Zaken is weliswaar klein, maar de context waarin de processen zich afspelen is complex. De panden (Binnenhof, Buitenhof en Catshuis) zijn monumenten en geen onderdeel van het rijkskantorenstelsel. Dit, in combinatie met de vereiste representativiteit, stelt hoge eisen aan de facilitaire ondersteuning. Snel handelen en maatwerk zijn kenmerken van de organisatie. Het verwerken van hoog gerubriceerde informatie stelt hoge eisen aan informatie- en fysieke beveiliging.

De directie ondersteunt naast de dienstonderdelen van het ministerie ook de toezichthoudende organisaties op de veiligheidsdiensten: CTIVD en TIB. Evenals andere departementen moet AZ de kwaliteit van de informatiehuishouding sterk verbeteren. Dit is een grote opgave voor een kleine organisatie. De verouderde infrastructuur wordt op dit moment vervangen. Ook wordt een nieuwe werkplek ingericht die aansluit op de vereisten van het hybride werken.

Omdat de renovatiewerkzaamheden aan het Binnenhof al zijn gestart staat er veel druk op de verhuizing naar de tijdelijke huisvesting. Maar het gereedmaken van het pand aan de Bezuidenhoutseweg, waar nu al de departementen van EZK en LNV zijn gevestigd, is bouwkundig, logistiek en technisch ingewikkeld. Kortom: de komende jaren is er door externe en interne factoren veel dynamiek in alle aspecten van de bedrijfsvoering. Ondertussen moeten de primaire processen van AZ ongestoord doorgaan.

Naast het in goede banen leiden van de huidige ontwikkelingen is het ook van belang de bedrijfsvoering structureel op een hoger plan te brengen. AZ en zeker de directie Bedrijfsvoering kenmerken zich door een informele sfeer en korte lijnen. Hands-on mentaliteit is de dominante cultuur. Er wordt naar verhouding zwaar geleund op de kennis van medewerkers die al lang bij het departement werken. Op het gebied van facilitair en ICT zijn ontwikkelingen gestart om meer gestructureerd en procesmatig te gaan werken. Dit begint de eerste vruchten af te werken, maar het zal de komende tijd de nodige management aandacht blijven vergen.

Wat vragen we?

 • Je hebt ruime ervaring in het gelijktijdig aansturen van going-concern dienstverlening en grootschalige projecten die een grote impact hebben op het primair proces en de ondersteunende processen.
 • Deze ervaring heb je opgedaan in een vergelijkbare politiek-ambtelijke omgeving.
 • Vanuit een heldere visie op de bedrijfsvoering weet je steeds voldoende draagvlak te creëren voor de veranderopgaven. Je hanteert daarbij een open en verbindende communicatiestijl.
 • Je bent doortastend en vasthoudend. Je opereert vanuit het besef dat verandering tijd kost, maar dat steeds zichtbare voortgang moet worden geboekt.
 • Je bent wendbaar. De cultuur en dynamiek van AZ weet je goed te integreren in de veranderopgaven. Je bezit een hoge mate van organisatie-sensitiviteit en je hebt een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.
 • Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau.

Wat bieden we?

Salarisschaal 16 (€ 6.530 tot € 8.890 bruto per maand). Naast het salaris ontvang je 16,37 % Individueel Keuzebudget over je salaris. Onderdeel daarvan is 8% vakantiegeld. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Een assessment kan deel uitmaken van het selectieproces. Ook kunnen referenties worden opgevraagd. De functie betreft een vertrouwensfunctie. Een veiligheidsonderzoek behoort om die reden tot de procedure.

Het Rijk besteedt nadrukkelijk aandacht aan divers en veelzijdig samengestelde teams.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur je motivatiebrief en cv als pdf onder vermelding van vacaturenummer DGABD 54-23 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Gert-Jan Buitendijk
Secretaris-generaal
Telefoonnummer: 070-356 44 14 (secretariaat)

Over de sollicitatieprocedure

Aarnt Lantinga
MD-consultant DGABD
Telefoonnummer: 06-21 84 11 16
E-mailadres: aarnt.lantinga@minbzk.nl